Проекти

Бенефициент Седалище Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000351736 водеща община - Община Пазарджик България, гр.Пазарджик, 4400, бул."България" №2 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ 19 693 675.14 13 929 186.40 5 764 488.74 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010164 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1309, ул. "Пиротска" №171А Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения 39 057 823.76 39 057 823.76 0.00 3 932 546.10 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 Дирекция „Управление на водите” в Министерство на околната среда и водите България, гр.София, 1000, бул. „Мария Луиза” № 22 Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях 440 559.65 440 559.65 0.00 341 532.48 19 Приключен (към датата на приключване)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО ул. ЦАР БОРИС III № 136 Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда 5 049 925.00 5 049 925.00 0.00 782 411.78 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, бул. "ЦАР БОРИС III" № 136 Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време. 699 997.70 699 997.70 0.00 611 846.55 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО ул. ЦАР БОРИС III № 136 Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците 18 122 412.00 18 122 412.00 0.00 246 132.08 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695317 Министерство на здравеопазването България, гр.София, 1000, пл. "Света Неделя" №5 Подобряване мониторинга на качеството на питейните води 10 000 000.00 10 000 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите 14 999 898.82 14 999 898.82 0.00 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - дирекция "Национална служба за защита на природата" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ 980 000.00 980 000.00 0.00 810 363.49 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 Министерство на околната среда и водите - дирекция "Национална служба за защита на природата" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Натура 2000 в Черно море 11 734 980.00 11 734 980.00 0.00 121 867.46 75 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 Министерство на околната среда и водите - дирекция "Национална служба за защита на природата" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Знания за Натура 2000 4 300 000.00 4 300 000.00 0.00 43 000.00 65 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Бюджетна линия 2016 за подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. 10 627 985.00 10 627 985.00 0.00 6 180 042.57 24 Приключен (към датата на приключване)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Дейности свързани с популяризирането на ОПОС през 2016 г. 1 020 360.00 1 020 360.00 0.00 743 902.08 21 Приключен (към датата на приключване)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 "Изготвяне на план за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), както и дейности в изпълнение на общo предварително условиe № 7 по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС" 72 000.00 72 000.00 0.00 42 229.34 13 Приключен (към датата на приключване)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и бенефициентите на програмата посредством материално- техническо обезпечаване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики 1 136 258.55 1 136 258.55 0.00 577 010.05 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Техническа помощ за реализиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух 4 502 495.24 4 502 495.24 0.00 1 719 805.20 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Осигуряване на техническа помощ за изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. през 2017 г. 9 312 158.00 9 312 158.00 0.00 4 853 082.44 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул."Княгиня Мария-Луиза" №22 Дейности, свързани с популяризиране на ОПОС в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. за периода 2017 г. - 2018 г. 2 279 000.00 2 279 000.00 0.00 844 000.54 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Осигуряване на възнаграждения във връзка с управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола по Оперативна прогарама"Околна среда" 6 488 304.00 6 488 304.00 0.00 1 367 207.94 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Осигуряване на техническа помощ за повишаване на административния капацитет на УО на ОПОС и бенефициентите, както и осигуряване на дейности свързани с изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. 3 205 000.00 3 205 000.00 0.00 641 000.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Предоставяне на външна експертна и техническа помощ в подкрепа на управлението и изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. 1 871 580.00 1 871 580.00 0.00 0.00 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Дирекция Управление на водите България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) 7 000 000.00 7 000 000.00 0.00 70 000.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството България, гр.София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19 Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК 58 414 263.78 58 414 263.78 0.00 18 761 297.03 101 В изпълнение (от дата на стартиране)
831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството - дирекция "Водоснабдяване и канализация" България, гр.София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19 Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК 15 378 161.00 15 378 161.00 0.00 2 832 818.33 100 В изпълнение (от дата на стартиране)
000818086 ОБЩИНА ЧИРПАН България, гр.Чирпан, 6200, пл. СЪЕДИНЕНИЕ № 1 Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан 15 020 421.58 10 950 556.06 4 069 865.52 109 505.56 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3 „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ 18 929 054.03 14 026 873.14 4 902 180.89 1 402 687.31 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД България, гр.Асеновград, 4230, пл. акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ № 9 "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" 106 072 089.50 80 033 191.56 26 038 897.94 60 342 795.07 93 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД България, гр.Асеновград, 4230, пл. акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ № 9 Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград 145 453.08 145 453.08 0.00 32 965.30 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024663 ОБЩИНА БАНСКО България, гр.Банско, 2770, пл. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1 Втора фаза на проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ" 33 170 034.99 25 925 510.62 7 244 524.37 18 064 930.57 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД България, гр.Благоевград, 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград 98 140.00 98 140.00 0.00 29 312.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД България, гр.Благоевград, 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево 11 945 990.08 8 982 862.96 2 963 127.12 0.00 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000776089 ОБЩИНА БОТЕВГРАД България, гр.Ботевград, 2140, пл. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 13 Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград 9 600 617.51 7 240 028.40 2 360 589.11 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43 Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", Община Варна 37 150 155.07 28 658 890.06 8 491 265.01 6 878 230.16 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43 Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна - Фаза 1 232 288.00 232 288.00 0.00 15 752.45 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000351580 община Велинград България, гр.Велинград, 4600, бул. "Хан Аспарух" № 35 Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово 9 673 936.00 7 152 754.56 2 521 181.44 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000159508 ОБЩИНА ВИДИН България, гр.Видин, 3700, пл. БДИНЦИ № 2 "Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр.Видин - Втора фаза" 19 505 984.15 15 632 301.53 3 873 682.62 1 792 157.08 95 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 Община Враца България, гр.Враца, 3000, ул. Стефанаки Савов № 6 Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза 114 506 125.63 80 362 797.17 34 143 328.46 18 813 442.72 93 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА България, гр.Враца, 3000, ул.СТЕФАНАКИ САВОВ № 6 Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца 116 053.51 116 053.51 0.00 23 955.35 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024745 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ България, гр.Гоце Делчев, 2900, ул. ЦАРИЦА ЙОАННА № 2 Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев 9 147 276.52 6 870 739.69 2 276 536.83 0.00 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852932 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ България, гр.Добрич, 9300, бул. БЪЛГАРИЯ № 12 Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 114 901 132.20 86 227 183.30 28 673 948.90 14 483 309.46 91 В изпълнение (от дата на стартиране)
000817696 ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО България, гр.Гълъбово, 6280, бул. РЕПУБЛИКА № 48 Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово 150 293.98 150 293.98 0.00 39 946.06 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903533 община Димитровград България, гр.Димитровград, 6400, бул. “Г. С. Раковски” № 15 Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград 182 000.00 182 000.00 0.00 20 868.92 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970165 ОБЩИНА ЕЛХОВО България, гр.Елхово, 8700, ул. ТЪРГОВСКА № 13 “Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово” 18 867 785.73 13 854 565.90 5 013 219.83 138 545.66 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000291602 ОБЩИНА ЛУКОВИТ България, гр.Луковит, 5770, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73 Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул.Синчец, в гр. Луковит 649 732.14 649 732.14 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000614984 ОБЩИНА МАДАН България, гр.Мадан, 4900, ул. ОБЕДИНЕНИЕ № 14 Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино 9 039 369.69 6 764 995.75 2 274 373.94 407 196.05 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 Община Монтана България, гр.Монтана, 3400, ул. Извора 1 Разработване на Комплексна програма за КАВ по показателите ФПЧ10 и ПАВ на община Монтана 182 672.00 182 672.00 0.00 39 807.20 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 Община Монтана България, гр.Монтана, 3400, ул. Извора 1 Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана 6 154 812.21 4 397 921.77 1 756 890.44 0.00 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000057122 ОБЩИНА НЕСЕБЪР България, гр.Несебър, 8230, ул. ЕДЕЛВАЙС № 10 Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 129 041.95 129 041.95 0.00 12 904.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193414 ОБЩИНА ОРЯХОВО България, гр.Оряхово, 3300, ул.АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ № 15 „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ 13 498 945.68 10 076 347.86 3 422 597.82 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386751 Община Перник България, гр.Перник, 2300, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“ 93 694.00 93 694.00 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024916 Община Петрич България, гр.Петрич, 2850, ул. „Цар Борис III” № 24 Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич 10 313 535.20 7 150 599.51 3 162 935.69 0.00 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000413974 Община Плевен България, гр.Плевен, 5800, пл."Възраждане" № 2 Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия 117 150 300.52 87 911 636.37 29 238 664.15 25 759 781.10 90 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 Община Пловдив България, гр.Пловдив, 4000, площад "Стефан Стамболов" №1 Разработване на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив" и План за действие към същата за периода 2018 - 2023 г. 83 886.80 83 886.80 0.00 9 354.48 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 Община Пловдив България, гр.Пловдив, 4000, пл. Стефан Стамболов №1 Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 115 334 116.42 80 681 485.78 34 652 630.64 0.00 75 В изпълнение (от дата на стартиране)
102164063 ОБЩИНА ПРИМОРСКО България, гр.Приморско, 8290, ул. ТРЕТИ МАРТ № 56 Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен 22 272 737.01 16 725 615.84 5 547 121.17 167 256.16 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000817956 ОБЩИНА РАДНЕВО България, гр.Раднево, 6260, ул. МИТЬО СТАНЕВ № 1 „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, ГР. РАДНЕВО" 7 411 571.06 5 319 850.47 2 091 720.59 5 053 055.33 17 Приключен (към датата на приключване)
000505910 община Разград България, гр.Разград, 7200, бул."Бели Лом" №37А Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград 13 563 028.56 8 591 056.88 4 971 971.68 0.00 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024955 Община Сандански България, гр.Сандански, 2800, булевард "Свобода" №14 Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна" 9 368 737.16 7 066 340.39 2 302 396.77 70 663.40 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, Улица "Св.Св.Кирил и Методий" 8 "Втора фаза на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел" 6 199 965.60 4 898 642.95 1 301 322.65 4 050 656.17 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000291709 ОБЩИНА ТРОЯН България, гр.Троян, 5600, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1 "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци" 6 200 343.30 4 595 576.97 1 604 766.33 0.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000565626 Община Тутракан България, гр.Тутракан, 7600, ул. "Трансмариска" 31 Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан 32 347 993.80 22 675 465.41 9 672 528.39 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903939 ОБЩИНА ХАРМАНЛИ България, гр.Харманли, 6450, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1 “Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли” 3 246 963.78 2 440 464.76 806 499.02 0.00 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН България, гр.Шумен, 9700, бул. СЛАВЯНСКИ № 17 Интегриран воден цикъл за град Шумен - II етап - втора фаза 13 149 478.47 9 812 748.29 3 336 730.18 6 420 087.43 97 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 Община Шумен България, гр.Шумен, 9700, бул. "Славянски" № 17 "Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен" 97 456.40 97 456.40 0.00 9 745.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970496 ОБЩИНА ЯМБОЛ България, гр.Ямбол, 8600, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 7 Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза 44 419 346.93 36 650 507.18 7 768 839.75 8 893 484.74 95 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33 Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община 5 240 800.00 4 434 000.00 806 800.00 443 400.00 41 В изпълнение (от дата на стартиране)
203740812 Фонд Мениджър на финансови инструменти в България ЕАД България, гр.София, 1000, ул.Алабин №38 Финансови инструменти по ПО2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. 52 431 581.62 52 431 581.62 0.00 13 107 895.40 84 В изпълнение (от дата на стартиране)