English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.014-0001-C02
"Интегриран воден проект на агломерация Смолян"
КФ ==> Околна среда
13.02.2019
28.02.2019
28.07.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Смолян (BG424), Смолян

Описание

Проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ е разработен на база прединвестиционно проучване с оглед преодоляване на проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Смолян и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Основните дейности, предвидени рамките на проекта са следните:
- Реконструкция на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок;
- Реконструкция на канализационна мрежа с изтекъл експлоатационен срок;
- Реконструкция по безизкопен способ на главен градски колектор;
- Изграждане на нова водопроводна мрежа и зониране на мрежата;
- Изграждане на нова канализационна мрежа;
- Реконструкция на ПСПВ „Хубча” и ПСПВ „Превала”;
- Изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор на ПСОВ.
 
В резултат от изпълнение на проекта ще бъде увеличен събраният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението на гр. Смолян. По този начин ще се допринесе за постигане на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на приоритетна ос 1 „Води” на ОПОС 2014 – 2020 г.
Дейности
 • Предварителни дейности по подготовка на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“: В рамките на дейността са обособени следните дейности: Дейност 1.1. Изготвяне на АРП В рамките на дейността е изготвен Анализ разходи ползи за проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, въз основа на изискванията за Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, публикувано от Европейската комисия (ЕК), както и приложими наръчници, указания и ръководства за подготовка на проектни предложения и за изготвяне на анализ на разходите и ползите по оперативна програма „Околна среда 20142020 г.“. За изпълнение на дейността е сключен договор между „ВиК” ЕООД – гр. Смолян и "Профпроект България" ЕООД с предмет: „Подготовка на Анализ разходи-ползи (АРП) за нуждите на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на стойност 28 500 лв. без ДДС. Дейност 1.2. Изготвяне на идеен проект за ВиК мрежата В рамките на дейността е изготвен идеен проект за част от Вик мрежата на гр. Смолян, който е част от настоящото проектно предложение „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. За изпълнение на дейността е сключен договор между „ВиК” ЕООД – гр. Смолян и "ДОМИ 97" ЕООД с предмет: „Изготвяне на идеен проект на ВиК мрежа за нуждите на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на стойност 67 300 лв. без ДДС. Дейност 1.3. Изготвяне на устройствени схеми и трасировъчни планове за ВиК мрежата В рамките на дейността се изготвят устройствени схеми и трасировъчни планове за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”. За изпълнение на дейността е сключен договор между „ВиК” ЕООД – гр. Смолян и "ЕСКАЛИБУР" ЕООД с предмет: „устройствени схеми и трасировъчни планове “ на стойност 11 200,00 лв. без ДДС. На 22.01.2019 г. е сключен още един договор с "ЕСКАЛИБУР" ЕООД за изготвяне на план – схеми за идеен проект за обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” на стойност 13 800,00 лв., или общо за поддейността са заложени 25 000,00 лв. без ДДС. Дейност 1.4. Допълнителни инженерни проучвания за установяване на инфилтрационни и ексфилтрационни водни количества в канализационната мрежа на гр. Смолян. В рамките на дейността са извършени допълнителни инженерни проучвания за установяване на инфилтрационни и ексфилтрационни водни количества в канализационната мрежа на гр. Смолян. Необходимостта от извършване на допълнителните проучвания възниква в процес на оценка на проектно предложение „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. За изпълнение на дейността е сключен договор между „ВиК” ЕООД – гр. Смолян и "ВиК Инфраструктурно проектиране" ЕООД на стойност 10 500 лв. без ДДС.
 • Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“: Дейността ще бъде изпълнена съгласно Договорните условия на ФИДИК – червена книга. В рамките на дейността се включва: - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, работния проект, количествените сметки и техническите спецификации; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; - Въвеждане на обекта в експлоатация - протокол Образец 16 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Водоснабдяване: - Изграждане на нова водопроводна мрежа = 2 692м; - Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по открит способ= 5431м - Изграждане на зони на напор (регулатори на налягане) = 24 броя Канализация: - Изграждане на нова канализационна мрежа – 8 452м; - Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по открит способ – 9070м; - Реконструкция на канализационни колектори по безизкопен способ – 374м; - Изграждане на нови дъждопреливници – 4 броя; - Реконструкция на съществуващи дъждопреливници – 2 броя; - Пресичания на реки – 4 броя; Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение към Дейност 2 - Детайлно описание. Предвижда се дейността да бъде изпълнена за 38 месеца, или 1156 календарни дни, от които времето за строителство е предвидено да бъде 782 дни, период за съобщаване на дефекти – 365 дни и издаване на сертификат за изпълнение от Инженера – 9 дни.
 • „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”,: Дейността ще бъде изпълнена съгласно Договорните условия на ФИДИК – жълта книга. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Водоснабдяване: - Изграждане на нова водопроводна мрежа – 7 508м; - Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по открит способ – 6453м; - Поставяне на регулатори на налягане – 27броя; - Гранични спирателни кранове – 21 броя; - Измервателни устройства – 24 броя; Канализация: - Изграждане на нова канализационна мрежа – 8839 м; - Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по открит способ – 9821 м; - Реконструкция на канализационни колектори по безизкопен способ – 1073 м; - Изграждане на нови дъждопреливници – 15 броя; - Реконструкция на съществуващи дъждопреливници – 4 броя; - Брегоукрепване (изграждане на нови подпорни стени) – H=2 m L = 72 m – 2 броя; H=4 m L = 103 m – 4 броя; - Брегоукрепване (реконструкция на съществуваща подпорна стена) –H=6 m L = 30 m – 1 брой. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение към Дейност 3 - Детайлно описание. Предвижда се дейността да бъде изпълнена за 38 месеца, или 1156 календарни дни, като времето до завършване е предвидено да бъде 782 дни, период за съобщаване на дефекти – 365 дни и издаване на сертификат за изпълнение от Инженера – 9 дни. Предвижда се времето до завършване да бъде разпределено по следния начин: - срок от 5 месеца за изготвяне на работен проект, съгласуване с инстанциите и издаване на разрешение; - срок от 20 месеца от откриване на строителна площадка до издаване на Акт образец 15.
 • "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”: Дейността ще бъде изпълнена съгласно Договорните условия на ФИДИК – жълта книга. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;; -Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за о бхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Предвидени са следните инвестиционни намерения: - Реконструкция по безизкопен способ на главен градски събирателен колектор – 7741.95м; - Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по открит и закрит способ – 133 м; - Реконструкция на съществуващ дъждопреливник – 1 брой; Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение към Дейност 4 - Детайлно описание. Предвижда се дейността да бъде изпълнена за 38 месеца, или 1156 календарни дни, като времето до завършване е предвидено да бъде 782 дни, период за съобщаване на дефекти – 365 дни и издаване на сертификат за изпълнение от Инженера – 9 дни. Предвижда се времето до завършване да бъде разпределено по следния начин: - срок от 5 месеца за изготвяне на работен проект, съгласуване с инстанциите и издаване на разрешение; - срок от 20 месеца от откриване на строителна площадка до издаване на Акт образец 15.
 • "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“: Дейността ще бъде изпълнена съгласно Договорните условия на ФИДИК – жълта книга. В рамките на дейността се включва: -Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян” съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; -Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Предвидени са следните инвестиционни намерения: - Инсталация за FeCl3; - Инсталация за варно мляко; - Инсталация за подаване на сгъстен въздух; - Инсталация за измерване на PO4. Проектът обхваща основните технически решения, необходими за изграждане на електро инталации и системи за автоматизирано управление и контрол на съоръженията и процесите за отстраняване на фосфора в пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Смолян. В рамките на настоящия проект са разработени следните обособени части по част „Електро“: - Ел. захранване; - Заземителна инталация; - Двигателна инсталация. Техническите решения по всички части на системата за управление и контрол на реагентното стопанство, в т.ч.: - Функциина управлението; - Контролно-измервателни прибори; - Информационно осигуряване; - Технически средства на системата за контрол и управление; - Програмно осигуряване (изисквания към софтуера). Предвижда се дейността да бъде изпълнена за 38 месеца, или 1156 календарни дни, като времето до завършване е предвидено да бъде 782 дни, период за съобщаване на дефекти – 365 дни и издаване на сертификат за изпълнение от Инженера – 9 дни. Предвижда се времето до завършване да бъде разпределено по следния начин: - срок от 5 месеца за изготвяне на работен проект и съгласуване с инстанциите; - срок от 20 месеца от откриване на строителна площадка до издаване на Акт образец 15.
 • Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“: Дейността ще бъде изпълнена съгласно Договорните условия на ФИДИК – жълта книга. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им” съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Предвидени са следните инвестиционни намерения: - Демонтаж на съществуващите кранове; - Монтаж на нови спирателни кранове, както следва: • За ПСПВ „Хубча” са предвидени: - СК DN200, PN=10bar с ел. задвижка SA 10.2 - 8бр.-по вливна система; - СК DN250, PN=10bar с ел. задвижка SA 14.2 - 8бр.-по отточна система; - СК DN400, PN=10bar с ел. задвижка SA 14.2 - 8бр.- по промивно-дренажна и хранителна система. • За ПСПВ „Превала” са предвидени: - СК DN150, PN=10bar с ел. задвижка SA 07.6 - 9бр.- по система за филтрирана вода; - СК DN250, PN=10bar с ел. задвижка SA 14.2 - 21бр.- по вливна система, отточна система и система за филтрирана вода; - СК DN350, PN=10bar с ел. задвижка SA 14.2 - 6бр.- по промивно-дренажна и хранителна система. Управлението и сигнализацията на ел. задвижките ще става от съществуващите пултове за управление намиращи се на кота ±0.00 на двете ПСПВ, които ще се преоборудват с нова пуско-защитна и сигнализираща апаратура. Предвижда се дейността да бъде изпълнена за 37 месеца, или 1125 календарни дни, като времето до завършване е предвидено да бъде 751 дни, период за съобщаване на дефекти – 365 дни и издаване на сертификат за изпълнение от Инженера – 9 дни. Предвижда се времето до завършване да бъде разпределено по следния начин: - срок от 4 месеца за изготвяне на работен проект и съгласуване с инстанциите; - срок от 20 месеца от откриване на строителна площадка до издаване на Акт образец 15.
 • „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обектите включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ : В рамките на дейността ще бъде изпълнено: - Осъществяване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ; - Упражняване функциите на Инженер по ФИДИК; - Осъществяване на технически контрол при проектирането при договорите за инженеринг и строителството, включително изготвяне на предварителна оценка на идейни проекти по чл. 142, ал.2 от ЗУТ; - Изготвяне на оценка на съответствието на работните проекти, за обектите, включени в проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян”; - Оценка на съответствието по част „Конструктивна” и по част „Енергийна ефективност” (при необходимост) по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ; - Осъществяване функциите на Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и етапа на строителство; - Въвеждане на обектите в експлоатация; - Изпълняване на задачите съгласно общите и специфични условия на договорите по ФИДИК през периода на съобщаване на дефекти. Дейността е разделена на следните поддейности: 1. Поддейност 1: Оценка за съответствие на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“: - Осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК; - Изготвяне на оценка за съответствието на работния проект; 2. Поддейност 2: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян”: - Изготвяне на предварителна оценка на съответствието на идеен проект; - Осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК; - Изготвяне на оценка за съответствието на работeн проект; 3. Поддейност 3: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор”: - Изготвяне на предварителна оценка на съответствието на идеен проект; - Осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК; - Изготвяне на оценка за съответствието на работeн проект; 4. Поддейност 4: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”: - Изготвяне на предварителна оценка на съответствието на идеен проект; - Осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК; - Изготвяне на оценка за съответствието на работeн проект; 5. Поддейност 5: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им”: - Изготвяне на предварителна оценка на съответствието на идеен проект; - Осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК; - Изготвяне на оценка за съответствието на работeн проект; В рамките на дейността са включени недопустими разходи в размер на 10 000,00 лв. без ДДС, или 12 000,00 лв. с ДДС, поради финансиране на същите разходи по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.,както следва: - За оценка на съответствието на работен проект на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ – 5 000,00 лв. без ДДС, или 6 000,00 лв. с ДДС; - За предварителна оценка на съответствието на идеен проект на обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян “ – 5 000,00 лв. без ДДС, или 6 000,00 лв. с ДДС.
 • „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“: Дейността предвижда изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“. В рамките на дейностите по авторски надзор ще бъде извършено следното: авторски надзор при строителството от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи; съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.
 • „Внедряване на ГИС система и прилежащи софтуери за управление на водоснабдителна и канализационна техническа инфраструктура, стопанисвана и управлявана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян”: Проектът за разширяване на СКАДА/ГИС с инсталиране и интегриране на електронно отчитащи и контролиращи устройства във ВиК мрежата на ВиК Смолян включва три основни дейности, които са тясно свързани, за да се осигури интегритет и единна електронна среда за мониторинг и контрол на услугите. Целта на Проектът за разширяване на СКАДА/ГИС Информационната система с инсталиране и интегриране на електронно отчитащи и контролиращи устройства във ВиК мрежата е достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите, посочени в Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги от 18.01.2016 г. Чрез различните дейности по проекта следва да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане на отпадъчните води и пречистването им, на потребителите в област Смолян, съгласно европейските стандарти на социално поносима цена /независимо от конкретните природни условия/, осигурявайки положителни икономически резултати. По Дейност 1 на проекта следва да се доставят, внедрят и интегрират сензори и датчици за автоматично измерване на параметри и стойности: за отчитане мътност на водата, нивомери в резервоари, отчитане налягането на водата в тръбопроводите, нивомери в канализационната мрежа, дебитомери, отчитане на активната хлор, нивомери при дъждопреливниците. По Дейност 2 следва да се разшири функционалността на наличната СКАДА система, посредство интеграция с ГИС система и имплементиране в единна среда на всички изискуеми регистри и база данни на ВиК Смолян. Всички устройства следва да се записват в съответно място в единният модел на данните и да могат да се съпоставят свързаните параметри и стойности, които да се използват за реализиране и калибриране на хидравличният модел. По Дейност 3. При разработването на архитектурния модел на СКАДА/ГИС системата следва да се вземат предвид принципите на: модулност; автономна и интегрирана работа на оборудването; прозрачност; най-добро съотношение разходи/експлоатационни характеристики. Спазването на тези принципи води до ефективен мониторинг и управление на инсталациите в реално време. В обхвата на дейността за реализиране са: геодезически геобазиран модел на структурата на ВиК мрежите, ГИС регистри за обектите на мрежата, Интеграция на ГИС/СКАДА, Регистър на активи; Регистър на аварии, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води; Регистър на оплаквания от потребители; Регистър за утайките от ПСОВ; Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване); Електронна фактура за потребителите от електронния портал;База данни с измерените количества вода на вход ВС; База данни за контролни разходомери и дата логери; База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация; База данни за изразходваната електрическа енергия; База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ; База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ;База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване;База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора; По Дейност 3 следва данните събрани в информационната система от всички измервателни уреди да се използват за създаване на хидравлични модели, които да автоматизират процесите по поддръжка, както и да подпомогнат планирането на мрежата. Следва да се избере софтуерно решение за моделиране на санитарни и канализационни мрежи. С негова помощ инженерите трябва да анализират санитарни или комбинирани канализационни системи за пренос, използвайки вградени хидравлични и хидроложки инструменти и методи за калибриране на метеорологично свързани водни въздействия. Обхвата на дейността има следните етапи:Избор на софтуер за хидравлично моделиране; Зареждане на необходимите данни от SCADA/ГИС системата;Изработка на теоретични модели;Изработка на скелетни хидравличен модели;Изработване на детайлни хидравлични модели;Подкотовка за калибриране на моделите Подробно обяснение на дейността е дадено в Прил. към дейност - 8.
 • Организация и управление на проекта.: „ВиК” ЕООД – гр. Смолян, в качеството си на бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“ е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. За ефективното изпълнение на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с управление, координация, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност , екипът за управлението на проекта, ще бъде сформиран, както следва: функциите на екипа за управление на проекта ще бъдат възложени на експерти, назначени на трудови договори, притежаващи специални знания и умения, които да гарантират изпълнението на предвидения за реализация обем от дейности в срок. За извършване на дейностите по подготовка на настоящия проект е създадена със Заповед на Управителя на ВиК Смолян екип за подготовка на проекта, както следва: - Ръководител на проект; - Юрист на проекта; - Административен сътрудник; - Технически експерт „Канализационна мрежа”; - Технически експерт „Водопроводна мрежа”; - Технически експерт „ПСОВ и ПСПВ”. За управление на дейностите по настоящия проект след одобрение на проектното предложение и подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде създадена самостоятелно обособена организационна структура за управление на проекта, както следва: - Ръководител на проект; - Координатор на проекта; - Лице със счетоводна експертиза на проекта; - Лице с финансова експертиза на проекта; - Административен сътрудник; - Лице с техническа експертиза "Канализационна мрежа" – СМР по работен проект; - Лице с техническа експертиза "Канализационна мрежа" - Инженеринг на ВиК мрежа; - Лице с техническа експертиза „Водопроводна мрежа" – СМР по работен проект; - Лице с техническа експертиза Водопроводна мрежа" - Инженеринг на ВиК мрежа; - Лице с техническа експертиза "Главен градски колектор" - Лице с техническа експертиза „ПСОВ и ПСПВ”; - Лице с юридическа експертиза; - Експерт по комуникации. Квалификационните изисквания и задълженията на всеки един от членовете на ЕУП, са подробно описани в т. 9 Екип от настоящия формуляр. За определяне на Екипа за управление на проекта ще бъде издадена Заповед на Управителя на ВиК Смолян ЕООД, която ще включва всички длъжности от екипа за управление на проекта, като се посочва дейността, която ще изпълняват във връзка с проекта, образование, минимална образователно квалификационна степен за съответната длъжност, основната заплата, където е приложимо и периода на изпълнение, месечния размер и общия размер на възнаграждението, което следва да получи всеки служител и документите, въз основа на които се доказва положения труд от всеки. При изпълнение на възложените задължения, членовете на ЕУП ще спазват европейското и българското законодателство, както и указанията на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Членовете на екипа ще отчитат ежемесечно чрез доклади своята работа пред Ръководителя на екипа. Ръководителя на екипа ще приема и одобрява свършената работа на членовете на ЗУП, а той от своя страна ще докладва своята работа пред Управителя на ВиК. Управителят на ВиК ще приема и одобрява работата на екипа за управление на проекта. Екипа за управление на проекта ще следи изпълнението на договорите, сключени с избраните изпълнители на дейностите по проекта, като всеки от тях ще осъществява контрол в рамките на своите компетенции. Във връзка с изпълнението на настоящия инвестиционен проект ще се прилагат следните правила, процедури и методи на комуникация и докладване: Процедури за верификация, осчетоводяване на извършените разходи, разплащания с изпълнителите и подготовка на искания за средства на ниво проект: Процедурите за мониторинг (проверки на място) и докладване; Процедура за осигуряване на информация и комуникация; Процедури за съхранение на документи.
 • Доставка на канцеларски материали, оборудване и обзавеждане за нуждите на екипа за управление на проекта при реализацията на проект.: С оглед ефективното и качествено изпълнение на проекта и обезпечаване на нуждите от канцеларски материали, консумативи и оборудване на екипа за управление на проекта ВиК ЕООД гр. Смолян е предвидила закупуване на следните материали и оборудване: 1. Оборудване: Преносими компютри (лаптопи) с чанти – 12 бр.; Стационарен компютър – 1 бр.; Настолен принтер – цветен – 1 бр.; Мултифункционално устройство – 1 бр.; Мултимедия /проектор, екран/ - 1 бр.; Фотоапарат – 5 бр.; Флаш памет (USB) 32 GB – 13 бр.; Преносим хард диск 2 ТВ – 13 бр.; Тонери за принтери – 30 бр.; Шредер – 1 бр. 2. Обзавеждане: Посетителски стол – 25 бр.; Метален шкаф – 4 бр.; Офис шкаф – 15 бр.; Офис бюро - 15 бр.; Офис стол - 15бр.; Контейнер с четири чекмеджета – 15 бр.; Бяла дъска с алуминиева рамка – 1 бр.; 3. Канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проекта.
 • „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“: Дейностите за осигуряване на информация и публичност ще се извършват по време на реалното изпълнение на проекта. Предвидените мерки за информация и публичност ще са изпълнени изцяло в съответствие с Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. По проекта ще бъдат изпълнени следните мерки по информация и комуникация: Публикуване на интернет страницата на бенефициента на информация за сключения договор в срок до 2 дни от сключване на АДБФП; - Разработване на интернет банер и интернет страница на проекта; - провеждане на 3 публични събития (пресконференции); - организиране и провеждане на официални церемонии първа копка и заключителна церемония „рязане на лента” – 2 бр.; - изработване, доставка и монтаж на 2 /два/ билборда; - изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели – 2 (два) броя; - изработка и поставяне на информационни табели 4 бр.; - банер/транспарант – 1 бр.; - информационни стикери - 100 бр.; - информационни материали /брошури, дипляни/ - 3 000,00 бр. - публикации /съобщения в местен печат или телевизия – 3 бр.; - изработка и доставка на следните промоционални материали: флаш памет (USB) 32 GB – 300 бр.; конферентни чанти – 300 бр.; тефтери – 300 бр.; химикалки – 300 бр. Ще бъде изработен интернет банер с линк към страницата на ОПОС, който ще бъде поставен на подходящо място на интернет страницата на Вик Смолян ЕООД. След всяко официално събитие ще бъде давана пресконференция пред медиите за информиране на широката общественост и ще бъде правена публикация в местен печат. Преди започване на строително – монтажните работи ще бъдат изработени и монтирани 2 /два/ билборда. По проекта ще бъдат изработени и поставени на видно място и 4 /четири/ информационни табели и банер/транспарант. Ще бъдат изработени и разпространени промоционални материали. След приключване на дейностите и демонтаж на билбордовете, на тяхно място ще бъдат поставени постоянни обяснителни табели. Експерта по комуникации от екипа за управление на проекта ще публикува периодично информационни материали и прессъобщения на официалната интернет страница на проекта. Той ще осъществява комуникацията с изпълнителите по дейностите за осигуряване на мерките по информация и публичност и с УО на ОПОС за предварителното им съгласуване и за тяхното отчитане.
 • Разработване на тръжна документация за избор на изпълнители на дейности по проекта.: В изпълнение на дейността ще бъдат подготвени тръжни документации, съобразени със утвърдени и стандартизирани документации от АОП и УО, както следва: 1. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“; 2. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: „Инженеринг,съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ на обекти по проект: „Интегриран воден проект за агломерация Смолян” по 2 ОП: ОП № 1: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”, ОП № 2: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”; 3.Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“; 4.Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“; 5. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: ”Оценка за съответствие на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга”; 6. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет: ”Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти по проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по четири обособени позиции”; 7. Документация за избор на изпълнител (открита процедура) с предмет ”Внедряване на ГИС система и прилежащи софтуери”; 8. Документация за процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП (събиране на оферти) за избор на изпълнител за доставка на оборудване и канцеларски материали по проекта; 9. Проекто-договор за закупуване на обзавеждане по проекта; 10. Документация за избор на изпълнител за осигуряване на мерките по информация и комуникация на проекта за обществена поръчка по реда на ЗОП (публично състезание). Изпълнителят ще бъде ангажиран до сключване на договори по гореописаните процедури. Освен разработени тръжни документации, включително технически спецификации и други прилежащи документи, ще бъде оказвано съдействие на възложителя на всеки един етап от подготовката, обявяването и провеждането на обществените поръчки, до сключването на договори с изпълнители по проекта.
 • Съгласуване на идейни и работни проекти за инвестиционните намерения в проекта и въвеждане на обектите в експлоатация: В рамките на дейността е предвидено заплащане на такси за съгласуване на идейните и работни проекти и такси за въвеждане в експлоатация на следните обекти: - „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“; - „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян “ - „Реконструкция на главен градски събирателен колектор “ - „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян” -„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала” Таксите за съгласуване на работен проект на обект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ и за съгласуване на идейните проекти на останалите обекти ще бъдат заплатени от възложителя. Таксите за съгласуване на работните проекти, които ще бъдат изработени в рамките на договорите за инженеринг ще бъдат вменени в задълженията на изпълнителя. Таксите за въвеждане на обектите в експлоатация ще бъдат заплатени от възложителя.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 47.68, Достигната стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 26 071.00, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 801.00, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 29 801.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

91 315 975.97 BGN
68 236 106.39 BGN
727 144.48 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 58 000 690.39 10 235 416.00 23 079 869.58 91 315 975.97
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 58 000 690.39 10 235 416.00 23 079 869.58 91 315 975.97

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Изготвяне на идеен проект на ВиК мрежа по "Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на "ВиК" ЕООД - Смолян" по процедура за директно предоставяне по Приоритетна ос 1 "Води" на ОПОС 2014 - 2020 г.", Стойност: 69 500.00
 • Обособена позиция 1: "Изготвяне на идеен проект на ВиК мрежа по "Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на "ВиК" ЕООД - Смолян" по процедура за директно предоставяне по Приоритетна ос 1 "Води" на ОПОС 2014 - 2020 г."
Предмет на предвидената процедура: Оценка за съответствие на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“, Стойност: 705 000.00
Предмет на предвидената процедура: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти по проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по четири обособени позиции:, Стойност: 1 545 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по две обособени позиции:, Стойност: 100 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ , Стойност: 9 380.00
Предмет на предвидената процедура: „Доставка, осъществявана чрез покупка на оборудване за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ , Стойност: 50 385.00
Предмет на предвидената процедура: "Обзавеждане за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект за агломерация Смолян“, Стойност: 17 950.00
Предмет на предвидената процедура: „Внедряване на ГИС система и прилежащи софтуери за управление на водоснабдителна и канализационна техническа инфраструктура, стопанисвана и управлявана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян”, Стойност: 900 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“, Стойност: 611 205.35
Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“, Стойност: 22 707 103.46
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект за агломерация Смолян” по две обособени позиции:, Стойност: 46 590 549.40
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“, Стойност: 442 571.33
Предмет на предвидената процедура: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“, Стойност: 200 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.