English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000057122 ОБЩИНА НЕСЕБЪР България, гр.Несебър, 8230, ул. ЕДЕЛВАЙС № 10
 • Несебър
Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 129 041.95 129 041.95 0.00 102 667.87 22 Приключен (към датата на приключване)
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15
 • Борован
 • Бяла Слатина
 • Кнежа
 • Козлодуй
 • Мизия
 • Оряхово
 • Хайредин
„Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ 13 498 945.68 10 076 347.86 3 422 597.82 1 542 841.79 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15
 • България
Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти свлачище VCR31.54020.02.12 в източната част на гр. Оряхово и VCR31.54020.02.13 в местността „Зелена бара” гр. Оряхово 999 142.22 999 142.22 0.00 99 914.22 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15
 • България
"Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти: 1. свлачище VRC31.54386.04 в с.Остров; 2. свлачище VRC31.54020.02.05; 3. свлачище с рег. № VRC31.54020.02.24" 666 241.71 666 241.71 0.00 66 624.17 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386751 Община Перник България, гр.Перник, 2300, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А
 • гр.Перник
„Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“ 93 694.00 93 694.00 0.00 12 510.86 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024916 Община Петрич България, гр.Петрич, 2850, ул. „Цар Борис III” № 24
 • Петрич
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич 10 313 535.20 7 150 599.51 3 162 935.69 2 097 764.34 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000413974 Община Плевен България, гр.Плевен, 5800, пл."Възраждане" № 2
 • Долна Митрополия
 • Плевен
Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия 117 150 300.52 87 911 636.37 29 238 664.15 64 466 650.92 90 В изпълнение (от дата на стартиране)
000413974 Община Плевен България, гр.Плевен, 5800, пл. "Възраждане" № 2
 • Плевен
Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021-2025 г. на община Плевен 245 945.59 245 945.59 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 Община Пловдив България, гр.Пловдив, 4000, площад "Стефан Стамболов" №1
 • Пловдив
Разработване на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив" и План за действие към същата за периода 2018 - 2023 г. 83 886.80 83 886.80 0.00 72 676.02 19 Приключен (към датата на приключване)
000471504 Община Пловдив България, гр.Пловдив, 4000, пл. Стефан Стамболов №1
 • Пловдив
Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 115 334 116.42 80 681 485.78 34 652 630.64 8 159 209.66 75 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Пловдив
Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци 9 023 913.84 6 070 538.46 2 953 375.38 1 195 289.82 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 ОБЩИНА ПЛОВДИВ България, гр.Пловдив, 4000, пл. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 1
 • Пловдив
Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление 13 862 232.11 13 862 232.11 0.00 0.00 57 В изпълнение (от дата на стартиране)
102164063 ОБЩИНА ПРИМОРСКО България, гр.Приморско, 8290, ул. ТРЕТИ МАРТ № 56
 • гр.Приморско
Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен 22 272 737.01 16 725 615.84 5 547 121.17 7 111 944.33 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
000817956 ОБЩИНА РАДНЕВО България, гр.Раднево, 6260, ул. МИТЬО СТАНЕВ № 1
 • Раднево
„ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, ГР. РАДНЕВО" 7 411 571.06 5 319 850.47 2 091 720.59 5 053 055.33 17 Приключен (към датата на приключване)
000505910 община Разград България, гр.Разград, 7200, бул."Бели Лом" №37А
 • Разград
Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград 13 563 028.56 8 591 056.88 4 971 971.68 132 682.38 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530632 Община Русе България, гр.Русе, 7000, пл. СВОБОДА № 6
 • Русе
"Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе" 46 771 464.30 38 999 140.25 7 772 324.05 0.00 45 В изпълнение (от дата на стартиране)
000530632 ОБЩИНА РУСЕ България, гр.Русе, 7000, пл. СВОБОДА № 6
 • Ветово
 • Иваново
 • Русе
 • Сливо поле
 • Тутракан
Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе 34 841 674.21 25 995 954.18 8 845 720.03 485 049.68 50 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024955 Община Сандански България, гр.Сандански, 2800, булевард "Свобода" №14
 • гр.Сандански
Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна" 9 368 737.16 7 066 340.39 2 302 396.77 4 364 072.44 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903825 Община Свиленград България, гр.Свиленград, 6500, бул.България №32
 • Свиленград
Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци- община Свиленград 3 564 395.85 2 687 917.68 876 478.17 794 925.96 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД България, гр.Свиленград, 6500, бул. БЪЛГАРИЯ № 32
 • Свиленград
Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. "Келанджика” 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 135 454.46 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000215889 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО България, гр.Севлиево, 5400, пл. СВОБОДА № 1
 • Дряново
 • Севлиево
 • Сухиндол
Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци. 2 230 595.39 1 832 720.53 397 874.86 915 325.09 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН България, гр.Сливен, 8800, бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 1
 • България
Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен 399 991.45 399 991.45 0.00 39 999.14 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000615118 Община Смолян България, гр.Смолян, 4700, бул. "България" № 12
 • Смолян
Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Смолян 287 444.80 287 444.80 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000615118 Община Смолян България, гр.Смолян, 4700, бул. "България" № 12
 • Смолян
Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян 9 604 317.86 9 604 317.86 0.00 0.00 58 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, Улица "Св.Св.Кирил и Методий" 8
 • гр.Тервел
"Втора фаза на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел" 6 199 965.60 4 898 642.95 1 301 322.65 4 308 325.59 32 Приключен (към датата на приключване)
Страница (5/7):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.