English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-6.001-0004-C02
Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и бенефициентите на програмата посредством материално- техническо обезпечаване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики
ЕФРР ==> Околна среда
19.08.2016
19.08.2016
30.04.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България

Описание

Целта на бюджетната линия е осигуряването на подкрепа за материално- техническо обезпечаване на дейностите на УО на ОПОС 2014- 2020 г. с оглед ефективното управление и изпълнение на програмен период 2014-2020 г., успешното приключване на програмен период 2007-2013 г. и навременна подготовка на програмен период 2021-2027 г. Ефективното и ефикасно управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е в пряка зависимост от наличния административен капацитет и материално- техническа обезпеченост. Нивото на материално- техническа осигуреност и създаването на съвременна и здравословна среда на работния процес са сред определящите фактори за постигане на ефективно управление и контрол на финансовите ресурси от ЕСИФ.
Дейности
  • За реализацията на дейност „Оптимизиране на материално- техническата база на УО на ОПОС 2014- 2020 г. за изпълнение на ангажиментите й по добро управление на ОПОС“ са предвидени изпълнението на следните поддейности: 1.1. Физическо преместване на материално- техническото оборудване на ГД ОПОС в определеното сградно помещение. 1.2 Осигуряване на съвременна работна среда на служителите на ГД ОПОС посредством извършването на ремонтна дейност в предоставената административна сграда. 1.3 Комплексно почистване на административната сграда след преместване (включително обслужващата сграда и прилежащите й зони). 1.4. Осигуряване на съвременно офис обзавеждане и оборудване за изпълнение на дейностите на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и модернизиране на залите за провеждане на срещи и обучения с бенефициенти. 1.5. Техническа обезпеченост на осъществяваните работни процеси в УО на ОПОС 2014-2020 г. от гледна точка съхранение на данните и изпълнение на задълженията по управление на оперативната програма и чрез работа в реалната информационна среда ИСУН 2020, както и за провеждане на обучения на бенефициенти и екипи за управление на проекти по програмата.

Индикатори

Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 9.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 3.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 9.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 3.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 23.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 6.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 32.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 7.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 78.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 22.00
Средно време за верификация на искане за средства, Целева стойност: 89.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 40.00, Отчетена стойност: 134.00
Обучения за служители на бенефициентите, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 30.00

Финансова информация

1 136 258.55 BGN
1 136 258.55 BGN
521 315.95 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 965 819.77 170 438.78 0.00 1 136 258.55
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 965 819.77 170 438.78 0.00 1 136 258.55

Тръжни процедури

Наименование: Извършване на ремонтно-строителни работи на административна и обслужваща сграда на МОСВ, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67, Предмет на предвидената процедура: Извършване на ремонтно-строителни работи на административна и обслужваща сграда на МОСВ, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67, Стойност: 219 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).