English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-5.002-0006-C02
Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград
КФ ==> Околна среда
04.07.2018
14.06.2017
14.05.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Благоевград

Описание

Проектното предложение предвижда актуализацията на настоящата Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди чрез изготвянето на комплексна програма за достигане на установените норми на замърсителите - ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Благоевград. Настоящата програмата за качеството на атмосферния въздух е с период на действие 2015-2018 г. В съответствие с изискванията на чл. 27 от ЗЧАВ и чл. 30 от Наредба №7/03. 05. 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, територията на община Благоевград е включена в списъка на районите за оценка и управление на КАВ на територията на Република България като зона/териториална единица, в която се констатира замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Данни за превишаване установените норми на ФПЧ10 и ПАВ за територията на Община Благоевград са регистрирани от непрекъснати измервания в постоянно действащ пункт за мониторинг на Националната система за мониторинг на околната среда. Актуализацията на Програмата за качество на атмосферния въздух на територията на община Благоевград е ангажимент съгласно националното законодателство, което транспонира изцяло Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. Данните от пункта за мониторинг, разположен на територията на община Благоевград, се докладват ежегодно на Европейската комисия, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО и са обект на наказателна процедура по Нарушение № 2010/2109 за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух.
Изготвената комплексна програма за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ ще включва цели, етапи и срокове за тяхното постигане, средства за обезпечаването им, система за отчет и контрол за изпълнението и система за оценка на резултатите.
Дейности
 • Дейността включва изготвяне на формуляра за кандидатстване и придружаващата документация за проектното предложение, проверка и окомплектоване на пакета документи съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата преди подаването им в ИСУН 2020. В обявения срок за кандидатстване Община Благоевград сключи договор № 98-00-9/19.01.2017 г. със сдружение "Юропроф" АД - София. Срокът на договора е до 15 дни от подписването и не по-късно от 12:00 ч. на 30.01.2017 г., а стойността е 13 500,00 лв. без ДДС и 16 200,00 лв. с ДДС. В срок беше изготвен и предоставен формуляр за кандидатстване, както и цялата изискуема по насоките за кандидатстване придружаваща документация за целите на кандидатстването. За изпълнението на дейността има подписан приемо-предавателен протокол между Община Благоевград и сдружение "Юропроф"АД.
 • В процеса на изпълнение на настоящото проектно предложение определени дейности, изискващи специализирана експертиза и ресурси ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Изпълнителите ще бъдат избрани чрез провеждане на процедури за избор на изпълнители при спазване изискванията и разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. В процеса на изпълнение на проекта се предвиждат следните процедури за избор на изпълнители: 1. Избор на изпълнител за дейностите по актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух чрез изготвяне на комплексна програма за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ и провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост - чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2. Избор на изпълнител за дейностите по информация и публичност - чл. 20, ал. 2 от ЗОП Предвид заложения ресурс за изпълнение на дейността по подготовка на документацията за провеждане на обществените поръчки, община Благоевград ще възложи директно изпълнението й - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвидено е да стартира още в първия месец от изпълнението на проекта, като срокът за изготвяне и предоставяне на тръжната документация от изпълнителя ще бъде до 30 дни.
 • Изпълнителите ще бъдат избрани чрез провеждане на процедури за избор на изпълнители при спазване изискванията и разпоредбите на ЗОП. В процеса на изпълнение на проекта се предвижда провеждането на следните процедури за избор на изпълнители: 1. Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух чрез изготвяне на комплексна програма за достигане на установените норми за ФПЧ10 и ПАВ и провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост 2. Избор на изпълнител за изработване на материали за осигуряване на публичност и визуализация на проекта. Тръжните процедури ще бъдат проведени при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство, като при разработване на документацията за съответната обществена поръчка ще се идентифицират ключови въпроси, свързани с избора на типа процедура, критериите, които да бъдат заложени в методиката за оценка, изискванията към кандидатите за технически и финансови възможности и др. Процедурите ще се провеждат по утвърдения ред, включващ: - Утвърждаване на решение, обявление и документация за обществената поръчка, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки; - Изпращане на решението и обявлението до АОП за вписване в регистъра на обществените поръчки; - Приемане и съхраняване на офертите на участниците до разглеждането им от оценителната комисия; - Разясняване по документацията за участие при поискване от участник в сроковете по ЗОП; - Издаване на Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка; - Изготвяне на списък с участниците и получените оферти; - Разглеждане, класиране и оценка на офертите от комисията; - Издаване на решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка; - Изпращане на решението до участниците; - Подготовка и подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка. Финансовият ресурс за изпълнение на дейността по актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух чрез изготвяне на комплексна програма за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ и провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост, е: 58 500 лв. без ДДС. В конкретния случай приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 2, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 30 000 (тридесет хиляди) лева до 70 000 (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят прилага реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява. Очакваната продължителност на избора на изпълнител е 2 месеца. Финансовият ресурс за изпълнение на мерките по публичност и информация е 700,00 лв. без ДДС. Приложимият режим е открита процедура по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗОП. Предвижданата продължителност за избора на изпълнители е 2 месеца.
 • Дейността включва актуализиране на общинската програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди чрез изготвяне на комплексна програма за достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и за постигане на утвърдените норми за КАВ в съответствие с нормативната уредба и по-специално с изискванията на Приложение №15 към чл. 34, ал. 1, чл. 38, ал. 1, чл. 40, ал. 2 от Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, описващо подробно съдържанието на програмите за КАВ; с изискванията на Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на КАВ, в които е налице превишаване на установените норми; и следвайки изискванията,посочени в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, утвърдени със Заповед № РД-ОП-84/22.07.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПОС. Съгласно изискванията на Приложение № 15 от Наредба №12/15.07.2010 г. програмата за подобряване на КАВ следва да съдържа: съгласно Раздел I: 1.Локализация на наднорменото замърсяване 2.Обща информация за замърсената територия 3. Отговорни органи 4. Характер и оценка на замърсяването 5. Произход на замърсяването 6. Анализ на ситуацията 7. Информация за мерките или проектите за подобряване на КАВ, прилагани преди и след влизане в сила на наредбата 8. Информация за мерките планирани за дългосрочна перспектива 9. Списък на използваните документи. В случаите на удължаване на крайните срокове за постигане на съответствие с нормите, следва да се допълни съдържанието на програмите съгласно Раздел II от Приложение №15. Изготвената комплексна програма следва да обхваща период от пет години: от 2019 - 2023 г. За базова година се приема 2017 г. В обхвата на тази дейност се включва и провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост по реда на Глава VI, Раздел II от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони пред компетентния орган - РИОСВ - Благоевград.
 • В рамките на проектната дейност се предвижда да се извършат редица от мерки за повишаване информираността на населението, като се разяснят целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на Европейския съюз и фондовете за осъществяването му. Целта на дейността е: -Осигуряване на максимално информационно покритие в Община Благоевград и извън нея за конкретните предстоящи дейности по проекта -Осигуряване на информация и публичност за финансовия принос на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за реализацията на проекта -Осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост -Осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта. Мерките ще се прилагат съгласно Правилата на Регламент на (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. към Националната комуникационна стратегия за 2014-2020 г. и са съобразени с изискванията на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. За изпълнението на дейността е предвидено външно възлагане на следните дейности: 1.Изработване на плакати с информация за проекта и финансовата подкрепа от ЕС 2.Отпечатване на брандирани тетрадки 3.Изработване на химикали. Финансовият ресурс, определен за това възлагане, е 700,00 лв. без ДДС или 840,00 лв. с ДДС. След одобрение от страна на Управляващия орган на проектното предложение и подписване на Административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, екипа по проекта ще публикува на интернет-страницата на Община Благоевград информация за одобрения проект, неговата цел, бюджет и срок на изпълнение. Публикацията ще бъде направена според изискванията на Единният наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., а именно: -ще бъде поставена емблемата на ЕС -ще бъде упоменат "Европейският съюз" -ще бъде споменат фонда, а именно Кохезионният фонд на ЕС -логота на програмния период 2014-2020 г. и наименованието на оперативната програма - Околна среда 2014-2020 г. -наименованието на проекта, общата му стойност, както и размера на европейското и националното съфинансиране. Тази мярка ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта, като периодично ще се публикува на интернет-страницата на Община Благоевград информация за мероприятията и обсъжданията свързани с проекта. Освен тази мярка за собствено изпълнение, бенефициента ще организира встъпителна пресконференция, на която да представи проекта. Ще бъде разпространено прессъобщение до средствата за масово осведомяване с регионално значение за датата, мястото и кратка информация за проекта. Предварителна информация за събитието ще се публикува и на интернет-страницата на бенефициента, също така информация за публичното събитие ще бъде предоставена на УО и на Областният информационен център - Благоевград.
 • Дейността цели осигуряване правилното протичане изпълнението на проекта.Чрез нея се гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на заложените дейности в проекта. Предвижда се сформиране на Екип по организация и управление на проекта от експерти в общинската администрация.Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще продължи дейността си през целия период.Екипът ще отговаря за планирането,организацията,координацията,контрола и отчитане изпълнението на проектните дейности.За осъществяването на дейността и отчитането на напредъка по проекта ще бъдат приложени следните методи: 1)Метод на планирането-предвиждане и своевременно дефиниране на възможните рискове в процеса на изпълнение на дейностите 2)Методи за организация и координация-вътрешната координация на бенефициента,координацията и администрирането на задачите,разработването на индивидуален времеви график за изпълнение на проекта,архивиране на документацията 3)Финансово-счетоводни методи за проследяване законосъобразността и целесъобразността на разходването на средствата,изготвяне на подробни финансови справки и обработка на първични счетоводни документи 4)Контролни методи-изготвяне на регулярни отчети за напредъка, вътрешен мониторинг 5)Методи за събиране на първична информация-включени са измерване,проверка,наблюдение и експертна оценка 6)Методи за обработка и анализ на информацията-анализ,моделиране,прогнозиране,проектиране В екипа ще бъдат включени ръководител,счетоводител и технически сътрудник.Като първа стъпка ще бъде организирана и проведена начална организационна среща,на която ще бъде обсъден подробен план за осъществяване на дейностите и ще бъдат разпределени отговорностите между членовете на екипа,а именно: -техническият сътрудник ще поеме функциите по мониторинг и докладване (доклади, протоколи, техн. отчети), информационната обезпеченост на проекта -счетоводителят по проекта ще отговаря за финансовата част,ще осъществява контрол върху правилното разходване на средствата и финансовото отчитане по проекта Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях.Ръководителят на проекта определя целите на вътрешната оценка и контрол в рамките на екип и механизмите за мониторинг на напредъка,а именно: -отчитане напредъка на проекта пред УО на ОПОС -своевременно реагиране на промените и проблемите с оглед запазване на очакваното въздействие от проекта върху целевата група -отчитане на ефектите и въздействието на отделните етапи на проекта -контролира работата на членовете на екипа -преглед изпълнението на заложените задачи отстрана на членовете на екипа -проверява документацията за действително извършени количества работи и нарежда разплащането им, ако няма нередности -съгласува изготвените отчети от екипа -одобрява изготвените от екипа доклади за напредъка по проекта -обсъжда с екипа възникнали проблеми и предприема действия за отстраняването им -приема доклади от изпълнители на сключени договори и др. Счетоводителят ще следи за изпълнението на финансовата част по проекта.Той ще води счетоводството и извършва всички плащания като прилага националните и международни счетоводни стандарти и добри практики.Подготвя периодични месечни отчети за Ръководителя на проекта, които точно отразяват степента на усвояване и разходване на средствата.Подготвя исканията за плащане (авансово, междинно, окончателно) и финалния финансов отчет при приключване на проекта. Техническият сътрудник ще подпомага подготвянето на документацията по проекта, събира и предоставя на Ръководителя информация за изпълнението на проекта, поддържа кореспонденцията по проекта.Техническият сътрудник ще подпомага Ръководителя в неговите задължения,ще съхранява документацията по проекта,ще изготвя техническите отчети-междинни и финални,ще изготвя протоколи от вътрешни срещи и ще изпълнява други поставени задачи от Ръководителя.

Индикатори

Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

98 140.00 BGN
98 140.00 BGN
36 452.99 BGN
85.00 %
 • [1] Мерки, свързани с качеството на въздуха
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 83 419.00 14 721.00 0.00 98 140.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 83 419.00 14 721.00 0.00 98 140.00

Тръжни процедури

Наименование: Избор на изпълнители за актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух чрез изготвяне на комплексна програма за достигане на установените норми за ФПЧ10 и ПАВ и провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост, Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнители за актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух чрез изготвяне на комплексна програма за достигане на установените норми за ФПЧ10 и ПАВ и провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимост, Стойност: 58 500.00
Наименование: Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект "Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград", по приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." по обособени позиции - Обособена позиция №1 "Изработване на плакати и брандирани тетрадки", Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изработване на материали по публичност и информация, Стойност: 700.00
Наименование: Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект "Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград", по приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." по обособени позиции - Обособена позиция №2 "Изработване на химикали", Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изработване на материали по публичност и информация, Стойност: 700.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).