English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-3.007-0006-C02
Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"
ЕФРР ==> Околна среда
26.09.2018
26.09.2018
27.11.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“ на Дирекция "Национален парк Централен Балкан предвижда изпълнението на дейности, насочени към възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ за опазване на местообитания на видове по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, обявена със Заповед №РД-559/05 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите - Национален парк "Централен Балкан" (НПЦБ) и защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.) – Поддържан резерват (ПР) „Чамджа“. Териториалния обхват на проектното предложение е както следва: защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“ - Области Ловеч, Габрово, Стара Загора, Пловдив и София; Общини Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон и Пирдоп – за НПЦБ; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ – с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив – за ПР „Чамджа”. Проектното предложение предвижда преки мерки с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус на следните природни местообитания: 9110, 9130, 9150, 9170, 9410, *9530, 7140, 6230, 6170, 62D0, 6210, 6150, белоглав лешояд (A078 Gyps fulvus) и главоч (1163 Cottus gobio). За природни местообитания: 91BA, 95A0, 3260 и 6520 са планирани косвени мерки за поддържане/възстановяване на благоприятния им природозащитен статус.

Дейности
 • Възстановяване на коренни горски природни местообитания върху площи, залесени с чуждоземни видове : "обосновка за избор на дейността" ". В рамките на проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, финансиран по ОПОС, 2007-2013 г., беше събрана информация за частичното разпространение на някой от инвазивните и чужди видове в НПЦБ. Подобни данни липсват за единичното участие на акацията в горската част на НПЦБ. Поради липсата на достатъчно време дейността не е възложена в рамките на цитирания проект. Дейността включва възстановяване на коренни горски природни местообитания върху площи с чужди и инвазивни видове на територията на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ) и поддържан резерват (ПР) „Чамджа“ (Със Заповед № РД-75/3.02.2006 г. на Министъра на ОСВ управлението на ПР „Чамджа“ е възложено на ДНПЦБ. Планът за управление на ПР „Чамджа“, 2016-2025 г. е утвърден със Заповед РД-868/30.12.2015 г. на Министъра на ОСВ). Обект на настоящата дейност са, както следва: 1) в НПЦБ – природни местообитания 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum и 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; 2) в ПР „Чамджа“ - 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор. Предложената дейност е в изпълнение на: 1) проект 4.2.2.1.3.„Възстановяване на коренни горски местообитания върху площи, залесени с чуждоземни видове (дугласка ела, акация и др.)“ от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.; 2) проект № 2 „Възстановителни дейности на коренни местообитания“ (Раздел 4.3. Проекти) от Плана за управление на ПР „Чамджа“. Дейността е в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. " негативно въздействащите фактори" От извършените проучвания, във връзка с подготовката на Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. (РМС № 195/24.03.2016 г.) се установи наличието на определени площи в горски местообитания на територията на НПЦБ, заети с чужди и инвазивни видове (акация). На територията на ПР „Чамджа“ масово е разпространена акацията, която поради отворената структура на черноборовите съобщества, е особено агресивен вид и навлиза масово върху цялата площ на коренните горски масиви. "необходимите за предприемане мерки" С настоящата дейност се предвижда премахване на инвазивен дървесен вид - акация (Robinia pseudoacacia) и възстановяване и опазване на коренни горски местообитания в неблагоприятно лошо и неблагоприятно-незадоволително природно състояние: 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор. "източници на информация Информация за наличието на чужди и инвазивни видове в защитените територии се съдържа в плановете за управление както следва: за НПЦБ – в Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.; за ПР „Чамджа“ – в Плана за управление на ПР „Чамджа“, 2016-2025 г. Забележка: ДНПЦБ ще участва като партньор по проект LIFE16 NAT/BG/000856 „Съвместно управление за опазване на горски и ливадни местообитания, отрицателно повлияни от инвазивни чужди видове в България“. В рамките на проекта в НПЦБ ще бъдат изведени поддържащи и възстановителни дейности, свързани единствено с природно местообитание 9180 Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове - възстановяване на природното местообитание, заето от инвазивния дървесен вид акация. Проектът ще се реализира в периода 2017 г. - 2022 г. Ще бъдат проведени дейности за борба с инвазивни видове върху 6 бр. горски обекта с обща площ 79 дка. Дейностите по проект LIFE16 NAT/BG/000856 не дублират настоящата дейност, тъй като се отнасят за друг тип природни местообитания, различни от местообитанията, предмет на настоящата дейност.
 • Възстановяване и опазване на горски природни местообитания, засегнати от антропогенни процеси : "обосновка за избор на дейността" Предложената дейност е в изпълнение на проекти 4.2.1.1.1. „Противоерозионни мерки“, 4.2.2.1.2. „Възстановителни дейности в горски местообитания“ „Възстановяване на естествената и първична за планината дървесна растителност върху ерозирали и увредени площи чрез залесяване“, 4.2.6.1.2. „Изграждане/монтиране на бариерни съоръжения, мантинели и ограждения“ от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. " негативно въздействащите фактори" В горските природни местообитания на територията на НПЦБ са установени увредени/ерозирали участъци. Част от посочените участъци са увредени в резултат на дърводобива, извършван преди обявяването на НПЦБ. Такива са стари горски пътища, машинни пробиви, тракторни и булдозерни трасета. Към посочените обекти в днешно време се добавят и трасета, използвани за нерегламентирано движение на високопроходими МПС-та. Посочените ерозирали участъци са разположени в природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum. "необходимите за предприемане мерки" Предвиждат се дейности по възстановяване на природното местообитание чрез залесяване и възстановяване на диагностичните видове в различните етажи, както и локални противоерозионни дребноразмерни дейности. Чрез дейността ще бъдат предприети мерки за възстановяване на увредените участъци, ограничаване нерегламентираното движение на МПС извън определените пътища, ограничаване на нерегламентираното движение с високопроходими МПС, изграждане/монтиране на бариерни съоръжения за ограничаване движението на МПС в забранени зони. Изграждането на бариерни съоръжения, мантинели и ограждения е допустимо съгласно План за управление на НПЦБ, 2016-2025. "източници на информация " Съгласно т. 1.11.2. Почвени процеси (1.11. Почви) от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. „ В Парка ерозията обхваща 2.1 % от горската територия с обща площ 827,3 ха“. Ерозията е посочена и в заплахите и ограниченията от най-съществено значение за опазването на Парка в раздел 2.2. Огриничения
 • Ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху горски природни местообитания: "обосновка за избор на дейността" Съгласно ЗЗТ пашата на домашни животни е допустима единствено на високопланинските пасища в НПЦБ. Площите, разрешени за паша на домашни животни, са посочени в Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. Същевременно ЗЗТ забранява пашата в горите. При придвижването на домашните животни към регламентираните пасища или при извършване на пашата на отделни места са констатирани навлизания на животните в горски природни местообитания. Целевите природни местообитания по дейността са: 9150 Термофилни букови гори, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum. Това са най-разпространените природни местообитания на територията на НПЦБ. В съседство с посочените местообитания се намират големи по площ пасищни райони, където през последните 10 години пашата на домашни животни е особено интензивна. " негативно въздействащите фактори" Засиленият интерес към пасищата в резултат на прилагане на направление „Традиционни практики за сезонна паша“ (Пасторализъм), мярка 214/мярка 10 от Програмата за развитие на селските райони наред с осигуряването на пашуващи животни за поддържане на биологичното разнообразие, оказва и негативно влияние. Част от стадата домашни животни пашуват (предимно коне) без присъствие на пастири. Свободно пашуващите животни навлизат в забранени за паша територии - резервати, горски територии и др. Постоянното навлизане на домашни животни в горските местообитания води до тяхната фрагментация, обедняване на тревния състав, механични повреди, утъпкване, системно замърсяване на питейни водоизточници, безпокойство на дивите животни и др. "необходимите за предприемане мерки" С предвидената дейност ще бъде ограничено/предотвратено нерегламентираното навлизане на домашни животни в горските природни местообитания, граничещи с пасищни територии. Това ще доведе до минимизиране на уврежданията на целевите природни местообитания. "източници на информация " Природните местообитания 9150, 9130, 9110 са оценени по параметъра „паша“ в неблагоприятно-лошо състояние“ поради системната сезонна паша в горите. (Доклади за Разпространение и оценка на природозащитното състояние в ЗЗ BG0000494). Предложената дейност е в изпълнение на проекти 4.2.4.1.4. „Предприемане на мерки за регулиране на незаконно пашуващи животни в Парка“, 4.2.6.2.2. „Знаци в националния парк“ от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025г.
 • Възстановяване и опазване на природно местообитание 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор в ПР „Чамджа“ : "обосновка за избор на дейността" Със Заповед № РД-75/3.02.2006 г. на Министъра на околната среда и водите на ДНПЦБ е възложено управлението на ПР „Чамджа“. Планът за управление на ПР „Чамджа“, 2016-2025 г. е утвърден със Заповед РД-868/30.12.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Предвидената дейност е в изпълнение на следните цели от Плана за управление на ПР „Чамджа“, 2016-2025 г.: Главна цел I. Опазване на естествения характер на природните местообитания, популациите на видовете, абиотичните фактори и ландшафта в резервата. Второстепенните цели към първа главна цел: I.1. Запазване на съществуващите природни местообитания, абиотичните фактори и ландшафти в резервата и I.2. Опазване на популациите на видовете в резервата. "негативно въздействащите фактори" Изпълнението на дейността се налага поради възникнал пожар на територията на резервата през 2017 г. Обща площ на пожара е 15 дка. Пожарът е засегнал 3,5 % от природно местообитание 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор в ПР „Чамджа“. Засегнати от пожара и частично унищожени са видове: Carpinus orientalis, Cirsium vulgare, Convolvulus arvensis, Dianthus petraea, Euphorbia helioscopia, Fraxinus ornus var. ornus, Juniperus deltoides, Minuartia sp.Moehringia pendula, Muscari armeniacum, Pinus nigra var.pallasiana, Qerqus pubescens, Quercus dalechampii, Quercus frainetto, Ranunculus rumelicus, Scila bifolia var. bifolia, Stellaria media, Verbascum phoeniceum, Veronica chamaedrys, Veronica hederifolia, Viola odorata. Вследствие на върховия пожар природното местообитание е напълно унищожено във всичките си етажи. ПР „Чамджа“ е разположен в непосредствена близост до населеното място с. Христо Даново (Община Карлово). Сравнително лесния достъп до резерватната територия и наличието на нерегламентиран път, навлизащ в резервата, е предпоставка за засилено антропогенно присъствие, свързано с нарушения на режима на защитената територия. Това налага предприемане на мерки за ограничаване нерегламентирания достъп на МПС в резервата. "необходимите за предприемане мерки" С предвидената дейност ще бъдат предприети мерки за възстановяване на пораженията от възникналия пожар и достигане на благоприятното природозащитно състояние на природното местообитание. Изграждането на бариерните съоръжения ще ограничи нерегламентираното навлизане на МПС-та в резерватната територия. "източници на информация " Налични документи в ДНПЦБ за възникналия на 04.04.2017г. пожар на територията на резервата и извършена оценка на щетите и План за управление на ПР „Чамджа“, 2016-2025 г.
 • Опазване на природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища: "обосновка за избор на дейността" Природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища заема около 730 дка в НПЦБ. В рамките на проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“ бяха изготвени ТС „Изпълнение на дейности по възстановяване, опазване и поддържане на природни местообитания в НП Централен Балкан – опазване на природни местообитания 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0* Мочурни гори“. По посочения проект не беше възложено изпълнението на дейността. Дейността е в изпълнение на 4.2.3.1.1. Проект: Опазване на природни местообитания D2.2265 Balkanic black-star sedge fens (7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища) и G3.E5 Nemoral peatmoss Picea woods (91D0* Мочурни гори) от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025г. " негативно въздействащите фактори" Над 90% от находищата на целевото природно местообитание са обект на интензивна паша, което води до промяна на хидрологичния режим, преизпасване и отъпкване на индикаторните за местообитанието видове. Наблюдава се смяна на видовия състав и изчезване на редица редки и ендемични видове висши растения. Като вторични негативни влияния са изтощаване на хумусния слой, уплътняване на почвата и повишаване на повърхностния оток, който предизвиква ерозия и др. "необходимите за предприемане мерки" В разработените ТС са предвидени дейности по ограничаване на достъпа на домашни животни до природно местообитание 7140 чрез поставяне на огради от бодлива тел/електропастири. При възлагане на дейността част от предвидените огради ще бъдат заменени от електропастир. "източници на информация " Състоянието на местообитание 7140 в защитена зона BG0000494 „Централен Балкан” по параметри интензивност на пашата, заемана площ и битово и промишлено замърсяване е оценено като „неблагоприятно лошо“ (Доклад за Разпространение и оценка на природозащитното състояние в ЗЗ BG0000494). Състоянието на природното местообитание и съществуващите негативни въздействия са посочени в Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.
 • Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“ : "обосновка за избор на дейността" Съгласно Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. път № 12 Троянски проход - х. Дерменка попада в зона „Инфраструктура“. Пътят е включен в категорията „пътища със свободен достъп“ – т.е. посетителите могат да преминават с МПС по пътя, без да е необходимо съгласуване от страна на ДНПЦБ. Посоченият път е сред антропогенно натоварените в НПЦБ. По проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“ беше изготвен технически проект „Ремонт и възстановяване на път Беклемето – Дерменка“. В рамките на проекта не беше възложено изпълнението на обекта. Предложената дейност е в изпълнение на проекти 4.2.6.1.1. Възстановяване и рекултивиране на пътища, 4.2.6.1.2. Изграждане/монтиране на бариерни съоръжения, мантинели и ограждения, 4.2.1.1.1. Противоерозионни мерки от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025г. " негативно въздействащите фактори" Посетителите в НПЦБ използват пътя, за да достигнат до заслон Орлово гнездо и х. Дерменка. От друга страна съоръжението се използва от ползватели на природни ресурси в тази част на НПЦБ - събиране на лечебни растения, горски плодове, паша на домашни животни. Поради сериозното натоварване на пътя се наблюдава изравяне на пътното трасе. По тази причина, част от посетителите, с цел преодоляване на разрушените участъци от пътя, излизат извън трасето му. В част „Нарушаване и увреждане на ландшафта“ (2.2.2. Тенденции от антропогенен характер, раздел 2.2 Ограничения) от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. е посочено „…Най-значимите човешки дейности спомогнали за антропогенната ерозия са – паша (45%), пожари (51%) и нерегламентирано движение на МПС (4%). Понастоящем е засилена опасността от увеличаване на ерозията в резултат от нерегламентирано навлизане на високопроходими МПС.“ Съгласно ГИС слоя към Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. в района на посочения път са установени ерозирали терени, които увеличават площта си. В района на пътното трасе и прилежащите територии са установени над 100 ха увредени площи. Посоченото нерегламентирано движение на МПС-та извън пътното трасе води до ускорена ерозия в природни местообитания 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества, 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества и 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, разположени в съседство с пътя. "необходимите за предприемане мерки" В допълнение към готовия технически проект, разработен в рамките на проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, е необходимо проектирането и поставяне на съоръжения за ограничаване/възпиране на движението на МПС-та извън основното трасе на пътя.Изграждането на съоръженията е предвидено в дейност 8.Това е изключително сериозен проблем за района на пътя и прилежащите местообитания, тъй като съществуват множество силно ерозирали алтернативни маршрути голяма част, от които не могат да се възстановят по естествен път дори, когато движението по тях бъде прекратено. С предвидената дейност ще се предприемат мерки за възстановяване на увредените участъци от целевите местообитания, граничещи с пътя, като се ограничи нерегламентираното движение на МПС-та извън основното пътно трасе.Ограничителните съоръжения са допустими съгласно Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. "източници на информация " технически проект „Ремонт и възстановяване на път Беклемето – Дерменка“, разработен по проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“ и План за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.
 • Възстановяване на природни местообитания в НПЦБ чрез изпълнение на противоерозионни мерки: "обосновка за избор на дейността" За целите на разработване на План за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. беше извършено теренно обследване на ерозионните процеси в НПЦБ. Данните показват, че ерозията е засегнала 2% от територията на НПЦБ, като над 9000 дка от нея е с естествен произход, а антропогенната е на площ от над 2000 дка. Дейности по овладяване на ерозията са предвидени в проект 4.2.1.1.1. Противоерозионни мерки за всички местообитания от ПУ на НПЦБ, 2016-2025г. В рамките на проект №DIR5113325-12-109 „Централен Балкан–парк за всички“ са разработени ТС за възстановяване на ерозирали участъци в природни местообитания 9530Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) и 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, които ще бъдат използвани в настоящия проект." негативно въздействащите фактори" Сред най-значимите човешки дейности, спомогнали за антропогенната ерозия в НПЦБ, са пожари (51%), паша (45%) и движение на МПС (4%). Съгласно резултатите от извършената горска инвентаризация в горските местообитания на НПЦБ е установена над 8 000 дка ерозия."необходимите за предприемане мерки". Планирани са дейности в две основни направления: противоерозионни мероприятия в участъци, засегнати от почвена ерозия в безлесни и горски територии; мероприятия за ограничаване движението на МПС, извън регламентираните пътища и др. Разработените ТС по проект № DIR 5113325-12-109 обхващат изпълнението на дейност основно в горски природни местообитания и прилежащите им безлесни местообитания. В рамките на настоящата дейност са предвидени допълнителни средства за ново проектиране и изпълнение на дейности върху увредени площи предимно в безлесни природни местообитания извън обхвата на досегашни разработки в тази насока. Спецификациите предвиждат изграждането на дребноразмерни противоерозионни съоръжения – клеонажи, брегови плетчета, ограда за животни, каменни прагчета, каменни валове, габиони, съоръжения за повърхностно отводняване и т.н. С цел възстановяването на тревните местообитания, попадащи в обхвата на проектираните полигони, са предвидени дейности по затревяване и зачимяване, включващи мероприятия за добив на снопчета, товарене и разтоварване, транспорт на чимове, засаждане на снопчета чим в дупки и др. С цел възстановяването на горските и комбинирани природни местообитания, попадащи в обхвата на проектираните полигони, са предвидени дейности по залесяване, включващи почистване, подготовка на почвата за залесяване, транспорт, закупуване и засаждане на фиданките и др. Съществена част от тази дейност са мероприятията по проектиране и изграждане на съоръжения за ограничаване влиянието на основните фактори, отключващи процеси на антропогенна ерозия: прекомерна паша на домашни животни и нерегламентираното движение с МПС върху възстановените участъци, като спецификациите предвиждат изграждането на огради, прегради и бариери и др. Изграждането на бариерни съоръжения и ограждения е допустимо съгласно ПУ на НПЦБ, 2016-2025. При реализиране на дейността, на базата на събрана и обработена информация, ще бъде възложено разработването на технически проект за овладяване на ерозията и възстановяване на увредени/унищожени участъци в горски и безлесни зони, попадащи в природни местообитания: 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea), 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества, 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества, 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините. "източници на информация " Информация за вида и мащабите на ерозията в НПЦБ е посочена в ПУ на НПЦБ, 2016-2025 г. и извършената инвентаризация на горите в НПЦБ по проект № DIR 5113325-12-109
 • Възстановяване на природни местообитания, граничещи с туристически маршрути: "обосновка за избор на дейността" Съгласно съществуващото зониране туристическите маршрути попадат в зона Природосъобразен туризъм от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. Част от маршрутите преминават през следните природни местообитания: 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества, 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините и 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества) и в малка част в 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum. Дейностите са предвидени в проект 4.2.7.2.3. Изграждане / реконструкция / подобряване на туристическата инфраструктура за пешеходен туризъм (маршрути, обекти и съоръжения, проект 4.2.1.1.1. Противоерозионни мерки от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. " негативно въздействащите фактори" Поради суровите климатични условия във високата планина в съчетание със сериозното антропогенно натоварване, част от посочените маршрути са подложени на ерозионни процеси. В резултат на множеството посетители са установени процеси по увреждане на целевите природни местообитания. В раздел 2.2. Ограничения от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. сред тенденциите от антропогенен характер като заплаха е посочено „Туристическо натоварване, водещо до недопустими промени в околната среда“. Констатираният проблем се визира и в т. 1.21.1. Уязвимост (раздел 1.21. Екологична оценка) от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. „С висока степен на уязвимост са ландшафтите в съседство с туристическите хижи поради възможно високо рекреационно натоварване, водещо редица неблагоприятни явления, включително и ерозия от засилен туристически поток…“ Антропогенното въздействие се потвърждава и от данните от мониторинга на туристическото въздействие върху защитената територия, извършван ежегодно от ДНПЦБ. Информацията от мониторинга показва, че увредените участъци/площи нарастват по натоварените туристически маршрути. При наличието на увредени участъци от маршрутите посетителите използват алтернативни маршрути, встрани от основното трасе. Усиленото използване на алтернативните/допълнителните трасета довежда до увреждане на природните местообитания в съседство с туристическите маршрути. "необходимите за предприемане мерки" В рамките на дейността е предвидено: 1) възстановяване на увредените участъци от целевите природни местообитания и 2) подобряване на основното регламентирано трасе на туристически маршрути, чрез почистване на нежелана растителност. Примерни дейности по възстановяване на увредените участъци от природните местообитания: • рехабилитация на ерозиралото основно трасе на маршрута, преминаващо през целевите природни местообитания • възстановяване на увредени участъци от природни местообитания по алтернативни маршрути чрез ограничаване и преустановяване движението на посетители по тях, затревяване, зачимяване, залесяване, подпомагане на естественото възстановяване, провеждане на укрепващи противоерозионни дейности и др. • възстановяване на увредени участъци в прилежащите на основния маршрут местообитания чрез техническо укрепване, противоерозионни дейности вкл. и противоерозионно затревяване, зачимяване и залесяване, обрушване, поставяне на обезопасяващи парапети, въжета и др. за осигуряване безопасността на посетителите. В отделни участъци по туристическите маршрути растителността възпрепятства свободното движение на посетителите по основното трасе. По тази причина туристите се отклоняват от регламентираната пътека. Това води до увреждане на съседни на основното трасе участъци от природни местообитания. Почистването на нежеланата растителност по регламентираните туристически маршрути ще се извърши от служители на ДНПЦБ по участъци различни от почистените такива по проект № DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан-парк за всички“. "източници на информация " Като източници на информация за настоящата дейност са използвани документите от извършваната ежегодно инвентаризация на туристическата инфраструктура, вкл. тур. маршрути и ПУ на НПЦБ, 2016-2025 г..
 • Опазване на природни местообитания предмет на паша на домашни животни: "обосновка за избор на дейността" Съгласно ЗЗТ в националните паркове се допуска паша на домашни животни. Териториите, допустими за паша, са определени в Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. Ежегодно ДНПЦБ изготвя План за пашата и ползването на сено в НПЦБ. Местообитанията, предмет на дейността са: 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества, 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества, 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества, След влизането на страната в ЕС се забелязва постоянно нарастващ интерес към използване на пасищата в НПЦБ. За това допринася прилагането за територията на НПЦБ на направление Традиционни практики за сезонна паша на домашни животни (Пасторализъм), Мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР. Задължително условие за подготовката на съответния годишен план е да бъде извършена оценка състоянието на пасищата (природните местообитания предмет на паша) през предходната година (чл. 7 ал. 3 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост). На базата на извършваната ежегодно оценка на състоянието на природните местообитания, предмет на паша, в зависимост от състоянието им, се планират ползванията в пасищните територии през следващата година. В безлесната част на НПЦБ са разположени множество естествени извори, чешми и др. Голяма част от естествените извори/чешми се използват за нуждите на пасищното животновъдство. През последните години състоянието им се влоши. Предложената дейност е в изпълнение на проекти 4.2.4.1.2. Проучване на високопланинските пасища и 4.2.6.1.4. Проучване и реализиране на алтернативни източници за водопой на домашни животни от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025г. " негативно въздействащите фактори" Увеличаването на домашните животни води до редица неблагоприятни въздействия върху целевите природни местообитания, сред които е и засилване на ерозионните процеси, увеличаване числеността на нитрофилни, рудерални видове растения и др. Тези отрицателни тенденции влошават състоянието на природните местообитания. Лимитиращ фактор за развитието на животновъдството във високата планина е наличието на вода. Поради липсата ѝ често домашните животни навлизат в горите. Системното навлизане на домашни животни в горите е отчетено като основна причина за неблагоприятно незадоволително природно състояние на природни местообитания: 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum. Пашата в горите е ключов параметър за оценка на това състояние. Постоянното влошаване състоянието на изворите/чешмите в безлесната част на НПЦБ засилва този негативен процес. "необходимите за предприемане мерки" С разработената в рамките на дейността методика, в края на всеки пасищен сезон ще бъде извършвана оценка състоянието на природните местообитания, предмет на паша. На базата на получената информация за пасищата ще бъде планирано ползването на пасищния ресурс през следващата година.С рехабилитацията на естествените извори/съществуващите чешми ще се осигури по-равномерно разпределение на домашните животни по местата за водопой. Рехабилитирането на естествените извори, чешмите ще доведе до осигуряване на необходимите водни количества при овладяването на пожари в НПЦБ. "източници на информация " Като източници на информация при подготовката на дейността са използвани данните за състоянието на водоизточниците в НПЦБ, както и съответната информация от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.
 • Превенция и борба с пожари и бракониерство чрез осигуряване на необходимата техника и оборудване : "обосновка за избор на дейността" На ДНПЦБ е възложено управлението на три защитени територии (НПЦБ, ПР „Чамджа“ и Р „Еленова гора) с обща площ над 72 141 ха., Предмет на настоящата дейност са следните местообитания: 95A0 Гори от бяла и черна мура, 9530 Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea), 91BA Мизийски гори от обикновена ела, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 6520 Планински сенокосни ливади, 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества, 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества, 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества, 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion. Дейностите са предвидени за изпълнение по проект 4.2.6.1.5. Развитие на комуникационната система на територията на Парка и проект 4.2.11.2.1. Доставка, монтаж и оборудване на контролно-пропускателни кабинки, мобилни пунктове наблюдение и охрана и мобилни бариерни комплекси от ПУ на НПЦБ, 2016-2025 г. " негативно въздействащите фактори" Антропогенното натоварване върху защитените територии управлявани от ДНПЦБ се засилва през последните години. Доставката на предвиденото оборудване ще позволи на ДНПЦБ по-ефективно да се справя с контролно-охранителната дейност по отношение управляваните защитени територии. "необходимите за предприемане мерки" Дейността по доставка на оборудване е насочена в две основни направления: Транспортна техника и оборудване за противопожарна дейност и Транспортна техника и оборудване за осъществяване на охранителна дейност. Доставката на противопожарна транспортна техника и оборудване е от съществено значение за превантивната дейност и успешното противодействие при пожари. Технологичното преоборудване е единственият начин за намаляване времето за реакция от страна на парковите служители при възникване на кризисни ситуации. Новото оборудване за контрол и охрана ще позволи по-ефективно планиране и изпълнение на задълженията на служителите паркова охрана по опазване на целевите природни местообитания. Предвижда се и обучение на служителите за боравене с оборудването. Заложена е и доставка на специализиран софтуер, както и извършване на монтаж/инсталиране на доставената техника. Софтуер е предвиден и за осигуряване функционирането на диспечерския център, които е съществена част от радио-комуникационната система за охрана и контрол. Това ще позволи осъществяване на контрол и координация в реално време на всички служители с персонални цифрови радиостанции на терен. В направление Транспортна техника и оборудване за противопожарна дейност, предвидените средства са групирани, както следва: Високо-проходими мотоциклети (ендуро)-10бр.., Високо-проходими УТВ (работни)-4бр. за работа в сложни терени оборудвани със стационарно/прикачно специализирано противопожарно оборудване, дронове за оглед- 4бр., локализиране/оценка на щети при пожари. Съвременно преносимо теренно оборудване за гасене на пожари в сложни теренни условия (преносими помпи, бензиномоторни пръскачки и др). Във второто направление Транспортна техника и оборудване за осъществяване на охранителна дейност предвидените за доставка средства са групирани в четири основни групи: Високо-проходими АТВ (тип работни)- 3 бр., окомплектовани с вериги за сняг; Комуникационна техника и съвременни и иновативни технологии за охрана и контрол (софтуер и хардуер); Контролно-охранително оборудване; Контролно–охранителни съоръжения. "източници на информация "При подготовката на настоящата дейност като източници на информация са използвани както следва: План за управление на НПЦБ, 2016-2025 г., ПУ на Р „Еленова гора“, 2016-2025 г. и ПУна ПР „Чамджа“, 2016-2025 г.
 • Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания: "обосновка за избор на дейността" В рамките на разработването на Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. е извършен анализ на възникналите пожари за периода на действие на първия План за управление на НПЦБ, 2001-2010 г. Анализът показва значително по-голям процент на антропогенно предизвиканите пожари, голяма част от които в горските природни местообитания. Съгласно глава 1.21.1. Уязвимост (1.21. Екологична оценка) от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. „Горските екосистеми са с висока степен на уязвимост от пожари...“ В глава 1.22.1.3. Оценка на техническата инфраструктура от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. е посочено „Противопожарните съоръжения на територията на Парка са недостатъчни. Необходимо е разработването и изпълнението на противопожарни мерки, свързани с превантивни дейности и съоръжения, оборудване и обучение за борба с пожарите.“ Реализирането на превантивни противопожарни дейности ще допринесе за опазване и подобряване природозащитното състояние на природни местообитания: 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion, 9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9110 - Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 95A0 Гори от бяла мура, 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea), 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum. Предвидената дейност е в изпълнение на проект: 4.2.1.2.1. „Предотвратяване и овладяване на пожари“ от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025г. " негативно въздействащите фактори" Пожарите на територията на НПЦБ са една от основните заплахи за биоразнообразието. В резултат на възникнали пожари, които в много от случаите от приземни преминават в подземни, са засегнати значителни площи, върху които се създават предпоставки за възникване на площна ерозия. Антропогенно предизвиканите пожари освен безлесната част, често засягат и горски територии в НПЦБ, като щетите върху елементите на биоразнообразието при тях са значително по-големи, особено в случаите, когато от приземни те са прераствали във върхови. Първоначалните запалвания при тези пожари най-често се дължат на непредпазливо боравене с огън от иманяри, ловни бракониери, берачи на боровинки и по-малко от туристи. "необходимите за предприемане мерки" По дейността се предвижда изграждане/възстановяване на минерализовани ивици, които представляват изкуствено направена противопожарна преграда, чрез почистване на всички горими материали до минералния почвен слой, както и поставяне на предупредителни и забранителни табели/знаци по натоварени туристически маршрути. Този тип мероприятие е от ключово значение за ограничаване разпространението на възникнал пожар и навлизането му в горски природни местообитания с висока степен на пожарна опасност. Предвидените минерализовани ивици, ще бъдат изградени върху съществуващи съоръжения: пътища и стари минерализовани ивици. По този начин дейността по тяхната направа няма да доведе до увреждане на целевите природни местообитания. Ивиците са ситуирани в Паркови участъци (ПУ) „Тъжа“, „Калофер“ , „Карлово“ и „Клисура и Троян. Минерализованата ивица в ПУ Клисура цели да опази от пожари природно местообитание 95А0. Минерализованите ивици в ПУ Калофер са предназначени за запазването на природни местообитания 9110, 9170 и 9150. В ПУ Карлово ивиците са предвидени за опазване на природни местообитания 9110 и 9410. Минерализованите ивици в ПУ Тъжа са предназначени за запазването на природни местообитания 9170 и 9150 в Р „Соколна“ и 9130 в прилежащи територии. Ивицата в ПУ Троян ще предпази природно местообитание 9130. "източници на информация "Като източник на информация за подготовката на дейността е използвана съответната информация от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.
 • Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него: "обосновка за избор на дейността" Ясно обозначените на терен граници на НПЦБ и резерватите са от съществено значение за спазване режимите и нормите в защитените територии от страна на ползватели на ресурси и посетители, като това е определящо за съхранението на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в НП „Централен Балкан“. Общата дължина на парковата граница е над 390 км, а над 400 км. са резерватните граници (деветте резервата в НПЦБ, Р „Еленова гора“ и ПР „Чамджа“). Около 95 км от границите на НПЦБ и резерватите преминават през безлесни територии - тревни и храстови природни местообитания, често пъти без да следват видими орографски белези на терен. Предложената дейност е в изпълнение на проект 4.2.11.3.5. Прецизиране на границите на Парка, съгласно данните от АГКК и влезлите в сила кадастрални карти и действащите КВС на землищата, проект 4.2.11.3.4. Прилагане на законно обосновани действия за решаване на проблема с възстановени имоти на физически, юридически лица, общини и църквата в границите на Парка, проект 4.2.6.2.1. Маркиране и обозначаване границите на Парка и резерватите и линейни обекти в тях от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025г. " негативно въздействащите фактори" В Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. сред заплахите и ограниченията, влияещи върху изпълнението на главните и второстепенни цели на НПЦБ, са посочени „бракониерство в горите при лова, риболова и ползване на ресурси; Практики в горското и ловното стопанство в съседните територии..“. Извършеният анализ показва, че тези заплахи съществуват поради липсата на ясно обозначени граници на НПЦБ в определени участъци, предимно безлесни територии. Старите методи за георефериране на стари горски и КВС карти са довели до редица сериозни разминавания между границата на НПЦБ и реално състояние на терен, като в същото време редица местообитания по границата на защитената територия са оценени в неблагоприятно природно състояние: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion),*9530 - Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества, 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества, 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества. "необходимите за предприемане мерки" Към настоящия момент границата на НПЦБ не е отлагана на терен от лицензирани и правоспособни геодезисти. С реализиране на дейността до голяма степен ще бъдат неутрализирани потенциални негативни въздействия, свързани с дейността на обекти, непосредствено разположени по границата на парка - селскостопански земи, горски територии с промишлен дърводобив и територии с ловно-стопанска дейност. В тези райони постоянно възникват спорове за точното местоположение на границата, особено в местата, където орографията е неясна, като във връзка с това, често се регистрират нарушения от собственици на гранични имоти, държавни лесничейства и др., предимно свързани с незаконна сеч на дървесина по външната граница на НПЦБ. Реализирайки тази дейност, ще бъде решен и проблема с безлесната граница на някой от резерватите в НПЦБ, където липсата на гранична маркировка е предпоставка за нерегламентирани навлизания и паша на домашни животни в безлесни природни местообитания, включени в територията на резерватите „Джендема“, „Царичина“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Козя стена“ и „Стенето“. "източници на информация" Като източник на информация относно съществуващите проблеми с границите на ЗТ е използван Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.
 • Възстановяване и опазване на главоча (Cottus gobio) в НПЦБ : "обосновка за избор на дейността" Главочът е един от видовете риби, чийто популации са обект на мониторинг в районите с консервационно значение по смисъла на Европейската “Директива за местообитанията” (92/43/ЕЕС). Главочът е включен и в Резолюция 6/1998 на Бернската конвенция. Българското законодателство е включило C. gobio в “Приложение №2” към ЗБР. Според класификацията на IUCN вида е слабо застрашен (LC). В част „Риби (1.15.2 Гръбначни животни, 1.15 Фауна, раздел „Биологична характеристика“) от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. е посочено „…През последните две години не са потвърдени два вида, присъствали в ихтиофауната на защитената територия – черната мряна (Barbus petenyi) и главоча (Cottus gobio). Двата вида са европейски ендемити, защитени от ЗБР... Потенциално биха могли да се наблюдават в Парка…“ Съгласно критерий 1. Популация в границите на зоната(Доклад „Разпространение и оценка на ПС на целеви вид, Cottusgobio (главоч) в ЗЗ BG0000494 „Централен Балкан“,проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”)оценката на ПС на вида 1163 Cottus gobio (главоч) в ЗЗ BG0000494 „Централен Балкан“ е неблагоприятно-незадоволително състояние. В актуализираната Червена книга на България, главочът е определен като критично застрашен. " негативно въздействащите фактори" Главочът е сладководен вид риба, глациален реликт, който обитава територията на България само в горното течение на няколко изолирани реки, образувайки малобройни популации. Причина за това е, както общата климатична характеристика на региона, така и негативното влияние на замърсяването на водите, промените в речните корита и други. В миналото главочът е бил много по-широко разпространен в горното течение на повечето Дунавски притоци в България, в т. ч и река Вит (Дренски 1926, Дренски, 1951). Популацията на главоча в река Бели Вит е описана подробно от Uzunova, 2011. Нейното състояние е много показателно за вероятния сценарий, по които се развиват понастоящем локалните популации на главоча в България. Ако разпространението на вида през 1986 г. е покривало ареал от няколко десетки километра по р. Бели Вит – от р. Стара Рибарица до вливането на р. Черни Вит, както и повечето останали притоци, то по-късните проучвания, проведени след повече от 20 години, установяват, че главоча вече е изчезнал от всички описани в миналото реки в района. "необходимите за предприемане мерки" Единственото място в Стара планина, където в момента се среща вида е къс участък, с дължина от около 1 км по поречието на река Костина, извън територията на НПЦБ. Като донорна популация ще се използва участък от р. Топля, разположен извън ЗЗ „Централен Балкан-буфер“. Дейността „Възстановяване и опазване на главоча (Cottus gobio) в НПЦБ“ предвижда реинтродукция на главоч в реките Костина (видът се среща в участък от реката, разположен извън НПЦБ), Заводна и Стара Рибарица на територията на Национален парк „Централен Балкан“. В рамките на дейността е предвидено изкуствено размножаване на вида, като полученото потомство ще бъде разселено в посочените по-горе речни участъци на територията на НПЦБ, както и улов от донорна популация извън НПЦБ и директна реинтродукция на възрастни екземпляри в подбрани участъци от реките Стара Рибарица, Костина и Заводна в НПЦБ. Прилагането на двата метода (изкуствено размножаване и пряка реинтродукция) за възстановяване на популацията на вида ще минимизират рисковете от неуспешна реинтродукция. "източници на информация " Като източници на информация за настоящата дейност са използвани План за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. и Доклад „Разпространение и оценка на ПС на целеви вид, Cottus gobio (главоч) в ЗЗ BG0000494 „Централен Балкан“, проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”.
 • Изграждане и поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ: "обосновка за избор на дейността" Основният целеви вид при изпълнение на настоящата дейност е белоглав лешояд (Gyps fulvus): • Национален законов статут – Включен в Приложение № № 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие; • Международен природозащитен статус – Включен в Приложение ІІ на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска Конвенция) и Приложение ІІ на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове (CITES); Видът е в Приложение ІІ на Конвенцията за опазване на мигриращите биологични видове от диви животни (Бонска Конвенция). • Национален природозащитен статус – категория „застрашен от изчезване вид” EN [B1(a+c(iii)+2(a+c(iii)]+D в Червената книга на България (Янков и кол. 2011); Белоглавият лешояд е предмет на опазване и възстановяване в сключения между МОСВ и консорциум от международни и български неправителствени организации – „Меморандум за Разбирателство за консервация на лешоядите в Европа, 18.05.2005 г.“ НПЦБ е ключово място за връзката на популацията на вида в Източна и Западна Стара Планина. Редовно територията на НПЦБ през последните години се посещава от белоглави лешояди от популациите от Западна Сърбия, Хърватска, Израел, Гърция, българската част на Източни Родопи. Имайки предвид централното си разположение НПЦБ е ключово място за опазването на популацията на белоглавия лешояд за Балканския полуостров. Предвидената дейност е в изпълнение на 4.2.4.2.4. проект „Подпомагане на възстановяването на популациите на едрите европейски лешоядни“ от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. " негативно въздействащите фактори" Историческо разпространение и численост на вида в България През XIX и началото на ХХ в. числеността на белоглавия лешояд в България е била в порядъка на 2 000 – 10 000 двойки. В този период видът гнезди по цялото протежение на Стара планина (вкл. и на територията на НПЦБ) и Предбалкана. Съвременно разпространение: На територията на НПЦБ в резултат на проведена реинтродукционна програма (2010-2015 г.) има трайно присъствие на белоглави лешояди. Състоянието на основните хранителни ресурси (домашни и диви чифтокопитни животни) за некрофагните видове птици в НПЦБ и в страната като цяло е незадоволително. Индустриализацията и интензификацията в животновъдството е довела до тази негативна тенденция в Европа. На практика, поради постоянно нарастващото население, отглеждането на животни се е повишило в пъти (в сравнение с началото на миналия век). Този хранителен ресурс обаче е станал недостъпен за мършоядните птици, тъй като животните се отглеждат в големи ферми, а труповете се унищожават в екарисажи. В миналото домашните животни са отглеждани основно пасищно, а труповете на умрелите са оставали в природата. В днешно време във всички европейски страни, където все още се срещат лешояди и едри орли, този проблем е решен като труповете на животни от интензифицираните ферми се изнасят на достъпни за птиците места ( площадки за подхранване). "необходимите за предприемане мерки" Плана за действие за опазване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus), посочва като най-приоритетна директна консервационна мярка за снижаването на основната заплаха – липсата на храна, функционирането на „площадки за подхранване“. Съгласно плана НПЦБ фигурира като приоритетно място за поддържане на площадка за подхранване. Съгласно „Плана за възстановяване на лешоядите на Балканите-София 2002 г.“, НПЦБ е едно от потенциалните места за възстановяване на черен и брадат лешояд. Очаква се през 2018 г. да стартира реинтродукцията на черния лешояд, след 2020 г. и реинтродукцията на брадат лешояд в България. Наличието на работещи площадки за подхранване на птиците ще е важен критерий за избора на НПЦБ като приоритетно място за реинтродукция на тези видове. "източници на информация "При подготовката на настоящата дейност като източници са използвани Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г. и План за действие за опазване на белоглавия лешояд (Gyps fulvus)
 • Разработване на мобилно приложение с информация за туристически маршрути, посетителски обекти и прилежащи видове и местообитания в НПЦБ: "обосновка за избор на дейността" С Плана за управление на НПЦБ, 2016 – 2025 г. е утвърдена зона „Природосъобразен туризъм“ с първостепенната функция да обслужва туризма и управлението на туристите. В НПЦБ са регламентирани 70 пешеходни маршрута с обща дължина над 580 км. В услуга на посетителите съществуват и други обекти - хижи и заслони, места за почивка, за бивакуване/ паркинги, за палене на огън, обособени кътове за краткотраен отдих, места за екстремни спортове, спортни съоръжения, маршрути за вело и конен туризъм. В Зоната е изградена туристическа инфраструктура с временен характер - леки дървени заслони, беседки, пейки, маси и др., поддържа се проходимостта на трасетата, създадена е информирана среда – указателни стрелки, информационни и интерпретативни табели. Предложената дейност е в изпълнение на Програма 4.2.1.1 за контрол на ерозията, Проекти: 4.2.1.1.1. Противоерозионни мерки, 4.2.4.1.1. Опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания от Програма 4.2.4.1. за опазване на субалпийските и алпийските местообитания; Проекти 4.2.7.1.1 Безопасност на туристите и 4.2.7.1.4. Разработване на ръководство за щадящо поведение на туристите от Програма 4.2.7.1 за управление на посетителите от Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025г. " негативно въздействащите фактори" Едни от негативно въздействащите фактори са пряко следствие на човешки дейности – увеличаването на посещенията в НПЦБ. Тази тенденция изисква мерки, за запазването на природната среда от негативното им въздействие – движение извън регламентираните маршрути, безпокойство на видове. В направения преглед и анализ на заплахите и ограниченията, свързани с посещенията в НПЦБ, са оценени и някои негативни въздействия на посетителския поток върху природната среда и местообитания. С висока степен на уязвимост са ландшафтите в съседство с туристическите хижи поради възможно високо рекреационно натоварване, водещо редица неблагоприятни явления, включително и ерозия от засилен туристически поток. Неблагоприятно въздействие със средно и локално високо значение е туристическото натоварване, водещо до недопустими промени в околната среда за околностите на определени хижи и маршрути. Увеличеният туристопоток води до натоварване и амортизиране на туристическа инфраструктура/съоръжения, замърсяване и урбанизиране и на прилежащите територии. (ПУ, 2.2. Ограничения; 2.2.2. Тенденции от антропогенен характер) "необходимите за предприемане мерки" Към момента посетителите нямат достатъчно налична информация за природните обекти, местообитания и видове, които са разположени по протежение на туристическите маршрути, тяхната ценност и значимост. Повечето паркови администрации в Европа имат разработени подобни приложения, съдържащи освен информация за самите маршрути, така и информация за видове, местообитания, зони, граници на резервати и паркове, режими и др. Приложението ще е достъпно за платформите на ОС Android, iOS, Windows mobile. Природни местообитания, предмет на дейността: 9410 Ацидофилни гори от Picea, 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 6520 Планински сенокосни ливади, 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества, 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините,6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 95A0 гори от бяла и черна мура, 91BA Мизийски гори от обикновена ела и 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества. Мобилното приложение ще послужи за информиране и правилно ориентиране на посетителите, ограничаване на нарушенията на режима на ЗТ, както и за по-ефикасно изпълнение на служебните задължения на служителите от паркова охрана. "източници на информация " Като източник на информация при подготовката на дейността е използван Плана за управление на НПЦБ, 2016-2025 г.
 • Информация и комуникация: Описание Проектът предвижда изпълнение на комплекс от мерки за разпространение на информация, публичност и визуализация в съответствие с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020г. Мерките включват: 1. Изработка и поставяне на билбордове – 3 бр., визуализирани съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Те ще бъдат поставени на три места:  2 броя билбордове на линеен строителен обект „път Беклемето – х. Дерменка“ – при стартиране на строителните работи в началото и в края на обекта;  1 билборд на обект Адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ. Билбордовете ще бъдат заменени с постоянни обяснителни табели след приключване на проекта. 2. Изработка и поставяне на постоянни обяснителни табели – 3бр. Постоянни обяснителни табели ще бъдат изработени и поставени на обектите след завършване на СМР. 4. Изработване на банери - 2 бр. Банери, подходящо визуализирани, ще бъдат използвани при провеждане на информационните събития, свързани с изпълнението на проекта. 5. Изработване на информационни стикери. 6. Изработване на административна бланка и папки, 7. Изработване на брошури и плакати – 2 вида, представящи дейностите по проекта, както и промоционални материали 8. Организиране и провеждане на събития:  Начална конференция - официален старт на проекта.  Три информационни срещи за представяне на дейностите по проекта. Събитията ще се организират и проведат след сключване на значими договори с избраните изпълнители.  Финална конференция - официално представяне на постигнатите резултати. 9. Официални церемонии – 2 броя  „Първа копка“ - стартиране на Линеен строителен обект път Беклемето – х. Дерменка;  приключване на СМР на линейния обект. 10. Публикуване на прес-съобщения – 14 бр. Те ще бъдат публикувани периодично в регионална и национална преса, с информация за хода на проектното изпълнение. 11. Създаване и поддържане на позиция в WEB сайта на ДНПЦБ: публикуване и актуализиране на информация за хода на изпълнение на проекта от стартиране му до неговата окончателна реализация. В рамките на два дни от датата на издаване на ЗБФП на интернет страницата на ДНПЦБ ще се публикува подробна информация за одобрението за финансиране проекта на ДНПЦБ.
 • Организация и управление на проекта: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) е пряко отговорна за управлението на проект „Опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“ и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. Управлението на проекта ще се осъществява при спазване на всички правила и указания от УО на ОПОС. Дейността „Организация и управление на проекта“ се изпълнява за срока на реализация на проекта, като включва цялостното финансово и техническо управление на изпълнението на проекта, мониторинг върху текущото изпълнение на дейностите в проекта, администриране на проекта (документиране и архивиране), координация между изпълнители и бенефициента, както и други държавни институции. Дейността обхваща и изготвянето на необходимите технически и финансови отчети и друга документация, свързана с доброто управление на проекта, съгласно изискванията на ОПОС, 2014-2020 г. Периодът на изпълнение на дейността съвпада със срока на проекта, като последните 4 месеца са предназначени за окончателното отчитане, съгласно изискванията на УО на ОПОС 2014-2020 г. За ефективното и успешно управление на проекта, в дейността освен определяне на екип за управление е предвидена и доставка на канцеларски материали, компютърна, периферна и офис техника, съвместима с платформите на сървърите и персоналните компютри в системата на ДНПЦБ.
 • Спомагателни дейности: Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта - изготвяне на проектно предложение, вкл. експертни анализи и проучвания, необходими за написване и планиране на проектното предложение; подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (преди и след одобрение на проекта); постигане на съответствие с екологичното законодателство. Експертните анализи и проучвания не трябва да са самоцелни, а да осигуряват информация, без която е невъзможно да се подготви проектно предложение.Планираните спомагателни дейности, не се припокриват с дейности/функции, присъщи на дейността по организация и управление.

Индикатори

Брой видове, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Брой местообитания, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 12.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

10 934 632.22 BGN
10 934 632.22 BGN
1 287 023.49 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 294 437.39 1 640 194.83 0.00 10 934 632.22
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 294 437.39 1 640 194.83 0.00 10 934 632.22

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Възстановяване и опазване на горски природни местообитания, засегнати от антропогенни процеси по Дейност 2 Възстановяване и опазване на природно местообитание 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор в ПР „Чамджа“ по Дейност 4 Възстановяване на природни местообитания, граничещи с туристически маршрути по Дейност 8 , Стойност: 182 790.33
Предмет на предвидената процедура: Ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху горски природни местообитания по Дейност 3 и Опазване на природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища по Дейност 5 , Стойност: 154 369.34
Предмет на предвидената процедура: Строителен надзор на ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“ по Дейност 6 и Изграждане и поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ по дейност 14 , Стойност: 41 520.00
 • Обособена позиция 1: Строителен надзор на ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“ по Дейност 6 Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“
Предмет на предвидената процедура: Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“ по Дейност 6, Стойност: 3 411 277.80
 • Обособена позиция 1: Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“ по Дейност 6
Предмет на предвидената процедура: Възстановяване на природни местообитания в НПЦБ чрез изпълнение на противоерозионни мерки по Дейност 7, Стойност: 1 823 769.27
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за рехабилитация на естествените извори/съществуващи чешми по Дейност 9 Опазване на природни местообитания предмет на паша на домашни животни, Стойност: 371 340.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на необходимата техника и оборудване за изпълнение на Дейност 10 Превенция и борба с пожари и бракониерство , Стойност: 850 164.83
Предмет на предвидената процедура: Отлагане границите на НПЦБ в горските и безлесни райони от геодезическа фирма по Дейност 12 Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него, Стойност: 164 230.00
Предмет на предвидената процедура: Възстановяване и опазване на главоча (Cottus gobio) в НПЦБ по Дейност 13, Стойност: 89 494.17
Предмет на предвидената процедура: Изграждане и поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ по Дейност 14 , Стойност: 170 560.42
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за Информация и комуникация по дейност 16и Табели (информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни) по дейности 3, 5 и 12 , Стойност: 283 154.76
Предмет на предвидената процедура: Подготовка на документации за избор на изпълнители съгласно план за външно възлагане на обществени поръчки на бенефициента“, необходима за изпълнение на проект на „Дирекция „Национален парк централен балкан“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-3.007 , Стойност: 310 800.00
 • Обособена позиция 1: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки, съгласно план за външно възлагане по проект BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-3.007 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,
Предмет на предвидената процедура: Разработване на методика за ежегодна оценка на природните местообитания, предмет на паша по Дейност 9 Опазване на природни местообитания, предмет на паша на домашни животни., Стойност: 25 000.00
Предмет на предвидената процедура: Направа на минерализовани ивици в изпълнение на Дейност 11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, Стойност: 16 570.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на мобилно приложение с информация за туристически маршрути, посетителски обекти и прилежащи видове и местообитания в НПЦБ по Дейност 15 , Стойност: 25 378.00
 • Обособена позиция 1: Разработване на мобилно приложение с информация за туристически маршрути, посетителски обекти и прилежащи видове и местообитания в Национален парк „Централен Балкан“
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на дейност 17 Организация и управление, Стойност: 7 438.82
Предмет на предвидената процедура: Доставка и инсталиране на компютърна, периферна и офис техника за нуждите на дейност 17 Организация и управление, Стойност: 13 180.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка и инсталиране на компютърна, периферна и офис техника за нуждите на управление на проект № BG16M1OP002-3.007-006 „Възстановяване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“,
Предмет на предвидената процедура: Подготовка на техническа спецификация и документация, необходима за провеждане и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет Подготовка на документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) съгласно план за външно възлагане, Стойност: 12 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.