Проекти

Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
129010164 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1309, ул. "Пиротска" №171А България Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения 39 116 460.95 39 116 460.95 0.00 3 932 546.10 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 Дирекция „Управление на водите” в Министерство на околната среда и водите България, гр.София, 1000, бул. „Мария Луиза” № 22 България Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях 440 559.65 440 559.65 0.00 341 532.48 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО ул. ЦАР БОРИС III № 136 България Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда 5 049 925.00 5 049 925.00 0.00 273 250.21 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, бул. "ЦАР БОРИС III" № 136 България Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време. 699 997.70 699 997.70 0.00 651 706.70 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО ул. ЦАР БОРИС III № 136 България Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците 18 122 412.00 18 122 412.00 0.00 246 132.08 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695317 Министерство на здравеопазването България, гр.София, 1000, пл. "Света Неделя" №5 България Подобряване мониторинга на качеството на питейните води 10 000 000.00 10 000 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите 14 999 898.82 14 999 898.82 0.00 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - дирекция "Национална служба за защита на природата" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Управленски подход за мрежата „Натура 2000“ 980 000.00 980 000.00 0.00 689 593.04 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 Министерство на околната среда и водите - дирекция "Национална служба за защита на природата" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Натура 2000 в Черно море 11 734 980.00 11 734 980.00 0.00 117 349.80 75 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 Министерство на околната среда и водите - дирекция "Национална служба за защита на природата" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Знания за Натура 2000 4 300 000.00 4 300 000.00 0.00 0.00 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Бюджетна линия 2016 за подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. 10 627 985.00 10 627 985.00 0.00 6 180 646.06 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Дейности свързани с популяризирането на ОПОС през 2016 г. 1 020 360.00 1 020 360.00 0.00 781 402.08 21 Приключен (към датата на приключване)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България "Изготвяне на план за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), както и дейности в изпълнение на общo предварително условиe № 7 по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС" 72 000.00 72 000.00 0.00 42 229.34 13 Приключен (към датата на приключване)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и бенефициентите на програмата посредством материално- техническо обезпечаване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики 1 136 258.55 1 136 258.55 0.00 521 315.95 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Техническа помощ за реализиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух 4 502 495.24 4 502 495.24 0.00 1 719 805.20 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 България Осигуряване на техническа помощ за изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. през 2017 г. 9 312 158.00 9 312 158.00 0.00 4 402 666.64 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда", отдел "Координация, комуникация и техническа помощ" България, гр.София, 1000, бул."Княгиня Мария-Луиза" №22 България Дейности, свързани с популяризиране на ОПОС в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. за периода 2017 г. - 2018 г. 2 279 000.00 2 279 000.00 0.00 683 700.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, Дирекция Управление на водите България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22 Северозападен Югозападен Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) 7 000 000.00 7 000 000.00 0.00 70 000.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството България, гр.София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19 гр.София Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК 59 194 263.78 59 194 263.78 0.00 14 743 529.26 101 В изпълнение (от дата на стартиране)
831661388 Министерство на регионалното развитие и благоустройството - дирекция "Водоснабдяване и канализация" България, гр.София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19 България Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК 15 378 161.00 15 378 161.00 0.00 2 832 818.33 100 В изпълнение (от дата на стартиране)
000818086 ОБЩИНА ЧИРПАН България, гр.Чирпан, 6200, пл. СЪЕДИНЕНИЕ № 1 гр.Чирпан Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан 15 020 421.58 10 950 556.06 4 069 865.52 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000056764 ОБЩИНА АЙТОС България, гр.Айтос, 8500, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 3 гр.Айтос „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ 18 929 054.03 14 026 873.14 4 902 180.89 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД България, гр.Асеновград, 4230, пл. акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ № 9 Асеновград "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" 106 072 089.50 80 033 191.56 26 038 897.94 48 677 982.83 93 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД България, гр.Асеновград, 4230, пл. акад. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ № 9 Асеновград Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград 145 453.08 145 453.08 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024663 ОБЩИНА БАНСКО България, гр.Банско, 2770, пл. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1 гр.Банско Втора фаза на проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ" 33 170 034.99 25 925 510.62 7 244 524.37 14 462 668.37 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024695 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД България, гр.Благоевград, 2700, пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ-МАКЕДОНЧЕТО № 1 Благоевград Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград 98 140.00 98 140.00 0.00 9 814.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43 Варна Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", Община Варна 37 150 155.07 28 658 890.06 8 491 265.01 6 864 903.35 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000093442 ОБЩИНА ВАРНА България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43 Варна Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна - Фаза 1 232 288.00 232 288.00 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000159508 ОБЩИНА ВИДИН България, гр.Видин, 3700, пл. БДИНЦИ № 2 Видин "Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр.Видин - Втора фаза" 22 270 043.76 17 921 570.83 4 348 472.93 1 792 157.08 95 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 Община Враца България, гр.Враца, 3000, ул. Стефанаки Савов № 6 Враца Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза 114 506 125.63 80 362 797.17 34 143 328.46 10 007 531.79 93 В изпълнение (от дата на стартиране)
000193115 ОБЩИНА ВРАЦА България, гр.Враца, 3000, ул.СТЕФАНАКИ САВОВ № 6 Враца Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца 116 053.51 116 053.51 0.00 11 605.35 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852932 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ България, гр.Добрич, 9300, бул. БЪЛГАРИЯ № 12 Добрич Добрич-град Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 114 901 132.20 86 227 183.30 28 673 948.90 12 178 757.09 91 В изпълнение (от дата на стартиране)
000817696 ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО България, гр.Гълъбово, 6280, бул. РЕПУБЛИКА № 48 Гълъбово Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово 150 293.98 150 293.98 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903533 община Димитровград България, гр.Димитровград, 6400, бул. “Г. С. Раковски” № 15 Димитровград Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград 182 000.00 182 000.00 0.00 20 868.92 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970165 ОБЩИНА ЕЛХОВО България, гр.Елхово, 8700, ул. ТЪРГОВСКА № 13 гр.Елхово “Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово” 18 867 785.73 13 854 565.90 5 013 219.83 138 545.66 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000614984 ОБЩИНА МАДАН България, гр.Мадан, 4900, ул. ОБЕДИНЕНИЕ № 14 Златоград Мадан Неделино Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино 9 039 369.69 6 764 995.75 2 274 373.94 0.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000320872 Община Монтана България, гр.Монтана, 3400, ул. Извора 1 Монтана Разработване на Комплексна програма за КАВ по показателите ФПЧ10 и ПАВ на община Монтана 182 672.00 182 672.00 0.00 21 540.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000057122 ОБЩИНА НЕСЕБЪР България, гр.Несебър, 8230, ул. ЕДЕЛВАЙС № 10 Несебър Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 129 041.95 129 041.95 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000386751 Община Перник България, гр.Перник, 2300, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А гр.Перник „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“ 93 694.00 93 694.00 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024916 Община Петрич България, гр.Петрич, 2850, ул. „Цар Борис III” № 24 Петрич Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич 10 313 535.20 7 150 599.51 3 162 935.69 0.00 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000413974 Община Плевен България, гр.Плевен, 5800, пл."Възраждане" № 2 Долна Митрополия Плевен Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия 117 150 300.52 87 911 636.37 29 238 664.15 12 139 885.72 90 В изпълнение (от дата на стартиране)
000471504 Община Пловдив България, гр.Пловдив, 4000, площад "Стефан Стамболов" №1 Пловдив Разработване на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив" и План за действие към същата за периода 2018 - 2023 г. 93 544.81 93 544.81 0.00 9 354.48 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
102164063 ОБЩИНА ПРИМОРСКО България, гр.Приморско, 8290, ул. ТРЕТИ МАРТ № 56 гр.Приморско Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен 22 272 737.01 16 725 615.84 5 547 121.17 167 256.16 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000817956 ОБЩИНА РАДНЕВО България, гр.Раднево, 6260, ул. МИТЬО СТАНЕВ № 1 Раднево „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, ГР. РАДНЕВО" 7 411 571.06 5 319 850.47 2 091 720.59 5 053 055.33 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000505910 община Разград България, гр.Разград, 7200, бул."Бели Лом" №37А Разград Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград 13 563 028.56 8 591 056.88 4 971 971.68 0.00 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
000024955 Община Сандански България, гр.Сандански, 2800, булевард "Свобода" №14 гр.Сандански Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна" 9 368 737.16 7 066 340.39 2 302 396.77 0.00 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, Улица "Св.Св.Кирил и Методий" 8 гр.Тервел "Втора фаза на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел" 6 199 965.60 4 898 642.95 1 301 322.65 3 236 916.06 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН България, гр.Шумен, 9700, бул. СЛАВЯНСКИ № 17 Шумен Интегриран воден цикъл за град Шумен - II етап - втора фаза 13 149 478.47 9 812 748.29 3 336 730.18 6 420 087.43 97 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931721 Община Шумен България, гр.Шумен, 9700, бул. "Славянски" № 17 гр.Шумен "Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен" 97 456.40 97 456.40 0.00 0.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000970496 ОБЩИНА ЯМБОЛ България, гр.Ямбол, 8600, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 7 Ямбол Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза 44 419 346.93 36 650 507.18 7 768 839.75 8 893 484.74 95 В изпълнение (от дата на стартиране)
000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА България, гр.София, 1000, ул. МОСКОВСКА № 33 Столична Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община 5 240 800.00 4 434 000.00 806 800.00 44 340.00 41 В изпълнение (от дата на стартиране)
203740812 Фонд Мениджър на финансови инструменти в България ЕАД България, гр.София, 1000, ул.Алабин №38 България Финансови инструменти по ПО2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. 52 431 581.62 52 431 581.62 0.00 13 107 895.40 84 В изпълнение (от дата на стартиране)