English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.006-0001-C01
"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България"
КФ ==> Околна среда
26.10.2016
26.10.2016
30.06.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Асеновград

Описание

„Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България“ е разработен с оглед преодоляване на проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Асеновград и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.
Основните дейности, предвидени рамките на проекта са следните:
1. Рехабилитация на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок, която се намира в едно трасе с канализационната мрежа обект на подмяна. 
2. Рехабилитация на смесената канализационна мрежа с изтекъл експлоатационен срок. Разширяване на съществуващата мрежа към предложената площадка на бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води в комбинация със затварянето на съществуващите зауствания на отпадъчни води в реката и подмяната/рехабилитацията и разширението на съществуващите колектори в градската област според бъдещите хидравлични нужди. 
3. Изграждане на ПСОВ за 65 350 ЕЖ, с механично и биологично стъпало и степен на пречистване, удовлетворяваща изисквания на Директива 91/271/ЕИО, вкл. довеждаща техническа инфраструктура.
В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигнато подобряване на качеството на живот на населението на територията на гр. Асеновград, преодоляване на здравно-екологичните рискове и предоставянето на качествени екологични услуги на гражданите, като основна целева група.
Очакваният брой население, което ще се обслужва от рехабилитираната водоснабдителна инфраструктура е 2 645 постоянни жители.
Очакваният брой на населението, което ще се обслужва от рехабилитираната смесена система, е 49 626 постоянни жители.
Пречиствателната станция ще обслужва 65 350 ЕЖ.
Дейности
 • В рамките на дейността е извършено актуализиране на Анализ разходи-ползи за „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, въз основа на изискванията за Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, публикувано от Европейската комисия (ЕК), както и приложими наръчници, указания и ръководства за подготовка на проектни предложения и за изготвяне на анализ на разходите и ползите по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изготвеният актуализиран АРП включва следните основни аспекти: Финансов анализ – включително оценка на бъдещите приходи, генерирани от проекта по време на неговия икономически живот, оценка на финансовата устойчивост, оценка на нивото на финансов дефицит, който е необходим, за да бъде проектът финансово жизнеспособен. Оценката за нивото на финансова помощ включва изработването на финансов модел, който покрива икономическия живот на проекта. Моделът използва за оценка на дисконтираната стойност на бъдещите нетни приходи (т.е. приходите минус разходите за експлоатация и поддръжка). С оглед оценка на поносимостта на проекта, е изчислено прогнозното ниво на поносимост на тарифите (средните разходи на домакинство за предоставяната услуга към средните доходи на домакинство). В рамките на финансовия модел са разработени два сценария сценарий „без проект“ и сценарий „със проект“. Социална поносимост на цената за населението – в рамките на анализа е приложена концепцията на „социална поносимост“ на тарифите за домакинствата, която е свързана със средния доход на домакинство. В рамките на анализа се определя как всяка промяна в тарифната политика ще засегне домакинства с различни нива на доходите, особено на тези домакинства с по-ниски доходи и да разгледа различни варианти. Принцип „Замърсителят плаща“ – прилага се и за промишлени и битови отпадъчни води, които ще бъдат пречиствани в ПСОВ. Тарифите се разработват, като се вземат предвид всички товари в потока на отпадъчните води, както и съответните разходи на ПСОВ. Анализ на чувствителността и риска - Финансовият модел включва анализ на чувствителността. Идентифицирани са ключови променливи, от които се влияе финансовото състояние на ВиК оператора. Разработени са сценарии чрез допускания по променливите, за да се провери чувствителността на проектите. Икономически анализ - Икономическото въздействие на проекта е изразено, доколкото евъзможно, с количествени понятия. Финансовите ползи, заедно с всички социални, екологични и здравни ползи, генерирани от проекта, са точно описани. Определени са: икономическа вътрешна норма на възвръщаемост, нетна настояща стойност и съотношението разходи-ползи. За изпълнение на дейността след проведена публична покана по реда на ЗОП, на 22.02.2016 г. е сключен договор между община Асеновград и "Рила Консулт" ЕООД с предмет:„Актуализиране на Анализ разходи – ползи, като част от проектно предложение „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“. Изпълнението на дейностите е предвидено да се осъществи в срок от 15 календарни дни, считано от датата на предаване от Възложителя към Изпълнителя на необходимата изходна информация и данни за изпълнението на предмета на договора. Изходната информация е предадена в деня на подписване на договора, а именно 22.02.2016 г. На 25.02.2016 г. с подписването на двустранен приемо – предавателен протокол изпълнителят е предал, а Възложителят е приел изготвения анализ разходи – ползи в писмен вид, на хартиен и електронен носител. Дейността е изпълнена в срок.
 • Обхватът на дейностите по изграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на град Асеновград включва: Рехабилитация на водоснабдителни тръби и смесена канализационна мрежа, с отдавна изтекъл експлоатационен срок по лотове 100; 200; 500 и 600 съгласно одобрен работен проект. Дължините на отделните лотове са както следва: лот 100 – 1448,04м; лот 200 – 1548,24м; лот 500 – 3458,03м; лот 600 – 1703,29м; ЛОТ 100 включва изграждането на нов външен колектор, отвеждащ водите от източната част на града, преливник 6-нов с отливен канал и пресичане на река „Асеница” с дюкер. ЛОТ 200 включва изграждането на нов колектор по западния бряг на река „Асеница” по продължение на ул. „Индустриална” в участъка от кръстовището с ул. „Възрожденци” до площадката на новопроектирана ГПСОВ – Асеновград, два нови преливника 5 и 7 и съответните им отливни канали. ЛОТ 500 обхваща реконструкцията на съществуващ колектор на източната част на града по цялата дължина на река „Асеница”. Включена е частта от централната административна зона на града до северният край на регулационата граница. Новият колектор е включен към външния колектор от Лот100. Разглежданият участък обхваща и два нови преливника – 2 и 3 със съответните им отливни канали. В обхвата влизат и реконструкциите на второстепенни клонoве. ЛОТ 600 обхваща реконструкцията на съществуващ колектор на западната част на града по цялата дължина на река „Асеница”. Включена е частта от кръстовището на ул. „Индустриална” с бул. „Васил Левски” до началото на колектор лот 200 при северният край на индустриална зона. Разглежданият участък обхваща и един нов преливник – 4 със съответния му отливен канал. В обхвата влизат и реконструкциите на 5 на брой второстепенни клона. Съгласно одобрения работен проект се предвижда рехабилитация на водоснабдителната мрежа, попадаща в едно трасе с канализационните лотове 500 и 600. Изпълнението на дейността включва следните основни етапи: Етап 1: Изпълнение на СМР при спазване разпоредбите на ЗУТ и поднормативната уредба към него, изискванията на ДБФП и договора за обществена поръчка, в т.ч.: изпълнение на СМР съгласно одобрените строителни книжа; доставка и монтаж на технологично и друго оборудване. Етап 2: Законосъобразно предаване на строежа и въвеждане в експлоатация при спазване разпоредбите на ЗУТ и поднормативната уредба към него, изискванията на ДБФП и договора за обществена поръчка в т.ч.: приключване изпълнението на строежа със съставянето на Акт-Образец 15; Съставяне на Акт-Образец 17; назн.на ДПК в съотв.с Наредба № 2/31.07.2003г.;съставяне на Акт 16,издаване на Разрешение за ползване. На 27.02.2014 г. с Решение № А-576 на кмета на община Асеновград, за изпълнител на дейността е избрано Обединение „Станимака 2013“. След подписване на ДБФП между община Асеновград и МОСВ ще бъде сключен договор с избрания изпълнител.
 • В обхвата на инженеринга са включени следните основни дейности: 1. Разработване на работен инвестиционен проект за рехабилитация на водоснабдителни тръби и смесена канализационна мрежа, с отдавна изтекъл експлоатационен срок по лотове 300, 400, 550, 700, 800, 900 и участъци от лотове 500 и 600–гр.Асеновград, въз основа на разработения ПИП. С разработване на работния проект ще бъдат прецизирани и детайлизирани решенията на ПИП. Ще бъдат изяснени конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, и постигане съответствието на проектните решения с изискванията по чл.169 от ЗУТ и поднормативната уредба към него. Работния проект ще бъдат разработен в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ. След като бъде разработен работния проект ще бъде съгласуван с експлоатационните дружества и компетентните органи и одобрен от главния архитект на общината, след което ще бъде издадено разрешение за строеж. 2. След издаване на разрешение за строеж ще започне строителството, което ще включва: Рехабилитация на водоснабдителни тръби и смесена канализационна мрежа, с отдавна изтекъл експлоатационен срок по лотове 300, 400, 550, 700, 800, 900 и участъци от лотове 500 и 600, почистване на тръбите и видео проучване за останалата част от канализационната мрежа, съгласно одобрения ПИП. Водопроводната мрежа следва да се проектира и изпълни по участъците, попадащи в едно трасе с канализационните лотове. Канализационната мрежа е по лотове с дължини: лот 300 – 2693,37м; лот 400 – 1853,95м; лот 550 – 1112,49м; лот 700 – 1663,85м; лот 800 – 2242,80м; лот 900 – 1439,77м; лот 500 – 1722,15м; лот 600 – 1051,56м. Изпълнението на строителството ще включва следните основни етапи: Етап 1: Изпълнение на СМР при спазване разпоредбите на ЗУТ и поднормативната уредба към него, изискванията на ДБФП и договора за обществена поръчка, в т.ч.: изпълнение на СМР съгласно одобрените строителни книжа; доставка и монтаж на технологично и друго оборудване. Етап 2: Законосъобразно предаване на строежа и въвеждане в експлоатация при спазване разпоредбите на ЗУТ и поднормативната уредба към него, изискванията на ДБФП и договора за обществена поръчка в т.ч.: приключване изпълнението на строежа със съставянето на Акт-Образец 15; Съставяне на Акт-Образец 17; назн.на ДПК в съотв.с Наредба № 2/31.07.2003г.; съставяне на Акт16, издаване на Разрешение за ползване. 3. В рамките на инженеринга ще бъде осъществяван авторски надзор на изпълнението на рехабилитация на водоснабдителни тръби и смесена канализационна мрежа, с отдавна изтекъл експлоатационен срок по лотове 300, 400, 550, 700, 800, 900 и участъци от лотове 500 и 600–гр.Асеновград. В рамките на дейностите по авторски надзор ще бъде извършено следното: авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на СМР за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството; съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите. В резултат на проведена открита процедура на 27.02.2014 г. с Решение№А-576 на кмета на община Асеновград, за изпълнител на дейността е избран "ИСА 2000" ЕООД. След подписване на ДБФП между община Асеновград и МОСВ ще бъде сключен договор с избрания изпълнител.
 • В рамките на дейността се предвижда: 1. Разработване на работен инвестиционен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Асеновград. Проектът ще бъде разработен по технологична схема - „НИТРИФИКАЦИЯ / ДЕНИТРИФИКАЦИЯ” - Пречистване на отпадъчните води с активна утайка с биобасейни с нитрификация, предварителна денитрификация и симултантно хим. отстраняване на фосфора и отделна анеробна стабилизация на утайките в метантанк. Механично обезводняване на стабилизираната утайка. Пречиствателната станция следва да се оразмери и изпълни за 65 350 ЕЖ, максимален дебит на пречистване 391 l/s и минимален дебит на пречистване 47 l/s. Проектирането ще бъде изпълнено при съобразяване с наличния идеен проект и спазване на одобрената технологична схема и параметри на вход и изход на ПСОВ, като при изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани конкретните параметри по производствени сгради, отделни съоръжения и елементи на технологичното оборудване; Работният проект ще бъде разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията. Проектирането ще включва следните основни етапи: Етап 1: Преглед на наличната проектна документация, вкл. прединвестиционни проучвания за ПСОВ и идеен проект по част Технологична; Етап 2: Разработване на работен инвестиционен проект за ПОСВ, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията; Етап 2: Съгласуване и одобрение на работния инвестиционен проект ПОСВ и издаване на разрешение за строеж. 2. Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Асеновград, вкл. осъществяване на доставка и монтаж на необходимото машинно-технологично оборудване, както и изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до ПСОВ. Изпълнението на дейността включва следните основни етапи: Етап 1: Изпълнение на СМР, доставки на машинно-технологично оборудване за ПСОВ – гр. Асеновград и изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до ПСОВ. Етап 2: Законосъобразно предаване на строежа и въвеждане в експлоатация при спазване разпоредбите на ЗУТ и поднормативната уредба към него, изискванията на ДБФП и договора за обществена поръчка в т.ч.: приключване изпълнението на строежа със съставянето на Акт-Образец 15; Съставяне на Акт-Образец 17; назачаване на ДПК в съответствие с Наредба № 2/31.07.2003г.; съставяне на Акт 16, издаване на Разрешение за ползване на обекта. 3. В рамките на инженеринга ще бъде осъществяван авторски надзор по време на изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Асеновград, вкл. осъществяване на доставка и монтаж на необходимото машинно-технологично оборудване и изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до ПСОВ (като част от договор за инженеринг); В рамките на дейностите по авторски надзор ще бъде извършено следното: авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството; съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.
 • Дейността е свързана с осъществяване на дейностите на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, по отношение на: • Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Асеновград, България. Основните под-дейности в рамките на дейността са свързани с: 1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съотвествие с чл. 142, ал. 6 и ал. 8 от ЗУТ. 2. Изпълнение на дейностите по строителен надзор съгласно изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е както следва: отговорност за законосъобразно започване на строежа; отговорност за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл.5, ал.1, точка 2 от Наредба №2; КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба №2; отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; отговоност за оценка на енергийната ефективност; отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите , съставени по време на строителството; отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението; отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи; отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи. За изпълнение на дейността на 17.11.2014 г. с Решение на кмета на общината № А-2492 е избрано Обединение "Трансеко”. Предложената цена от избрания изпълнител е в общ размер на 2 180 150,00 лв. без ДДС, или 2 616 180,00 лв. с ДДС. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен след одобрение на проектното предложение и подписване на ДБФП между община Асеновград и МОСВ.
 • Дейността е свързана с осъществяване на дейностите на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, по отношение на: • Инженеринг на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград Основните под-дейности в рамките на дейността са свързани с: 1. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на предстоящия за изработване проект в съотвествие с чл. 142, ал. 6 и ал. 8 от ЗУТ. 2. Изпълнение на дейностите по строителен надзор съгласно изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е както следва: отговорност за законосъобразно започване на строежа; отговорност за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл.5, ал.1, точка 2 от Наредба №2; КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба №2; отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; отговоност за оценка на енергийната ефективност; отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите , съставени по време на строителството; отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението; отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително монтажните работи; отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи. За изпълнител на дейността на 17.11.2014 г. с Решение № А-2492 на кмета на община Асеновград е избрано обединение "Пловдивинвест 99". Предложената цена от избрания изпълнител е в общ размер на 1 107 000,00 лв. без ДДС, или 1 328 400,00 лв. с ДДС. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен след одобрение на проектното предложение и подписване на ДБФП между община Асеновград и МОСВ.
 • Дейността предвижда изпълнение на авторски надзор на: • Изпълнението на рехабилитация на водоснабдителни тръби и смесена канализационна мрежа, с отдавна изтекъл експлоатационен срок по лотове 100; 200; 500 и 600 (като част от договор за авторски надзор, въз основа на одобрен работен проект). В рамките на дейностите по авторски надзор ще бъде извършено следното: авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството; съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.
 • Община Асеновград, в качеството си на бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“ е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. За ефективното и качествено изпълнение на инвестиционен проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България“ и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с управление, координация, мониторинг и контрол, провеждане на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка, екипът, отговорен за управлението на проекта, ще бъде сформиран, както следва: функциите на екипа за управление на проекта ще бъдат възложени на експерти, назначени на срочен трудов договор за целите на проекта , притежаващи специални знания и умения, които да гарантират изпълнението на предвидения за реализация обем от дейности в срок. За управление на дейностите по настоящия проект след одобрение на проектното предложение и подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде създадена самостоятелно обособена организационна структура за управление на проекта, както следва: - Ръководител на проект; - Координатор на проекта, изпълняващ функциите и на координатор информация и комуникация; - Финансист на проект; - Технически експерт „Водопроводна мрежа“; - Технически експерт „Канализационна мрежа“; - Технически експерт „ПСОВ“; - Юрист на проекта, изпълняващ функциите и на лице по нередности; - Лице мониторинг на проекта; - Административен сътрудник и лице, отговарящо за документооборота и архива на проекта; - Служител на асоциирания партньор (ВиК Пловдив) Квалификационните изисквания и задълженията на всеки един от членовете на ЕУП, са подробно описани в т. 9 Екип от настоящия формуляр. За определяне на Екипа за управление на проекта ще бъде издадена Заповед на кмета на община Асеновград, която ще включва всички длъжности от екипа за управление на проекта, като се посочва дейността, която ще изпълняват във връзка с проекта (ръководител, координатор и т.н.), образование, минимална образователно-квалификационна степен за съответната длъжност, основната заплата, където е приложимо и периода на изпълнение, месечния размер и общия размер на възнаграждението, което следва да получи всеки служител и документите, въз основа на които се доказва положения труд от всеки. При изпълнение на възложените задължения, членовете на ЕУП ще спазват европейското и българското законодателство, както и указанията на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Членовете на екипа ще отчитат ежемесечно чрез доклади своята работа пред Ръководителя на екипа. Ръководителя на екипа ще приема и одобрява свършената работа на членовете на ЗИП, а той от своя страна ще докладва своята работа пред кмета на общината. Кмета на общината ще приема и одобрява работата на ЗИП. ЗИП ще следи изпълнението на договорите, сключени с избраните изпълнители на дейностите по проекта, като всеки от тях ще осъществява контрол в рамките на своите компетенции. Във връзка с изпълнението на настоящия инвестиционен проект ще се прилагат следните правила, процедури и методи на комуникация и докладване: Процедури за верификация, осчетоводяване на извършените разходи, разплащания с изпълнителите и подготовка на искания за средства на ниво проект: Процедурите за мониторинг (проверки на място) и докладване; Процедури за администриране и докладване на нередности; Процедура за осигуряване на информация и комуникация; Процедури за съхранение на документи; Подробно обяснение е приложено в документ: "Механизми за контрол"
 • В своята дейност членовете на екипа за управление на проекта ще бъдат подпомагани от външна консултантска помощ, възложена по реда на ЗОП. С цел ефективно и качествено изпълнение на поставените задачи Община Асеновград ще разчита на експертен екип от консултанти, с който да се осигури професионална подкрепа за управлението и изпълнението на проекта. Качественото изпълнение на проекта ще бъде гарантирано посредством консултантски услуги (инженерно-технически, юридически, финансови и административни), предоставени от външна техническа помощ при реализацията на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа и изграждане на ПСОВ – гр. Асеновград”. Основните функции на външния консултант ще бъдат: съдействие при създаване на система за проследяване (мониторинг) и оценка на изпълнението на проекта; подпомагане на изготвянето на вътрешни правила/процедури и контролни листи, свързани с изпълнението на проекта; участие при проверки на място на изпълнението на договорите за обществени поръчки, сключени за дейности, попадащи в обхватана ДБФП; подпомагане на ЕУП при отстраняването на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на проектите; съдействие при изготвянето на доклади за напредъка по изпълнение на проекта; съдействие при разработването на детайлна система за управление и контрол на дейностите в рамките на проекта; проследяване на изпълнението на дейностите съгласно времевия график; подпомагане на ЕУП за цялостно финансово управление на проекта и подготовка на финансова схема за обезпечаване на разплащанията по проекта; подпомагане на правно-нормативното обслужване на проекта и осъществяване на юридически консултации, свързани с изпълнението на проекта; подпомагане на ЕУП при привеждане в съответствие с разпоредбите на ОПОС и изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ на всички инструкции, указания, правилници, заповеди и други вътрешни актове, които се прилагат в Община Асеновград и са относими към изпълнението на настоящия проект; съдействие при изготвяне на искана документация от Управляващия Орган на програмата, свързана както с изпълнението на инвестиционния проект, така и с администрирането и управлението на проекта, съгласно правилата на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”; административно подпомагане работата на ЗИП – подготовка на необходимите документи, кореспонденция между изпълнителите и възложителя, кореспонденцията с компетентни органи и всички заинтересувани страни по проекта. За изпълнител на дейността на 19.01.2015 г. е избрано Обединение "Евроконсултинг" ДЗЗД с членове: «Рила Консулт» ЕАД, «КВП-Консулт» ЕООД и «Евроконсулт-Сел» ООД. Предложената цена от избрания изпълнител за изпълнение на дейността е в размер на 1 696 500,00 лв. без ДДС, или 2 035 800,00 лв. с ДДС. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен след одобрение на проектното предложение и подписване на ДБФП между община Асеновград и МОСВ.
 • С оглед ефективното и качествено изпълнение на проекта и обезпечаване на нуждите от канцеларски материали, консумативи и оборудване на екипа за управление на проекта община Асеновград е предвидила закупуване на следните материали и оборудване: 1. Оборудване, на стойност: 39 470,00 лв. без ДДС: - Преносими компютри (лаптопи) с чанти – 8 бр.; - Стационарен компютър – 2 бр.; - Настолен принтер – цветен – 1 бр.; - Мултифункционално устройство – 1 бр.; - Принтер 36 инча – цветен – 1 бр.; - Мултимедия /проектор, екран/ - 1 бр.; - Фотоапарат – 1 бр.; - Флаш памет (USB) 32 GB – 10 бр.; - Преносим хард диск 2 ТВ – 1 бр.; - Тонери за принтери – 30 бр.; - Жичен телефон за бюро - 2 бр.; - Шредер - 1 бр. 2. Обзавеждане, на стойност: 13 300,00 лв. без ДДС: - Посетителски стол - 20 бр.; - Метален шкаф - 13 бр.; - Офис шкаф - 8 бр.; - Офис бюро - 2 бр.; - Офис стол - 5 бр.; - Контейнер с четири чекмеджета - 2 бр.; - Количка за компютър - 2 бр; - Бяла дъска с алуминиева рамка - 2 бр.; 3. Канцеларски материали, на стойност: 8185,65 лв. без ДДС: - Хартия за принтер – пакет, формат А4 – кашон – 90 бр.; - Хартия за принтер – пакет, формат А3 – кашон – 3 бр.; - Хартия за принтер 36 ширина - ролка - кашон - 20 бр.; - Цветни листове А4 – кашон – 2 бр.; - Цветно хартиено кубче - 20 бр.; - ПВЦ индекси за маркиране - 20 бр.; - Органайзер за бюро - 2 бр.; - Хоризонтална метална поставка - 2 бр; - Фолио самозалепващо А4 – пакет – 10 бр.; - Картонен разделител хоризонтален 10,5 х 24 см. – пакет – 100 бр.; - Класьори – 500 бр.; - Папка джоб – А4 0,028 – пакет – 50 бр.; - Кашони - 100 бр.; - Химикали – 50 бр.; - Молив автоматичен - 20 бр.; - DVD - кутия - 4 бр.; - СD - кутия - 2 бр.; - Папки (пластмасови) – пакет – 30 бр.; - Перфоратори – големи – 3 бр.; - Телбод – големи – 3 бр.; - Електронни калкулатори – 3 бр. - Борд маркери за бяла дъска - 20 бр.; - Гилотина за листове, формат А3 - 1 бр.;
 • Дейностите за осигуряване на информация и публичност ще се извършват по време на реалното изпълнение на проекта. Предвидените мерки за информация и публичност ще бъдат изпълнени изцяло в съответствие с Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по ОП «Околна среда 2014-2020 г.», Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. За осигуряване на необходимите мерки по информация и публичност община Асеновград е обявила следните процедури за избор на изпълнител: - На 13.04.2016 г. е обявена процедура за избор на изпълнител за изработка на печатни материали (брошури, информационни стикери) по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и водопроводната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“. След сключване на договор с избрания изпълнител ще бъдат изпълнени следните мерки по информация и публичност на проекта: подготовка и разпространение на печатни информационни материали /брошури, дипляни/ в тираж от 1 000 бр.; изработка и доставка на информационни стикери – 150 броя. Промоционалните материали ще бъдат разпространявани по време на провеждане на пресконференции и официални събития по проекта и при други мероприятия, организирани от община Асеновград. -На 13.04.2016 г. е обявена процедура за избор на изпълнител за осъществяване на мерките по информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и водопроводната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“. След сключване на договор с избрания изпълнител ще бъдат изпълнени следните мерки по информация и публичност на проекта: Разработване на интернет банер; провеждане на 3 публични събития (пресконференции); организиране и провеждане на официални церемонии - първа копка и откриване на обектите – 3 бр.; изработване, доставка и монтаж на 2 /два/ билборда; изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели – 2 (два) броя; изработка и поставяне на информационни табели - 4 бр.; банер/транспарант – 1 бр.; публикации /съобщения в местен печат или телевизия – 3 бр.; изработване и разпространение в електронните медии на видео филм (клип), отразяващ напредъка по изпълнението на проекта; изработка и доставка на следните промоционални материали - флаш памет (USB) 32 GB – 400 бр.; конферентни чанти – 350 бр.; тефтери – 350 бр.; химикалки – 400 бр. Ще бъде изработен интернет банер с линк към страницата на ОПОС, който ще бъде поставен на подходящо място на интернет страницата на общината. Ще бъдат организирани 3 /три/ официални церемонии – „първа копка“ на ВиК мрежа, „първа копка“ на ПСОВ и „рязане на лента“, или откриване на ПСОВ и приключване на дейностите по проекта. След всяко официално събитие ще бъде давана пресконференция пред медиите за информиране на широката общественост и ще бъде правена публикация в местен печат. Преди започване на строително – монтажните работи ще бъдат изработени и монтирани 2 /два/ билборда, чиято визия и място ще бъдат предварително съгласувани с УО на ОПОС. По проекта ще бъдат изработени и поставени на видно място и 4 /четири/ информационни табели и банер/транспарант. Ще бъдат изработени и разпространени промоционални материали . Ще бъде изработен и разпространен в медиите филм за изпълнението на проекта. След приключване на дейностите и демонтаж на билбордовете, на тяхно място ще бъдат поставени постоянни обяснителни табели. Координатора по информация и публичност от екипа за управление на проекта при община Асеновград ще публикува периодично информационни материали и прессъобщения на официалната интернет страница на Община Асеновград. Той ще осъществява комуникацията с изпълнителите по дейностите за осигуряване на мерките по информация и публичност и с УО на ОПОС за предварителното им съгласуване и за тяхното отчитане.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Членове на обединение

Индикатори

Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 5 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 65 350.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на физическите загуби на вода, Целева стойност: 46.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

106 072 089.50 BGN
80 033 191.56 BGN
65 661 208.88 BGN
85.00 %
 • [1] Мерки, свързани с опазването на околната среда, които са насочени към намаляване и/или предотвратяване на емисиите на парникови газове (включващи обработка и съхранение на метан и компостиране)
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 68 028 212.86 12 004 978.70 26 038 897.94 106 072 089.50
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 68 028 212.86 12 004 978.70 26 038 897.94 106 072 089.50

Тръжни процедури

Наименование: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на СМР по работен проект на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“, Предмет на предвидената процедура: ”Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на СМР по работен проект на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“ и Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор(инженеринг) на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“ , Стойност: 57 192 642.29
Наименование: Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор(инженеринг) на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“, Предмет на предвидената процедура: ”Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на СМР по работен проект на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“ и Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор(инженеринг) на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“ , Стойност: 57 192 642.29
Наименование: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за осъществяване на мерките по информация, комуникация и визуализация на проект "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България", Стойност: 111 250.00
Наименование: Обособена позиция 1: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на “Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград”, Предмет на предвидената процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на “Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград” Обособена позиция 2: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и за осъществяване на независим строителен надзор при реализация на „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Асеновград, България”, Стойност: 0.00
Наименование: Обособена позиция 2: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и за осъществяване на независим строителен надзор при реализация на „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Асеновград, България”, Предмет на предвидената процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на “Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград” Обособена позиция 2: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и за осъществяване на независим строителен надзор при реализация на „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Асеновград, България”, Стойност: 0.00
Наименование: „Избор на изпълнител за изработка на печатни материали (брошури, информационни стикери) по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“, Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за изработка на печатни материали (брошури, информационни стикери) по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“, Стойност: 3 600.00
Наименование: Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград”, Предмет на предвидената процедура: Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград”, Стойност: 27 323 973.70
Наименование: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”, Предмет на предвидената процедура: „Изпълнител на външна техническа помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”, Стойност: 1 698 570.81
Наименование: „Актуализиране на анализ разходи – ползи, като част от проектно предложение „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, Предмет на предвидената процедура: „Актуализиране на анализ разходи – ползи, като част от проектно предложение „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, Стойност: 66 000.00
Наименование: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград", Предмет на предвидената процедура: Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград" Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”, Стойност: 70 000.00
Наименование: Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”, Предмет на предвидената процедура: Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград" Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”, Стойност: 70 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).