English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000291709 ОБЩИНА ТРОЯН България, гр.Троян, 5600, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1
 • Априлци
 • Троян
"Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци" 6 200 343.30 4 595 576.97 1 604 766.33 861 662.87 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000565626 Община Тутракан България, гр.Тутракан, 7600, ул. "Трансмариска" 31
 • гр.Тутракан
Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан 32 347 993.80 22 675 465.41 9 672 528.39 4 461 036.20 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903939 ОБЩИНА ХАРМАНЛИ България, гр.Харманли, 6450, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1
 • Харманли
“Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли” 3 246 963.78 2 440 464.76 806 499.02 245 819.67 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903946 ОБЩИНА ХАСКОВО България, гр.Хасково, 6300, ул. ПЛ. ОБЩИНСКИ N1
 • Хасково
Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково 197 101.44 197 101.44 0.00 48 210.14 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471671 Община Хисаря България, гр.Хисаря, 4180, ул. „Ген. Гурко“ № 14
 • Хисаря
Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря 3 373 246.45 2 534 951.23 838 295.22 294 475.84 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320961 община Чипровци България, гр.Чипровци, 3460, Бул: ,,Петър Парчевич" 45
 • Георги Дамяново
 • Чипровци
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново 3 422 900.64 2 491 491.77 931 408.87 411 183.18 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 Община Шумен България, гр.Шумен, 9700, бул. "Славянски" № 17
 • гр.Шумен
"Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен" 97 456.40 97 456.40 0.00 80 053.67 21 Приключен (към датата на приключване)
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН България, гр.Шумен, 9700, бул. СЛАВЯНСКИ № 17
 • Шумен
Интегриран воден цикъл за град Шумен - II етап - втора фаза 13 149 478.47 9 812 748.29 3 336 730.18 6 420 087.43 97 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970496 Община Ямбол България, гр.Ямбол, 8600, ул. "Георги Сава Раковски" №7
 • Ямбол
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, 3 702 737.60 2 549 369.15 1 153 368.45 11 020.84 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970496 ОБЩИНА ЯМБОЛ България, гр.Ямбол, 8600, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 7
 • Ямбол
Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза 41 305 934.91 33 883 824.36 7 422 110.55 14 365 758.19 95 В изпълнение (от дата на стартиране)
109514872 ПРИРОДЕН ПАРК - РИЛСКИ МАНАСТИР България, гр.Рила, 2630, ул.БЕНКОВСКИ № 2
 • България
Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“ 190 833.32 190 833.32 0.00 54 375.22 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093339 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА България, гр.Варна, 9010, ул. ЯН ПАЛАХ № 4
 • Долината на река Батова (BG0000102)
Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 Крайречни смесени гори в ПР Балтата. 873 244.81 873 244.81 0.00 198 606.96 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471013 Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Пловдив България, гр.Пловдив, 4000, бул. "Марица" № 122
 • гр.Кричим
Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560* Ендимични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията, свлачищните процеси и антропогенните заплахи, идентифицирани в Плана за управление на ПР 300 032.68 300 032.68 0.00 100 960.76 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
126004380 Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Хасково България, гр.Хасково, 6300, ул. Добруджа №14
 • България
Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор и 91АА Източни гори от космат дъб на територията на защитена зона BG 0001031„Родопи Средни“, попадащи в поддържани резервати „Женда“ и „Борака“. 87 880.64 87 880.64 0.00 29 720.74 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320510 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - МОНТАНА България, гр.Монтана, 3400, ул. ЮЛИУС ИРАСЕК № 4, ет. 3
 • България
Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ 200 140.00 200 140.00 0.00 86 194.03 46 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530415 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - Русе България, гр.Русе, 7000, ул.ПРИДУНАВСКИ БУЛЕВАРД № 20
 • България
ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ С КОД 91ЕО И 91 FO НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА 898 823.53 898 823.53 0.00 228 363.00 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000817529 Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора България, гр.Стара Загора, 6000, ул.Стара планина № 2
 • България
„Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана”. 547 058.82 547 058.82 0.00 145 569.80 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776025 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ- СОФИЯ България, гр.София, 1618, бул. ЦАР БОРИС III № 136 ет.10
 • България
„Реализиране на дейности по опазване на естественото състояние на природното местообитание 9130- буков комплекс в ПР "Богдан" и предприемане на мерки за неговото подобряване” 642 670.27 642 670.27 0.00 191 596.40 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Столична
Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община 5 240 800.00 4 434 000.00 806 800.00 1 329 876.00 41 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Столична
Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община 369 741 082.16 179 570 918.88 190 170 163.28 71 404 823.69 65 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Столична
Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи 44 307 919.73 44 307 919.73 0.00 443 079.20 59 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Столична
Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 412 583.87 396 352.19 16 231.68 37 563.52 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Столична
Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси 117 189 000.00 97 700 000.00 19 489 000.00 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Столична
Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез доставка на 52 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях 36 275 400.00 30 300 000.00 5 975 400.00 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33
 • Столична
Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси 107 890 200.00 90 000 000.00 17 890 200.00 0.00 45 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (6/7):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.