English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.013-0001-C01
Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите
КФ ==> Околна среда
09.10.2017
09.10.2017
09.09.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на подземните води, в т.ч.:–съставяне на информационни карти; оценка на конструкциите и състоянието на съществуващи пунктове;–анализ на въздействието от черпене на подземни води върху съществуващите и предвидени за изграждане пунктове;–определяне на изискванията и мерките за недопускане на понижаване на водното ниво в избраните пунктове от мрежата за мониторинг,– определяне на конструкцията и оборудването на пунктовете; –оценка на конструкциите и състоянието на съществуващи пунктове за мониторинг; –разработване на предложение за подмяна на пунктове;–оценка на необходимостта за допълнително разширяване на мрежите за мониторинг; -проучване за собствеността на имотите в места за изграждане на пунктове;–обосноваване изграждането на нови и/или възстановяването на съществуващи пунктове и обосноваване на оборудването им или използването на преносими измервателни устройства;- подготовка на предложения/препоръки за актуализиране/допълване на мрежите и програмите за мониторинг. Изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземните води; Оборудване на съществуващи и на новоизградени пунктове за подземни води с измервателни устройства.Планиране и обосновка на разширяването (оптимизацията) на мрежите за повърхностни води, в т.ч.:–анализ на съществуващи пунктове; –анализ на пространственото положение и необходимите измервания на водното количество;–определяне на места за изграждане на мониторингови пунктове, проучване за собствеността на имотите в местата за изграждане на пунктове; обосноваване на оборудването на пунктовете; идентифициране на необходимите дейности за изграждане на пунктовете; подготовка на предложения/препоръки за актуализиране/допълване на мрежите и програмите за мониторинг; Изграждане на пунктове за мониторинг на повърхностни води и елементите към тях. Закупуване на уреди за измерване на място. Провеждане и участие в мероприятия. Дейности по техническа помощ при подготовка на проекта.
Дейности
 • Дейността съответства на дейността по т.13.5 от Насоките за кандидатстване.
 • Дейността съответства на т.13.1.1. от Насоките за кандидатстване и включва планиране на разширяването (оптимизацията) на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на подземните води, в съответствие с одобрената Методика за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води (Методиката), в т.ч.: 1) Проучване и анализ на опита на други страни-членки на ЕС с хидрогеоложки условия, сходни на българските ; 2) Анализ на съществуващата мрежа и разработване на концепция за мрежа, осигуряваща информация за оценка на количественото състояние на подземните водни тела съгласно изискванията на европейското законодателство: – съставяне на информационна карта на съществуващите пунктове, вкл. където е необходимо и извършване на изследвания за осигуряване на информация; – анализ на въздействието от общо разрешеното черпене върху съществуващите пунктове и в местата, предвидени за изграждане на нови пунктове, оценка на пригодността им, идентифициране на пунктовете не отговарящи на изискванията на Методиката; – оценка на конструкциите и състоянието на съществуващи пунктове и съответствието им с изискванията на Методиката; – разработване на предложение за подмяна на пунктове; – оценка на необходимостта за допълнително разширяване на мрежите и обосноваване на нови пунктове (в райони за които при оценката на натиска и въздействието при разработването на третите ПУРБ е установено, че са повлияни или в риск да бъдат повлияни от човешката дейност или в трансгранични водни тела); – обосноваване изграждането на нови и/или възстановяването на съществуващи пунктове и определяне на конструкцията и надземното им оборудване; 3) Обосновка на мрежата и програмата за мониторинг, включително избор на пунктове-водовземни съоръжения, за наблюдение на въздействието от разрешено водовземане: – проучване за собствеността на имотите в потенциaлни места за изграждане на нови пунктове, избор на имоти и осигуряване на документи за правото на ползването им; – определяне на изискванията и мерките за недопускане на понижаване на водното ниво в избраните пунктове, по които се определят естествените ресурси (средномногогодишното подхранване) на подземните водни тела (ПВТ) и посоката на потока на подземните води; – обосноваване на стационарно оборудване на пунктовете с устройства за мониторинг на водното ниво, при прилагане на решения, базирани на информационни и комуникационни технологии и/или използването на преносими измервателни устройства;– обосноваване на необходимостта от обезопасяване на пунктовете чрез ограждането им; подготовка на предложения за актуализиране/допълване на мрежите и програмите за мониторинг и приоритизиране на дейностите за доизграждане на мрежата за мониторинг; 4) Подготовка на технически спецификации и изисквания към проектирането, изграждането и оборудването на пунктовете, подготовка на количествени и стойностни сметки за оборудване на пунктовете в рамките на настоящия проект 5) Подготовка на технически спецификации и изисквания към независимия надзор при проектирането, изграждането , оборудването и въвеждането в експлоатация на пунктовете за мониторинг.Детайли за дейностите са представени в приложение „Дейност 2.2“
 • Дейността съответства на т.13.2.1 от Насоките за кандидатстване и включва: Дефиниране целите на мониторинг на количеството на повърхностните води с оглед ефективно управление на водите, обосновка на разширяването и оптимизиране на мониторинговата мрежа. Проучване на достатъчно примери на добри практики (европейски опит в поне 4 държави със сходни физ.-географски, климатични, хидроложки условия, сходна типология на повърхностните водни тела) в изграждането на мрежи за мониторинг за количество на повърхностни води, изводи и оптимални решения. Проучване на европейския опит за система за организиране и структуриране на данните за мониторинг на количество на повърхностни води, задачи, структура, технологични информационни вериги. Анализ на съществуващата мрежа и представяне на концепция за развитие на мрежата, съобразно целите на мониторинга и добрите практики. Планиране на разширяването (оптимизацията) на мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните води, включващо: - оптимална гъстота и честота на наблюдение за постигане на адекватна количествена оценка, в зависимост от временната променливост и пространствената нехомогенност на елементите на водния баланс; - планирането ще бъде съобразено и с разположението на повърхностните водни тела, предложените от БД нови пунктове и изградените и/или планирани станции към Националната система за управление на водите в реално време. - оптимизация на планирането с местните особености (хидрометрични изисквания, относителна праволинейност, квазиламинарност на течението, инфраструктура и достъп) за изграждане и експлоатация на МП; Финализиране местоположението и дефиниране на техническите изисквания и вида на станциите. Предвиждат се два типа станции/пунктове: – 30 броя тип 1 - за тях ще се изгражда изцяло нов мерилен участък и оборудване за постоянно измерване на водните нива, температура на водата с възможности за локален запис на информацията и периодично измерване на водните количества с мобилна апаратура , също с възможност за периодично изпращане на данните към събирателен център или снемане на място със съответен електронен инструмент; – 22 броя тип 2 - с устройване на условия за наблюдение на водните нива и скорости от съществуващи мостови съоръжения и периодично наблюдение с мобилни измервателни инструменти, за подпомагане на целите на физико-химичния мониторинг. Предвижда се: - проучване по картен материал и посещение на място на районите където ще бъдат разположени станциите от тип 1 и 2; - създаване на подробни геодезични скици на вероятното им местоположение, сечение и коти; - проучване на собствеността на земите и границите на публичната държавна собственост, където ще се извършва евентуалното строителство, ще се устройва строителна площадка, подходите за транспорт на машини и материали. Дейността приключва с окончателен избор на местоположението на мерилните участъци за станции тип 1 и станции тип 2, създаване на идейни технически проекти, установяване на технологията за измерване на нива и водни количества за станциите от двата типа, оценка и обосноваване на изграждането на нови пунктове за мониторинг на количественото състояние на повърхностните води в Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление на водите, събиране и систематизиране на информацията по поръчката в бази - данни и подготовката на ГИС слоеве, технически спецификации за изграждане на мониторинговите ресурсни станции тип 1 и тип 2, технически спесификации за мониторингово оборудване на пунктове за повърхностни води тип 1 и тип 2 и необходимото мобилно оборудване, определяне обхвата на строителните дейности и подготовка на концепция за събиране и структуриране на информация за мониторинг на количеството на повърхностните води.
 • Дейността съответства на т.13.1 от Насоките за кандиданстване. Координаторът на проекта има основна роля за изпълнението на дейността и стартирането и в точния момент, когато има достатъчно яснота относно планираните дейности, като в същото време се обезпечат навреме условията за извършване на дейности 2.2 и 2.3.
 • Дейността съответства на т.13.2.2. , т.13.2.3 и т.13.3 от Насоките за кандидатстване Пунктовете за мониторинг на подземните води не представляват строеж по смисъла на ЗУТ. Проектирането на пунктовете за мониторинг на подземните води включва описание на конструкцията, материалите и технологията за изграждане/възстановяване на всеки от пунктовете и изготвяне на количествени и стойностни сметки за изграждането на пунктовете за мониторинг, съобразно разработените в дейност 2.1 технически изисквания. Изграждане или възстановяване на обоснованите пунктове за мониторинг на количественото състояние на подземните води, с проектираната конструкцията, материалите и технологията за изграждане/възстановяване на всеки от пунктовете и съобразно разработените в дейност 2.1 технически изисквания. Дейностите ще включват организация и ликвидация на сондажни площадки, вкл.изграждане и обезопасяване на утайници, преместване на машини и съоръжения, монтаж и демонтаж на сондажни уредби, транспорт, сондиране, спускане на обсадни и обсадно филтрови колони, задтръбна циментация, изграждане на засипка на филтрови колони, стабилизиране и изграждане на устието на мониторинговите пунктове, изследвания по време и след изграждане на пунктовете – описание на сондажна ядка, комплексни сондажно-геофизични изследвания, прочистване на пунктовете, опитни водочерпения, изграждане на канали за отвеждане на водата, вземане и анализ на водни проби. Съгласно чл.13, ал.1, т.2 от Закона за водите пунктовете за мониторинг, които са съоръжения и устройства - недвижими имоти за измерване на количеството на водите са публична държавна собственост. Следователно всички изградени нови пунктове и устиевото им оборудване ще бъдат публична държавна собственост. Пунктовете ще бъдат предадени за експлоатация и стопанисване на НИМХ при БАН. Застраховане на изградените мониторингови пунктове. Закупуване на устройства за измерване на нивото на подземните води, записващи извършените измервания (дата логери), конектори и кабел за спускането им в мониторинговите пунктове и устройства за сваляне на данните. Закупуване на преносими уреди за измерване на нивото на подземните води - нивомери с дължина на кабела 30 м, 50 м и 100 м. Комплектът устройства за автоматично измерване на водните нива ще бъдат държавна собственост и монтирани стационарно в мониторинговите пунктове, които съгласно Закона за водите (чл.13, ал.1, т.2) са публична държавна собственост. Преносимите уреди за измерване на нивото на подземните води и устройствата за сваляне на данните ще бъдат държавна собственост и ще бъдат предоставени за стопанисване и ползване на НИМХ при БАН, респ.лицата извършващи измерванията. Преносимите нивомери ще бъдат използвани за измерване на нивото на подземните води в пунктове за мониторинг на количеството на подземните води, които не са оборудвани с дата логери и за контролни измервания на нивата на подземните води - при калибриране на дата логерите, с които ще бъдат оборудвани мониторинговите пунктове и впоследствие - когато съществуват съмнения за правилната работа на дата логерите. Оборудване на съществуващи и ново изградени мониторингови пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела, съгласно обосновките направени по дейност 2.1. Доставка и монтаж на информационни стикери за оборудването на мониторинговите пунктове. Застраховка на оборудването. Трансфер на собственост от държавата към други лица (предоставяне на пунктове за експлоатация и оборудване за ползване) ще се реализира само към НИМХ при БАН, като в споразумението което ще бъде представено при подписване на договора за предоставяне на БФП ще са изпълнени изискванията в т.16 от Насоките за кандидатстване.
 • Дейността съответства на т.13.2.2. , т.13.2.3 и т.13.3 от Насоките за кандидатстване Проектирането на пунктовете за мониторинг включва: - изготвяне на комплект технически проекти - конструкция, ПБЗ, геология и геодезия, количествено стойностна сметка и др. от лицензиран проектант за получаване на необходимите разрешителни и стартиране на строителните дейности, както и: За станции тип 1 - геодезична снимка на мерилния участък (МУ) с напречни сечения на речното легло и заливните тераси в мястото на измерване и в началото и края на участъка, коти; хидроложки доклад за режима на речния отток, обезпечености на водното количество при високи води съгласно нормативите, хидравлични изчисления на съответните нива; идеен проект за дънния праг в мястото на измерване, височината и вида на мерилния мост, стабилизирането на речното легло в 20 м участък около мястото на измерване, набелязване на магистрала по речната тераса за наблюдение на плуваци при високи води, сечения под и над мерилното сечение и наблюдение на надлъжни наклони. За станции тип 2 - геодезична снимка на МУ с напречни сечения на речното легло и заливните тераси в мястото на измерване за съществуващи мостови съоръжения и в началото и края на участъка, установяване на местата за монтаж на хидрометричните рейки. Подготовка и извършване на строителството на обоснованите мониторингови пунктове (МП) на количественото състояние на повърхностни води, в съответствие със законовата рамка, надзорен режим и планирана конструкция. Строителството на хидрометричните станции (ХМС) ще включва дейностите, посочени в Приложение СМР станции тип 1. Строителните дейности завършват с получаване на разрешение за експлоатация. Станциите ще бъдат предадени за експлоатация и стопанисване на НИМХ при БАН. Доставка на оборудване и уреди за станции тип 1 и тип 2 (Приложение Мониторингово оборудване за повърхностни води). Част от оборудването се монтира трайно в съответните пунктове, а друга част се ползва като мобилно оборудване (МО). За определяне състоянието на повърхностните водни тела е необходимо осигуряване на данни за количество на повърхностните води в местата на вземане на проби за анализ на биологичните, химичните и хидроморфологичните елементи за качество. Предвид големия брой водни тела на територията на България не е целесъобразно изграждането само на нови стационарни ХМС, а реализиране на мониторинг и чрез мобилни измервателни устройства (МИУ). Природните условия в България налагат анализ и в зависимост от пространственото разположение на водните тела и техните характеристики да бъдат обосновани и стабилизирани/изградени подходящите места за извършване на измервания, да се специфицира и закупи съответното МО. МИУ ще бъдат предоставени за стопанисване и ползване на НИМХ. Монтаж, 72 часова проба за непрекъсната работа на апаратурата, въвеждане в експлоатация. Доставка и монтаж на информационни табели и информационни стикери за обозначаване на пунктовете. Застраховка на оборудването на МП. Предвидено е уреждане правата за ползване на имотите, в които ще бъдат изградени МП за мониторинг на количеството на повърхностни води, в процеса на определяне на местата на пунктовете, при изпълнение на дейност 2.2. Планирано е съгласуване и администриране на процесите по актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг, предвидени са необходимите съгласувателни процедури при изграждане на пунктовете. Монтираното оборудване в/на МП тип 1, както и МО, използвано за измерване в станции тип 2 ще бъдат държавна собственост (съгл. чл.13, ал.1,т.2 от ЗВ). Трансфер на собственост от държавата към други лица (предоставяне на пунктове за експлоатация и оборудване за ползване) ще се реализира само към НИМХ при БАН, като в споразумението което ще бъде представено при подписване на договора за предоставяне на БФП ще са изпълнени изискванията в т.16 от Насоките за кандидатстване.
 • Дейността е свързана с надзор при проектиране, изграждане и оборудване на пунктовете за повърхностни води и изготвяне на технически паспорти на съоръженията. , съответстваща на дейностите по т.13.2.2, 13.2.3. и 13.3 от Насоките за кандидатстване. Ще бъдат контролирани операции по изграждане на пунктовете за мониторинг на количеството на повърхностните води и предвидените изследвания в процеса на и след изграждане на пунктовете.
 • Дейността е свързана с надзор за изпълнение на проектирането, изграждането, оборудването и въвеждането в експлоатация на пунктовете за мониторинг на подземните води, съответстваща на дейностите по т.13.1.2, т.13.1.3 и т.1.3 от Насоките за кандидатстване. При изграждане на пунктовете за подземни води, ще бъде извършван независим надзор за осигуряване изпълнението на изискванията към изграждането и предвидените изследвания в пунктовете. Тъй като пунктовете за мониторинг на подземните води, съгласно писмо на зам.началника на ДНСК до ГД "ОПОС" вх.№ 48-00-83/20.03.2017 в МОСВ не могат да се квалифицират като техническа инфраструктура, същите не са строеж по ЗУТ, поради което изпълнявания надзор при проектирането и изграждането е разграничен от строителния надзор, и е определен като независим надзор. Ще бъде изпълняван наздор по следния начин: 1. надзор при проектирането на пунктовете за съответствие с техническите спесификации и изисквания. 2. В пунктове за първото от повърхността водно тяло: - спускане на обсадно-филтровите колони: контрол на: описанието на геоложкия разрез (на база извадената ядка и комплексните сондажно-геофизични изследвания), прецизиране конструкцията на пунктовете, комплектоване на обсадно-филтровите колони, осигуряване разположението на филтровата част само срещу разкритата част от водното тяло, изпълнението на циментацията на горната част на обсадната колона, предотвратяваща проникване на повърхностни води във водното тяло през задтръбното пространство на обсадната колона. За изпълнения контрол ще се съставят съответните протоколи за скрити работи. - полагане на гравийната засипка и запълване на задфилтровото пространство и прочистването на изградените пунктове и опитните водочерпения: контрол за качеството на изпълнение на дейностите по прочистване в последните 2 часа на 8 часовото черпене с еър-лифт и първите 5 и последните 5 часа от опитното водочерпене. За изпълнения контрол ще се съставят съответните протоколи. 3. За пунктовете за мониторинг на второто и третото от повърхността водно тяло: - спускане и задтръбна циментация на прикриващите колони, изолиращи по-горе разположените водни тела: контрол за описанието на геоложкия разрез (на база извадената ядка и комплексните сондажно-геофизични изследвания) на всеки етап на спускане на прикриваща колона, прецизиране дължината на обсадната колона, проследяване спускането на обсадната колона и изпълнение на циментацията й, както и сондажно геофизичните изследвания за качество на циментацията. За изпълнения контрол ще се съставят съответните протоколи за скрити работи. - спускане на обсадно-филтровите колони: контрол за описанието на геоложкия разрез и проследяване комплектоването на обсадно-филтровите колони, осигуряване разположението на филтровата част само срещу разкритата част от водното тяло. За изпълнения контрол ще се съставят съответните протоколи за скрити работи. - прочистване на изградените мониторингови пунктове и опитните водочерпения: контрол за качеството на изпълнение на дейностите по прочистване в последните 2 часа на 8 часовото черпене с еър-лифт и първите 5 и последните 5 часа от опитното водочерпене. За изпълнения контрол ще се съставят съответните протоколи. При въвеждане в експлоатация на изградените пунктове ще се изпълнява контрол за оборудване на устието на мониторинговия пункт и оборудването за мониторинг, отчет на записаните данни за нивото на подземните води и ръчно измерване на водното ниво, контрол на маркировката за обозначаване на пункта и проекта, по който е изграден. Съставяне на протокол за въвеждане в експлоатация на оборудвания пункт.
 • Дейностите съответстват на дейност 13.6.1 от Насоките за кандидатстване. 1. Екип за управление на проекта и техническо обезпечаване на управлението на проекта, в т.ч. оперативно ръководство, финансово и техническо управление на изпълнението на проекта, включително специфични аспекти на изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по ОПОС 2020; координация между изпълнители и структури на бенефициента; мониторинг върху текущото изпълнение на дейностите в проекта и докладването; законосъобразно избиране на изпълнители по проекта – организиране на обществени поръчки; администрирането на документооборота, публичността и комуникацията със заинтересованите страни и обществеността. За целите на оперативното управление се сформира Екип за управление на проекта (ЕУП), който включва 11 експерта – 1) ръководител, 2) координатор, 3) експерт по повърхностни води 4) експерт мониторинг и докладване, 5) финансист, 6) счетоводител, 7) експерт по обществени поръчки, 8) юрист, 9) експерт информация и комуникация 10) съхранение на документи по проекта и административен асистент 11) технически сътрудник за изпълнение на дейностите. Предвижда осигуряване на офис оборудване (компютри, принтери, мултифункционални устройства, скенери), канцеларски материали и консумативи, както и финансови средства за ефективен мониторинг, контрол и координация на място. 2. Техническо и експертно осигуряване на качественото изпълнение на дейностите и постигане целите на проекта, в т.ч. провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП, изискванията на ОПОС 2014-2020 и вътрешните правила на МОСВ и сключване на договори; приемане на резултатите от изпълнение на договорите; събиране и систематизиране на наличната информация и осигуряване на съответствието с изискванията за качеството и постигане съгласуваност между нормативните, методическите изисквания и плановите документи при обосновката/проектирането и изграждането на пунктовете. Ще бъдат сформирани 2 работни групи , в които ще бъдат включени служители от дирекция УВ, БД и външни експерти, различни от екипа за управление на проекта, които извършват текущ преглед на подготвените предложения, документи и доклади свързани с изпълнение на дейности 2.1, 2.2, 2.4, 3.1 и 3.2. Ръководителят на проекта ще изисква от работните групи или от експерти представянето на становища и предложения по подготвените документи. При необходимост ръководителят на проекта може да изисква от отделни експерти и да изготвят писмени предложения и препоръки към изпълнителите по дейности 2.1, 2.2, 2.4, 3.1 и 3.2. Експерти от групите ще участват в срещи на ЕУП с изпълнителя и ще извършват и ограничен брой проверки на място за изпълнение на дейности, специфични или неизяснени казуси. Работните групи ще бъдат определени със Заповед на министъра на околната среда и водите и ще провеждат заседания при приключване на дейност или при необходимост. Членове на експертните групи могат да бъдат и членове на приемателните комисии по договорите, да осигуряват контрола за изпълнение на договорите и да информират ЕУП за хода на изпълнението. В случай на необходимост, те ще предлагат на ЕУП мерки за преодоляване на възникнали проблеми.По този начин ще се изпълнява контрола върху дейностите от страна на МОСВ и басейновите дирекции, в качеството им на органи за управление на водите, върху изпълняваните услуги по дейности 13.1, 13.2 и 13.5 (в т.ч. анализи, информационни карти, проучвания и технически спесификации и т.н.). 3. Съгласуване и администриране на процесите по актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг и процедури по закупуване / ползване на земя, в т.ч. съгласувателни процедури в общини, областни администрации, служби по кадастър и др.администрации, оценки, разрешителни – съгласно ЗВ, издаване на скици, такси, съгласуване на проекти и др., както и необходимите средства за преобразуване на земя, право на ползване и др.
 • Дейностите съответстват на дейност 13.6.2. от Насоките за кандидатстване. Дейността на екипа включва организация, подготовка и осъществяване на дейности за осигуряване на публичност и обществено признание за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., както и информиране на обществеността в четирите РБУ относно Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“,начинът на работа и процедури за информиране. Публикуване на интернет страницата на бенефициента на подробна информация за проекта с поставяне на хипервъзка към интернет страницата на ОПОС 2014-2020 г. Последващо актуализиране на информация за прилагането на проекта насочено към потребителите на интернет страницата на бенефицента и широката общественост. 1) Публикуване на интернет страницата на бенефициента на информация за проекта, бланка за документи, бланка за презентации; Подготовка и разпространяване на информация за проекта в интернет (описание на проекта, цели и очаквани резултати и подчертаване на финансовата подкрепа от ЕС) – на интернет страниците на партньорите и други заинтересовани страни – басейнови дирекции, общини и областни администрации. 2) Организиране на 2 бр. срещи - официална откриваща церемония и информационна среща за представяне на резултатите в края на проекта в гр. София, вкл. на 2 бр. пресконференции в гр. София – откриваща за представяне на целите и дейностите и при приключване на проекта – за представяне на постигнатите резултати. 3) Организиране на 4 броя срещи в района на всяка БД и 1 национална среща в София Дейността включва и осигуряването на материали и провеждане на срещи 1) Изработване и поставяне на билборд (плакат) с размери 4х3 м, за цялото време на изпълнение на проекта, на видно място, достъпно за широката общественост 2) Изработване и поставяне на постоянна обяснителна табела след приключване на проекта – на видно място, достъпно за широката общественост, с минимални размери 100х140 см. Монтажът на табелата трябва да се извърши в рамките на една седмица след отстраняване на билборда. 3) Провеждане на 2 бр. срещи - официална откриваща церемония и информационна среща за представяне на резултатите в края на проекта в гр. София, вкл. на 2 бр. пресконференции в гр. София – откриваща за представяне на целите и дейностите и при приключване на проекта – за представяне на постигнатите резултати и 5 броя експертни срещи (4 бр. в районите за басейново управление и 1 в София) 4) Изработване и поставяне на Ролбанер 5) Изработване на стикери за оборудването, доставяно по проекта 6) Изработване и разпространяване на информационна брошура 7) Изработване и разпространение на рекламни материали - флашки, тефтери 8) Платени публикации;
 • Разработване на система за организация и структуриране на данните от мониторинга на количеството на подземните и повърхностните води, което включва: - Създава се прототип на базата данни, като част от системата за организиране и структуриране на данните за мониторинг на количество на водите (СОСДМКВ), включваща комплекс от програмни продукти, конфигурационни файлове и големи обеми от данни. - Разработва се интерфейс, който трябва да бъде изпробван в реални условия, да му бъдат направени необходимите изпитания и корекции. - Освен управлението на потока от текуща информация, постъпваща от мониторинговата мрежа, СОСДМКВ ще организира и съхранява друга налична на различни носители историческа информация. Дигитализацията и форматирането на последната също изисква време и наличен действащ прототип на системата. За осигуряване работата на СОСДМКВ по преценка на изпълнителя следва да се предвиди и закупи необходимия хардуер и софтуер, осигуряващ изискванията на потребителя. - Разработената система се съобразява с оборудването на мониторинговите станции с цел осигуряване интегриране на данните от станциите в създадената система.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние, Целева стойност: 140.00, Отчетена стойност: 0.00
Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

14 999 898.82 BGN
14 999 898.82 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 12 749 914.00 2 249 984.82 0.00 14 999 898.82
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 12 749 914.00 2 249 984.82 0.00 14 999 898.82

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).