English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.004-0001-C03
Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда
КФ ==> Околна среда
12.03.2016
12.03.2016
11.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

В отговор на препоръките на Европейската комисия (ЕК) при прегледа на Първите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство в областта на политиката за водите, броят на задължителните за мониторинг приоритетни и специфични замърсители е увеличен и са въведени нови матрици за наблюдение. 
Това налага разработването и въвеждането на допълнителни методи за анализирането им и закупуването на необходимата за целта прецизна аналитична техника. 
Визираната цел може да бъде постигната само след дооборудване на лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда с основна и спомагателна апараратура за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите. Така ще се осигури по-голяма достоверност и сравнимост на данните и ИАОС ще отговори на изискванията на Рамковата директива за водите РДВ 2000/60/ЕС, ще могат да се изпълнят Плановете за управление на речните басейни 2016-2021, програмата за мониторинг от Транснационалната мониторингова мрежа в рамките на Конвенцията за опазване на р. Дунав и нанейни притоци (TNMN).
Дейности
 • Дейност 1: Организация, управление и изпълнение на проекта: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е отговорна за управлението на проекта и осигуряване на качествено изпълнение на заложените дейности. В тази връзка, за постигане добра координация, оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с целите, принципите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на оперативен контрол над работата на външните изпълнители (доставчици на апаратурата и оборудването по проекта, разработващите методите за анализ и др.), ще бъде сформиран 9-членен експертен екип, който ще ръководи и координира проектните дейности в съответствие с изискванията на „ОПОС 2014-2020“ и на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Едновременно, с цел максимално пълна и ефективна реализация на очакваните резултати от проекта, се предвиждат и съответните механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг за напредъка и предприемането на конкретни мерки при необходимост. Дейността ще протича по време на целия период на изпълнение на проекта, като нейната специфика е такава, че подготовката през първия месец на проекта ще съвпадне с част от изпълнението й.
 • Поддейност 1.1.: Сформиране на екип за управление на проекта : Реализацията на един подобен мащабен проект зависи до голяма степен от екипа, който го управлява и следи за неговото качествено и своевременно изпълнение. По отношение на всеки член на екипа по управление на проекта още на етапа на кандидатстване по процедурата, са разработени и ясно зададени права и отговорности, които дават възможност за цялостно проследяване на дейностите по проекта и осъществяване на права и обратна информационна връзка. Структурата на екипа е заложена с професионален подход и с предвиждане за появата на евентуални проблеми и начините за тяхното своевременно отстраняване. Тя води до гъвкав подход в механизма на приемане на управленски решения и спазване на правилото на субординация между отделните изпълнителски нива, свързани с проекта. Предвижданият екип за управление на проекта (ЕУП) ще се състои от професионалисти с опит в своята област, като организационната му структура е следната: - Ръководител на проекта; - Координатор на проекта; - Ръководител на експертната група по изпълнение на Дейност 3 „Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване“; - Ръководител на експертната група по изпълнение на Дейност 4 „Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й и спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите“; - Експерт - финансови дейности; - Експерт – счетоводство; - Експерт – юрист; - Административен сътрудник; - Експерт – PR на проекта. Отчитайки ресурсната ограниченост, съчетана с изключителната служебна ангажираност на служителите в администрацията на ИАОС, в процеса на подготовка на проектното предложение достигнахме и се обединихме около становището, че за постигане целите и резултатите на процедурата, както и покриване на залаганите в проектното предложение индикатори, е наложително възлагането на част от дейностите по организация и управление да се възложат на външен изпълнител. Така визираните дейности касаят координационното и в известна степен юридическо подпомагане на екипа по проекта. Предвид посоченото и отчитайки факта, че в качеството си на конкретен Бенефициент по процедурата, ИАОС е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените в него дейности, в което число и на механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки (при необходимост), ефективността на което се предопределя и предпоставя от квалификацията и отговорностите на отделните членове от екипа, е възприето виждането, че най-целесъобразното решение е Координаторът като част от управляващия проекта екип, да бъде външен консултант, определен посредством възлагането на обществена поръчка. Предвижда се на така определения Консултант да бъде възложено осигуряването на цялостна координация и организация на изпълнение на предвидените дейности в рамките на Проекта, осигуряване на подкрепа и консултации на ЕУП във връзка с ежедневното управление, координация и изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на ОПОС 2014-2020 и съпътстващите я документи; гарантиране правилното изразходване и отчитане на средствата в рамките на Проекта и избягване непризнаването на разходи от страна на УО на ОПОС, постигане целите и планираните резултати в рамките на Проекта. Едновременно, с оглед спецификата на дейностите по публично представяне както на целите, задачите и приоритетите на проектното предлажение, така и на цялостния процес на неговата реализация, се предвижда с дейността на PR на проекта да бъде ангажирано външно за администрацията на Бенефициента физическо лице, което в съответствие с Насоките за кандидатстване ще бъде назначено на непълен работен ден.
 • Поддейност 1.2.: Сформиране на екип за изпълнение на проекта.: Както беше индикирано и в общото описание на Дейност 1 по-горе, имайки предвид спецификата и целите, които си поставя настоящото проектно предложение, както и обстоятелството, че основна част от апаратурата, оборудването и разработването на методите за определяне на приоритетни и специфични органични замърсители в компоненти на околната среда са предназначени за Регионалните лаборатории на ИАОС, за да се постигне всеобхватен качествен контрол на изпълнението на проектните дейности „по места“, е предвидено сформирането на два работни, експертни екипа, на които ще бъдат вменени функции и отговорности , респ. делегирани правомощия за осъществяване на пряк и непосредствен контрол на изпълнението на дейностите по доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на апаратурата, предназначена за съответната Регионална лаборатория (РЛ), както и контрол при въвеждането, валидирането и верифицирането на разработените от Изпълнителя/ите методи. 1. В експертната група по Дейност 3 е предвидено включването на 4 лица-представители на отделните РЛ, които ще подпомагат дейността на Ръководителя на проекта и ръководителя на експертната група и на които ще бъдат вменени следните функции и отговорности: 1.1. Трима от експертите ще следят за изпълнението на Дейност 3, като: предоставят изходни данни и информация на Консултанта, изготвящ техническите спецификации за общ. поръчки по дейността; Участват в комисията/комисиите по провеждана/и обществена/и поръчка/и за избор на изпълнител на дейност 3 от проекта; , като: приемат доставката и инсталирането на закупената апаратура в съответната РЛ; приемат разработените методи и следят за адаптирането/валидирането им, преминават курс на обучение за работа с апаратурата и новите методи, следят за изпълнението на договорите по дейност 3, изготвят и предават съпътстваща документация на контролиращия експерт, изготвят справки/становища за напредък при изпълнението на проекта и ги представя на ръководителя на експертната група, извършват и допълнително възникнали в хода на изпълнение на проекта дейности, възложени му от ръководителя на експертната група. Един от експертите - служител в ЦЛ, отдел ЛИМА ще бъде определен за контролиращ и ще изпълнява също и функции по контрол на доставките и инсталирането съответната апаратура, окомплектова, събира, обобщава и изготвя документацията за междинно и окончателно приемане изпълнението на договорите по Дейност 3. 2. В работната група по Дейност 4 е предвидено включването на 7 експерта - служители в отдели ЛКВд, ЛИМА и КРЛ от администрацията на ИАОС , които ще подпомагат дейността на Ръководителя на проекта и ръководителя на експертната група и на които ще бъдат вменени следните функции и отговорности: 1.1. Петима от експертите ще следят за изпълнението на Дейност 4, като осъществяват следните функции: взаимодействат пряко с Консултанта, изготвящ документациите за възлагане на обществените поръчки по проекта, предоставяйки му изходни данни и информация за изготвяне на техническите спецификации; участват в комисиите за избор на изпълнители по Дейност 4; извършват и допълнително възникнали в хода на изпълнение на проекта дейности. 1.2. Останалите двама експерти се предвижда да изпълняват допълнително и дейности по: организиране и следене изпълнението на доставките по дейност 4, изготвяне и предаване на ръководителя на експертна група по Дейност 4 на съпътстващата изпълнението на договорите документация, изготвят справки/становища за напредъка при изпълнението на проекта и ги представят на ръководителя на експертната група, осъществяват пряк контрол по изпълнението на договорите по дейност 4; окомплектоват, събират, обобщават и изготвят документацията за междинно и окончателно приемане изпълнението на договорите по тази от дейностите от проекта. В заповедта за назначаване на екипите по изпълнение, по отношение на всеки отделен експерт, ще бъдат разписани конкретните му функции, отговорности и ангажименти, свързани с изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 на проекта.
 • Поддейност 1.3.: Мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта: Една от основните цели пред екипа за управление на проекта е периодичната самооценка на всеки един етап от реализацията на проекта, което е предпоставка за определяне на правилната насока за осъществяване на дейностите. Процедурите за вътрешен мониторинг осигуряват необходимите инструменти, които позволяват да се определи дали изпълнението на проекта се движи във вярната посока и дали постигнатите резултати допринасят за приближаване към планираните цели. Мониторингът и оценката ще спомогнат навреме да се установят потенциалните пречки и да се вземат корективни мерки за тяхното преодоляване. Мониторингът се извършва с цел да се докаже или отхвърли твърдението, за постигане на определени предварително заложени параметри на интервенцията. То изисква използване на конкретни подходи и водене на документация, която отразява идентифицираните резултати. По време на изпълнението на проекта се предвижда текущ и периодичен мониторинг. ЕУП ще осъществява текущ мониторинг като ръководи, контролира и наблюдава процеса по изпълнение на дейностите по проекта. Механизмите за мониторинг и контрол върху дейността на избраните изпълнители, които ще бъдат осъществявани от екипа по проекта включват: - Следене за стриктното спазване на план-графиците за изпълнение на договорените дейности от изпълнителите; - Наблюдение на изпълнението, идентифициране на проблемите и своевременна помощ за решаването им;- Професионален контрол върху доставената апаратура и разработените методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и на методите за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота; - Ежемесечни работни съвещания на Екипите за изпълнение на проекта (ЕИП) с изпълнителите, на които те ще представят докладите за извършената дейност през отчитания период и план за следващия период. За осъществяване на периодичен мониторинг се предвижда проектът да бъде включен в наблюдението и измерването на процесите в ИАОС, извършвано като елемент на системата по качество. Вътрешният мониторинг включва като минимум следните дейности по наблюдение и контрол на изпълнението на заложените дейности: 1) Счетоводна отчетност: предоставяне на пълна, точна и ясна информация за поетите ангажименти в съответствие с исканията за плащане и извършените плащания за всеки период от време, осигуряване необходимата информация за подготовка на доклади за управлението на средствата от програмата и дава възможност за одиторска проследяемост и извършване на мониторинг; 2) Контролни дейности: Прилагат се в целия цикъл на изпълнение на проекта и са следните: - Ясни правила за отчитане изпълнението на задачите в рамките на екипа за управление на проекта; - Доклади от подизпълнители за напредъка на извършените дейности; - Технически доклади до Управляващия орган за напредъка на дейностите; - Финансов контрол: чрез система на двоен подпис;- Анализ и управление на рисковете при изпълнението. С цел осигуряването на максимална прозрачност за реализацията на проекта и мониторинг на дейностите възлагани на изпълнители, ИАОС стриктно ще следи за спазването на следните процедури и методи: процеса на качеството на документациите за провеждане на обществени поръчки, чрез прецизиране на техническите спецификации и договорите с външни изпълнители, включително чрез привличане на външен консултант за изготвяне на тези документи; залагане на адекватен и ясен обхват на задачите в договорите, включително чрез измерими индикатори, за целите на контрола върху качеството на изпълнението; залагане и контрол на изпълнението на сроковете за изпълнение на дейностите по проекта; залагане на условия за регулярна отчетност при по-дългосрочните договори с външни изпълнители, чрез клаузи за регулярни доклади за напредъка по изпълнението на договорите; навременно идентифициране на проблеми и предприемане на корективни мерки; извършване на проверки за процеса на изпълнението, включително и проверки на място на външни изпълнители.
 • Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Сключване на договори за възлагане изпълнението на дейности по проекта.: В обхвата на изпълнение на настоящата дейност са включени всички стъпки, предпоставящи законосъобразното провеждане на обществени поръчки за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта, в което число: 1) изготвяне на съответните документи и/или документации за възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за обществени поръчки, вида и обема на които се определя от стойностния праг на възлагане, определен от чл. 14 от ЗОП, в който попада съответната обкествената поръчка; 2) подготовка и провеждане на обществените поръчки, при спазване на процедурните правила и изисквания на ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, приети от ИАОС; 3) избор на изпълнители на възлаганите дейности по проекта и сключване на договори за изпълнение с тях. По настоящия проект се предвижда да бъдат подготвени, проведени и възложени 7 (седем) обществени поръчки, необходими за успешното реализиране на проекта, голяма част от които ще бъдат проведени паралелно. При подготовката на основната част от процедурите ще бъде използвана консултантска помощ, като самият Консултант ще бъде определен още в самото начало на стартирането на изпълнението на проекта, чрез провеждане на процедура по реда на ЗОП. С цел спазване принципите за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация се предвижда приоритет при избора на изпълнители да се дава на критерия „икономически най-изгодна оферта“. В рамките на проекта се предвиждат да се проведат и възложат следните обществени поръчки, а именно: 1. Избор на консултант - Координатор на проекта; 2. Избор на консултант за предоставяне на юридически услуги по изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки. 3. Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване за прилагането им, с четири обособени позиции. 4. Избор на изпълнител за доставка на оборудване за лабораториите на ИАОС - апаратура за пробоподготовка, изпитване и контрол на мониторинговите пунктове в Дунавския водосборен басейн, инцидентни и залпови замърсявания (Русе, Плевен, Велико Търново, Враца, Монтана, Шумен и София). С оглед спецификата на апаратурата, поръчката ще е с пет обособени позиции; 5. Определяне на изпълнител за доставка на спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите“, по единадесет обособени позиции. 6. Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проекта; 7. Закупуване на офис оборудване, обзавеждане и консумативи за обезпечаване работата на Екипа за управление на проекта. Конкретните специфики и начина на провеждане на отделните обществени поръчки са детайлно представени в Раздел 10 „План за външно възлагане“ на настоящия формуляр.
 • Дейност 3: Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване: Дейността включва доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на специфична апаратура, предназначена за конкретни Регионални лаборатории на ИАОС, както и разработване, оптимизиране и въвеждане с нея на методи за анализи за: - определяне на приоритетни и специфични органични замърсители във води, които досега не са били анализирани; - определяне на нови приоритетни вещества от допълнения задължителен списък и от списъка за наблюдение съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители“; - пробоподготовка и анализ на приоритетни вещества в нови матрици - седименти и биота. Изпълнението на дейността е разпределено в четири самостоятелни поддейности, в зависимост от спецификата на необходимия и подлежащ на закупуване апарат и съответстващите му методи за приложение, както следва: (1) Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 1 бр. течна хроматографска система (HPLC/MS/MS) за РЛ Плевен. Разработване и въвеждане на методи за анализ на широка гама полярни съединения от допълнителния списък за наблюдение по Директива 2013/39/ЕС; (2) Доставка на 1 бр. газхроматографска система (GC/MS/MS) за РЛ Стара Загора, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване и въвеждане на методи за анализиране на органокалаени съединения и на методи за пробоподготовка и анализ на определени приоритетни вещества в седименти и биота и оборудване за подготовка на биота за изпитване; (3) Доставка на 1 бр. газхроматографска система (GC/MS/MS/NCI) за РЛ Пловдив, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване и въвеждане на методи за анализ на полибромиранидифенилови етери (PBDE) във води и биота и за С10-13-хлороалкани във води и седименти и оборудване за подготовка на биота за изпитване. (4) Закупуване, доставка и инсталиране на 3 бр. автоматични системи за твърдофазова екстракция на водни проби за РЛ Плевен, РЛ Ст. Загора и РЛ Русе. Всяка от така идентифицираните поддейности ще се реализира в няколко последователни стъпки, след избора на Изпълнител/и и сключване на договор/и за изпълнение на съответната дейност, а именно: 1. Доставка и инсталиране на апаратурата; 2. Разработване, оптимизиране, въвеждане от Изпълнителя и валидиране съвместно с експертите по места на методи с новозакупената апаратура; 3. Обучение на експертите на Възложителя (ИАОС) за работа с апаратурата и методите.
 • Дейност 4: Доставка на апаратура за лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й и спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите.: Дейността включва закупуване на основна и спомагателна апаратура за лабораториите провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й и спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите. Изпълнението на дейността е разпределено в следните две самостоятелни поддейности в зависимост от спецификата и предназначението на закупуваната апаратура и спомагателни средства: (1) Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й, в обхвата на която дейност се включва извършването на доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация (в хипотезите на приложимост) на следното лабораторно оборудване: - 1 бр. живачен анализатор за Централната лаборатория на ИАОС; - 10 бр. системи за ултрачиста вода за нуждите на: Централната лаборатория на ИАОС - 3бр. (отдели ЛИМА и ЛКВд), по 1 бр. за: РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и 2 бр. за РЛ Плевен. - 1 бр. стационарен рН/ION метър за РЛ Велико Търново; - 6 бр. стационарен OXI-метър за РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен; - 1 бр. стационарен кондуктометър за РЛ Велико Търново. (2) Доставка на спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите, в което число: - 1 бр. микровълнова система за разлагане, необходима за работата на Централна лаборатория София, отдел ЛИМА; - 3 бр. лабораторни хладилници за Централна лаборатория София, отдел ЛИМА, РЛ Плевен и РЛ Монтана; - 1 бр. лабораторна сушилня за нуждите на Централна лаборатория София, отдел ЛИМА; - 5 бр. термостатични шкафове за Централна лаборатория София, отдел ЛКВд, РЛ Велико Търново, РЛ Плевен, РЛ Монтана и РЛ Враца; - 1 бр. аналитична везна за РЛ Плевен; - 2 бр. водни бани, предназначени за Централна лаборатория София, отдел ЛКВд и РЛ Шумен; - 6 бр. вакуум помпи за филтруване, предназначени за Централна лаборатория София, отдел ЛКВд, РЛ Враца, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен; - 6 бр. филтрувални системи с обем на приемната колба 1000 мл. и 6 бр. филтрувални системи с обем на приемната колба 2000 мл., предназначени за Централна лаборатория София, отдел ЛКВд, РЛ Враца, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен; - 9 бр. пробовземни устройства за директно запълване на пробовземния съд и 9 бр. пробовземни устройства с променлив ъгъл, чаша за пробовземане с вместимост 1000 мл., от които: по 3 бр. от всеки вид - за Централна лаборатория София, отдел ОДАС и по 1 бр. от вид за РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен, както и 18 бр. телескопични дръжки; - Автоматични пипети - по 13 бр. от следните видове: (1) обем 10-100µl; (2) обем 100-1000 µl; (3) обем 500-5000 µl и (4) обем 1000-10000 µl, предназначени за Централна лаборатория на ИАОС (по 3 броя от вид); РЛ Враца, РЛ Монтана (по 2 бр. от вид), РЛ Велико Търново (по 2 бр. от вид), РЛ Русе (по 2 бр. от вид), РЛ Шумен и РЛ Плевен (по 2 бр. от вид); - Филтри за нуждите на Централна лаборатория София, РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен. Всяка от така идентифицираните поддейности ще се реализира в няколко последователни стъпки, след избора на Изпълнител/и и сключване на договор/и за изпълнение на съответната дейност, а именно: 1. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на апаратурата (в случаите, когато е приложимо); 2. Обучение на експертите на Възложителя (ИАОС) за работа с апаратурата/средствата за пробовземане и пробоподготовка.
 • Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта.: При реализацията на проекта ще бъде изпълнен пакет от мерки (вкл. информационни и промоционални материали, публични събития и публикации) за популяризиране в публичното пространство на проекта и финансовата подкрепа от ЕС. Съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, ролята на мерките за информация и комуникация е да разяснят целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му. Предвид обстоятелството, че настоящата дейност е задължителна за провеждане от страна на ИАОС, в качеството й на Бенефициент по процедурата, настоящето проектно предложение предвижда мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” чрез Кохезионния фонд, в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, както и с Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, изготвени от Управляващия орган на ОПОС и приложени към Насоките за кандидатстване. Изпълнителна агенция по околна среда като Бенефициент по проекта ще положи максимални усилия за популяризиране на помощта по настоящия проект, като повиши нивото на информираност на общността в национален мащаб, посредством ефективни канали и инструменти за комуникация, както и ще провокира адекватна обществена чувствителност към проблемите с екологичното състояние на водите в Р. България и мерките за тяхното решаване, посредством осъществявания мониторинг на всички актуални приоритетни и специфични вещества и мониторинга на седименти и биота. Предвидените дейности ще обхващат целия период на изпълнение на проекта. Проекта предвижда мерките за информация и комуникация (публичност и визуализация) да включват като задължителен минимум приложимите за процедурата мерки и реквизити от Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия. Изпълнението на тези мерки ще бъде възложено на външен изпълнител.
 • Дейност 6: Закупуване на офис оборудване, обзавеждане и консумативи за обезпечаване работата на Екипа за управление на проекта.: С цел осигуряване нормални условия за ефективна работа на експертите от Екипа по управление на проекта, с Решение на ръководството на ИАОС е определено и обособено конкретно помещение в административната сграда на Агенцията, определено и предназначено за офис на проекта. С оглед обстоятелството, че в обхвата на допустимите по настоящата процедура дейности се включва и закупуването на оборудване, обзавеждане и консумативи, необходими за дейностите, осъществявани от ЕУП, е необходимо закупуването на следните активи: 1. Преносими компютри - 2 бр.; 2. Мултифункционално устройство (принтер, копир и скенер) - 1 бр.; 3. Бюра - 2 бр. 4. Офис столове - 4 бр.; 5. Архивни шкафове за съхранение на проектното досие, в което число и документациите и офертите от проведените обществени поръчки - 2 бр.; 6. Канцеларски материали (класьори, картонени и PVC папки, „джоб“ папки, копирна хартия, архивни кутии, перфоратори, телбод, тиксо, лепило, кламери и т.н.) и офис консумативи (тонер касети, глави за принтер и др.).
 • Дейност 7: Отчитане на изпълнението на проекта и постигнатите резултати от него.: Техническото и финансово отчитане на проекта е ангажимент на ИАОС като Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ. С всяко искане за междинно плащане, ЕУП регулярно ще изготвя и представя междинни технически доклади и финансови отчети по изпълнението на дейностите, в които ще отчита напредъка за съответния отчетен период. При приключване на проекта, Екипът за управление ще изготви окончателен технически доклад и финансов отчет.

Индикатори

Разработени и въведени методи за определяне на приоритетни и специфични органични замърсители във води, седименти и биота, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 7.00
Приоритетни и специфични вещества, за чието измерване е закупено оборудване, Целева стойност: 30.00, Достигната стойност: 35.00
Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние, Целева стойност: 20.00, Достигната стойност: 0.00
Лаборатории с подобрен капацитет за мониторинг на химичното състояние, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 9.00

Финансова информация

5 049 925.00 BGN
5 049 925.00 BGN
4 411 215.82 BGN
85.00 %
 • [1] Управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 4 292 436.25 757 488.75 0.00 5 049 925.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 4 292 436.25 757 488.75 0.00 5 049 925.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на Координатор на проекта, Стойност: 66 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на Координатор на проекта
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на юридически консултации и услуги,, Стойност: 235 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на юридически консултации и услуги,
Предмет на предвидената процедура: Избор на Експерт - информация и комуникация (PR ), Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на Експерт - информация и комуникация (PR )
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на офис оборудване за обезпечаване работата на Екипа за управление на проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на офис оборудване за обезпечаване работата на Екипа за управление на проекта
Предмет на предвидената процедура: Сключване на граждански договор за да подготви на изходните данни и информация по Дейност 4 , Стойност: 3 500.00
 • Обособена позиция 1: Сключване на граждански договор за да подготви на изходните данни и информация по Дейност 4
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проекта., Стойност: 35 830.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проекта.
 • Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проекта.
Предмет на предвидената процедура: (нов) Избор на Координатор на проекта, Стойност: 46 130.00
 • Обособена позиция 1: нов) Избор на Координатор на проекта
Предмет на предвидената процедура: Дейност 3 „Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване" по четири обособени позиции“ , Стойност: 5 049 952.00
 • Обособена позиция 1: а) Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой течна хроматографска система (HPLC/MS/MS) за Регионална лаборатория (РЛ) -Плевен. Разработване и въвеждане на методи за анализ на широка гама полярни съединения от допълнителния списък за наблюдение по Директива 2013/39/ЕС”
 • Обособена позиция 2: б) Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 (един) брой газхроматографска система (GC/MS/MS) за Регионална лаборатория (РЛ) - Стара Загора, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване и въвеждане на методи за анализиране на органокалаени съединения и на методи за пробоподготовка и анализ на определени приоритетни вещества в седименти и биота и оборудване за подготовка на биота за изпитване”
 • Обособена позиция 3: в) Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 (един) брой газхроматографска система (GC/MS/MS/NCI) за Регионална лаборатория (РЛ) - Пловдив, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване и въвеждане на методи за анализ на полибромиранидифенилови етери (PBDE) във води и биота и за С10-13-хлороалкани във води и седименти и оборудване за подготовка на биота за изпитване
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4- Закупуване, доставка и инсталиране на 3 (три) броя автоматични системи за твърдофазова екстракция на водни проби за Регионални лаборатории Плевен, Стара Загора и Русе
Предмет на предвидената процедура: Дейност 4.1. Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й” по обосебни позиции, Стойност: 353 000.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1 Доставка на 1 (един) брой живачен анализатор за Централната лаборатория на ИАОС
 • Обособена позиция 2: ОП 2 Доставка на 10 (десет) броя системи за ултрачиста вода за нуждите на: Централната лаборатория на ИАОС – 3 (три) броя (предназначени за отдели ЛИМА и ЛКВд), по 1 (един) брой за: Регионална лаборатория (РЛ)Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и 2 (два) броя - за РЛ Плевен
 • Обособена позиция 3: ОП 5 Доставка на 1 (един) брой стационарен кондуктометър, предназначен за изпитванията, провеждани в РЛ Велико Търново.
Предмет на предвидената процедура: Дейност 4.2. Доставка на спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите, Стойност: 227 000.00
 • Обособена позиция 1: 1. „Доставка на 1 (един) брой микровълнова система за разлагане, необходима за работата на Централна лаборатория - София, отдел ЛИМА“
 • Обособена позиция 2: 2. „Доставка на 3 (три) броя лабораторни хладилници за Централна лаборатория - София, отдел ЛИМА, РЛ Плевен и РЛ Монтана“
 • Обособена позиция 3: 3.„Доставка на 1 (един) брой лабораторна сушилня за нуждите на Централна лаборатория София, отдел ЛИМА"
 • Обособена позиция 4: 4. „Доставка на 5 (пет) броя термостатични шкафове за Централна лаборатория София, отдел ЛКВд, РЛ Велико Търново, РЛ Плевен, РЛ Монтана и РЛ Враца"
 • Обособена позиция 5: 5. „Доставка на 1 (един) брой аналитична везна за РЛ Плевен"
 • Обособена позиция 6: 6. „Доставка на 2 (два) броя водни бани, предназначени за Централна лаборатория - София, отдел ЛКВд и РЛ Шумен“
 • Обособена позиция 7: 7. „Доставка на 6 (шест) броя вакуум помпи за филтруване, предназначени за Централна лаборатория - София, отдел ЛКВд, РЛ Враца, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен“
 • Обособена позиция 8: 8. „Доставка на 6 (шест) броя филтрувални системи с обем на приемната колба 1000 мл. и 6 бр. филтрувални системи с обем на приемната колба 2000 мл., предназначени за Централна лаборатория - София, отдел ЛКВд, РЛ Враца, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен“
 • Обособена позиция 9: 9. „Доставка на 9 (девет) броя пробовземни устройства за директно запълване на пробовземния съд и 9 (девет) броя пробовземни устройства с променлив ъгъл, чаша за пробовземане с вместимост 1000 мл., от които: по 3 (три) броя от всеки вид - за Централна лаборатория - София, отдел ОДАС и по 1 (един) брой от вид за РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен, както и 18 (осемнадесет) броя телескопични дръжки“
 • Обособена позиция 10: 10. „Доставка на Автоматични пипети - по 13 (тринадесет) броя от следните видове: (1) с обем 10-100µl; (2) с обем 100-1000 µl; (3) с обем 500-5000 µl и (4) с обем 1000-10000 µl, предназначени за Централна лаборатория на ИАОС (по 3 броя от вид); РЛ Враца, РЛ Монтана (по 2 бр. от вид), РЛ Велико Търново (по 2 бр. от вид), РЛ Русе (по 2 бр. от вид), РЛ Шумен и РЛ Плевен (по 2 бр. от вид)“
 • Обособена позиция 11: 11. „Доставка на филтри за нуждите на Централна лаборатория - София, РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на 1 (един) брой стационарен рН/ION метър, предназначен за Регионална лаборатория (РЛ) Велико Търново и на 6 (шест) броя стационарен OXI-метър, необходими за работата на експертите в РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен, Стойност: 65 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на 1 (един) брой стационарен рН/ION метър, предназначен за Регионална лаборатория (РЛ) Велико Търново и на 6 (шест) броя стационарен OXI-метър, необходими за работата на експертите в РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, консумативи и копирна хартия по спецификация, за нуждите на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС", Стойност: 7 833.33
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали, консумативи и копирна хартия по спецификация, за нуждите на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис оборудване за нуждите на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС", Стойност: 2 160.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис оборудване за нуждите на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.