English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-4.001-0001-C06
Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
КФ ==> Околна среда
20.07.2016
20.07.2016
30.06.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът е насочен към развитието на единен модел за изграждане на капацитет за действия на населението при възникването на наводнения и последващи кризи. Общата цел на проекта е повишаване на капацитета на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и реакция при наводнения и последващи кризи.
Целевите групи по проекта са: ученици; лица на възраст над 60 г.; населението в трудоспособна възраст; доброволци; общински администрации; медии.
Дейностите, предвидени в рамките на настоящия проект са изцяло насочени към постигане на следните специфични цели: Ремонт и оборудване на 6 регионални обучителни центъра; Изграждане на капацитет на преподавателския състав в 6-те центъра; Обучение на ученици; Обучение на възрастни хора; Обучение на другите целеви групи по проекта; Финални симулационни учения по центрове с представители на всички групи обучени участници; Проучване на готовността на населението за действия при наводнения и последващи кризи и създаване на стратегия за последващи действия; Разработване и издаване на информационни и комуникационни материали.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са, както следва: Създадени 6 регионални обучителни центъра; Проучен опит и добри практики на 2 държави членки на ЕС; Изграден капацитет на обучители; Повишен капацитета на регионално и национално ниво за ефективни и ефикасни действия на населението при наводнения и последващи кризи; Развит цялостен модел за повишаване капацитета на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез проучване на готовността на населението и създаване на стратегия за последващи действия.
Дейности
 • Организиране и управление на проекта: Управлението на проекта ще се осъществява според правилата и процедурите на ОПОС 2014-2020, както и съгласно вътрешните правила на ГД ПБЗН. То обхваща целия период на изпълнение на проекта и включва цялостното финансово и техническо управление на изпълнението на проекта, мониторинг върху текущото изпълнение на дейностите в проекта, администриране на проекта (документиране и архивиране), координация между изпълнители и структури на бенефициента, както и други държавни институции. Дейността обхваща изготвянето на необходимите, съгласно изискванията на ОПОС 2014-2020 технически и финансови отчети, както и всяка друга документация, свързана с доброто управление на проекта. Периодът на изпълнение на дейността съвпада със срока на проекта, като последните 2 месеца са предназначени за окончателното отчитане, съгласно изискванията на ОПОС 2014-2020. За целите на управлението ГД ПБЗН ще прилага и процедури за приемане на работата и специфични механизми за контрол на изпълнението на обществените поръчки по проекта. В хода на изпълнение на проекта ще бъде осъществяван мониторинг на изпълнението на проекта чрез система от вътрешни индикатори, които ще бъдат заложени в документацията на всяка обществена поръчка. Избраните изпълнители ще следва да докладват изпълнението на индикаторите, а екипът за управление на проекта ще прави проверки на място, с цел да установи доколко изпълнението на отделните поръчки следват необходимите изисквания на техническите задания и заложеното в техническите предложения. Управлението на проекта изисква и интензивна работа със заинтересованите страни. Това е още по-съществен елемент от изпълнението на настоящия проект, като се има предвид големия брой представители на целевите групи, които следва да бъдат обхванати в различни форми на обучения. В този смисъл, екипът за управление на проекта ще изгради необходимите канали за комуникация и ще поддържа работещи и открити взаимоотношения с представителите на всички заинтересовани страни.
 • Организиране и провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнител на дейности в проекта: Дейността включва изготвяне на технически задания/спецификации за дейностите, подлежащи на възлагане по смисъла на ЗОП, изготвяне и съгласуване на документацията за избор на изпълнители, съгласно предвиденото за съответната процедура в ЗОП, в изискванията на ОПОС 2014-2020 и във вътрешните разпоредби на ГД ПБЗН. Предвижда се следните дейности в обхвата на проекта да бъдат възлагани на външни изпълнители:  - За Дейност 3 се предвижда провеждането на следните обществени поръчки: * За изготвяне на пред-проектни проучвания и проектиране; * За изпълнение на СМР в шест обособени позиции, по една за всеки център, в т.ч. полигон; * За осъществяване на строителен надзор и оценка съответствието на инвестиционните проекти; * За доставки и оборудване на центровете и полигоните към тях и обучение на екипите за работа с него, в т.ч.: за доставка и обзавеждане на учебните зали и кабинети, за доставка и оборудване на учебни зали и кабинети, за доставка и оборудване за полигоните към 6-те обучителни центъра, в т.ч. обучение на екипите за работа с него, за закупуване на автобуси с до 50 места и леки автомобили за до 5+1 места.  - За дейности 4, 5, 6, 7 и 8 се предвижда провеждането на обществена поръчка: * За надграждане на уеб-базираното приложение, разработване на софтуер за "ъплоудване" на обучителни програми и материали към тях, както хостване за целия период на проекта.  - За дейности 4, 5, 6, 7 и 8 се предвижда една обща обществена поръчка: * Извършване на анализ на опита и практиките на държави членки на ЕС; организиране и провеждане на обучение за обучители; разработване на планове, програми и материали за всички обучения; * За организация, координация и осигуряване на всички предвидени обучения за ученици; * За осигуряване на необходимия брой експерти в областта на самоспасяване и действия преди пристигане на специализирани медицински екипи; * За осигуряване на необходимия брой придружаващи лица- учители и медицински лица; * За организация, координация и осигуряване на всички предвидени обучения за възрастни, за представители на други целеви групи, за финалните симулационни обучения.  - За дейност 9 се предвижда една обществена поръчка: * За извършване на проучване на готовността на населението за действия при наводнения и последващи кризи и развитие на стратегия за последващи действия.  - За дейност 10 се предвижда следната обществена поръчка: * създаване на аудиовизуални продукти– 4 филма, публикуване на информационни материали в регионални и национални медии (35 публикации), излъчване на филми в регионални телевизионни медии (4 филма ще бъдат излъчвани); * дизайн и печат на плакат на проекта (индикативен бр. 20 000), за дизайн и печат на информационна брошура (индикативен брой 70 000) и дизайн, изработване, поставяне и закупуване/наемане на съоръжение за поставяне на 6 билборда, по един за всеки обучителен център, за дизайн и изработване на материали за популяризиране на проекта - флашки, дъждобрани и др. , дизайн, изработване и поставяне на електронно информационно табло на сградата на ГДПБЗН.
 • Ремонт и оборудване на 6 регионални обучителни центрове: В рамките на тази дейност се планира създаването на обучителни центрове с учебни полигони, в 6-те региона на планиране на територията на страната, които ще бъдат оборудвани за провеждането на теоретични, практически и симулационни обучения за действия при наводнения и последващи кризи. Центровете ще бъдат позиционирани в следните населени места по райони на планиране: За Северозападен район – гр. Враца, за Северен централен район – с. Гергини, за Североизточен район – гр. Шумен, за Югоизточен район – гр. Бургас, за Южен централен район – с. Бошуля и за Югозападен район – гр. София. Като бази за центровете и техните учебни полигони ще бъдат използвани съществуващи сгради и имоти, собственост на ГД ПБЗН или управлявани от нея, съгласно Акта за собственост. Изключение прави единствено центъра в гр.София, за който ще се използва сграда на Академия на МВР, факултет ПБЗН и прилежащ полигон към нея. Това се обуславя и от факта, че Академията ще бъде асоцииран партньор по проекта и ще допринесе за устойчивостта на неговите резултати в бъдеще. За всички сгради са предвидени съответните СМР, съгласно предварително изготвени индикативни количествено-стойностни сметки, рехабилитация (при необходимост изграждане) на съпътстваща инфраструктура, обслужваща обектите и привеждане на полигоните в съответствие със специфичните нужди по отношение провеждането на обучения за действия при наводнения и последващи кризи. Във всеки център ще бъдат оформени по четири учебни кабинета, стая за преподаватели, санитарни възли, като при необходимост ще се изпълни и ремонт на прилежащи коридори и стълбищни клетки, осигуряващи достъп до помещенията. За всеки учебен кабинет ще бъде осигурено:  - 24 учебни места и място за преподавател, оборудвани с бюра и столове, с монтирани компютри;  - допълнително оборудване, свързано с учебния процес- проектор с екран, интерактивна дъска за обучение и други помощни за преподавателя пособия;  - климатични инсталации, за осигуряване на нормални работни температури; Във всеки от центровете е предвидено осигуряване на стая за преподаватели, с необходимото оборудване. За сградите на отделните центрове е предвидено изграждане или реновиране на ел.инсталация, ВиК инсталация и ОиВ инсталация, като за сградите в гр.Бургас, в гр.Габрово и в гр. Враца е предвидено укрепване на сградите и ремонт на покрив. За осигуряване на транспорта на участниците и обучителите- служители на ГД ПБЗН-МВР от различни населени места в съответния район на планиране, за всеки от центровете ще бъде закупен до 50-местен автобус и лек автомобил за до 5+1 места. За целите на практическите и симулационните обучения, съществуващите към настоящия момент полигони към сградите, в които ще оперират бъдещите центрове, ще бъдат адаптирани към потребностите при провеждането на тези обучения. За всеки полигон, това ще включва и изграждане на 19 различни съоръжения/тренировъчни поста, разработени да развият необходимите умения при осъществяването на действия при наводнения и последващи кризи. В рамките на тази дейност са предвидени също така проектно-проучвателни работи, инвестиционно проектиране, осигуряване на строителен надзор, становища от компетентни институции и др.
 • Изграждане на капацитет на преподавателския състав в шестте центъра: За изграждане на капацитета на преподавателския състав в шестте центъра е предвидена подготовка на 700 служители на ГДПБЗН-МВР, които ще бъдат пряко ангажирани със създаването на методически ръководства, програми за теоретична и практическа подготовка на населението, както и с провеждането на конкретни обучения. В рамките на дейността е предвидено провеждане на обучение за обучители- служители на ГД ПБЗН, свързано с придобиване на нови умения и знания по отношение на подготовка на населението за реакция при наводнения и последващи кризи. Обучението ще се проведе в две държави членки на ЕС. За целта ще бъде извършен подбор на 64 служители, съобразно техния професионален опит и квалификация, които ще се включат в две двуседмични обучения в двете избрани държави членки на ЕС. След преминаване на посочените обучения, на база придобития опит и проучените практики, обучителите ще разработят 10 обучителни програми и материали към тях за провеждане на обученията по Дейност 5, 6, 7 и 8, прилагайки нови научни подходи и методи. При разработването на програми и методически пособия, насочени към подготовката на деца, ще се осигури външна педагогическа и методическа експертиза, за да се гарантира пълно и цялостно адаптиране на материалите към знанията, възможностите и потребностите на децата. Част от програмите и материали ще са насочени към учители в началните и средните училища, така че да се осигури продължаване на процеса на изграждане на капацитет, специално при децата, и след приключване на проекта. Успоредно с процеса на обучението на обучителите, ще бъде направена оценка на потребностите от знания и практическа подготовка на представителите на целевите групи по проекта. Резултатите от тази оценка ще бъде взета предвид при разработването на учебните програми от обучителите с прилагане на нови научни подходи и методи. Преминалите обучението 64 обучители ще предадат своя опит на нови 636 служители на ГД ПБЗН, които ще се включат като обучители при провеждането на останалите дейности за обучение на представителите на целевите групи – 516 обучители по теория и практика, и 120 обучители по практически обучения и симулации на полигоните на 6-те центъра. Предвиденото обучение за 516-те обучители по теория и практика е с продължителност от 2 седмици (10 учебни дни), като участниците ще бъдат разпределени в 43 курса по 12 човека. Предвиденото обучение за 120 обучители по практическа подготовка и симулации на полигоните е с продължителност от 2 седмици (10 учебни дни), като участниците ще бъдат разпределени в 10 курса по 12 човека. Преминалите обучението за обучители 636 участници ще разработят учебни планове за всяко от предстоящите обучения по Дейност 3, 4, 5 и 6, прилагайки нови научни и иновативни методи. Ще бъде извършено надграждане на уеб-базираното приложение, разработване на софтуер за "ъплоудване" на обучителни програми и материали към тях, както хостване за целия период на проекта. Това ще позволи по-широк достъп на заинтересованите страни и възможности за самостоятелно използване на материалите и самоподготовка. С цел да се осигури стартиране на обученията за представителите на целевите групи, едновременно с влизането на 6-те обучителни центъра в експлоатация, обучението на обучителите по теория и практика ще се провежда по региони, в подходящи хотели, а обучението за обучителите по практическа подготовка и симулации на полигоните, ще се проведе в учебния център на ГД ПБЗН в гр. Монтана, където се обучават професионалните пожарникари и спасители.
 • Обучение на ученици: При подготовката на населението за реакция при наводнения и последващи кризи, специално внимание ще се отдели на подготовката на ученици. Доказано е, че ако този тип обучения стартират в ранна детска възраст, получените умения и знания са по-устойчиви и трайни във времето, а доверието в институциите се повишава. В този смисъл, изпълнението на Дейност 5 по настоящият проект представлява първото мащабно усилие на ГД ПБЗН да работи с най-младото население на България и да го подготви за бъдещи предизвикателства. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени обучения за ученици, както следва:  - 600 петдневни курса с по 20 участника, за действия при наводнения и последващи кризи, включващи теоретични и практически занятия, за 12 000 ученици от 3 до 5 клас. Обученията ще се водят от обучените обучители в рамките на Дейност 4 и ще се провеждат в 6-те обучителни центрове и полигоните към тях. Предвид изискванията на приложимото законодателство, децата ще бъдат придружавани от учители и лекари. Броят на учениците, които ще преминат обучения във всеки от обучителните центрове ще бъде съобразен с разпределението на населението във всеки район на планиране;  - Теоретични занятия за 60 000 ученици от 5 до 12 клас, които ще се провеждат в учебните заведения, в часовете на класния ръководител;  - Двудневни обучения за самоспасяване и действия преди пристигане на специализирани медицински екипи (центровете за спешна медицинска помощ) при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи, за 6000 ученици;  - 6 регионални състезания за по 50 ученици, както и национално състезание, което ще се проведе между шест групи по 15 ученици. Всяка група ще бъде избрана измежду най-добре представилите се в предишните обучения ученици. Състезанието ще бъде тридневно и ще се проведе според предварително изготвената програма, с включени иновативни методи и подходи.
 • Обучение на възрастни хора: През последните години служителите на ГД ПБЗН срещат сериозни затруднения при осъществяване на спасителни дейности при наводнения, поради неразбирането и нежеланието на възрастните хора да бъдат евакуирани. В повечето случаи предложенията за евакуация на специализираните органи се отхвърлят и това повишава степента на риска за здравето и живота на населението. Показателен е броят на жертвите от наводнения, като част от хората биха могли да бъдат спасени при по-добра координация и изпълнение на указанията на специализираните органи. Това е причината за приоритизиране на този сегмент от населението и включването му в обучения за подготовка за действия при наводнения и последващи кризи. Дейността включва подготовката на възрастни хора над 60 години и подготовка на хора в работоспособна възраст (представители на държавни учреждения, представители на местни и регионални власти, и учители). В рамките на дейността е предвидено 7 152 човека да преминат теоретична и практическа подготовка в 6-те регионални обучителни центъра. Разпределението им ще бъде съобразено с разпределението на населението по райони на планиране. Обученията ще бъдат, както следва:  - 300 двудневни курса за групи по 20 участника на възраст над 60 години, за действия при наводнения и последващи кризи;  - 48 двудневни курса за групи по 24 участника в работоспособна възраст, за действия при наводнения и последващи кризи. От тях, 20 курса са определени за обучение на учители за работа с разработените по Дейност 2 програми за продължаване на процеса на изграждане на капацитет учениците, след приключване на проекта.
 • Обучение на представители на другите целеви групи по проекта: Дейността включва изграждане на капацитет за действия при наводнения и последващи кризи за представители на други целеви групи по проекта (НПО, вкл. доброволчески организации, представители на бизнес организации и на медиите). Специален фокус в рамките на тази дейност ще бъде поставен на обучението на доброволците. В редица случаи те представляват незаменим ресурс, който може да бъде привлечен към екипите на специализираните органи, особено, когато наводненията и последващите кризи обхващат по-големи територии и по-голям брой хора. Подготовката на доброволците винаги е била посочвана като важен фактор в постигането на ефективност при включването на доброволците, но към настоящия момент не са предприемани мащабни действия в тази посока. На следващо място, медиите представляват ключов елемент в процеса на комуникация с населението при действия при наводнения и последващи кризи. Те трябва да разполагат с необходимите знания и умения, за да могат да отразяват коректно възникналата ситуация и да са реален участник в процеса на справянето с последствията. Ограничен брой служители на общинските и областните администрации са преминали обучения за управление на кризи и извънредни ситуации, в рамките на предходен проект на ГД ПБЗН, финансиран от ОПАК. В рамките на настоящия проект техния брой ще бъде увеличен, като в програмите за обучение ще залегнат различни от предходните теми, свързани основно с участие в реални действия при борба за преодоляване на последствията от наводнения и последващи кризи. В рамките на настоящата дейност ще бъдат проведени следните обучения:  - За доброволци ще бъдат проведени 150 тридневни курса на групи от 20 участника, за теоретично и практическо обучение за действия при наводнения и последващи кризи;  - За представители на НПО и на бизнес организации, ще бъдат проведени 48 двудневни курса, всеки с по 24 участника, за теоретично и практическо обучение за действия при наводнения и последващи кризи;  - За представители на медиите, ще бъдат проведени 6 двудневни курса, всеки с по 20 участника, за теоретично и практическо обучение за действия при наводнения и последващи кризи и подходи за комуникиране с населението. Обученията ще бъдат проведени на територията на 6-те регионални обучителни центъра. Транспортът на участниците ще се организира с доставените по проекта автобуси.
 • Финални симулационни учения по центрове с представители на всички групи обучени участници: Дейността включва организиране и провеждане на финални учения по центрове с представители на всички групи обучени участници. По този начин от една страна ще бъдат затвърдени получените умения и знания на част от участниците (тези, които са се представили най-добре по време на обученията), а от друга, ще бъдат придобити нови умения и знания, свързани с осигуряването на правилна комуникация и координация на отделните целеви групи. Това ще позволи да се оцени степента на подготовката на населението в резултат на проведените обучения, до каква степен се е променила реакцията на хората в случай на наводнения и последващи кризи и какви са особеностите при реакцията на всяка целева група. Шестте финални симулационни учения ще се проведат на полигоните на 6-те центъра в рамките на два дни и с участието на 100 участника, представители на всички целеви групи, за всяко обучение.
 • Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи за целите на  подготвителната фаза на проекта, текущия мониторинг и оценката на въздействието  от  изпълнението на дейностите за повишаване готовността на целевите групи за адекватна реакция  при наводнения и последващи кризи. : Осъществяването на проучвания за изследване на общественото мнение ще подпомогне реализацията на проекта, като ще установи чрез научни способи нагласите, възприятията и потребностите на населението и специфичните целеви групи по проекта към темата за подготвеността за адекватна реакция при наводнения. Тази дейност има за цел да обезпечи и захрани с обективни данни всички фази от изпълнението на проектния цикъл, както следва: 1/ в подготвителната фаза на проекта - чрез проучванията ще се извърши оценка на нивата на информираност и подготвенонст на целевите групи за реакция при наводнения и оценка на потребностите от обучения и ще се наберат данни, на базата на които да се разработи ефективна Стратегия за работа с целевите групи; 2/в същинската фаза на проекта - проучванията ще обезпечат регулярното проследяване и текущ мониторинг на прекия ефект от проведените обучения върху целевите групи; 3/в заключителната фаза на проекта - проучванията ще осигурят извършването на оценка на въздействието от проекта и ще изведат препоръки за устойчивост, на базата на които ще се разработи Стратегия за средносрочно и дългосрочно развитие на центровете. Изпълнението на дейността ще обхване провеждането на количествени и качествени проучвания, за да се използват предимствата и на двата вида изследвания. В рамките на количествените проучвания ще бъдат проведени национално представителни и регионални проучвания сред целевите групи, чрез които чрез допитване до широк кръг лица ще се осигурят валидни и надеждни данни, позволяващи да се правят обобщения и заключения за потребностите от обучение, преките ефекти от обучението и оценката на въздействието върху целевите групи в края на проекта. В допълнение използването на достатъчно големи извадки ще позволи ефективно обхващане на всички целеви групи и ще осигури възможност за реална преценка дали проектът е реализирал заложените цели и е постигнал индикаторите за резултат. Качествените проучвания в рамките на дейността ще обхванат провеждането на интервюта и дискусии с представители на различните целеви групи. Целта е по-скоро да се вникне в дълбочина и да се разбере гледната точка на участниците, отколкото да се правят обобщения и генерализации. На база на анализа на събраните данни в подготвителния и заключителния етап на проекта ще бъдат разработени ключови стратегически документи, които ще гарантират постигането на целите на проекта - Стратегия за работа с целевите групи, на база на която ще се организират всички обучения с целевите групи по проекта, и Стратегия за средносрочно и дългосрочно развитие на центровете, чрез която в заключителната фаза на проекта ще се осигури устойчивостта на проектните резултати и продължаващата работа на 6-те центъра след приключването на проекта. Конкретните стъпки, през които ще премине изпълнението на дейността, следват логиката на проектния цикъл и мащабността на планираната обучителна работа с всички целеви групи. Предвижда се изпълнението на следните задачи: Задача 1: Проучвания за установяване на нивата на обща информираност и готовност на населението за реакция при наводнения и последващи кризи, извършване на оценка на потребностите от обучения и разработване на Стратегия за работа с целевите групи Задача 2: Ежегодни регионални проучвания за осигуряване на текущ мониторинг и оценка на резултатите от провежданите обучения по проекта, които ще обхванат целевите групи на ниво област според локацията на 6-те центъра Задача 3: Финална оценка на въздействието от изпълнението на проекта за повишаване готовността на целевите групи за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи и разработване на Стратегия за средносрочно и дългосрочно развитие на центровете за осигуряване на устойчивост на проектните резултати Задача 4: Тестване на комуникационни/информационни материали и последващ мониторинг и оценка на ефективността от осъществените комуникационни дейности в рамките на проекта.
 • Дейности по информация и публичност: Дейността включва организиране на входяща и заключителна среща за представяне целите и резултатите от проекта, както и провеждане на брифинги във всеки от учебните центрове; представяне на проекта на интернет адрес и сайт и текущо информиране за процеса на изпълнението на проекта чрез:  - създаване на аудиовизуални продукти– 4 филма, публикуване на информационни материали в регионални и национални медии (35 публикации), излъчване на филми в регионални телевизионни медии (ще бъдат излъчени 4 филма);  - дизайн и печат на плакат на проекта (индикативен бр. 20 000);  - дизайн и печат на информационна брошура (индикативен брой 70 000)  - дизайн, изработване, поставяне и закупуване/наемане на съоръжение за поставяне на билборд;  - дизайн и изработване на материали за популяризиране на проекта - флашки, дъждобрани и др. предметни комплекти. - дизайн, изработване и поставяне на електронно информационно табло на сградата на ГДПБЗН.
 • Ресурсно обезпечаване на центровете за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи: За всеки обучителен център със Заповед рег. № 1983з-351/19.08.2016 г., изменена със Заповед рег. № 1983з-555/05.09.2017 г. за назначаване на екип за управление на проекта, са определени регионален координатор и помощник регионален координатор – служители на ГДПБЗН-МВР и АМВР. Налице е реална невъзможност от съчетаване на ангажиментите на тези лица по координация на обученията и изпълнението на основните им служебни задължения. Дейността представлява допълнително ресурсно обезпечаване на центровете за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи крезе, чрез осигуряване на външни за екипа за управление лица, отговарящи за цялостното обезпечаване на обученията включващо: - Поддръжка на материално-техническата база на учебните центрове, терените, учебно-тренировъчните комплекси; - Поддръжка на доставеното в учебните центрове и учебно-тренировъчните комплекси специализирано оборудване (компютри, интерактивни дъски и проектори, климатични машини, въжени съоръжения, помпи, спасителни съоръжения и др.); - Осигуряване на учебни, помощни, санитарни и други необходими материали в процеса на обучение; - Осъществяване на постоянен контакт на място с представители на консорциума – изпълнител на обученията. Тези лица ще присъстват ежедневно на провежданите в центровете обучения и ще осъществяват координация на цялостния процес на мероприятията. Те ще отговарят на специфичните изисквания за поддръжка и работа с наличното специализирано оборудване, материално-техническата база, логистичните връзки и др.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Райони със значителен потенциален риск от наводнения, Целева стойност: 69.00, Достигната стойност: 0.00
Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 1.00
Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения, Целева стойност: 91 114.00, Достигната стойност: 53 833.00

Финансова информация

39 057 823.76 BGN
39 057 823.76 BGN
20 978 397.70 BGN
85.00 %
 • [1] Мерки за адаптиране към изменението на климата и предотвратяване и управление на рискове, свързани с климата, например ерозия, пожари, наводнения, бури и засушавания, включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и предотвратяването и управлението на риска
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 33 199 150.22 5 858 673.54 0.00 39 057 823.76
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 33 199 150.22 5 858 673.54 0.00 39 057 823.76

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на юридически консултант, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на юридически консултант
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на предпроектни проучвания и инвестиционни проекти;, Стойност: 415 484.78
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на предпроектни проучвания и инвестиционни проекти
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на СМР в шест обособени позиции, по една за всеки център, в т.ч. полигон, Стойност: 7 556 502.56
 • Обособена позиция 1: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - м."Върли Бряг", ПЗ "М. Рудник", гр. Бургас : -Учебен център; -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”
 • Обособена позиция 2: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - в землище на с. Гарван, община Габрово: -Учебен център; -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”
 • Обособена позиция 3: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в землището на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик : -Учебен център; -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/
 • Обособена позиция 4: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - гр. Шумен : -Учебен център; -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”
 • Обособена позиция 5: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - гр. София : -Учебен център; -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/
 • Обособена позиция 6: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - гр. Враца : -Учебен център; -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на строителен надзор и оценка съответствието на инвестиционните проекти;, Стойност: 373 268.79
 • Обособена позиция 1: Осъществяване на строителен надзор и оценка съответствието на инвестиционните проекти
Предмет на предвидената процедура: Доставки и оборудване на центровете и полигоните към тях , Стойност: 592 104.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за водно спасяване
 • Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия
 • Обособена позиция 3: Доставка на медицинско оборудване
 • Обособена позиция 4: Доставка на осветителни мачти
 • Обособена позиция 5: Доставка на надуваеми бариери за наводнения
 • Обособена позиция 6: Доставка на термовизионни камери
Предмет на предвидената процедура: Доставка и обзавеждане на учебните зали и кабинети, Стойност: 331 668.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на учебния процес
 • Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и охранителни датчици
 • Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на щори
 • Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на пожарогасители
Предмет на предвидената процедура: Доставка на автомобили и автобуси, Стойност: 1 725 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на 6 броя автобуса за нуждите на центровете за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
 • Обособена позиция 2: Доставка на 7 броя леки автомобила за нуждите на центровете за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения и екипа за управление на проекта
Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно оборудване, Стойност: 4 038 916.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на компютърни конфигурации
 • Обособена позиция 2: Доставка на преносими компютри и таблети
 • Обособена позиция 3: Доставка на мултифункционални устройства за печат, мултимедийни проектори и интерактивни дъски
Предмет на предвидената процедура: Разработване и надграждане на уеб-базирано приложение и хостване, Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване и надграждане на уеб-базирано приложение и хостване
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи за целите на проекта , Стойност: 780 300.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи за целите на проекта
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис материали и консумативи, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис материали и консумативи
 • Обособена позиция 2: Доставка на офис материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на мероприятия и мерки за осигуряване на информация и публичност, Стойност: 317 700.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2 "Дизайн и изработване на рекламни и информационни материали по проекта - плакати, информационни брошури; билбордове и банери по проекта"
Предмет на предвидената процедура: Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи, Стойност: 20 133 216.80
 • Обособена позиция 1: Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи
Предмет на предвидената процедура: Избор на външни експерти за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и за участие при избор на изпълнител на обществени поръчки, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на външни експерти за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и за участие при избор на изпълнител на обществени поръчки
 • Обособена позиция 2: Избор на външни експерти за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и за участие при избор на изпълнител на обществени поръчки
Предмет на предвидената процедура: Оценка на състоянието на шест сгради, чрез провеждане на конструктивно обследване, обследване на сградните инсталации и на външната инфраструктура и подготовка на КСС за извършване на ремонт на сградите съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , Стойност: 22 800.00
 • Обособена позиция 1: Оценка на състоянието на шест сгради, чрез провеждане на конструктивно обследване, обследване на сградните инсталации и на външната инфраструктура и подготовка на КСС за извършване на ремонт на сградите съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на мероприятия и мерки за информация и публичност, Стойност: 67 083.33
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Създаване на аудиовизуални продукти - филми, публикуване на информационни материали в регионални и национални медии, излъчване на филми в регионални телевизионни медии”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: „Изработване и монтиране на електронно информационно табло на сградата на ГДПБЗН”
Предмет на предвидената процедура: Доставка и оборудване на центровете и полигоните към тях, Стойност: 232 540.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за водно спасяване
 • Обособена позиция 2: Доставка на водни помпи
 • Обособена позиция 3: Доставка на надуваеми бариери за наводнения
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на щори, Стойност: 29 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на щори
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на охранителни системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника, Стойност: 70 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на охранителни системи за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за водно спасяване, Стойност: 26 600.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за водно спасяване

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.