English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0003-C01
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“
КФ ==> Околна среда
28.08.2019
12.09.2019
12.03.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Ямбол (BG343)

Описание

Проектът предвижда инвестиционни мерки за агломерациите с над 10 000 е.ж. за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Ямбол, както следва:
ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЯМБОЛ:
По компонент водоснабдяване: 
-	Изграждане на нов чугунен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“;
-	Поетапна подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения.
-	Изграждане на шахта с регулатор на налягане с ултразвуков разходомер;
-	Изграждане на 4 шахти с регулатори на налягане;
-	Въвеждане на нови точки за измерване на водно количество и налягане по водопроводната мрежа на ВС „Ямбол“ и интегрирането им в системата за мониторинг на данни и тенденции;
-	Монтиране на датчици за налягане.
-	Надграждане на SCADA и GIS.
По компонент събиране на отпадъчни води:
-	Реконструкция на участъци от канализационната мрежа;
-	Реконструкция на напорен тръбопровод от КПС "Биков Мост";
-	Реконструкция на 1 бр. дъждопреливник пред КПС "Христо Ботев";
-	Реконструкция на КПС "Биков Мост";
-	Изграждане на канализация от кръстовището на ул "Битоля" до КПС „Възраждане“;
-	Превключване на Главни колектори към Главен колектор I;
-	Изграждане на нова канализация по ул. „Битоля“;
-	Превключване на част от канализацията на централна градска част;
-	Изграждане на нова КПС „Христо Ботев“;
-	Изграждане на 3 бр. нови дъждопреливници;
-	Създаване на система за контрол и управление на реконструираната канализационна помпена станция „Биков мост“.
По компонент пречистване на отпадъчни води: Не се предвиждат мерки.
ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ЕЛХОВО:
По компонент водоснабдяване: 
-	Реконструкция на част от външен довеждащ водопровод от с.Златиница до НР на гр.Елхово;
-	Поетапна подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения в гр. Елхово;
По компонент събиране на отпадъчни води:
-	Новоизградена канализационна мрежа в гр. Елхово;
-	Подмяна на канализационна мрежа в гр. Елхово.
По компонент пречистване на отпадъчни води: Не се предвиждат мерки.
Дейности
 • Изпълнение на дейности по организация и управление на проекта: „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Ямбол, в качеството си на бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“ е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. За ефективното изпълнение на проекта ще бъде създадено специализирано Звено за управление на проекта (ЗУП) от изцяло външни за Бенефициента изпълнители - физически лица с необходимия опит, квалификация и експертиза за цялостното управление на проекта. Това решение на Бенефициента е съобразно с извършения преглед и анализ на административния капацитет на ВиК оператора, извършен по Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, където в заключение е даден извод, че "... е необходимо, звеното за изпълнение на проекта, да бъде сформирано от външни експерти с необходимите компетенции, които да повишат експертния капацитет при административното, финансово и техническо изпълнение на проекта". Ще бъдат предвидени достатъчно механизми за вътрешна оценка и контрол на дейността, както и за мониторинг на напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост. Звеното за управление на проекта ще включва Ръководител и 11 члена: Координатор проект, Административен сътрудник, Финансист, Счетоводител, Експерт по комуникация и публичност, Юрист, Експерт ГИС и Технически експерти - 4 бр. Съставът е съобразен с минималния състав и препоръчителни функции съгласно Приложение № 9 към Насоките за кандидатстване и в съответствие с Раздел 13 от условията за кандидатстване по процедурата. Понеже по проекта ще бъдат изпълнявани 4 строителни договора в състава на ЗУП се предвижда да бъдат наети 4 бр. технически експерти, така че за всеки строителен договор да отговаря по едно, отделно техническо лице. Няма да бъде допуснато смесване и припокриване на позиции и отговорности (функции), както между отделните лица в ЗУП, така и със задълженията на външни изпълнители по други проектни дейности. Членовете на ЗУП ще бъдат привлечени съгласно приложимото българско законодателство чрез провеждане на открита процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Подборът на експертите в ЗУП ще бъде осъществен, съгласно разписаните в настоящото проектно предложение изисквания за всяка една позиция, описани в Раздел 9.Екип. Отговорностите на външните експерти - членове на ЗУП са съобразени с Приложение №9 към Насоките за кандидатстване. При изпълнение на възложените задължения, членовете на ЗУП ще спазват европейското и българското законодателство, както и указанията на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Членовете на екипа ще отчитат ежемесечно чрез доклади своята работа пред Ръководителя на екипа. Ръководителят на екипа ще приема и одобрява свършената работа на членовете на ЗУП, а той от своя страна ще докладва своята работа пред Управителя на ВиК. Управителят на ВиК ще приема и одобрява работата на екипа за управление на проекта. Екипът за управление на проекта ще следи изпълнението на договорите, сключени с избраните изпълнители на дейностите по проекта, като всеки от тях ще осъществява контрол в рамките на своите компетенции. Във връзка с изпълнението на настоящия инвестиционен проект ще бъдат допълнително разработени и ще се прилагат следните правила, процедури и методи на комуникация и докладване: Процедури за верификация, осчетоводяване на извършените разходи, разплащания с изпълнителите и подготовка на искания за средства на ниво проект: Процедурите за мониторинг (проверки на място) и докладване; Процедура за осигуряване на информация и комуникация; Процедури за съхранение на документи. Чрез дейността на ЗУП ще се осигури качествено и ефективно управление, координация и изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на ОП "Околна среда 2014-2020".
 • Инженеринг за изграждане на нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" - Ямбол: Дейност 2 обхваща проектиране, строителство и авторски надзор за обект "Изграждане на нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана", който е част от инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“. Обектът е от I категория, съгласно чл.2, ал.2, буква б, точка 4 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Дейността ще бъде изпълнена съгласно Договорните условия на ФИДИК – жълта книга. В рамките на дейността се включва: •Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; •Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; •Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; •Вписване на работните проекти в разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството;•Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; •Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;•Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; •Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 и Сертификат за Приемане от Инженера; •Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 ; •Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Трасето на водопровода е с обща дължина 6546 метра и е разделено на три части с различни диаметри, както следва: L1 = 6171 m с диаметър DN500 чугун; L2 = 193 m с диаметър DN300 чугун; L3 = 182 m с диаметър DN250 чугун. Предвидено е и възстановяване на настилките върху 490 метра от трасето на провода. Разрешението за строеж за обекта ще бъде издадено от Областен управител на Област Ямбол. Към момента за трасето на водопровода има изготвен идеен проект и ПУП-ПП. Със Заповед №ДС-04-00010 от 02.10.2018г. на Областния управител на област Ямбол се одобрява техническо задание за ПУП-ПП за обекта и се разрешава изработването на ПУП-ПП. На 10.05.2019г. изготвения ПУП-ПП е входиран в Областна администрация за процедиране и е изпратен до Община Ямбол и Община Тунджа за публично обявяване на трасето. Следва одобряване на ПУП-ПП от Областния управител, което се очаква да приключи през месец август 2019г. и след това да се проведат процедури за осигуряване на права за прокарване, отчуждаване и промяна на предназначението. За тези процедури се предвиждат 12 месеца срок за изпълнение. След осигуряване на правата за трасето на водопровода ще бъде изготвена предварителна оценка за съответствието на идейния проект и ще бъде входиран идейния проект за издаване на РС. Очаква се към месец септември 2020г. да бъде издадено разрешение за строеж за обект "Изграждане на нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" от Областния управител на Област Ямбол. Тоест при прогнозна дата за сключване на АДБФП м.септември 2019г. в графика залагаме месец за стартиране на дейността през месец 13 или септември 2020г.
 • Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол: Дейност 3 обхваща проектиране, строителство и авторски надзор за обект "Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол", който е част от инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“. Обектът е от II категория, съгласно Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. През месец февруари 2019г. от Община Ямбол е получено Писмо с изх.№2801-02730/14.02.2019г. за съгласуване обхвата на обекта, с изключение на водопроводна мрежа по ул. "Търговска" с дължина 269,00 метра. В инвестиционната програма на Община Ямбол за 2019г. е предвидена мащабна реконструкция на цялата ул. "Търговска" /пътно платно, тротоари и подземни комуникации/. Поради този факт от обхвата на обекта е изключена водопроводна мрежа по ул. "Търговска" с дължина 269,00 метра. В рамките на Дейност 3 се включва: •Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; •Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; •Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; •Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; •Вписване на работните проекти в разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; •Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; •Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; •Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж; •Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 и Сертификат за Приемане от Инженера; •Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16; •Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Детайлно описание на Дейност 3, приложено под номер 33 в Раздел 12. Разрешението за строеж за обекта ще бъде издадено от Главния архитект на Община Ямбол. Към момента за реконструкцията и разширението на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол има изготвен идеен проект. Той ще бъде одобрен след изменение на регулационния план за осигуряване на транспортен достъп до КПС "Христо Ботев". С Решение по точка 7 на XIV заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 28.12.2018г. е дадено съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП-План за регулация. Изготвеният проект ПУП-ПР е одобрен от Общински съвет - Ямбол. На 24.06.2019г. ПУП-ПР влезе в сила. В момента в Агенция по кадастър се отлага променената регулация на на 13 бр. новообразувани имоти. Очаква се до средата на месец септември тези процедури да приключат и да бъде изготвена предварителна оценка за съответствието на идейния проект. Прогнозно се в края на м.септември 2019г. за обекта да бъде издадено Разрешение за строеж от Главния архитект на Община Ямбол. Тоест при прогнозна дата за сключване на АДБФП м.септември 2019г. в графика залагаме месец за стартиране на дейността през месец 7, когато ще бъде сключен договор с изпълнител, или март 2020г.
 • Инженеринг за реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово: Дейност 4 обхваща проектиране, строителство и авторски надзор за обект "Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово", който е част от инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ Обектът е от I категория, съгласно чл.2, ал.2, буква б, точка 4 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. В рамките на дейността се включва: •Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; •Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; •Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; •Вписване на работните проекти в разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; •Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; •Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; •Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; •Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 и Сертификат за Приемане от Инженера; •Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16; •Период за съобщаване и отстраняване на дефекти 365 дни - наблюдение на процесите, отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Трасето на водопровода е с обща дължина 11148 метра, DN250, PE100RC. Предвидено е и възстановяване на настилките върху 100 метра от трасето на водопровода. Предвидената технология за изпълнението на трасето на водопровода е по безизкопен способ /тръба в тръба/. Разрешението за строеж за обекта ще бъде издадено от Областен управител на Област Ямбол. Трасето на водопровода е нанесено в кадастралните карти и регистри на Община Елхово и Община Болярово. По РПИП е изготвен идееен проект. През месец май 2019г. е изготвена предварителна оценка за съответствието на идейния проект. Комплексният доклад за оценка на съответствието на идейния инвестиционен проект "Реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово" на 05.06.2019г. е входиран за одобряване и издаване на РС от Областния управител на Област Ямбол. Очаква се през месец август 2019г. да бъда издадено и влязло в сила РС.
 • Инженеринг за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово: Дейност 5 обхваща проектиране, строителство и авторски надзор за обект "Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово", който е част от инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ Обектът е от II категория от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. През месец февруари 2019г. от Община Елхово е получено Писмо с изх.№53-03-44/07.02.2019г. за съгласуване обхвата на обекта, с изключение на вече изградени участъци от ВиК мрежата, които са включени в РПИП и изготвения идеен проект. Поради този факт от обхвата на обекта са изключени водопроводна мрежа - 306,90 метра и канализационна мрежа - 250,30 метра. В предоставената в РПИП документация тази дейност е представена като Обект 5 и Обект 6. Поради идентичността на видовете работи, и с цел намаляване неудобствата от строителните дейности за населението, Възложителят е преценил да обедини двата обекта в един. Дейност 5 включва: • Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; • Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; • Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; • Вписване на работните проекти в разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; • Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; • Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; • Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 и Сертификат за Приемане от Инженера; • Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16; • Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Детайлно описание на Дейност 5, приложено под номер 34 в Раздел 12. За обекта има изготвен идеен проект и ПУП като Комплексен проект за инвестиционна инициатива, с-но чл.150, ал.1 от ЗУТ. Приключени са всички съгласувателни процедури, изготвен е и Комплексен доклад за предварителна оценка на съответствието по чл. 142, ал. 2. от ЗУТ. На 29.05.2019г. документите са занесени в Община Елхово за процедиране и одобряване на ПУП и идеен проект. Очаква се да бъдат одобрени през месец септември 2019г. След това ще бъдат проведени процедури по учредяване право на прокарване/отчуждаване, промяна на предназначение и отлагане на регулация с прогнозен срок за изпълнение 11 месеца. Очаква се към месец септември 2020г. да бъде издадено РС за обект "Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово" от Главния архитект на Община Елхово. Тоест при прогнозна дата за сключване на АДБФП месец септември 2019г. в графика залагаме месец за стартиране на дейността през месец 13 или септември 2020г.
 • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проекта: За извършване на дейност 6 „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – Жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ гр. Ямбол“ се предвижда да бъде избран един изпълнител за четирите обекта, както следва: -за обект „Нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" - Ямбол. -за обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“ -за обект „Реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово -за обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“ В изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като: 1. Инженер по смисъла на Клауза 3 от ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), съгласно вида договор, обект на услугата, както и съответните Специфични условия. 2. Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг), вкл. изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работните инвестиционни проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6 от ЗУТ. 3. Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, където е приложимо. 4. Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията. 5. Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство. Дейността ще се изпълнява съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания. Задължение на Изпълнителя ще са и функциите по инвеститорски контрол, Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи, както и контрол и одобрение на кадастралното заснемане на изпълнените обекти по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, изготвянето на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г.
 • Надграждане и развитие на ГИС : Внедряване на ГИС за нуждите на "ВиК" ЕООД - Ямбол е заложено в одобрения с Решение №БП-Ц-21 от 30.11.2017г. на КЕВР „БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ГР. ЯМБОЛ КАТО ВИК ОПЕРАТОР ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2021 година“, изхождайки от УКАЗАНИЯ на КЕВР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ (НРКВКУ) ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 2017-2021 г., приети с Решение на КЕВР по т.2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г. и СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2023 г., в която се предвижда въвеждането на „Проактивни програми за управление на ВиК активите и съоръженията, изготвени от всяко ВиКО“. От 2016 година във „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол е внедрена специализирана, ГИС базирана, информационна система за управление на техническа и експлоатационна информация за ВиК мрежите и съоръженията, експлоатирани от дружеството. Информационната система е реализирана с помощта на специализиран, напълно интегриран софтуер за работа в екип – десктоп приложение и СУБД на корпоративен сървър. Заедно с внедрения софтуер е разработен сборник от процедури с технически и административни правила за поддръжка и развитие на геопространствената информация за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения, в който са отчетени както спецификите на софтуерната платформа, така и административните аспекти и организационната структура на дружеството. Системата е изградена със собствени средства. Към настоящия момент с лиценз е обезпечено едно работно място с пълна функционалност, което е недостатъчно за своевременното изграждане и поддържане на актуални ГИС модели на всички ВиК мрежи, експлоатирани от оператора, както и интегрирането към тях на експлоатационна и икономическа информация (експлоатационни събития, данни потребление на вода и фактуриране, технико – икономически показатели за активите на дружеството в състава на ВиК мрежите и съоръженията и пр.). СУБД на съществуващата ГИС-базирана система е структурирана в съответствие с утвърдения процедурен наръчник, административната организация в дружеството и съществуващите информационни системи, като обхваща всички водоснабдителни системи и съответните им населени места. Частично са изградени геопространствени модели на ВиК мрежите за няколко населени места, в това число за Ямбол и Елхово, които следва да се допълнят и актуализират. Дейност 7 "Надграждане и развитие на ГИС" се състои от следните основни под-дейности: Под-дейност 1: Закупуване на лицензи за допълнителни работни места с пълна функционалност за работа със съществуващата ГИС – базирана информационна система, в това число инсталиране, конфигуриране и провеждане на обучение; Под-дейност 2: Закупуване на лицензи за допълнителни модули - сървърни компоненти, десктоп приложение и мобилни приложения към съществуващата ГИС-базирана информационна система за събиране на данни от терен и отчетност на експлоатационни събития от технически райони с адаптирани потребителски интерфейси и вградени правила за валидация в реално време, в това число инсталиране, конфигуриране и провеждане на въвеждащо обучение; Под-дейност 3: Цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта. Тъй като дейност 7 „Надграждане и развитие на ГИС“ включва закупуване и внедряване на ИКТ са изпратени писма до Държавна агенция "Електронно управление" с искане за утвърждаване на тази дейност като част от проектното предложение. През месец юни 2019г. е получено писмо за утвърждаване на дейността от ДА"ЕУ", цялата кореспонденция с Държавна агенция "Електронно управление" е прикачена под номер 28 в Раздел 12.Прикачени електронно подписани документи.
 • Осигуряване на дейности по информация и комуникация на проекта: В проектното предложение са предвидени дейности за информация и комуникация, които обхващат целия период на изпълнение на проекта и популяризират приноса на фондовете на ЕС и на Оперативната програма. Тези дейности са изцяло в съответствие с изискванията на Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма "Околна среда 2014-2020" и са съобразени като мерки и реквизити с Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия. Планираните мерки са изцяло съобразени с размера на финансирането на проектното предложение и с тях ще се повиши информираността на целевите групи относно възможностите предоставени от Общността, както и ще се повиши общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите. В рамките дейността са предвидени следните мерки за информация и комуникация: До 2 /два/ дни от сключване на АДБФП по проекта на интернет страницата на бенефициента ще бъде публикувана информация за сключения договор, както и кратко описание на проекта, включително неговите цели и очаквани резултати. В същия срок на интернет страницата на Вик Ямбол ще бъде поставен и линк към страницата на ОП "Околна среда 2014-2020". Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще бъде поставено логото на финансиращата програма и финансиращия фонд. Регулярно на сайта на бенефициента от Експерта по комуникация ще бъде публикувана информация за напредъка по проекта. По проекта ще бъдат изработени и поставени на видно място 2 /две/ информационни табели и 2 /два/ билборда, които след приключване на дейностите по проекта ще бъдат заменени от 2 бр. постоянни обяснителни табели с размер 50/70. До един месец от сключване на АДБФП ще бъде организирана встъпителна пресконференция за осведомяване на обществеността за дейностите по проекта, целите и очакваните резултати. При приключване на проекта ще бъде проведена заключителна пресконференция за отчитане на постигнатите по проекта резултати. В рамките на проекта са предвидени и 2 броя официални церемонии - първата ще бъде за ефективния старт на проекта "Първа копка" при стартиране на строителството на първия от обектите, а втората ще бъде за откриване на последния завършващ строителен обект или т.нар. церемония „рязане на лента”. УО на ОПОС ще бъде уведомен предварително за датите на провеждане на събитията. Ще бъдат изработени и разпространени следните промоционални материали: флаш памет - 50 бр., конферентни ръчни чанти - 50 бр., тефтери за делови срещи - 50 бр., химикали - 50 бр., банер /транспарант/ - 1 бр. За осведомяване на обществеността за напредъка по проекта са предвидени 3 бр. публикации чрез съобщения в местен печат или телевизия, както и изработка и разпространение на една брошура /дипляна/ в тираж 100 бр., която ще съдържа информация за дейностите по проекта, целите и очакваните резултати. За закупеното по проекта оборудване ще бъдат изработени 50 броя информационни стикери, които ще бъдат поставени на подходящо място на повърхността на оборудването. Всички предвидени мерки ще бъдат организирани, изработени и брандирани със съответните реквизити, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия.
 • Дейности по придобиване/отчуждаване/учредяване на право на прокарване: Дейност 9 обхваща всички мероприятия, свързани с осигуряване на вещните права и сервитути по трасето на изграждащите се проводи и включва две под-дейности: Под-дейност 1: Придобиване/отчуждаване/учредяване право на прокарване. За изпълнение на тази под-дейност ще бъдат проведени всички процедури по придобиване/отчуждаване/учредяване право на прокарване. Такива процедури следва да се проведат за два от обектите, а именно: "Нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" - Ямбол" и "Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово". Процедурите се извършват от длъжностно лице от общинската администрация, или от областната администрация (ако правото на преминаване засяга имот - държавна собственост). За изпълнение на процедурата длъжностното лице от съответната администрация следва да извърши следните действия: 1. Проучва по представената скица, документи за собственост, документация в общинската администрация, предложения проход следните обстоятелства: 1.1. предвижданията на действащия ПУП или състоянието на поземления имот по действащия КП или КК; 1.2. наличието на условията за прилагане на чл. 192 от ЗУТ, като съобразява и изискванията на специалните нормативни актове - ЗЕ, ЗЕС и др.; 2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата; 3. Извършва оглед на място; 4. Изработва проект на прохода или одобрява предложения вариант от заявителя; 5. Уведомява комисията по чл. 210 от ЗУТ за определяне на дължимото обезщетение; 6. Изготвя проект на заповед за установяване правото на преминаване, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените граници на прохода; 7. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството. За финансиране на дейността са предвидени средства за заплащане на следните обезщетения и такси: заплащане на дължимо обезщетение за придобиване/отчуждаване/право на прокарване според конкретната необходимост и вида на засегнатия имот; заплащане на такси за геодезически услуги; такси за скици; нотариални заверки на подписите на писмения договор със собственика на засегнатия имот; такси за вписване на договора по чл. 192, ал. 1 или на заповедта по чл. 192, ал. 2 в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване; такси за вписване в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на държавния или на общинския поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за държавна или за общинска собственост; такси за отразяване в кадастъра на параметрите на сервитута на въздушните или подземните електронни съобщителни мрежи и съоръжения; такси поливност и др.приложими такси, свързани с процеса. Под-дейност 2: Изготвяне на пазарни оценки, съпътстващи придобиването/отчуждаването/учредяване на право на прокарване. За изпълнение на тази под-дейност ще бъде сключен договор с лицензиран оценител за изготвяне на всички пазарни оценки, съпътстващи придобиването/отчуждаването/учредяване на право на прокарване. Идентифицирани са общо 40 бр. засегнати имоти, за които следва да се изготвят пазарни оценки, които са в землищата на с.Кабиле, Община Тунджа, Област Ямбол - 30 бр.; гр. Ямбол - 3бр. и гр. Елхово - 7бр. Информация за засегнатите имоти е качена под номер 36 в Раздел 12. Подробна информация за предвидения график за изпълнение на процедурата се съдържа в Индикативен линеен график за планиране, провеждане, възлагане и изпълнение на обществени поръчки по проекта, прикачен под номер 40 в Раздел 12.Прикачени електронно подписани документи.
 • Подготовка на проектно предложение: Целта на дейността е да бъде подготвено проектно предложение и бъде попълнен формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 като се окомплектоват и попълнят всички необходими приложения, съгласно Насоките за кандидатстване по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. При възлагане на дейността Възложителят предаде изготвената документация по РПИП за обособената територия на Област Ямбол, получена в резултат от изпълнение на Договор РД–02–29–71/31.03.2016г. с Възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Изпълнител ДЗЗД „Трайкийска вода 2015“ с предмет „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите“, финансиран по Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ от ОП „Околна среда 2014-2020“. В обхвата на дейност 10 са включени: 1. Окомплектоване на пакет документи, необходими за кандидатстване, съгласно Насоки за кандидатстване по процедурата, одобрени със Заповед № РД-ОП-68/20.07.2018 г., допълнени и с поправени очевидни фактически грешки със Заповед № РД-ОП-74/03.08.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.) 2. Попълване на формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) на проектното предложение на Възложителя по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 3. Предоставяне на помощ в хода на комуникацията по време на оценката на проектното предложение между назначената от Управляващия орган на ОПОС експертна работна група и кандидата до сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 4. Подпомагане при отстраняване на забележки и отразяване на препоръки, направени от УО на ОПОС във връзка с подадените по електронен път пакет документи за кандидатстване. 5. Подпомагане на Възложителя в процеса на подписване на АДБФП – подготовка и окомплектоване на документи, които трябва да бъдат предоставени на УО на ОПОС преди сключване на АДБФП. 6. Съдействие при осъществяване на цялостна координация и комуникация със всички компетентни страни и институции от датата на подписване на настоящия договор до подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 7. Подпомагане на Възложителя за осигуряване на източник за съфинансирането по проекта. В обхвата на тази дейност не се дублират дейности и документи, вече изготвени от ДЗЗД „Трайкийска вода 2015“ по Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ от ОП „Околна среда 2014-2020“ като РПИП, идейни инвестиционни проекти, Анализ разходи ползи, Институционален анализ, както и не се предвиждат актуализации на такива документи.
 • Подготовка на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта : В изпълнение на дейността ще бъдат подготвени 8 броя тръжни документации, съобразени със стандартизирани документации от АОП и УО на ОПОС, както следва: 1. Инженеринг, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) за обекти, включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол" с 2 обособени позиции - Обособена позиция 1: "Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол" и Обособена позиция 2: "Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реконструкция на външен водопровод "Воден-Елхово" в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово" по открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.1, т.3, буква "а" от ЗОП. 2. Инженеринг, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) за обекти, включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол" с 2 обособени позиции - Обособена позиция 1: "Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за изграждане на нов външен водопровод от ПС "Кабиле" до ПС "Ормана" - Ямбол" и Обособена позиция 2: "Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово" по открита процедура чл.18, ал.1, т.1 във връзка с чл.20, ал.1, т.3, буква "а" от ЗОП. 3. Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за всички обекти, включени в проект: "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Ямбол": публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. 4. Закупуване на лицензи за допълнителни работни места и допълнителни модули за работа със съществуваща ГИС - пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. 5. Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по организация и управление на проекта - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 във връзка с чл.20, ал.1, т.3, буква "б" от ЗОП. 6. Избор на изпълнител за извършване на пазарна оценка на поземлени имоти по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – Директно възлагане. 7. Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проекта по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – Директно възлагане. 8. Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – Събиране на оферти с обява. Изпълнителят ще бъде ангажиран до сключване на договори по гореописаните процедури. Освен разработени тръжни документации, включително технически спецификации и други прилежащи документи, ще бъде оказвано съдействие на възложителя на всеки един етап от подготовката, обявяването и провеждането на обществените поръчки, до сключването на договори с изпълнители по проекта и преминаване на последващ контрол от УО на ОПОС.
 • Изготвяне на предварителна оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти по чл.142, ал.2 от ЗУТ: Четирите обекта, които се изграждат по проекта са от I и II категория, съгласно Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. За всички обекти има изготвени идейни инвестиционни проекти. На основание чл. 142, ал. 6, т. 2 съгласуването на идейните проекти за обекти от I и II категория се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, извършена като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант, несвързана с проектанта. Дейност 12 включва изготвяне на предварителни оценки за съответствие по чл. 142, ал. 2. от ЗУТ на идейните проекти за всички обекти на инвестиционен проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“, а именно: -"Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ - Ямбол“; -"Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол; -"Реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово"; -"Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово". Проектите, които са с обхват повече от една община се процедират от Областен управител.
 • Административни процедури, свързани с реализацията на инвестиционния процес: В тази дейност са обхванати всички административни процедури, съпътстващи проектирането, строителството и въвеждане в експлоатация на строежите, а именно съгласуване на идейните и работни проекти, организиране на държавни приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на четирите строителни обекта. В рамките на дейността е предвидено заплащане на такси за съгласуване на идейните и работни проекти, както и такси, съпътстващи проектирането, издаване на разрешение за строеж, строителството и въвеждането в експлоатация на четирите строителни обекта в инвестиционния проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Ямбол", а именно: -"Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ - Ямбол“; -"Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол; -"Реконструкция на външен водопровод „Воден – Елхово“ в участък от с. Златиница до НР - гр. Елхово"; -"Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово".

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 10 764.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 60.78, Достигната стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 73 283.00, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 10 764.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

31 231 619.65 BGN
23 241 530.29 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 19 755 300.74 3 486 229.55 7 990 089.36 31 231 619.65
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 19 755 300.74 3 486 229.55 7 990 089.36 31 231 619.65

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.