English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-6.001-0004-C02
Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и бенефициентите на програмата посредством материално- техническо обезпечаване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики
ЕФРР ==> Околна среда
19.08.2016
19.08.2016
30.04.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България

Описание

Целта на бюджетната линия е осигуряването на подкрепа за материално- техническо обезпечаване на дейностите на УО на ОПОС 2014- 2020 г. с оглед ефективното управление и изпълнение на програмен период 2014-2020 г., успешното приключване на програмен период 2007-2013 г. и навременна подготовка на програмен период 2021-2027 г. Ефективното и ефикасно управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е в пряка зависимост от наличния административен капацитет и материално- техническа обезпеченост. Нивото на материално- техническа осигуреност и създаването на съвременна и здравословна среда на работния процес са сред определящите фактори за постигане на ефективно управление и контрол на финансовите ресурси от ЕСИФ.
Дейности
  • За реализацията на дейност „Оптимизиране на материално- техническата база на УО на ОПОС 2014- 2020 г. за изпълнение на ангажиментите й по добро управление на ОПОС“ са предвидени изпълнението на следните поддейности: 1.1. Физическо преместване на материално- техническото оборудване на ГД ОПОС в определеното сградно помещение. 1.2 Осигуряване на съвременна работна среда на служителите на ГД ОПОС посредством извършването на ремонтна дейност в предоставената административна сграда. 1.3 Комплексно почистване на административната сграда след преместване (включително обслужващата сграда и прилежащите й зони). 1.4. Осигуряване на съвременно офис обзавеждане и оборудване за изпълнение на дейностите на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и модернизиране на залите за провеждане на срещи и обучения с бенефициенти. 1.5. Техническа обезпеченост на осъществяваните работни процеси в УО на ОПОС 2014-2020 г. от гледна точка съхранение на данните и изпълнение на задълженията по управление на оперативната програма и чрез работа в реалната информационна среда ИСУН 2020, както и за провеждане на обучения на бенефициенти и екипи за управление на проекти по програмата.

Индикатори

Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 9.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 3.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 9.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 3.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 23.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 6.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 32.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 7.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 78.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 22.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 134.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 30.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 186.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 40.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 224.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 47.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 224.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 47.00

Финансова информация

1 136 258.55 BGN
1 136 258.55 BGN
1 079 445.62 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 965 819.77 170 438.78 0.00 1 136 258.55
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 965 819.77 170 438.78 0.00 1 136 258.55

Тръжни процедури

Наименование: Извършване на ремонтно-строителни работи на административна и обслужваща сграда на МОСВ, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67, Предмет на предвидената процедура: Извършване на ремонтно-строителни работи на административна и обслужваща сграда на МОСВ, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67, Стойност: 219 000.00
Наименование: Извършване на хамалски услуги между и в административните сгради на Министерството на околната среда и водите, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67 и бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, Предмет на предвидената процедура: Извършване на хамалски услуги между и в административните сгради на Министерството на околната среда и водите, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67 и бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, Стойност: 42 000.00
Наименование: Комплексно почистване на сграда на Министерство на околната среда и водите, включително дезинсекция и дератизация на обслужващата сграда и прилежащите й зони, Предмет на предвидената процедура: Комплексно почистване на сграда на Министерство на околната среда и водите, включително дезинсекция и дератизация на обслужващата сграда и прилежащите й зони, Стойност: 15 000.00
Наименование: Поддръжка на лицензи на ArcGIS софтуер в Министерство на околната среда и водите, Предмет на предвидената процедура: Поддръжка на лицензи на ArcGIS софтуер в Министерство на околната среда и водите, Стойност: 69 990.00
Наименование: Доставка и монтаж на два броя интерактивни мултитъч дисплея, Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на два броя интерактивни мултитъч дисплея, Стойност: 0.00
Наименование: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на един брой комплект мултимедийно оборудване - мултимедиен проектор, стойка за таван и екран за монтиране на стена., Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на един брой комплект мултимедийно оборудване - мултимедиен проектор, стойка за таван и екран за монтиране на стена., Стойност: 0.00
Наименование: Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на МОСВ, Предмет на предвидената процедура: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на МОСВ", Стойност: 103 759.00
Наименование: „Хамалски услуги за преместване на офис оборудване, мебели и архиви, намиращи се в сградата на МОСВ, ул. „Уилям Гладстон“ №67“, Предмет на предвидената процедура: „Хамалски услуги за преместване на офис оборудване, мебели и архиви, намиращи се в сградата на МОСВ, ул. „Уилям Гладстон“ №67“, Стойност: 20 800.00
Наименование: Доставка, инсталация, конфигурация и присъединяване към изградената в МОСВ виртуална среда, хардуерна и софтуерна поддръжка на два броя идентични системи от сървъри, среда за съхранение на данни и интегрирана система за виртуализация, Предмет на предвидената процедура: "Доставка и монтаж на система от сървъри и среда за съхранение на данни и доставка и монтаж на мрежово оборудване" с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, инсталация, конфигурация и присъединяване към изградената в МОСВ виртуална среда, хардуерна и софтуерна поддръжка на два броя идентични системи от сървъри, среда за съхранение на данни и интегрирана система за виртуализация Обособена позиция 2: Доставка на мрежово оборудване и изграждане на Структурната кабелна система за безжична подмрежа , Стойност: 505 000.00
Наименование: Доставка на мрежово оборудване и изграждане на Структурната кабелна система за безжична подмрежа, Предмет на предвидената процедура: "Доставка и монтаж на система от сървъри и среда за съхранение на данни и доставка и монтаж на мрежово оборудване" с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, инсталация, конфигурация и присъединяване към изградената в МОСВ виртуална среда, хардуерна и софтуерна поддръжка на два броя идентични системи от сървъри, среда за съхранение на данни и интегрирана система за виртуализация Обособена позиция 2: Доставка на мрежово оборудване и изграждане на Структурната кабелна система за безжична подмрежа , Стойност: 505 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).