English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.009-0003-C01
Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан
000818086 ОБЩИНА ЧИРПАН
КФ ==> Околна среда
06.11.2017
06.11.2017
06.10.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Чирпан, гр.Чирпан

Описание

Град Чирпан попада в групата на агломерациите с над 10 000 еквивалент жители и като такава се определя като приоритетна за финансиране агломерация по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020. По данни на НСИ постоянното население на гр. Чирпан към 31.12.2016 г. е 14 424 души, които представляват основната целева група на проекта, заедно с действащите фирми и посетители на града. Към момента в гр. Чирпан няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, поради което непречистените отпадъчни води се заустват директно в р.Текирска, която е приток на р. Марица. За отвеждането на отпадните води към ПСОВ е необходимо и да се изградят основни колектори от канализационната мрежа. 
Конкретните резултати от изпълнението на проекта са:
1. Изградена и функционираща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Чирпан, с проектен капацитет 19 641 еж, включително:
- успешно проведени пусково-наладъчни работи;
- обучен персонал за експлоатация на ПСОВ;
- приет обект и пускане в експлоатация;
- успешно преминал период на гаранционна експлоатация;
- успешно преминали тестове за пречистване на отпадъчните води на ПСОВ – Чирпан
2. Изградени довеждащи колектори до ПСОВ Чирпан от канализационната мрежа, които да осигурят включване на приблизително 70% от населението към ПСОВ.
3. Изградена довеждаща инфраструктура за ПСОВ - Чирпан - довеждащ колектор, довеждащ водопровод, реконструкция на довеждащ път и електрозахранване.

Основните дейности по проекта включват:
1.	Привеждане на документации за обществени поръчки в съответствие с изменената нормативна уредба в областта на обществените поръчки
2.	Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан
3.	Упражняване на независим строителен надзор по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан
4.	Организация и управление на проекта
5.	Изпълнение на мерки за информация и комуникация
6.	Изпълнение на авторски надзор при строителството на водопроводна мрежа
Дейности
 • Дейността включва преглед на изготвените документации за обществени поръчки и привеждането им в съответствие с актуалния обхват на проекта, както и с действащото законодателство - Закона за обществените поръчки, обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., в сила от 15.04.2016 г.доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г. Дейността ще се извърши еднократно, успоредно с подготовката на проектното предложение, с цел осигуряване на максимална готовност за възлагане на обществените поръчки на Община Чирпан в кратък срок след сключване на АДБФП. Дейността включва актуализиране и привеждане в съответствие на изготвените документации за обществени поръчки с изменената нормативна уредба и променения обхват на проекта, в т.ч.: 1. Документация за обществена поръчка с предмет, „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори, гр. Чирпан“. В обхвата на поръчката ще се включи работно проектиране на ПСОВ и довеждащи колектори, строителство на ПСОВ, довеждащи колектори и водопроводи по трасето на канализационната мрежа, доставка на оборудване и авторски надзор, както и изграждането на основна и съпътстваща инфраструктура (довеждащ колектор, довеждащ водопровод, реконструкция на довеждащ път и електроснабдяване) за ПСОВ - Чирпан. В поръчката няма да се включи работно проектиране и авторски надзор за водопроводите, които са предвидени за изграждане по трасето на канализацията, тъй като за тях има наличен и одобрен работен проект. 2. Документация за обществена поръчка с предмет "Упражняване на независим строителен надзор по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан"; 3. Документация за обществена поръчка с предмет "Техническа помощ за управление на проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан"; 4. Документация за обществена поръчка с предмет "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан". Обемът, прогнозната стойност, местоположението и естеството на обществените поръчки ще обусловят вида на тяхното възлагане и режимът на възлагане съгласно Закона за обществените поръчки, както и елементите на документациите за обществени поръчки. Документациите ще са съобразени с одобрения от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 проект и неговите елементи, в т.ч. бюджет, идеен проект, анализ разходи-ползи и др.
 • Съгласно т. 11 от Насоките за кандидатстване, в прединвестиционното проучване и идейния проект за изграждане на ПСОВ са отразени препоръките на Джаспърс, както следва: - променен е диаметърът и видът на довеждащия колектор до ПСОВ, в съответствие с изискванията на БДС EN 752; - приложени са данни от извършен мониторинг на натоварванията от индустриалния сектор, при който е проследено замърсяването с извършените лабораторни изследвания в продължение на три месеца; - С цел осигуряване на присъединяване на населението на гр. Чирпан към бъдещата ПСОВ е предвидено частично изграждане на основни колектори, като е спазена препоръката на Джаспърс за преминаване от смесена в комбинирана канализационна система и оптимизиране на броя на преливниците. Проектното решение е подробно описано в идейния проект за изграждане на канализация, като е предвидено и частично изграждане на водопровод по трасето на канализацията. За изграждането на канализационни колектори към момента на подаване на проектното предложение е наличен съгласуван и одобрен идеен проект, а за изграждането на водопровода по трасето на канализацията – съгласуван и одобрен работен проект. Дейността е ключова за изпълнението на целите на проекта, тъй като чрез нея ще се постигнат планираните цели, резултати и индикатори. За оптимизиране на изпълнението от гледна точка на срокове и отговорности, Община Чирпан е избрала да възложи дейностите по работно проектиране и изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори, и съпътстващата инфраструктура в един договор за инженеринг с външен изпълнител. Контрол върху изпълнението на дейността ще има както Община Чирпан, чрез ЕУП и представителите на външната техническа помощ, така и представителите на асоциирания партньор, ВиК ЕООД Стара Загора. Дейността ще стартира след сключването на АДБФП. Основните стъпки за реализация на дейността включват: 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“. Поръчката ще включва работно проектиране на ПСОВ и довеждащи колектори, строителство на ПСОВ, довеждащи колектори и водопровод, доставка на оборудване и авторски надзор при строителството на ПСОВ и довеждащи колектори. В обхвата на поръчката ще се включи и изграждането на съпътстваща инфраструктура (довеждащ колектор, довеждащ водопровод, реконструкция на довеждащ път и електроснабдяване) за ПСОВ - Чирпан, както и обучение на персонала на изградената ПСОВ. Поръчката няма да включва дейности по работно проектиране и авторски надзор на водопровода, тъй като за него има наличен и одобрен работен проект. 2. Изпълнение на договор за обществена поръчка с предмет "Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори , гр. Чирпан".
 • Дейността включва: 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Упражняване на независим строителен надзор по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан". 2. Изпълнение и контрол на договор за обществена поръчка с предмет "Упражняване на независим строителен надзор по проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан". За да се осигури работно проектиране на ПСОВ в съответствие със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, както и законосъобразно и качествено изпълнение на строително-монтажните работи, необходимо е да бъде осигурен строителен надзор в процеса на проектиране и строителство на ПСОВ и съпътстваща инфраструктура. Обхватът на договора ще включва изготвяне на оценка на съответствие на изработените в обхвата на договора за инженеринг проекти за ПСОВ, довеждащи колектори и довеждаща инфраструктура към ПСОВ, както и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на ПСОВ, довеждащи колектори, довеждаща инфраструктура и водопровод по трасето на канализацията. Строителният надзор ще се възложи по реда на Закона за обществените поръчки, на изпълнител, притежаващ необходимия лиценз, съгласно ЗУТ за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор. Договорът за строителен надзор ще включва дейности по: • Издаване на доклади за съответствие на изготвените инвестиционни проекти, в рамките на инженеринга, по реда на ЗУТ.; • Изготвяне на доклади за съответствие на проектите за водопровод във фаза преработка по време на строителство, в случаи че такива се наложат; • Законосъобразно стартиране на строежа; • Коректно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; • Извършване на СМР съобразно одобрен инвестиционен проект и спецификации; • Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството; • Опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните работи; • Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с техническите спецификации; • Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; • Проверка на коректността и спазването на договорните и нормативните условия за разплащане на извършените строително-монтажни работи; • Годност на строежа за въвеждане в експлоатация. • Издаване на технически паспорти на строежите. • Други задължения, произтичащи от действащото законодателство и от договора за възлагане на дейностите. Изпълнителят на строителния надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение. На базата на заключенията от извършения строителен надзор ще се пристъпи към окончателната приемно-предавателна процедура на обектите.
 • Община Чирпан ще бъде пряко отговорна организация за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. В допълнително приложение към Формуляра за кандидатстване е описана структурата на организация и управление на проекта, със съответните квалификация и отговорностите на отделните членове на екипа за управление на проекта – служители на бенефициента и външни експерти по договор за външна техническа помощ за управлението на проекта. Община Чирпан предвижда да определи Екип за управление на проекта (ЕУП) , включващ ръководител на проекта и членове - представители на Община Чирпан и на асоциирания партньор, както и да възложи на външен изпълнител за техническа помощ за управление част от функциите по управление на проекта. Приложение "Организация и управление на проекта" съдържа описание на процедурите за приемане на работата и контрол, мониторинг и отговорностите на всеки член на екипа за управление и представителите на външната техническа помощ. Предвижда се процедурите да се разпишат подробно и утвърдят от Община Чирпан в процеса на реализация на проекта. Във всеки от договорите за обществени поръчки ще се включва раздел с описание на начина на приемане на работата. В допълнение към разпоредбите в рамките договорите с изпълнителите, за целите на упражняване на надежден контрол на изпълнението на договорите, в Процедурния наръчник за изпълнение на проекта ще бъде включена отделна Процедура за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, включително изисквания за докладване и мониторинг на напредъка по договори с изпълнители, извършване на документални проверки и проверки на място и др., в която ще бъдат включени образци и контролни листа за упражняване на контрола, със съответните отговорни лица и срокове на изпълнение. Отговорните лица за отделните дейности могат да бъдат членове на ЕУП, представители на изпълнителя на ВТП, представители на изпълнителя на договор за упражняване на независим строителен надзор и др. Механизмите за контрол ще се извършват чрез Процедура за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, включително изисквания за докладване и мониторинг на напредъка по договори с изпълнители, извършване на документални проверки и проверки на място и др., в която ще бъдат включени образци и контролни листа за упражняване на контрола, със съответните отговорни лица и срокове на изпълнение. Успешната комуникация между всички заинтересовани страни ще се гарантира чрез прилагане на Процедура за вътрешна комуникация и управление на човешките ресурси. Целта на процедурата ще бъде да опише детайлно механизма на взаимодействие между ръководителя на ЕУП, членовете на ЕУП, представителите на изпълнителя на договор за ВТП, изпълнителите на договори по проекта, асоциирания партньор и други заинтересовани страни.
 • Ролята на мерките за информация и комуникация е да разяснят целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му. Община Чирпан предвижда дейности за информация и публичност, които да обхващат целия период на изпълнение на проекта и да популяризират приноса на фондовете на ЕС и на оперативната програма. Тези дейности ще включват като задължителен минимум приложимите за процедурата мерки и реквизити от Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ (http://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf) към Националната комуникационна стратегия, както и ще отговарят на изискванията на Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, приложение към насоките за кандидатстване, в частта им “условия за кандидатстване“ и в част „условия за изпълнение“. Дейностите за информация и комуникация ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на изискванията на АДБФП. Продължителността на дейността е планирана за целия период на реализация на проекта, като за отделните под-дейности в договора с изпълнителя ще се заложи условие да бъдат стартирани след получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя. Това се налага във връзка със съгласуването на изпълнението на дейностите с останалите дейности по проекта - така например, официалната церемония "първа копка" може да се организира след подписването на договора с изпълнителя на поръчката за инженеринг на ПСОВ - гр. Чирпан.
 • В рамките на проекта е предвидено изграждане на водопроводна мрежа по трасето на главните канализационни колектори, които ще се реконструират и изградят за включване на населението на гр. Чирпан в ПСОВ. За изграждането на водопроводната мрежа е наличен съгласуван и одобрен работен проект с Разрешение за строеж №89/07.12.2012, презаверено от архитекта на Община Чирпан от 30.08.2016 г. По тази причина дейността за извършване на авторски надзор при строителството на водопровод ще бъде обект на отделен договор, извън договора за инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори.

Индикатори

Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 0.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода във водоснабдителната мрежа, Целева стойност: 62.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 13 537.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 13 537.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

15 020 421.58 BGN
10 950 556.06 BGN
109 505.56 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 307 972.66 1 642 583.40 4 069 865.52 15 020 421.58
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 307 972.66 1 642 583.40 4 069 865.52 15 020 421.58

Тръжни процедури

Наименование: „Доставка на оборудване, канцеларски материали и консумативи за административни цели”, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на оборудване, канцеларски материали и консумативи за административни цели”, Стойност: 9 910.00
Наименование: „Актуализация на разработените в рамките на проект „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Чирпан” документации за възлагане на обществени поръчки, с цел привеждането им в съответствие с изменената нормативна уредба в областта на обществените поръчки и с обхвата на проект „Изграждане на ПСОВ – гр. Чирпан и довеждащ колектор“, Предмет на предвидената процедура: „Актуализация на разработените в рамките на проект „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Чирпан” документации за възлагане на обществени поръчки, с цел привеждането им в съответствие с изменената нормативна уредба в областта на обществените поръчки и с обхвата на проект „Изграждане на ПСОВ – гр. Чирпан и довеждащ колектор“, Стойност: 29 500.00
Наименование: „Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, флаш памет и химикалки“, Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“, по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, флаш памет и химикалки“; обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП., Стойност: 68 000.00
Наименование: „Изработване и разпространение на информационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП., Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“, по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, флаш памет и химикалки“; обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП., Стойност: 68 000.00
Наименование: „Външна техническа помощ за управление на проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, Предмет на предвидената процедура: „Външна техническа помощ за управление на проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, Стойност: 240 000.00
Наименование: „Упражняване на независим надзор в процеса на проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, Предмет на предвидената процедура: „Упражняване на независим надзор в процеса на проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, Стойност: 320 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).