English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-3.007-0015-C02
Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“
ЕФРР ==> Околна среда
15.10.2018
30.10.2018
30.06.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение предвижда подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 9130 “Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180 "Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипей и стръмни склонове", предмет на опазване в границите на защитена зона BG0000113 "Витоша" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет и подобряване на състоянието на популациите на Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и Черен щъркел (Ciconia nigra), предмет на опазване в границите на защитена зона BG0000113 "Витоша" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 99/2008 г.) в териториалния обхват на ПП "Витоша".
Дейностите, заложени в проектното предложение, са общо 6:
1. Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“).
2. Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове”.
3. Подобряване състоянието на популациите на 7 вида птици: Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и Черен щъркел (Ciconia nigra).
4. Мерки за информация и комуникация по проекта.
5. Организация и управление на проекта.
6. Спомагателни дейности по подготовка и изпълнение на проекта. 
Дейности
 • Дейност 1: Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) : Съгласно специфичния доклад, изготвен в рамките на проект „Картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания” за разпространение и оценка на природозащитното състояние на природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“, то е в "неблагоприятно-незадоволително състояние". Торфищата са силно уязвими поради естествени сукцесионни и климатични промени, засушаване, туристическо натоварване и утъпкване. Ефектите от негативните въздействия върху тях са сходни и взаимно подсилващи се, водят до деградация и в крайна сметка загуба на торфища на Витоша. Необходимо е прилагане на навременни мерки за опазване на това местообитание, като изготвяне на план за действие за възстановяване и устойчивото му управление на територията на парка. Резултатът от досегашната работа на ДПП „Витоша“ в тази насока потвърждава, че торфищата са уязвими поради различни заплахи, чието въздействие прогресивно нараства през годините. Сред най-рисковите фактори са промени във водния режим, замърсяване, паша, еутрофикация, опожаряване (Финален отчет по Договор „Устойчиво управление на торфищата (тип местообитание 7140) във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010. В рамките на цитирания проект е извършена оценка на състоянието на торфищата на Витоша и анализ на рисковите фактори, влияещи върху тях, съгласно разработена за целта Методика. Сред критериите за оценяване са и признаци на осушаване, ниво на протичащи през торфището потоци, промяна на водния режим вследствие антропогенна намеса. Според анализа на рисковите фактори заплахата, свързана с нарушения във водния режим е иденифицирана като водеща за торфищата. Хидрологичният анализ на водния баланс е основна отправна точка при определяне изискванията към работата по възстановяване и поддържане на конкретно торфище. В рамките на цитирания проект е осъществен такъв анализ във връзка с възстановителните работи на друг торфищен участък. Хидрологичният режим е специфична характеристика за всеки обект с индивидуален водосборен район, топографски и хидрографски особености. Необходимите действия по възстановяване на конкретно торфище ще бъдат предприети след хидрологичен анализ, основан на сезонния воден баланс на това торфище. За подобряване водния режим на определен торфищен участък ще бъде изготвен План за възстановителни дейности. Ще бъдат направени геодезически измервания, възоснова на които ще се моделира хидрологически коректен модел на целевия участък и ще се извърши хидрологичен анализ на водния му баланс. В резултат на това ще бъдат направени конкретни препоръки за корекции на водното ниво в торфището. Корекциите ще бъдат изпълнени по подходящ начин и дейността ще завърши с изпълнението на възстановителните дейности в торфището. Предвиждат се интервенции като изграждане на вади чрез преграждане на съществуващи потоци и премахване на канали, които дренират участъка. Видът и мащабът им ще бъдат специфични за конкретния торфищен участък и ще бъдат приложени съобразно резултатите от хидрологичния анализ в него. Всички дейности ще бъдат изпълнявани извън резерватите в парка. Целевите обекти се намират на надморска височина по-ниска от тази на резерватите. Въздействията върху хидрологичния режим в тези обекти няма да окажат влияние върху този на резерватите по чисто физически причини, обусловени от особеностите на релефа. След приключване на проекта експертите от ДПП ще бъдат ангажирани с последващи действия за възстановяване на целевата територия чрез периодични наблюдения, измерване на водното ниво, косене и изнасяне на окосената трева, почистване на вадите, при ноебходимост внасяне на фрагменти от торфени мъхове.
 • Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове”: Описание на негативно въздействащите фактори и на необходимите за предприемане мерки, както и източник на информация Природно местообитания 9180* „Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“ е сред най-слабо представените на територията на ПП „Витоша“. То е приоритетно за опазване местообитание заради редкостта си и ограничената площ (79,37 ха), която заема. Среща се във влажни клисури и има разкъсано разпространение, основно по стръмни склонове, например край Боянския водопад. Природно местообитание 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ е част от основните букови съобщества в парка, разположени на богати почви с неутрална киселинност. То заема сравнително малка площ в парка- 1253,4 ха. Съгласно Доклади за разпространение и оценка на природозащитното състояние на природните местообитания, изготвени по Проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” двете природни местообитания 9180* „Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“ и 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ са в "неблагоприятно незадоволително" състояние. И двата типа местообитания са разположени в северната периферна част на ПП „Витоша“ в непосредствена близост до столицата. Подложени са на високо туристическо натоварване, което е една от основните заплахи върху природозащитното им състояние (Доклади за разпространение и оценка на природозащитното състояние на природните местообитания 9130 и 9180, изготвени по Проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1”). Заплахите, свързани с рекреация и туризъм касаят площите, заети от местообитанията в северната част на Витоша, включително и в района на Боянски водопад. Това е един от емблематичните места в парка, с голям туристопоток, който оказва силно отрицателно въздействие върху местообитанията. Неблагоприятните явления и заплахи за естественото развитие и разпространение на тези две местообитания са: - опасността от повърхностна ерозия вследствие безразборното и нерегламентирано утъпкване от посетителите в района на целевите местообитания - рискът от пожари, както умишлени, така и причинени по непредпазливост - изхвърлянето и замърсяването с битови отпадъци покрай туристическите пътеки и обекти, шума и други странични ефекти от интензивния туристически поток - навлизането на нетипични за местообитанията видове, промяна в състоянието и устойчивостта на горските местообитания.
 • Дейност 3: Подобряване състоянието на популациите на 7 вида птици: Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и Черен щъркел (Ciconia nigra): Описание на негативно въздействащите фактори и на необходимите за предприемане мерки, както и източник на информация: Природен парк „Витоша“ е подходящо местообитание за над 600 вида птици. Територията на парка е и най-урбанизираната планина в България. Голямата нужда от електричество в урбанизираната част на планината обуславя гъстата електропреносна мрежа, преминаваща през горските територии. Така изградената мрежа силно застрашава едрите птици, които не осъзнават антропогенните съоръжения като заплаха за живота им. Най-честата причина за загиването на птиците е токовият удар. С разчистването на земната повърхност под далекопроводите/ електропроводите в т.нар. просеки, стълбовете се регистрират като най-подходящите места за кацане в откритата част от гората. Стълбовете се използват за кацалки от младите и неопитни в летенето млади екземпляри, което води до инциденти. По-редки са случаите на сблъсък на птици с жици. Обект на настоящата дейност ще бъдат 7 вида птици: Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Бухал (Bubo bubo), Орел Змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Осояд (Pernis apivorus) и Черен щъркел (Ciconia nigra). Изолирането на стълбовете ще сведе риска от токов удар при кацане на птица до минимум и няма да застрашава безопасното прелитане на птици живеещи на територията на парка или птици на които Витоша е на миграционния път. Намаляването на риска от фатални сблъсъци с електропроводи на територията на парка ще осигури безопасно придвижване с цел търсене на храна и разселване на птиците. Съгласно стандартния формуляр на защитена зона BG0000113 "Витоша", статусът на видовете птици, включени в дейността са със следните глобални оценки: Пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) е с оценка „B“, Бухала (Bubo bubo) е с оценка „C“, Орела Змияр (Circaetus gallicus) е с оценка „C“, Скалния орел (Aquila chrysaetos) е с оценка „C“; Белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) е с оценка „C“, Осояда (Pernis apivorus) е с оценка „C“ и Черения щъркел (Ciconia nigra) е с оценка “C”. Стандартният формуляр на защитена зона BG0000113 "Витоша" посочва далекопроводите и електропроводите (Threat code D02.01 electricity and phone lines) сред най-важните въздействия и дейности с висок ефект върху зоната като класифицира заплахата като средна. В близост до адаптационната волиера в м. Белите брези, изградена с цел временно настаняване на пострадали птици, през последните години са установени от експерти от парка няколко случая на умрели птици в резултат на сблъсък с електропреносната мрежа, вкл. и на един от целевите видове - Бухал (Bubo bubo). Източници на информация: За набиране на информация по проблема със смъртността при птиците причинена от електропреносната мрежа са използвани научни статии които изследват проблема, а също така и годишните отчети на СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ - СТАРА ЗАГОРА, където по брой и години от 2004 година могат да бъдет проследени броя пострадали птици. Използвани статии: Bevange, K 1998 Biological and conservation aspects of bird mortality caused by electricity power lines: A review Bevanger K Biological Conservation 86(1) 67-76 Ponce, C. , Alonso, J. C., Argandoña, G. , García Fernández, A. and Carrasco, M. (2010), Carcass removal by scavengers and search accuracy affect bird mortality estimates at power lines. Animal Conservation, 13: 603-612
 • Дейност 4: Мерки за информация и комуникация по проекта : Дейността включва разпространение на информация и осигуряване на публичност на проекта сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и комуникация от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. към Националната комуникационна стратегия, а именно: 1) поставяне на 2 броя плакати А3 с информация за проекта – един в Националния парков информационен център на ДПП „Витоша“ в гр. София и един в Детски екостационар „Белите брези“; 2) изработване на 1 брой информационен транспарант, който ще бъде използван по време на различни публични събития, организирани от ДПП „Витоша“; 3) Организация на 1 пресконференция в края на проекта за представяне на постигнатите резултати; 4) Публикуване на актуална информация за проекта в специална под-страница на уеб-страницата на ПП „Витоша“; 5) Изпращане на минимум 3 прес-съобщения (в началото, в средата и в края на проекта); 6) Изработка на информационни стикери с целеви видове и местообитания по проекта: 7) Изработка на промоционални материали. Осъществяването на дейността ще допринесе за: (i) повишаване на обществената осведоменост за съ-финансирането на проекта по ОПОС; (ii) информиране на обществеността за ролята, която играе ЕС и държавите-членки при отпускането на помощта и резултатите от нея (iii) осигуряване на достъпна, актуална информация за целите, хода на проекта и възможностите, които следват от изпълнението му; (iv) гарантиране на прозрачност и публичност на управлението и изпълнението. При осъществяването на дейността ще се спазват всички задължителни изисквания за мерките по информация и комуникация, като изрично се указва съ-финансирането от ЕС чрез поставяне на емблемата на ЕС, общото лого на програмен период 2014-2020 г., логото на ОПОС 2014-2020 г. съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС.
 • Дейност 5: Организация и управление на проекта : Организацията и управлението на проекта е от ключово значение за постигане на набелязаните цели и резултати и успешно изпълнение на всички проектни дейности качествено и в определените срокове. Доброто управление на проекта включва идентифициране и управление на рискови ситуации, контрол, управление на финансовите ресурси, счетоводно обслужване и отчитане, осигуряване на прозрачност чрез разпространение на информация за проектните цели и етапите на изпълнение до всички заинтересовани страни. Тази дейност включва: подготовка за стартиране изпълнението на проекта, сформиране на екип за управление и ясно разпределение на задачите между служителите на ДПП „Витоша“, ангажирани с проекта; преглед и актуализиране на Плана за изпълнение и Плана за външно възлагане; координиране изпълнението на дейностите; координиране подготовката и провеждането на избор на външни изпълнители съгласно изискванията на ЗОП; мониторинг и текущ контрол по изпълнение на проектните дейности; финансово и счетоводно обслужване на проекта; поддържане на текуща комуникация с УО на ОПОС, със заинтересованите страни; изготвяне на необходимите технически и финансови отчети, доклади и справки за изпълнението на проекта, искания за верификация на средства и съпътстваща документация; поддържане на проектната документация: техническа, финансова и счетоводна и архив, доставка на канцеларски материали за изпълнение на проекта. За управление на проекта ще бъде сформиран екип, състоящ се от Ръководител, Лице по мониторинга, Счетоводител, Лице по информация и комуникация и Технически сътрудник по проекта. Отговорностите на всеки член от екипа са опасани в раздел 9. ЕКИП на настоящия формуляр. Всеки член на екип ща предава месечен отчет за извършената работа, който ще се одобрява от ръководителя. Отчетът на ръководителя на проекта ще бъде одобряван от Директора на ДПП „Витоша“, който по този начин също ще упражнява контрол върху изпълнението на проекта. Изпълнението на проекта съобразно заложения времеви график и дейности ще се наблюдава и оценява чрез провеждането на седмични работни срещи на екипа за управление на проекта, както и изготвяне на технически и финансови отчети за проследяване напредъка на проекта, които ще бъдат представяни за одобрение на ръководителя на проекта. Преди верифицирането на извършените от изпълнителите разходи ДПП ще осъществява проверка на място за удостоверяване на извършените и заявените за плащане дейности съгласно условията на сключените договори. Проверката на място ще се извършва от Лицето по мониторинга, в тясно сътрудничество с други членове от екипа за изпълнение на проекта.
 • Дейност 6: Спомагателни дейности по подготовка и изпълнение на проекта: Дейността включва две основни поддейности: - Разработване на проектно предложение „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“ и - Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки.

Индикатори

Брой видове, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 0.00
Брой местообитания, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

419 000.40 BGN
419 000.40 BGN
111 847.27 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 356 150.34 62 850.06 0.00 419 000.40
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 356 150.34 62 850.06 0.00 419 000.40

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали необходими за изпълнението на проекта (дейност 5), Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали Дейност 5 Разходи за организация и управление
Предмет на предвидената процедура: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (Дейност 6), Стойност: 9 600.00
 • Обособена позиция 1: Извършва експертен труд като правоспособен юрист, който изпълнява задълженията на юридически консултант и подготви документация за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки.
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на специализирана инфраструктура за подобряване на природозащитното състояние на три типа природни местообитания по дейност 1 и дейност 2, Стойност: 117 260.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирана апаратура за изследване на състава на водите в торфищата по дейност 2, Стойност: 15 100.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на преносим компютър по дейност 1, Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на тримери и консумативи по дейност 2, Стойност: 3 500.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на тримери и консумативи
Предмет на предвидената процедура: Доставка на гориво, необходимо за изпълнението на проекта (Дейност 1, 2 и 3), Стойност: 2 400.00
Предмет на предвидената процедура: Изработка и доставка на информационни материали и плакати (Дейност 4), Стойност: 3 332.00
 • Обособена позиция 1: Изработка и доставка на информационни материали.
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне и прилагане на модел за възстановяване водния режим на избрано торфище по дейност 1, Стойност: 29 900.00
Предмет на предвидената процедура: Коситба, почистване на торфища от храстoва растителност и изнасяне на окосена маса по дейност 1, Стойност: 18 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на информационни табла (Дейност 1, 2 и 3); Изработка, доставка и монтаж на указателни табели - 100 броя и предупредителни табели - 60 броя (Дейност 2), Стойност: 15 300.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на дървено информационно табло и предупредителни и указателни табели
Предмет на предвидената процедура: Поставяне на лентова маркировка за насочване на туристопотока по Дейност 2, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Полагане на лентова маркировка
Предмет на предвидената процедура: Изолиране на електрически стълбове с цел защита на приоритетни видове птици по Дейност 3, Стойност: 45 000.00
Предмет на предвидената процедура: Съгласувателни процедури с ЧЕЗ и издаване на необходимите разрешителни по Дейност 3, Стойност: 1 000.00
Предмет на предвидената процедура: Наем зала за пресконференция (Дейност 4), Стойност: 150.00
Предмет на предвидената процедура: Кетъринг за пресконференция (Дейност 4), Стойност: 300.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.