English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.005-0003-C01
Втора фаза на проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ"
000024663 ОБЩИНА БАНСКО
КФ ==> Околна среда
26.07.2016
26.07.2016
30.06.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Банско, гр.Банско

Описание

Проектното предложение представлява втора фаза на изпълнение на дейности, свързани с изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Банско, както и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), която да обслужва града. 
Предвидено е завършване на строително-монтажните работи в източната и западната части на града, засягащи ВиК мрежата, както и завършване на работите по ПСОВ, включително външните ѝ връзки. Отделно от това като специфичен компонент на работите е и цялостно завършване на корекцията на река Глазне с цел предпазване от заливане на площадката на ПСОВ.
Дейности
 • В рамките на дейността предвиждат две под-дейности: 1. Завършване на строително-монтажните работи по рехабилитация на водопроводната мрежа в източната част на гр. Банско. Основни стъпки и периодичност - следване на утвърдената технологична последователност при изпълнение на подобни работи - изкоп, укрепване, подготовка на основата, полагане на водопроводни тръби (включително сградни водопроводни отклонения съобразно предвижданията на одобрения проект), дезинфекция и изпитване, обратно засипване, уплътняване, възстановяване на съществуваща настилка. Роля на партньора - спазвайки установените правила (временно спиране на водоподаването, осигуряване на достатъчни количества питейна вода за системата и др.). Условия, които трябва да бъдат изпълнени - спазване на технологичната последователност, както и на условията за безопасни и здравословни условия на труд. Роля на членовете от екипа за управление и изпълнение - съобразно сключените договори с отделните лица и длъжностните им характеристики. Необходимо оборудване и материали за изпълнението на дейността: - оборудване - неприложимо; - материали - ПЕВП тръби ф225мм/ф160мм/ф125мм/ф110мм/ф90мм PE100 PN10. Дейността е стартирала преди сключване на ДПБФП - подписване на протокол (акт-образец 2а) - 21.08.2013 г. Продължителност - от датата на откриване на строителната площадка до настоящия момент. В посочената по-долу продължителност на дейността се включва и периодът за съобщаване на дефекти като определеният по-долу срок е индикативен и зависи изцяло от реалния напредък на работите като посоченият срок е възможно да бъде и по-кратък. 2. Завършване на строително-монтажните работи по изграждане/рехабилитация на битовата и канализационна мрежи в източната част на гр. Банско. Основни стъпки и периодичност - следване на утвърдената технологична последователност при изпълнение на подобни работи - изкоп, укрепване, подготовка на основата, полагане на канализационни тръби (включително сградни канализационни отклонения/дъждовни оттоци съобразно предвижданията на одобрения проект), изпитване, обратно засипване, уплътняване, възстановяване на съществуваща настилка. Роля на партньора - неприложимо. Условия, които трябва да бъдат изпълнени - спазване на технологичната последователност, както и на условията за безопасни и здравословни условия на труд. Роля на членовете от екипа за управление и изпълнение - съобразно сключените договори с отделните лица и длъжностните им характеристики. Необходимо оборудване и материали за изпълнението на дейността: - оборудване - неприложимо; - материали - за битовата канализационна мрежа - стъклопластови тръби Ø300мм и Ø400мм - SN10000. Дейността е стартирала преди сключване на ДПБФП - подписване на протокол (акт-образец 2а) - 21.08.2013 г. Продължителност - от датата на откриване на строителната площадка до настоящия момент. В посочената по-долу продължителност на дейността се включва и периодът за съобщаване на дефекти като определеният по-долу срок е индикативен и зависи изцяло от реалния напредък на работите като посоченият срок е възможно да бъде и по-кратък.
 • В рамките на дейността предвиждат три под-дейности: 1. Завършване на строително-монтажните работи по изграждане/рехабилитация на ВиК мрежата в западната част на гр. Банско. Основни стъпки и периодичност- следване на утвърдената технологична последователност при изпълнение на подобни работи - изкоп, укрепване, подготовка на основата, полагане на водопроводни тръби (включително сградни водопроводни и канализационни отклонения и улични оттоци съобразно предвижданията на одобрения проект), в приложимите случаи дезинфекция и изпитване, обратно засипване, уплътняване, възстановяване на съществуваща настилка. Роля на партньора (за всички под-дейности) - спазвайки установените правила (временно спиране на водоподаването, осигуряване на достатъчни количества питейна вода за системата и др.). Условия, които трябва да бъдат изпълнени (за всички под-дейности) - спазване на технологичната последователност, както и на условията за безопасни и здравословни условия на труд. Роля на членовете от екипа за управление и изпълнение (за всички под-дейности) - съобразно сключените договори с отделните лица и длъжностните им характеристики. Необходимо оборудване и материали за изпълнението на дейността: - оборудване - неприложимо; - материали - ПЕВП тръби (водопровод) ф160мм/ф140мм/ф110мм/ф90мм PE100 PN10; двуслойни гофрирани тръби (битова канализационна мрежа) ф315 SN8; двуслойни гофрирани тръби (дъждовна канализационна мрежа) ф315, ф400, ф500, ф630, ф800, ф1000 SN8, стъклопластови тръби ф1229 SN 10 000. 2. Завършване на строително-монтажните работи по изграждане на ПСОВ гр. Банско и външни връзки към нея. Основни стъпки и периодичност - следване на утвърдената технологична последователност при изпълнение на подобни работи - основните СМР са завършени и отчитайки последното - монтаж и тестове на оборудването, завършване на вертикална планировка, площадкови комуникации и комплексни проби. Необходимо оборудване и материали за изпълнението на дейността: - оборудване - съобразно одобрения проект (помпи, бъркалки, въздуходувки, спирателни кранове, саваци и др.); - материали - същите са вложени в основната им част. 3. Завършване на СМР - корекция на р. Глазне Основни стъпки и периодичност - следване на утвърдената технологична последователност при изпълнение на подобни работи - предстои почистване и извозване на земни маси. СМР са завършили. Необходимо оборудване и материали за изпълнението на дейността: - оборудване - неприложимо; - материали - неприложимо. Дейността е стартирала преди сключване на ДПБФП - подписване на протокол (акт-образец 2а) - 09.07.2014 г. Продължителност - от датата на откриване на строителната площадка до настоящия момент. В посочената по-долу продължителност на дейността се включва и периодът за съобщаване на дефекти като определеният по-долу срок е индикативен и зависи изцяло от реалния напредък на работите.
 • В рамките на дейността по строителен надзор ще бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности на обектите в рамките на инвестиционните проекти, съгласно изискванията на чл. 166 от ЗУТ, в т.ч. (основни стъпки и периодичност):  пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;  изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;  спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;  недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;  контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор;  контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други;  контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение;  координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация. Роля на партньора - участие в Държавни приемателни комисии; Условия, които трябва да бъдат изпълнени - следене за спазване на технологичната последователност, както и на условията за безопасни и здравословни условия на труд. Роля на членовете от екипа за управление и изпълнение - съобразно сключените договори с отделните лица и длъжностните им характеристики. Необходимо оборудване и материали за изпълнението на дейността - неприложимо; Дейността е стартирала преди сключване на ДПБФП - подписване на протоколи (актове-образци 2а) - 21.08.2013 г. - дейност 1 и 09.07.2014 г. - дейност 2. Продължителност - от датата на откриване на строителните площадки до настоящия момент. В посочената по-долу продължителност на дейността се включват и периодите за съобщаване на дефекти за всеки един от строежите като определеният по-долу срок е индикативен и зависи изцяло от реалния напредък на работите.
 • В рамките на дейността са обособени две под-дейности: 1. Авторски надзор във връзка с изграждане/рехабилитация на ВиК мрежата в източната част на гр. Банско Основни стъпки при реализацията на дейността (отнася се и за двете под-дейности) и периодичност:  авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционните проекти от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обектите;  присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя;  наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството;  съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор;  заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите. Роля на партньора (и за двете под-дейности) - спазвайки установените правила (временно спиране на водоподаването, осигуряване на достатъчни количества питейна вода за системата и др.). Условия, които трябва да бъдат изпълнени (и за двете под-дейности) - спазване на технологичната последователност, както и на условията за безопасни и здравословни условия на труд. Роля на членовете от екипа за управление и изпълнение (и за двете под-дейности) - съобразно сключените договори с отделните лица и длъжностните им характеристики. Необходимо оборудване и материали за изпълнението на дейността - неприложимо. Под-дейността е стартирала преди сключване на ДПБФП - подписване на протокол (акт-образец 2а) - 21.08.2013 г. Продължителност - от датата на откриване на строителната площадка до настоящия момент. 2. Авторски надзор във връзка с изграждане/рехабилитация на битовата и канализационна мрежи в източната част на гр. Банско. Под-дейността е стартирала преди сключване на ДПБФП - подписване на протокол (акт-образец 2а) - 09.07.2014 г. Продължителност - от датата на откриване на строителната площадка до настоящия момент.
 • Организацията и управлението на проекта ще се извършва чрез следната структура и съответната роля (състав на членове на екипа за управление и изпълнение и тяхната професионална квалификация/роля) - основни стъпки при реализация на дейността и периодичност, вкл. роля на партньора (чрез неговия представител): 1. Ръководител на проекта:  Ръководи изпълнението на дейностите по проекта;  Организира цялостната дейност на екипа за управление и изпълнение (ЕУП); 2. Координатор на проекта:  Подпомага ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения;  Координира дейността на ЕУИ. 3. Финансист по проекта:  Отговаря за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните разход и съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки относно разходните им части;  Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта;. 4. Юрист:  Консултира и дава становища във връзка с прилагането на националното и европейското законодателство;  Изготвя контролни листа, свързани с изпълнението на проекта (при необходимост);  Изготвя проекти за решения и споразумения във връзка с изпълнението по проекта. 5. Лице по нередности (титуляр):  Отговаря за администрирането, докладването и проследяването на случаи на нередности и съмнения за измами по проекта;  Подготвя и поддържа всички необходими документи и регистри за нередности по проекта; 6. Експерт по мониторинг на проекта, архивиране и публичност (включително заместник на експерта по нередности):  Отговаря за поддържането на цялостен архив по изпълнение на проекта;  Подпомага ръководителя на проекта при извършването на одити и проверки на място;  Отговаря за изпълнението на мерките за информация и комуникация. 7. Експерт представител на ВиК оператора:  Подпомага ЕУП при осъществяване на контрол на изпълнителите на дейностите в рамките на проекта посредством документални проверки и проверки на място, в съответствие с реда, условията и сроковете, предвидени в ДБФП и съответните договори за изпълнение. Оборудване и материали - офис оборудване, хартия, канцеларски материали; Начин на приемане на работата и механизми за контрол при изпълнението на договорите за обществени поръчки, вкл. контрол, който ще се упражнява върху начина на плащане по тези договори - работата се приема след изпълнение на всички условия съобразно всеки един от отделните договори като съответните членове на екипа следят за спазването и наличието на всички условия за приемане. Контролът при изпълнението включва - спазване на утвърдените графици за изпълнение, законосъобразно изпълнение на строежите, неувреждане на трети лица вследствие проектните дейности, здравословни и безопасни условия на труд и др. Контролът върху плащанията включва най-вече правилно съставяне на съответните документи, както и наличие на условия за изплащане (пълно спазване на договорните разпоредби, вкл. реално изпълнение на работите, подлежащи на плащане). Механизми за контрол при извършването на мониторинг на изпълнението на проекта: 1). мониторинг и сравнение спрямо действащите линейни графици; 2). мониторинг относно спазване правилата за безопасни и здравословни условия на труд; 3). мониторинг относно спазване на технологичната последователност при изпълнение на СМР; 4). контрол относно изпълнение на всички възложени работи съобразно обхвата на договорите. Във връзка с гореописаните отговорности на членовете на екипа взаимоотношенията между тях ще се основават на ясно изразена йерархична структура. Ръководителят ще разпределя конкретните задачи, както и ще поставя определени срокове за това като отделните членове ще докладват за изпълнението на възложените задачи на Ръководителя. В посочената по-долу стойност са включени разходите и за одит - недопустими по процедурата, но във връзка с предстоящо завършване на договора с изпълнителя. Към стойността на дейността е включен неусвоен ДДС по договор за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки от етап 1.
 • В рамките на тази дейност ще се изпълнят всички приложими за настоящата процедура мерки и реквизити, съдържащи се в документа "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г." (http://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf). Ще бъдат изпълнени всички работи, които са договорени в рамките на договор за услуга и които не са изпълнени през фаза 1. Роля на партньора - неприложимо; Условия, които трябва да бъдат изпълнени - спазване на всички условия, залегнали в горецитирания наръчник и като резултат разясняване целта на проекта, ползата ме за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му. Роля на членовете от екипа за управление и изпълнение - съобразно сключените договори с отделните лица и длъжностните им характеристики. Необходимо оборудване и материали за изпълнението на дейността - неприложимо. Под-дейността е стартирала преди сключване на ДПБФП. Продължителност - от 23.04.2013 г. (дата на сключване на договора с изпълнителя) до настоящия момент.

Индикатори

Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 0.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 1.01
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 1.72
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 0.20
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 0.81
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 0.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 4.70
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 8.07
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 0.70
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 2.79
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 0.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 4.70
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 8.07
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 0.70
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 2.79
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 0.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 5.50
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 9.44
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 0.95
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 3.77
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 0.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 11.00
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 18.88
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 1.90
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 7.54
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 0.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 17.46
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 29.97
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 2.31
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 9.19
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 0.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 17.46
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 29.97
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 2.31
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 9.19
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 28 481.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 29 489.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 18.60
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 31.91
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 2.60
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 10.38
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 28 481.00, Отчетена стойност: 29 784.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 29 489.00, Отчетена стойност: 29 784.00
Новоизградени канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 19.67, Отчетена стойност: 6.87
Рехабилитирани / реконструирани /модернизирани канализационни мрежи (включително колектори), Целева стойност: 33.76, Отчетена стойност: 11.79
Новоизградени водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 2.77, Отчетена стойност: 1.28
Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи, Целева стойност: 11.05, Отчетена стойност: 5.10

Финансова информация

33 170 034.99 BGN
25 925 510.62 BGN
22 182 511.10 BGN
85.00 %
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 22 036 684.06 3 888 826.56 7 244 524.37 33 170 034.99
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 22 036 684.06 3 888 826.56 7 244 524.37 33 170 034.99

Тръжни процедури

Наименование: "Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско", Предмет на предвидената процедура: "Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско" , Стойност: 42 897 673.12
Наименование: Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в източната част на гр. Банско, Предмет на предвидената процедура: Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в източната част на гр. Банско, Стойност: 26 900 598.10
Наименование: Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа източна и западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско по проект на Община Банско: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация над 10 000 е.ж.”, Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа източна и западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско по проект на Община Банско: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация над 10 000 е.ж.” , Стойност: 2 440 000.00
Наименование: Авторски надзор за под-обект "Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в източната част на гр. Банско по проект на Община Банско „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Предмет на предвидената процедура: Авторски надзор за под-обект "Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в източната част на гр. Банско по проект на Община Банско „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Стойност: 46 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).