English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0001-C01
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД
КФ ==> Околна среда
31.07.2019
15.08.2019
15.02.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Русе (BG323)

Описание

Проектното предложение предвижда инвестиции на територията на "ВиК - Русе" ООД. Целта на мерките е да се постигне пълно съответствие на агломерация Русе с изискванията на Директива 91/271/ЕИО, както и с Директива 98/83/ЕО, относно постигане на непрекъснатост на водоснабдяване, както и повишаване на ефективността на водопроводната мрежа и модернизация на системата за дезинфекция и обеззаразяване за гр. Русе.
Допълнително, проектът предвижда и мерки, които да доведат до намаляване загубата на вода във водоснабдителната система и по-ефективно управление на активите от страна на оператора.
За решаването на тези проблеми ще се инвестира в:
По компонент Водоснабдяване“
•	Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II-ри Подем до ПС III-ти Подем. Общата дължина на предвидените за реконструкция трасета е 10,205 km.
•	Реконструкция и рехабилитация на водопроводни участъци и зони с висока концентрация на загуби на вода от водопроводната мрежа в гр. Русе с дължина 63,261 km. 
•	Подмяна и модернизация на системите за обеззаразяване и дезинфекция при ПС II-ри Подем, гр. Русе. 

По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води” 
•	Доизграждане на канализация за кв. „Средна Кула“ и „Долапите", битова и дъждовна канализация, отвеждащи колектори и главен колектор, както и изграждане на 13 бр. канализационни помпени станции - с обща дължина около L=43,74 км и 2 450 бр. СКО;
•	Доизграждане и реконструкция на смесена канализационна мрежа и съоръжения - около 5,4 км и 400 бр.СКО и изграждане на задържателен резервоар под бул. „Христо Ботев“;
За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено:
-	проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система;
-	въвеждане на система за дистанционен мониторинг нa преливници и на ниво водно количество в ключови точки от главните канализационни колектори.
Дейности
 • Дейност 1: Подготовка на проекта: Основната част от подготвителната работа е организирането и провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите, които няма да се реализират от бенефициента, както и всички други дейности по издаване на разрешителни, необходими за изпълнение на строителството. За целта ще се подготвят необходимите документации за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП, ще бъде организирано провеждането на самите поръчки, включително осигуряване на членове на комисиите за оценка на подадените оферти. Във връзка с издаването на разрешение за строеж и изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласуват идейните проекти с експлоатационните дружества и да се осъществи предварителна оценка на съответствие на идейните проекти, включени в проектното предложение. Във връзка с предвидените инвестиции в канализационната система на агл. Русе се предвижда и промяна в действащото разрешително за заустване. В рамките на изпълнение на дейността бенефициентът ще предприеме всички необходими стъпки, за да подготви безпроблемната реализация на инвестиционните мерки. ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 1 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 2: Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктура: Дейност 2 обхваща всички мерки, чрез които ще се постигне пълно съответствие на агломерация Русе с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Предвидените инвестиции целят и повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване на загубите на вода във водопреносната мрежа и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО, относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Водоснабдителна система (ВС) Русе-Сливо поле водоснабдява общо 8 населени места, в това число и гр. Русе. Направената оценка на всички водоизточници, захранващи водоснабдителната система, показва че те са достатъчни за обезпечаване на нужните количества и няма населено място с режим на водоподаването. За ВС е установено единствено системни отклонения от показателя за остатъчен хлор, основно в гр. Русе, което е свързано със съществуващата система на дезинфекция и обеззаразяване на водата. Общите загуби на вода за ВС са 51 %, от които реалните са 48 %. Основната причина са течове в довеждащи и/или разпределителни водопроводи. Силно амортизирани са трите магистрални водопровода, които захранват разпределителните резервоари на гр. Русе (от ПС „ІІ Подем“ до ПС „ІІІ Подем“). Регистриран е голям брой аварии, което създава риск от прекъсване на водоподаването към целия град. Поради големите диаметри (ЕТ 500 mm - СТ 1000 mm) при авария загубите на вода са значителни. Агломерация Русе (157 148 Е.Ж. 2015 г.) няма пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО, тъй като е осигурено събирането на около 96 % (150 998 Е.Ж.) от отпадъчните води. Несъбраният товар в канализация на агломерацията е около 3,9 % от общия товар, което се равнява на 5 975 Е.Ж. Специфично за агломерацията е, че не целият събран товар достига до ПСОВ Русе. Около 9 % (13 774 Е.Ж.) от общо събрания товар се зауства директно във водоприемник без пречистване. Същевременно, канализационната мрежа в агломерацията не е изградена на 100 % и има два квартала – „Средна кула“ и „Долапите“, които нямат канализация. За решаване на идентифицираните проблеми са предвидени следните инвестиции: По компонент „Водоснабдяване” По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води” ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 2 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 3: Осигуряване на строителен надзор: Дейност 3 има за цел да осигури строителен надзор по време на изпълнение на инвестиционните мерки. Общо 5 от строителните договори са съгласно договорните условия на ФИДИК Жълта книга, като консултантът, който ще осъществява строителен надзор, ще изпълнява и функциите на инженер по ФИДИК. Работата на консултанта е организирана в две поддейности, в зависимост от вида на строителните дейности. Тези две поддейности са обособени в две отделни обществени поръчки за услуги, като всеки от договорите ще се изпълнява самостоятелно. С цел по-ясно представяне на информацията, двете поддейности (поръчки) са описани отделно, като в част „Начин на изпълнение“ се обръща внимание на стойностите и сроковете по тях. За всяка поддейност ще има отделен договор за строителен надзор. По този начин се гарантира координиране на строителните процеси на съответната територия, а именно - в централна градска част на гр. Русе и в двата квартала - Долапите и Средна кула. Допълнително, подобно разделяне на работата по упражняване на строителен надзор ще улесни организацията на пътното движение и комуникацията с бенефициента. Строителният надзор за единствения строителен договор, който е по работен проект, ще бъде осигурен от бенефициента по друг рамков договор. ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 3 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 4: Управление на проекта: Управлението на проекта условно е разделено на две части: за подготовка и за управление. Първият етап е описан в ДЕЙНОСТ 1, а тук се разглежда втората му част – самото управление. За този втори етап ще бъде избран изпълнител, която ще осигури звено за управление на проекта и цялостното администриране на процеса по изпълнение на АДБФП. Звеното за управление на проекта ще извършва следните дейности: • обезпечава изпълнението на задълженията на бенефициента, произтичащи от АДБФП; • съблюдава съответствието на действията на бенефициента с условията и изискванията на АДБФП и ОПОС 2014-2020 г.; • осъществява цялостното административно, финансово и техническо изпълнение на проекта в съответствие с АДБФП, за постигане на целите и индикаторите на проекта; • администрира АДБФП, като извършва дейности по междинно и окончателно техническо докладване и финансово отчитане на изпълнението пред УО на ОПОС; • осигурява изпълнението на указанията и препоръките на УО на ОПОС, както и на други компетентни проверяващи/одитни/контролни органи; • представлява бенефициента, в рамките на делегираните правомощия. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е да се осигурят експерти в екипа за управление на проекта при възложителя, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по тях и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Експертите от екипа ще притежават различни компетентности и познания, които в своята съвкупност ще гарантират успешното и качествено изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. По тази причина дейностите, изпълнявани от отделните експерти се явяват по своето естество неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един обект и не могат да бъдат разединени. В тази връзка отделните дейности от обхвата на поръчката са обективно неделими части от нейния предмет и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Поръчката ще бъде свързана с изисквания към опита, квалификацията и ангажираността на експертите, а не към юридически лица. Избраният изпълнител ще има ангажимент да осигури екип, който да осигури всеобхватно и компетентно управление на проекта, покриващо всички изисквания на УО, както и административно и материално техническо обезпечаване работата на звеното през целия проектен цикъл. В случай на необходимост ЗУП ще подпомага бенефициента при провеждане на обществени поръчки, като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство. Важно е да се отбележи, че съставът на ЗУП, разгледан подробно в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване следва изцяло условията и правилата, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата. ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 4 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 5: Информация и публичност на проекта: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – предоставяне на услуги. Предмет на поръчката са изпълнени на различни по вид мерки за информация и комуникация с цел информиране на обществеността за получената от оператора подкрепа от Европейския съюз при реализирането на проекта. Целта на поръчката е да се постигне качествено и професионално изпълнение на заложените в съответния проект мерки за информация и комуникация пред широката общественост. Изпълнението на Дейност 5, съответно на обществената поръчка, с която ще бъде осъществена дейността, следва изцяло мерките и реквизитите на Приложение №2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия – в случая всички тези, които са приложимо за проекти на стойност над 500,000.00 евро. Накратко, това са създаване и поставяне на задължителни информационни табели, билбордове, постоянни обяснителни табели, плакати и размножаване на печатни информационни материали (брошури/дипляни); Организиране на публични събития и официални церемонии; подготовка и разпространение на промоционални материали за различните събития; създаване на интернет страница (вкл. интернет банер); медийни публикации.
 • Дейност 6: Повишаване ефективността на ВиК оператора: Дейност 6 по същество се състои от две отделни поддейности: • Интеграция на система за мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа • Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и система за отчитане на продажби Тези две поддейности са обособени в две отделни обществени поръчки за услуги, като всеки от договорите ще се изпълнява самостоятелно. С цел по-ясно представяне на информацията, двете поддейности (поръчки) са описани отделно, като в част „Начин на изпълнение“ се обръща внимание на стойностите и сроковете по тях. 6.1.1. Поддейност 1: Интеграция на система за мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП е предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е проектиране и изграждане на централизирана мониторингова система за наблюдение на ключови критични съоръжения от канализационната мрежа. Не се предвижда разделянето на поръчката на обособени позиции тъй като в своята цялост тя касае един обект и дейностите не могат да бъдат разединени. Планираните в проекта дейности по интегрирането на мониторинговата система са базирани на утвърдени и считани за добра практика правила при изпълнението на такъв проект, включително и по отношение на тяхната заложена последователност. Изпълнението на дейностите е в пряка връзка с постигането на описаните по-горе обща и специфични цели пред ВиК оператора, подпомага основните цели на Процедура BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура (Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“) и е директно изпълнение на Регионалния генерален план Основните ползи от внедряването на мониторинговата система се изразяват в по-ефективното управление и експлоатация на ВиК мрежите, благодарение на съхранената и обработена информация и възможностите за по- целенасочено разходване на средства за реконструкция и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа. С изграждането на системата, Операторът ще разполага с инструмент за контрол и превантивни действия в случай на преливанията в сухо време, както и с данни позволяващи проследяването на тенденциите в поведението на преливниците при дъждове с различна продължителност и интензивност. Интегрирането на мониторингова система на ключови съоръжения от канализационната мрежа в дружеството ще включва следните основни стъпки: • Стъпка 1: Въвеждане на система за дистанционен мониторинг на преливници; • Стъпка 2: Въвеждане на система за дистанционен мониторинг на ниво и водно количество в ключови точки от главните канализационни колектори; • Стъпка 3: Доставка на сървър за събиране на данни и програмиране; • Стъпка 4: Инструкция за използване и обучение на персонала; • Стъпка 5: Гаранционна поддръжка 2 години. Закупената по проекта система за мониторинг на преливници и ключови съоръжения на канализационната мрежа ще бъде общинска публична собственост. 6.1.2. Поддейност 2: Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и система за отчитане на продажби Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е предоставяне на услуги по доизграждане и интегриране на ГИС системата. Не се предвижда разделянето на поръчката на обособени позиции тъй като в своята цялост тя касае един обект и дейностите не могат да бъдат разединени. Закупената по проекта ГИС ще бъде държавна публична собственост. ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 6 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта".

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 20 301.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 32.00, Достигната стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 138 250.00, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 20 301.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

131 783 167.65 BGN
95 873 605.70 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 81 492 564.85 14 381 040.85 35 909 561.95 131 783 167.65
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 81 492 564.85 14 381 040.85 35 909 561.95 131 783 167.65

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки, Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обекти на територията на „ВиК“ ООД, гр. Русе“, Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обекти на територията на „ВиК“ ООД, гр. Русе“
Предмет на предвидената процедура: „Изпълнение на СМР за обект: Подмяна на чугунен водопровод Ф100 мм и Ф200 мм с чугун Ф100 мм с дължина L=117 м и Ф200 мм с дължина L=266 м и СВО, по ул. „Църковна независимост", гр. Русе“ , Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изпълнение на СМР за обект: Подмяна на чугунен водопровод Ф100 мм и Ф200 мм с чугун Ф100 мм с дължина L=117 м и Ф200 мм с дължина L=266 м и СВО, по ул. „Църковна независимост", гр. Русе“
Предмет на предвидената процедура: ОП1, ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе, Стойност: 17 326 347.29
Предмет на предвидената процедура: ОП2 Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, ОБЕКТ 3.1: Обособена позиция 1: Инженеринг на обект: Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“, Стойност: 8 248 942.78
Предмет на предвидената процедура: ОП 2 Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе, ОБЕКТ 3.2: Обособена позиция 2: инженеринг на обект: Етап II – „Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“, Стойност: 21 885 693.25
Предмет на предвидената процедура: ОП3, ОБЕКТ 4: Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“ , Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа, Стойност: 36 315 600.64
Предмет на предвидената процедура: ОП4, ОБЕКТ 5: Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“, Стойност: 18 206 479.79
Предмет на предвидената процедура: ОП5, Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с реконструкция на ВиК мрежи, гр. Русе, Стойност: 1 264 674.35
Предмет на предвидената процедура: ОП6, Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с ВиК мрежи в Ср. Кула и Долапите и довеждащи водопроводи, Стойност: 1 391 700.00
Предмет на предвидената процедура: ОП7, Интеграция на система за мониторинг на преливници и ключови точки по канализационната мрежа, Стойност: 579 776.42
Предмет на предвидената процедура: ОП 8, Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и система за отчитане на продажби, Стойност: 590 038.00
Предмет на предвидената процедура: ОП 9, Информация и публичност на проекта, Стойност: 170 196.29
Предмет на предвидената процедура: ОП 10, Управление на проекта, Стойност: 3 549 999.53

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.