English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0009-C01
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна"' ООД
КФ ==> Околна среда
24.09.2019
09.10.2019
09.02.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Североизточен (BG33), Варна (BG331)

Описание

Проектното предложение предвижда инвестиции на обособената територия на "ВиК" Варна ООД. В рамките на проекта по компонент "водоснабдяване" ще бъдат реконструирани общо 22,49 км. магистрални и довеждащи водопроводи. По този начин ще бъде решен проблема с осигуряване на непрекъснато водоподаване към вилните зони и курортните комплекски на изток от гр.Варна. По компонент "събиране, отвеждане и пречистване" ще се изгради/реконструира общо 80,82 км. канализационни мрежи и 1 канално-помпена станция. Проектното предложение предвижда инвестиции за агломерация Варна- „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. “Княз Борис“ I.“ -„Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“-„Доизграждане на канализационна мрежа в СО “Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. “Христо Смирненски“, Реконструкция на канализационни клонове по бул.“Вл. Варненчик“, Реконструкция на магистрален водопровод Варна-Пясъци III етап.“ -„Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, “Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни Пясъци III етап.“2. „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна.“ - „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Дъскотна“.“ - „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“.- „Инженеринг на обект: „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Игнатиево“.-„Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“. 
Дейности
 • Дейност 1: Подготовка на проекта: Дейност 1 "Подготовка на проекта" обединява всички мерки, които бенефициентът ще предприеме, за да гарантира безпроблемното изпълнение на инвестиционните намерения в цялост. Екипът за подготовка на проекта е сформиран изцяло от експерти от структурата на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД или т нар. „вътрешни“ за бенефициента, под формата на Звено за подготовка на проекта /ЗПП/. Звеното е сформирано на 01.09.2018 г. и ще продължи работа до датата на подписване на АДБФП. Дружеството приема за индикативна прогнозна дата за сключване на АДБФП – 10.2019 г. Като след подписването му ЗПП ще се преструктурира в част от Звеното за управление на проекта. Това ще осигури и безпроблемното и адекватно прехвърляне на информация и процеси, което от своя страна ще осигури качественото управление на целия процес по кандидатстване и последващо управление на проекта. Звено за подготовка на проекта е съставено от експерти със следните длъжности: 1- Ръководител на Звеното 2- Координатор 3- Експерт "Юрист" 4- Експерт "финансови и стопански анализи" 5- Експерт "техническа информация" В дейност 1 са включени разходи за подпомагане работата на ЗПП, разходи за такси , разходи за заплати и осигурителни вноски на Звено за подготовка на проекта. Описанието на Дейност 1 е подробно представено в т. 12 от ФК "Прикачени електронно подписани документи", Вид: "Други документи", в папка с наименование "Deynosti'', 07. Deynost_01_ZPP.
 • Дейност 2: Подготовка на документации за участие по ЗОП: Дейност 2 "Подготовка на документации за участие по ЗОП" ще се осъществява от „външен“ за бенефициента изпълнител. За целта бенефициентът проведе обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, събиране на оферти с обява с предмет „Подготовка на пълен комплект документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“. Предмет на поръчката е изготвяне документации за обществени поръчки, въз основа на които ще се проведат процедурите за избор на изпълнители на заложените в проектното предложение дейности, чрез които ще се реализира инвестиционното намерение на оператора. Бенефициентът има частичен опит с провеждането на обществени поръчки със сходен предмет и няма капацитет за изготвяне на всички документации почти едновременно, което налага използването на външен изпълнител. По време на изпълнение на дейността следва да се изготвят документации по обществени поръчки с предмет и планиран график както следва: 1. „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис I“‘ - 10.2019 г. 2. „Инженеринг на обект „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна“ - 12.2020 г. 3. „Инженеринг за обекти, свързани с външни водопроводи по обособени позиции“ - 01.2020 г. 4. „Инженеринг на обекти, свързани с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Варна по обособени позиции“ - 11.2019 г. 5. „Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с реконструкция и доизграждане на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III и I етап“ - 10.2019 г. 6. „Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с външни водопроводи“ - 01.2020 г. 7. „Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с ВиК мрежи в гр. Варна“ - 11.2019 г. 8. „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проекта“ 09.2019 г. 9. "Осигуряване на експерти от ЗУП " - 08.2019 г. 10. „Дотавка на оборудване и обзавеждане за ЗУП“ - 09.2019 г. Възлагането ще става с възлагателно писмо, поотделно за всяка документация, а приемането с приемо-предавателен протокол. Към настоящия момент по дейност 2 на външния изпълнител е възложена и вече обявена процедурата по дейност 4 с предмет "Осигуряване на експерти от ЗУП ".
 • Дейност 3: Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за всички обекти: Дейност 3 "Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за всички обекти " ще се осъществява от „външен“ за бенефициента изпълнител. За целта бенефициентът проведе обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, събиране на оферти с обява с предмет “Предварителна оценка за съответствие на идейни проекти по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ за обектите по проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“. Предмет на дейността е изготвянето на ОСИП за обектите, включени в инвестиционното предложение. Предвид изискването на чл. 142 от ЗУТ за предоставяне на ОСИП преди одобряването на идейния проект от главния архитект на общината, е необходимо дейността да бъде възложена на външен изпълнител преди стартирането на процедурите за инженеринг. Всяка оценка на съответствие за отделен обект ще се възлага, отчита и заплаща отделно, като изготвянето и ще стартира след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Изготвянето на предварителни оценки за съответствие на инвестиционни проекти се извършва от избран външен изпълнител за всички обекти, включени в инвестиционното намерение на В и К варна по проекта. Това са: 1. „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. “Княз Борис“ I. 2. Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна. 3. „Инженеринг на обект – „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Дъскотна“. 4. „Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Падина-Житница“. 5. „Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка „Игнатиево“. 6. „Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС „Чуката“ в посока с. Припек“. 7. Доизграждане на канализационна мрежа в СО “Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. “Христо Смирненски“, Реконструкция на канализационни клонове по бул. “Вл. Варненчик“, Реконструкция на магистрален водопровод Варна-Златни Пясъци III етап. 8. Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“,“Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап.
 • Дейност 4: Управление на проекта: Д-т 4 обединява процеса по упр. и цялостно администр. на проекта след подписване на АДБФП. Екипът за упр. на проекта ще бъде сформиран от смесен екип, вкл. „вътрешни“ /експерти от структ. на Бенефициента/ - 7 експ. и „външни“ /избрани чрез провеждане на процедура по ЗОП/ - 7 експ.. Индикат. прогн. дата за скл. на АДБФП – 10.2019 г. При подписването му ЗПП, съст. се от „вътрешни“ за организац. експерти ще бъде преструктурирано в Звено за управление на проекта като към същото ще бъдат назнач. още 2 експ.: 1 вътр. експерт „техн. експ.“ и 1 вътр. експ. „счетоводител“. Това ще осигури и безпробл. и адекватно прехвърляне на информ. и процеси, което от своя страна ще осигури качественото управл. на целия процес по кандидатстване и последващо управл. на проекта. Комуник. м/у "вътрешните" и "външните" експерти ще бъде гарантирана, както от договорните отношения м/у Бенефициента и външния изпълнит. така и от утвърдени вътр. правила, уреждащи цялостната организация и комуникация в ЗУП. Вътр. ЗУП ще бъде съставено то следните специалисти: Р-л на проекта, Координатор, Лице с юридическа експертиза, Лице с финансова експертиза, Лице със счетоводна експертиза, Лице с техн. експертиза, отг. за об. „Изгр. на канализац. мрежа и довеждащ канализац. колектор от с. Каменар, агл. Варна“ и „Лице с техн. експертиза“, отг. за об. „Реконстр. на участък от дерив. Китка – Варна – Площадка „Дъскотна“.Външното ЗУП ще бъде избрано с провеждане на процедура по чл.18, ал.1, т.1 във връзка с чл.20, ал.1,т.3,“б“ от ЗОП . Предмет на поръчката е да се осигурят експерти в екипа за управл. на проекта при възложителя, с което да се гарантира своевременното и качествено изпъл. на дейностите по тях и отчитане пред УО , съгласно изискванията на ОПОС 2014-2020. Експертите от екипа ще притежават разл. компетентности и познания, които в своята съвкупност ще гарантират успешното и качествено изпъл. на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. Външното ЗУП на проекта ще бъде съставено от следните специалисти: Админ. сътрудник, Лице по Комуникации, Лице с Юридическа експертиза, Лице с техн. експертиза, отг. за об. „Реконстр. и доизгр. на магистр. водопр. В-на - Зл. Пясъци I и III етап и пресв. на съществуващата водопр. мр., изгр. на канализац. колектори по бул. Кн. Борис I“, Лице с техн. експертиза, отг. за 3 подоб на об „Реконстр. на участък от д-я Китка- В-на и магистр. водопр.", Лице с техн. експертиза, отг. за об. „Доизгр. на канализац. мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Хр. Смирненски“, Реконстр. на канализац. кл. под бул. „Вл. Варненчик“, Реконстр. на магистр. водопр. „В-на - Зл. пясъци“ - III етап“, Лице с техн. експерт., отг. за об. „Доизгр. на канализац. мр. в СО: „Бриз“, „Св. Никола“, „Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изгр. на водопр. връзки към ново трасе на магистр. водопр. Варна - З. пясъци III етап“. Управителят на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД няма да участва в ЗУП.
 • Дейност 5: Информация и публичност на проекта: Предмет на дейността са изпълнение на различни по вид мерки за информация и комуникация с цел информиране на обществеността за получената от оператора подкрепа от Европейския съюз при реализирането на проекта. Целта на дейността е да се постигне качествено и професионално изпълнение на заложените в съответния проект мерки за информация и комуникация пред широката общественост. Тази дейност включва приложимите за процедурата мерки и реквизити от Приложение №2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия. Мерките за информация и комуникация, които кандидатът възнамерява да изпълни включват: Информационни табели - 1 бр. Билбордове - 12 бр. Постоянни обяснителни табели - 12 бр. Плакати - 200 бр. Публични събития (пресконференции) - 4 бр. Официални церемонии - 12 бр. Флаш памет (USB) 16 GB - 300 бр. Конферентни чанти - 300 бр. Подаръчни чанти - 300 бр. Чадъри - 300 бр. Тефтери - 500 бр. Химикалки - 500 бр. Банер/ транспарант - 4 бр. Разработване на интернет страница, включително и интернет банер - 1 бр. Ще бъде разработена нова страница, която ще се отваря от съществуващата на бенефициента. Информационни стикери - 200 бр. Публикации/ съобщения в местен печат или телевизия - 8 бр.
 • Дейност 6: Доставка на оборудване за ЗУП: Предмет на дейността е доставка на материали и оборудване за обезпечаване дейността на звеното за управление на проекта. Кандидатът предвижда да закупи оборудване и обзавеждане за нуждите на ЗУП, както следва: 1.1.1. Оборудване: Преносими компютри (лаптопи) с чанти - 7 бр. Стационарен компютър /сървър/ - 1 бр. Принтер настолен - 3 бр. Мултифункционално устройство (притер скенер факс и копир) - 2 бр. Флаш памет (USB) 16GB - 25 бр. Преносим Хард диск 2 ТВ - 14 бр. шредери - 1 бр. 1.1.2. Обзавеждане: Посетителски стол - 30 бр. Метален шкаф - 14 бр. Офис шкаф - 24 бр. Офис бюро - 14 бр. Офис стол - 14 бр. Контейнер с четири чекмеджета- 14 бр. Бяла дъска с алуминиева рамка - 2 бр. 1.1.3. Канцеларски материали: Хартия за принтер – пакет, формат А4, кашон - 100 Хартия за принтер – пакет, формат А3, кашон - 40 Цветни листове А4 - кашон - 10 Цветно хартиено кубче - 62 бр. Органайзер за бюро - 14 бр. Хоризонтална метална поставка - 14 бр. Картонен разделител хоризонтален 10, 5х24 см, пакет - 60 бр. Тонери за принтери - 70 бр. Класьор - 200 бр. Папка джоб А4, 0,028, пакет - 14 Кашони - 30 бр. Химикал - 100 бр. Молив автоматичен - 50 бр. DVD, кутия - 25 бр. CD , кутия - 25 бр. Папки (пластмасови), пакет - 100 бр. Перфоратори - големи - 14 бр. Телбод (машинки) - големи - 14 бр. Електронни калкулатори брой - 14 бр. Борд маркери за бяла дъска - 9 бр. Гилотина за листове, формат А3 - 2 бр.
 • Дейност 7: Оценка на засегнати имоти и отчуждаване: Предмет на дейността е изготвяне на пазарна оценка на поземлени имоти от независим оценител, която е необходима за учредяване на вещни права за обекти извън регулацията на населените места. Не се предвижда закупуване на имоти. Опис на засегнатите имоти, както следва: Подобект Брой имоти частна собственост Дъскотна-житница 3 бр. Дъскотна-падина 32 бр. Игнатиево 1 бр. Припек 4 бр. Белослав 4 бр. Девня 2 бр. Страшимирово 4 бр.
 • Дейност 8: Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис I“: Дейност 8 предвижда изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по ФИДИК Жълта книга, включващ реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи „Варна - Златни Пясъци I и III етап“ и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, както и изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис I. Технически параметри - Част водоснабдяване Доизграждане на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ III етап от СО „Траката“ до ПС „Ален мак“ (Ф630/Ф500mm) с дължина 6,122 km, реконструкция на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци - I етап (ф500mm) с дължина 2,657 km и изграждане на връзки, осигуряващи захранването на водопроводната мрежа, водоснабдявана от старо трасе на Варна-Златни Пясъци II-ри етап(ф110-500)mm, с дължина 4,155 km. Реконструкция и изграждане на 197 бр. СВО. Материалът, предвиден за изграждане е PEHD PN 16/10. Технически параметри - Част канализация Изграждане на канализация по ул. „Княз Борис I“, DN 315, L=3,79 km, изграждане на тласкател DN 110 PE, L=0,135 km и изграждане на 67 бр. СКО. Материалът предвиден за изграждане на гравитачната канализация е PP. Подробното описание на всички участъци (наименование, дължина, диаметър и материал) по Дейност 8 е представено в табличен вид в т. 12 от ФК "Прикачени електронно подписани документи", Вид: "Други документи", в папка с наименование "Deynosti'', 07. Deynost_08.
 • Дейност 9 : Инженеринг на обект „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна“: Дейност 9 предвижда изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по ФИДИК Жълта книга, включващ изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна. Технически параметри - Част канализация Доизграждане на битова канализация в с. Каменар, изграждане на довеждащ колектор от с. Каменар по ново трасе по пътя до включването с IIри горнопоясен колектор, DN 315, L=4,8 km, изграждане на 344бр,. СКО. Материалът предвиден за изграждане на гравитачната канализация е PP. Подробното описание на всички участъци (наименование, дължина, диаметър и материал) по Дейност 9 е представено в табличен вид в т. 12 от ФК "Прикачени електронно подписани документи", Вид: "Други документи", в папка с наименование "Deynosti'', 07. Deynost_09.
 • Дейност 10: Инженеринг за обекти, свързани с външни водопроводи: Дейност 10 предвижда изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по ФИДИК Жълта книга, включващ реконструкция на участъци от деривация Китка – Варна – Площадка „Дъскотна“, Площадка „Падина-Житница“, Площадка „Игнатиево“, както и реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня –Варна– II етап от ПС “Чуката“ в посока с. Припек“. 1.3.1. Подобект 3.1: Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Дъскотна“ 1.3.1.1. Основни технически и финансови параметри Технически параметри - Част водоснабдяване Реконструкция на участък с дължина 0,066 km от деривация Китка–Варна в участъка „Дъскотна“ със стоманени тръби Ф1600x10mm (PN10), с антикорозионна защита и допълнителен предпазен стоманобетонов кожух. 1.3.2. Подобект 3.2: Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Падина-Житница“ 1.3.2.1. Основни технически и финансови параметри Технически параметри - Част водоснабдяване Реконструкция на участък с дължина 2,593 km от деривация Китка–Варна в участъка „Падина-Житница“ със стоманени тръби Ф1400x10mm(PN10), с антикорозионна защита. 1.3.3. Подобект 3.3:Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Игнатиево” 1.3.3.1. Основни технически и финансови параметри Технически параметри - Част водоснабдяване Реконструкция на участък с дължина 1,133 km от деривация Китка–Варна в участъка „Игнатиево“ със стоманени тръби Ф1400x10mm(PN10), с антикорозионна защита. 1.3.4. Подобект 3.4: Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня-Варна – II етап от ПС “Чуката“ в посока с. Припек 1.3.4.1. Основни технически и финансови параметри Технически параметри - Част водоснабдяване Реконструкция на участък с дължина 3,552 km от деривация Девня -Варна – II етап от ПС “Чуката“ със стоманени тръби Ф1000x10mm(PN10), с антикорозионна защита. Подробното описание на всички участъци (наименование, дължина, диаметър и материал) по Дейност 10 е представено в табличен вид в т. 12 от ФК "Прикачени електронно подписани документи", Вид: "Други документи", в папка с наименование "Deynosti'', 07. Deynost_10.
 • Дейност 11: Инженеринг на обекти, свързани с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Варна: Дейност 11 предвижда изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по ФИДИК Жълта книга, включващ доизгр. на канал. мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконстр. на канал. клон под бул. „Вл. Варненчик“ и реконстр. на магистр. водопровод „Варна - Златни пясъци“ - III етап“, както и доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III етап“. 1.4.1.Подобект 4.1: Доизгр. на канал. мрежа в СО "Изгрев", "Кочмар", "Сълзица", "Пчелина" и "Сотира", бул. Христо Смирненски, Реконструкция на канализационни клонове по бул. Вл. Варненчик, Реконструкция на магистрален водопровод Варна - Зл. Пясъци III етап 1.4.1.1. Осн. технически и финансови параметри Технически параметри - Част канализация Доизгр. на канал. мрежа в СО "Изгрев" (DN 315, L=6,31km, СКО-521 бр.), "Кочмар"(DN 315, L=1,36 km, СКО-96 бр.), "Сълзица" "(DN 315, L=1,27 km, СКО-90 бр.), "Пчелина" (DN 315, L= 6,56 m, DN 500, L=0,81, СКО-556 бр.) и "Сотира" "(DN 315, L=1,68 m, СКО-162 бр.) Изграждане на канализация по бул. Христо Смирненски DN 315, L=2.35km Реконстр. на канал. клонове по бул. Вл. Варненчик DN 2000, L=0,32km Материалът предвиден за изграждане на гравитачната канализация е PP. Технически параметри - Част водоснабдяване Реконструкция на магистрален водопровод Варна-Зл. пясъци III етап с дължина 3,994 km с диаметър Ф1000 mm. Материалът, предвиден за изграждане, е PEHD PN 10. 1.4.2. Подобект 4.2: Доизг. на канализационна мрежа в СО: Бриз, "Свети Никола", "Ален мак", "Ваялар", "Траката", "Манастирски рид" и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна – Златни пясъци III етап 1.4.2.1.Основни технически и финансови параметри Технически параметри - Част канализация Доизграждане на канализационна мрежа в СО: Бриз DN 315, L= 1,58m, СКО-112 бр.), "Свети Никола" DN 315, L= 4,96m, СКО-353 бр.), "Ален мак" DN 315, L= 9,16m, СКО-701 бр.), "Ваялар" DN 315, L= 10,45m, СКО-813 бр.), "Траката" DN 315, L= 16,58m, СКО-1256 бр.), "Манастирски рид" DN 315, L= 8,85m, СКО-629 бр.) Изграждане на 1бр. КПС Q= 60.07 dm3/s, H = 19.53 m, P = 38.0 kW (1+1) Материалът предвиден за изграждане на гравитачната канализация е PP. Технически параметри - Част водоснабдяване Доизграждане на трасето на магистрален водопровод "Варна - Златни Пясъци" III етап по ул. ул. Петър Попов и ул. Вилям Янсон с дължина 2,428 km, както и доизграждане и реконструкция на всички останали връзки, захранващи водопроводи и клонове, с дължина 9,455 km, изграждане на 470 СВО. Материалът, предвиден за изграждане, е PEHD PN 10. Подробното описание на всички участъци (наименование, дължина, диаметър и материал) по Дейност 11 е представено в табличен вид в т. 12 от ФК "Прикачени електронно подписани документи", Вид: "Други документи", в папка с наименование "Deynosti'', 07. Deynost_11.
 • Дейност 12: Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с реконструкция и доизграждане на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III и I етап: Дейност 12 предвижда упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с реконструкция и доизграждане на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III и I етап. Изпълнението на дейностите по поръчката включва проверка на технически / работен проект на Изпълнителя, изготвяне на допълнения към доклада за съответствие, упражняване на НСН съгласно ЗУТ, изпълняване функциите на Инженер по ФИДИК по време на строителство и периода за съобщаване на дефекти. Дейностите по тази поръчка ще се изпълнява за 1 договор за Инженеринг, описан в дейност 8 от Плана за изпълнение, а именно: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна - Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис I“. Задълженията на избрания изпълнител ще бъдат съгл. стандартизираните документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC. Всички дейности за обекта ще се възлагат след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
 • Дейност 13: Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с външни водопроводи: Дейност 13 предвижда упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с външни водопроводи. Дейностите по тази поръчка ще се изпълняват за 4 договора за Инженеринг (за 4 подобекта), описани в дейност 10, както следва: - Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Дъскотна“; - Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Падина-Житница“; - Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Игнатиево“; - Инженеринг на обект „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня –Варна– II етап от ПС “Чуката“ в посока с. Припек“ Гореспоменатите строителни обекти ще бъдат с една фирма за строителен надзор, сходни са като строителни дейности и ще се изпълняват по едно и също време. Проследяването и координирането на графиците за изпълнение, организацията на движението и др. ще бъде по-лесно, когато се контролира от една фирма за строителен надзор. За Възложителя също ще бъде облекчение да поддържа комуникация с един изпълнител на НСН и Инженер по ФИДИК. Като изискване към организационната структура на НСН и Инженер по ФИДИК ще бъде поставено да се предвидят отделни ръководители за отделните строителни обекти. Задълженията на избрания изпълнител ще бъдат съгл. стандартизираните документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC. Общата сума за изпълнение на дейностите по договора за НСН и Инженер по ФИДИК ще бъде разделена на отделни суми, които кореспондират на отделните строителни договори. Всички дейности за всеки отделен обект ще се възлага, отчита и заплаща отделно, като изготвянето и ще стартира след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
 • Дейност 14: Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с ВиК мрежи в гр. Варна: Дейностите по тази поръчка ще се изпълняват за 3 договора за Инженеринг, описани в дейности 9 и 11, както следва: - Инженеринг на обект „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна“; - Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, Реконструкция на канализационен клон под бул. „Вл. Варненчик“, Реконструкция на магистрален водопровод „Варна - Златни пясъци“ - III етап; - Доизграждане на канализационна мрежа в СО: „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III етап Гореспоменатите строителни обекти, които ще бъдат с една фирма за строителен надзор, са разположени в ОТ Варна, сходни са като строителни дейности и ще се изпълняват по едно и също време. Проследяването и координирането на графиците за изпълнение, организацията на движението и др. ще бъде по-лесно, когато се контролира от една фирма за строителен надзор. За Възложителя също ще бъде облекчение да поддържа комуникация с един изпълнител на НСН и Инженер по ФИДИК. Като изискване към организационната структура на НСН и Инженер по ФИДИК ще бъде поставено да се предвидят отделни ръководители за отделните строителни обекти. Задълженията на избрания изпълнител ще бъдат съгл. стандартизираните документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC. Общата сума за изпълнение на дейностите по договора за НСН и Инженер по ФИДИК ще бъде разделена на отделни суми, които кореспондират на отделните строителни договори. Всички дейности за всеки отделен обект ще се възлага, отчита и заплаща отделно, като изготвянето и ще стартира след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 56.35, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 273 011.00, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 273 011.00, Достигната стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 330 015.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

138 372 401.80 BGN
96 760 214.66 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 82 246 182.48 14 514 032.18 41 612 187.14 138 372 401.80
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 82 246 182.48 14 514 032.18 41 612 187.14 138 372 401.80

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.