English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-3.007-0007-C01
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”
ЕФРР ==> Околна среда
31.08.2018
31.08.2018
31.08.2022
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение обхваща Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”. Областта, в която попада тя, е Благоевград. 
Целите на проектното предложение са: 1). Подобряване състоянието на горски местообитания; 2). Подобряване състоянието на олиготрофни езера; 3). Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове.
Потребността, която ще бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта, е запазване и подобряване състоянието на растителни и животински видове и типове местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000209 „Пирин“. В допълнение, ще се създадат предпоставки за по-добро изпълнение на задачите по опазване на флората и фауната, ще се намали вредното въздействие от пожари и бракониерска дейност чрез редукция на риска от пожари и незаконен лов, а от там да се подобри природозащитносот състояние на растителни и животински видове, които са в неблагоприятно природозащитно състояние на територията на НП Пирин.
Очакваните резултати са свързани с посочените по-горе цели, а именно цялостното подобряване на редица горски и природни местообитания и видове, а също и ограничаване на въздействието от човешка дейност върху тези местообитания и видове.
Основните дейности произтичат както от целите, така и очакваните резултати – чрез различни мероприятия, групирани в основни дейности, ще се осъществи общо подобряване на природозащитното състояние на Ацидофилни гори в планинския до алпийския пояс; ще се подобри състоянието на олиготрофни и дистрофни езера. Дейностите предвиждат подобряване на природозащитното състояние на местообитания и видове, посочени в т. 12 по-долу като отделен списък (файл: Spisyk mestoobitanija i vidove.docx).
Дейности
 • Изпълнение на подготвителни дейности - написване на проектно предложение, подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки: Обосновка за избора на дейността В рамките на дейността са включени три самостоятелно обособени под-дейности: 1). Написване на проектното предложение (вкл. съпътстващи го задачи), 2). Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки, както и 3). Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. По отношение на първата под-дейност изборът за нейното изпълнение се обосновава с обстоятелството, че съгласно Насоките за кандидатстване Националният парк следва да изготви проектно предложение, отговарящо на определени изисквания, характеризиращи се с относително висока степен на сложност и съответно свързана с привличането на външна експертиза, която да изготви качествено проектно предложение в предварително определения срок. Предмет на под-дейността, респ. поръчката, е написване на проектното предложение, вкл. отразяване на констатации и указания от страна на УО на ОПОС, а срокът за изпълнение на под-дейността/договора е до окончателното одобряване на проектното предложение и издаване на Заповед за предоставяне на БФП. Що се отнася до втората под-дейност следва да се посочи, че предвид многообразието на включените в предложението дейности, както и липсата на достатъчен капацитет за изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, е необходимо ангажирането на екип от експерти, които да разработят документации, съответстващи на изискванията на приложимото действащо законодателство. Липсата на достатъчен като вид и брой експерти (особено с юридическа правоспособност) налага включването на под-дейност 3 в рамките на настоящата дейност с оглед законосъобразното и качествено провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат необходими външни експерти за 10 процедури по реда на ЗОП. За всяка от процедурите е необходимо да бъдат осигурени юрист и експерт, притежаващ специфична експертиза, съобразно основния предмет на обществената поръчка (инженер, хидробиолог, финансист и др.), в случаите, когато Дирекция Национален Парк “Пирин” не разполага с такъв. Негативно въздействащи фактори, които да бъдат намалени и/или елиминирани чрез изпълнение на дейността, са насочени към невъзможността от подготовка на качествено проектно предложение, както и в не по-малка степен - законосъобразни документации за възлагане на обществените поръчки. Изпълнението на двете под-дейности ще минимизира проблемите и негативните влияния от некачествено предложение и/или документации за възлагане. Източници на информация във връзка с описаните негативно въздействащи фактори - досегашната практика при подготовка и/или изпълнение на проекти от подобен характер.
 • Подобряване на състоянието на горско местообитание 9410 - Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea) в защитена зона BG0000209 "Пирин", на територията на Национален парк „Пирин“, чрез изпълнение на дейности за борба с вредителите по клоните и стъблата - корояди“: Обосновка за избора на дейността: В последните години се наблюдава увеличаване на площите от горските масиви нападнати от насекомни вредители- корояди по клоните и стъблата на иглолистните дървесни видове. (Сведение за резултати от лесопатологичното обследване за нападения от вредители, болести и други повреди през 2016 година и необходимите лесозащитни мероприятия за 2017 година на Изпълнителна агенция по горите). Горите в НП“Пирин“ не правят изключение и вече са отчетени повреди от върхов корояд (Ips acuminatus), типограф (Ips typographus), шестзъб корояд (Ips sexdentatus), халкограф (Pityogenes chalcographus) и др. (Становище от чл-кор. дсн П. Мирчев от 2016г. и Становище на проф. П. Мирчев и колектив до инж. Д. Русков, гр. Банско от 2014г.). Налични са данни от наблюдения за разпространението на вредителите – корояди по клоните и стъблата на иглолистните видове за две години в границите на Национален парк“Пирин“ като част от зона BG0000209 „Пирин”. За 2014 година площите засегнати от корояди са били 0,26 ха, а за 2017г. площите са 0,72 ха. Както се вижда от тези данни тенденцията е за увеличаване на площите засегнати от корояди, като с извършването на дейността ще се ограничи тяхното въздействие /с залагането на феромонови уловки/. С изпълнение на дейността ще се намали вероятността да се развие каламитетно нападение от короядните вредители, което ще доведе до унищожаване на значителна част от природно местообитание 9410 - Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea). Неизпълнението на дейността ще доведе до нарушаване на ландшафта и увреждане на местообитанията в иглолистните гори на растителните и животински видове в цитираното местообитание. В случай, че дейността не се извърши, е възможно по-силно нападение на вредителите и увеличаване на засегнатите площи видно от тенденциите по-горе. С оглед на тях е възможно природните местообитания в дългосрочен план да бъдат увредени в много по-значителна степен спрямо настоящото неблагоприятно състояние. Негативно въздействащи фактори Негативно въздействащите фактори за влошаване на общото здравословно състояние на дърветата са промяна в климатичните условия /засушавания, обилни снеговалежи, силни ветрове/ и др. Друг негативен фактор е близостта на обекти в границите на горските стопанства в прилежащите територии, в които се извършва дърводобив и има дървесина на склад (източник на разпространение на вредителите). В повечето случаи засегнатите дървета са повалени или счупени в следствие на ветровали, снеговали и снеголоми или физиологично отслабнали от следните дървесни видове Смърч (Picea abies), Бял бор (Pynus sylvestris), Ела (Abies alba) и други. Същите доминират в местообитания 9410 - Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea). Източници на информация във връзка с тези фактори Горното се установява на терен ежегодно след извършване на инвентаризация на фитосанитарното състояние на горските насаждения на теритерията на парка, извършвана от служителите на парковата охрана. В допълнение, в Наредба № 12 за защита на горите от вредители, болести и други повреди са определени методите за защита на горите - профилактика и карантина, химична, биологична, механична и интегрирана борба. В изпълнение на становище от БАН в НП “Пирин“ е извършвана само механична борба със стъблените вредители, чрез залагане на ловни дървета. Използването на ловни дървета не е целесъобразно при трудно достъпни терени за тяхната обработка и при необходимост от запазване на отделните дървесни екземпляри. За борба с короядите, през последните години по-широко навлиза метод, свързан с използването на различни феромонови уловки - целта е да се повиши ефективността при улавяне на възрастни насекоми и съответно да се редуцира популацията на тези вредители. Именно този метод е оценен като най-подходящ за прилагане в рамките на настоящата дейност като той ще е в комбинация с ловните дървета.
 • Подобряване природозащитното състояние на олиготрофни езера (местообитание 3130 - Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelleteauniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea) и дистрофни езера (местообитание 3160 -Естествени дистрофни езера) в защитена зона BG0000209 Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“: Обосновка за избора на дейността: В последните години се наблюдава повишена еутрофикация на езера на територията на НП Пирин, поради вток на биогенни елементи,ерозия и разрушаване на бреговете, намаляване прозрачността на водите. Засегнатите природни местообитания са от типа 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от типа Littorelleteaunifflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea (с оценка по критерий 3 „неблагоприятно-незадоволително състояние“) и 3160 - Естествени дистрофни езера (с оценка по критерии 2 и 3 „неблагоприятно-незадоволително състояние“). Една от основните заплахи в това отношение е пашуването на стада от едри породи крави край бреговете на езерата. В резултат от това бреговата ивица в различна степен и участъци е променена, тъй като животните прекарват часове наред край бреговете или във водата. Като резултат от тези негативни влияния в част от езерата се наблюдават сукцесионни процеси на изплитняване и заблатяване. В тази връзка, необходимо е предприемането на мерки за преодоляване на посочената заплаха, основно чрез ограничаване на достъпа за паша, механично прочистване на водното огледало. Негативно въздействащи фактори Една от основните заплахи, съгласно посочените доклади, е пашуването на стада от едри породи крави край бреговете на езерата. В резултат от това бреговата ивица в различна степен и в различни участъци е променена. Като резултат от тези негативни влияния, в част от езерата се наблюдават сукцесионни процеси на изплитняване и заблатяване.Най-значителни са тези заплахи, както следва: - За природно местообитание 3130, най-значително е това въздействие в района на Спанополските езера - езерна група от 7 постоянни и няколко пресъхващи езера, разположени в Големият Спанополски циркус; Рибно Бъндеришко езеро, Жабешко езеро, Превалски езера; - За природно местообитание 3160, най-значително е това въздействие в района на Башлийски езера - представлява група от 6 езера, разположени в Башлийския циркус. Източници на информация във връзка с тези фактори: Съгласно докладите за природните местообитания 3130 и 3160, публикувани в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, за защитена зона BG0000209 Пирин е посочено, че: - природно местообитание 3130 се намира в благоприятно състояние по отношение на критерии 1 и 2. По отношение на критерий 3 природното местообитание се намира в „неблагоприятно-незадоволително състояние“, което е причина цялостното състояние да е неблагоприятно - незадоволително; - природно местообитание 3160 се намира в благоприятно състояние по отношение на критерий 1. По отношение на критерии 2 и 3 природното местообитание се намира в неблагоприятно - незадоволително състояние, което е причина цялостното състояние да е неблагоприятно - незадоволително.
 • Инвестиционно проектиране и строителство за обекти "Подобряване състоянието на природно местообитание 9410 чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура в ЗЗ "Пирин" и "Подобряване на природозащитното състояние на местообитания чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в ЗЗ „Пирин”: 1.Обосновка за избора на дейността: 1.1. По отношение на проектирането - за да е възможно изпълнение на строителството е необходимо изготвяне и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж. 1.2.Относно строителството за обект "Подобряване състоянието на природно местообитание 9410 чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура, в защитена зона "Пирин": Влошеното състояние на пътната мрежа и туристическите пътеки е довело до нерегламентирано движение на хора и превозни средства и като следствие до увреждане на природно местообитание 9410 - Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea) за обекта и за останалите местообитания за втория обект, посочен по-долу. За ограничаване на въздействието, по отношение на посоченото природно местообитание, е необходимо поставяне на съоръжения за ограничаване/възпиране на движението на моторни превозни средства извън основното трасе на пътните участъци, както и възстановяване на конкретни пътни участници, в близост до територии, заети от посочените две природни местообитания, както следва: - ПУ „Каменица” - местността „Арнаут Дере” - местността „Дългата Поляна”-местността Горна Аматица - ПУ „Каменица” - отдел „408” - местността. „Юручкигробе” - ПУ „Вихрен” - местността „Босево бърдо” - местността „Чучорето” - ПУ „Вихрен” - местността „Котечкото” - местността „Маклище”, както и дървени мостове по протежение на пътя в местностти „Арнаут Дере”, „Дългата Поляна” и Горна Аматица. В рамките на обекта ще се изпълняват дейности като посравняване, разрохкване на почвата по затворени и дублиращи пътеки и др. Предвидените за възстановяване пътни участъци играят и много важна роля за опазването от пожари на Ацодовилните гори от Picea в планинския до алпийския пояс. Поради специалния статут на парка в него не се предвижда извършването на каквито и да е лесокултурни и лесовъдски мероприятия за борба с пожарите, а се набляга основно на превенцията и гасенето. Възстановяването на участъците от горската пътна мрежа и мостовете ще допринесе за осигуряване на достъпност и улеснено придвижване на гасаческата техника. 1.3. Относно строителството за обект "Подобряване на природозащитното състояние на местообитания чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в защитена зона „Пирин” Поради сериозното рекреационно натоварване, съответно влошеното състояние на туристическите маршрути, туристите избират алтернативни, дублиращи маршрути извън установените трасета, с което навлизат/нарушават целостта на някои от целевите местообитания в близост до пътеките, а именно 9410 Ацидофилни гори, Гори от бяла и черна мура, тревни съобщества и др. 2. Негативно въздействащи фактори На територията на НП „Пирин“ се извършват редица дейности, свързани с придвижване на туристите и паша на животни. Същевременно пътната инфраструктура в парка не е в необходимото състояние за да поеме трафика. Редица пътни участници са изровени. Най-съществено е това въздействие по отношение на природно местообитание Ацидофилни гори. 3. Източници на информация Съгласно докладите за природните местообитания, публикувани в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, за ЗЗ Пирин е посочено, че природни местообитания: - 6170 по критерий 1 се намира в „неблагоприятно-незадоволително състояние“; - 62D0 по критерий 1 се намира в „неблагоприятно-лошо състояние“; - 6430 по критерий 1 се намира в „неблагоприятно-незадоволително състояние“; - 8210 по критерий 1 се намира в „неблагоприятно-лошо състояние“; - 9410 по критерий 1 се намира в „неблагоприятно-лошо състояние“ - 95А0 по критерий 1 се намира в „неблагоприятно-лошо състояние“. - 3130 по критерий 3 се намира в „неблагоприятно-незадоволително състояние“; - 3160 по критерии 2 и 3 се намира в неблагоприятно - незадоволително състояние.
 • Надзор по време на строителството: Обосновка за избора на дейността - предвид разпоредбите на приложимото действащо законодателство, за да е законосъобразно изпълнението на предвидените СМР е необходимо да бъдат ангажирани други участници в строителството, осъществяващи надзор спрямо него, а именно строителен и авторски надзор. Негативно въздействащи фактори - чрез изпълнение на надзор по време на строителството се гарантира законосъобразното започване и изпълнение на СМР. Източници на информация във връзка с описаните негативно въздействащи фактори - приложимото строително законодателство. В рамките на дейността се предвижда изпълнението на 2 под-дейности: - строителен надзор; - авторски надзор.
 • Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания и видове в ЗЗ BG0000209 “Пирин”/НП „Пирин”, чрез превенция и борба с пожарите: Обосновка за избора на дейността и негативно въздействащи фактори Територията на ЗЗ BG0000209 “Пирин” /ЗТ НП „Пирин” изисква високо ниво на опазване от пожари, заради високата природозащитна стойност на охраняваните ресурси. Поради специалния статут на парка в него не се предвижда извършването на каквито и да е лесокултурни и лесовъдски мероприятия за борба с пожарите, а се набляга основно на превенцията и гасенето. По своята същност превенцията включва анализ на факторите за възникване, разпространение и ограничаване на пожара, докато при гасенето от особена важност са наличното противопожарно оборудване и осигурена достъпност и възможност за придвижване на противопожарните техника и единици. Най-подходящи за бърза реакция при ликвидиране на възникнали пожари, даващи възможност за транспортиране на специализиран от ооборудване и хора до труднодостъпни места са високо-проходими УТВ-та и мотоциклети. Негативно въздействащи фактори. Основните фактори, които имат значение при възникване на пожар са наклона на терена, влажността на местообитанията, наличието на леснозапалими материали, метеорологични условия /вятър и продължително засушаване/, ограничен достъп /непроходимост на пътища/ и невъзможност за движение на противопожарна техника. Източници на информация във връзка с описаните негативно въздействащи фактори Необходимостта от оборудване за подсигуряване на ефикасността на гасенето на пожари е посочена в Техническия проект за ”Опазване на горите от пожари и действия при пожарна ситуация в НП „Пирин” и резерват Тисата”, одобрен със заповед № РД-525/28.06.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. За следните видове и природни местообитания ще бъде подобрено природозащитното състояние вследствие изпълнение на дейността: 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceеtea) 95A0 Гори от бяла и черна мура 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи водни басейни с растителност от Littoreletea uniflorae, Isoeto-Nanojuncetea 3160 Eстествени дистрофни езера 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове Видовете са дива коза (Rupicapra rupicapra) и кафява мечка (Ursus arctos)
 • Подобряване на природозащитното състояние на видовете дива коза (Rupicapra rupicapra) и кафява мечка (Ursus arctos) чрез изграждане на система за регистриране на изстрели в защитена зона BG0000209 Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“: Обосновка за избора на дейността Видовете дива коза (Rupicapra rupicapra) и кафява мечка (Ursus arctos) са предмет на незаконен лов, което води до влошаване на тяхното природозащитно състояние. През последните години е разработен метод за идентификация на изстрели, което подпомага бързата реакция на отговорните служители и значително намалява действията за незаконен лов. На територията на ЗЗ BG0000209 “Пирин” /ЗТ НП „Пирин” ловът е забранен. За съжаление, бракониерството е факт дори на територията на НП „Пирин“. Труднодостъпната и обширна територия затруднява в значителна степен справянето с такова опасно явление за защитените видове в ЗЗ BG0000209 “Пирин” /ЗТ НП „Пирин” каквото представлява бракониерството. По тази причина в настоящата дейност е предвидено изграждане на система за регистриране на изстрели в защитена зона BG0000209 Пирин, пилотно на територията на ПУ „Вихрен“, над град Банско, на територията на Национален парк „Пирин“, чиято цел е създаване на механизъм за повишаване ефективността при борбата с бракониерството. Системата ще се изгради само в част от парка, която е най урбанизирана и има лесен достъп до нея от туристи и евентуални бракониери. Избран е Вихренският дял от НП „Пирин“, тъй като там се намира и най добрата популация на дива коза (Rupicapra rupicapra) в целия Балкански Полуостров, както и множество следи за жизнена дейност на кафява мечка (Ursus arctos), . Негативно въздействащи фактори Борбата с бракониерството е сложен и труден процес, който отнема сериозна част от времето на парковите служители, но неговата ефективност не е на достатъчно високо ниво поради труднодостъпната и обширна територия на парка. Наличие на множество подходи към националния парк, по които могат да се придвижват бракониерите и невъзможността да се осигури 24 часова охрана и наблюдение на цялата територия на парка. Източници на информация Съгласно докладите за видовете дива коза (Rupicapra rupicapra), кафява мечка (Ursus arctos), публикувани в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, за защитена зона BG0000209 Пирин е посочено, че: - Дива коза (Rupicaprarupicapra) се намира в благоприятно състояние по отношение на критерии 2 и 3. По отношение на критерии 1 и 4 видът се намира в „неблагоприятно-незадоволително състояние“, което е причина цялостното състояние да е неблагоприятно – незадоволително. Една от основните причини за посочената оценка е бракониерството; - Кафява мечка (Ursusarctos) се намира в благоприятно състояние по отношение на критерий 2. По отношение на критерии 1, 3 и 4 видът се намира в „неблагоприятно-незадоволително състояние“, което е причина цялостното състояние да е неблагоприятно – незадоволително. Една от основните причини за посочената оценка е бракониерството.
 • Подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, чрез изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути за територията, в защитена зона BG0000209 Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“: Обосновка за избора на дейността Заради неповторимото биологично разнообразие и забележителните природни образувания на Пирин планина, територията на ЗЗ BG0000209 “Пирин”/ЗТ НП „Пирин” целогодишно е посещавана от голям брой природолюбители и туристи. Преобладаващата част от тези посетители не познават защитените видове, местообитания и зонирането в парка, и не притежават познания и навици за движение и ориентиране, както и екологосъобразно поведение във високата планина. С цел подобряване на състоянието на видовете и местообитанията от мрежата Натура 2000, попадащи на територията на НП „Пирин“, е необходимо посетителите да бъдат запознати с негативното въздействие върху местообитанията и видовете, което могат да окажат при излизане от регламентираните маршрути. Допълнително затруднение за посетителите и туристите създава и липсата на сигнал за мобилни телефони на значителна част от територията на планината, поради което не могат да ползват приложения с описаната по-горе информация он-лайн. Голяма част от цитираните трудности и проблеми могат та бъдат решени чрез създаване на интернет независимо мобилно приложение (чрез използване на GPS сигнал) с информация за биоразнообразието и регламентираните туристически маршрути в ЗЗ BG0000209 “Пирин”/ЗТ НП „Пирин”, действията, които посетителите на парка е забранено и недопустимо да предприемат, така че да не увреждат видовото разнообразие и възможност за установяване на точното местоположението на посетителите в ЗЗ/ЗТ. За следните видове и природни местообитания ще бъде подобрено природозащитното състояние вследствие изпълнение на дейността: 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceеtea) 95A0 Гори от бяла и черна мура 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи водни басейни с растителност от Littoreletea uniflorae, Isoeto-Nanojuncetea 3160 Eстествени дистрофни езера 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове Видовете са дива коза (Rupicapra rupicapra) и кафява мечка (Ursus arctos) Негативно въздействащи фактори Една от основните заплахи за видовете и природните местообитания на територията на парка е въздействието от интензивния туристопоток през цялата година, видно от докладите на голяма част от описаните в проектното предложение типове природни местообитания и местообитания на видове, публикувани в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, за защитена зона BG0000209 Пирин. Налице е голямо рекреационно натоварване през месеците януари-март в района на Бъндеришка поляна и Шилигарника, и през юли-август на х. Вихрен, х.Пирин, Тевното езеро и др. както е идентифицирано и в ПУ на парка, действащ към момента. Настоящата дейност надгражда дейностите, свързани с рехабилитация на туристическите маршрути, тъй като цели да съсредоточи туристопотока само по регламентираните за това места, като и да предотврати излизането извън тях. При движението извън регламентираните туристически маршрути в ЗЗ BG0000209 “Пирин”/ЗТ НП „Пирин” посетителите и туристите навлизат и понякога увреждат защитени зони и местообитания. Създаването и популяризирането на мобилното приложение ще способства както за намаляване на негативното въздействие от посетителите върху защитените видове/природни местообитания така и за предотвратяване на инциденти с туристите. Източници на информация относно тях План за управление на Национален парк "Пирин" в частта му, анализираща въздействието от интензивния туристопоток върху защитените видове/природни местообитания.
 • Организация и управление на проекта: Обосновка за избора на дейността Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата това е една от задължителните дейности, които следва да се включат в рамките на проекта. В рамките на дейността са предвидени следните под-дейности: 1. Под-дейност 1 - организация и управление на проекта Методът за организация и управление на проекта включва комбинация между ангажиране на част от служителите на НП "Пирин" (Екип за управление на проекта - ЕУП), както и лица - Външна техническа помощ (ВТП) за допълване на екипа, поради липса на достатъчен собствен административен капацитет. Двете звена ще формират цялостния Екип за управление на проекта. При изпълнението на функциите им ще се следи стриктно избягване припокриването на задачи, респ. двойно финансиране на дейностите. По отношение на ЕУП приложимост намира разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗУСЕСИФ, а по отношение избора на ВТП - ЗОП и друго приложимо действащо законодателство (напр. чл. 49, ал. 2 ЗУСЕСИФ). В допълнение, що се отнася до ЕУП приложим нормативен акт е и ПМС № 189/2016. В състава на ЕУП са предвидени следните позиции,които ще се изпълняват от служители на Дирекция “Национален Парк “Пирин”: - Ръководител на проекта с образователна степен бакалавър/магистър в областта на икономиката, стопанското управление, правото, инженерните науки или друга еквивалентна специалност; - Счетоводител на проекта с образователна степен бакалавър/магистър в областта на икономиката или друга еквивалентна специалност; - Експерт по контрол подобряване състоянието на местообитания с образователна степен бакалавър/магистър в областта на инженерните науки, биоразнообразието, хуманитарните науки или еквивалентна специалност; - Експерт по информация и комуникация с образователна степен бакалавър/магистър в областта на икономиката, правото, инженерните науки, хуманитарните науки или друга еквивалентна специалност; - Експерт архивиране с образователна степен бакалавър/магистър в областта на икономиката, правото, инженерните науки, хуманитарните науки или друга еквивалентна специалност. По отношение на допълването на екипа с лица от ВТП е предвидено привличането на следните експерти: - Експерт финансист с образователна степен бакалавър/магистър в областта на икономиката, стопанското управление или друга еквивалентна специалност;; - Юрист с образователна степен магистър в областта на правото; - Координатор с образователна степен бакалавър/магистър в областта на икономиката, стопанското управление, инженерни науки или друга еквивалентна специалност; - Експерт проектиране и строителство с образователна степен магистър в областта на инженерните науки или еквивалентна специалност. Като отделно приложение към Формуляра за кандидатстване по отношение на механизмите за контрол при управлението на проекта е приложен описателен документ, съдържащ: 1). Начина на приемане на работата и механизмите за контрол при изпълнението на договорите за обществени поръчки по проекта, вкл. контрола, който ще се упражнява върху начина на плащане по тези договори; 2). Механизми за контрол при извършването на мониторинг на изпълнението на проекта; 3). Отговорностите на всеки член на екипа за управление, както и взаимоотношенията между тях. 2. Под-дейност 2 - Доставка на канцеларски материали - въпреки обстоятелството, че управлението на проекта в основната си част се базира на електронен метод, необходимостта от осигуряване на канцеларски материали за успешното управление и изпълнение на проекта не е напълно елиминирана (така например при взаимоотношенията с изпълнители по договори за обществени поръчки). В тази връзка е необходимо да се доставят съответни канцеларски материали (напр. тонери за принтери, хартия, папки, класьори и др.), които да подпомогнат цялостното управление на проектните дейности Негативно въздействащи фактори и източници на информация относно тях - неприложимо
 • Мерки за информация и комуникация: Обосновка за избора на дейността Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата това е една от задължителните дейности, които следва да се включат в рамките на проекта. Ролята на предвидените мерки за информация и комуникация е да разяснят целта на проекта, подготвян и потенциално изпълняван от НП "Пирин", ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му. Предвидените в проектното предложение дейности за информация и комуникация обхващат целия период на изпълнение на проекта и ще популяризират приноса на фондовете на ЕС и на ОПОС 2014-2020. Тези дейности ще включват приложимите за процедурата мерки и реквизити от Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ и по-конкретно: 1. Изработка и монтаж на 2 билборда 2. Изработка и монтаж на 6 постоянни обяснителни табели 3. Изработка на банери – 2 броя 4. Провеждане на 3 пресконференции – при стартиране работата по проекта, междинна пресконференция и заключителна пресконференция 5. Официални публични събития – 2 броя (първа копка и откриване) 6. Информационна брошура за проекта – 200 броя 7. Информационни стикери – 500 броя 8. Плакати – 50 броя 9. Промоционални материали - химикалки - 150 броя - папки и блок листа – по 150 броя - USB памет – 150 броя - шапки – 500 броя - фланелки – 500 броя - значки – 300 броя - карти с туристическите маршрути – 1000 броя на английски и 1000 броя на български 10. Публикации в медии – 10 броя 11. Публикации в сайта на ДНП “Пирин” - по време на осъществяване на проекта паркът ще информира обществеността за получената от ЕФРР подкрепа чрез включване на уеб-сайта кратко описание на проекта, неговите цели, проблемите, към които е адресиран и съответните мерки, които са в обхвата му. Спазвайки изискванията на Единния наръчник, цитиран по-горе, до два дни от датата на издаване на ЗБФП на интернет страницата на кандидата ще се публикува подробна информация за одобрения за финансиране проект. Негативно въздействащи фактори и източници на информация относно тях - неприложимо

Индикатори

Брой местообитания, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 0.00
Брой видове, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

6 294 117.64 BGN
6 294 117.64 BGN
1 241 786.44 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 5 349 999.99 944 117.65 0.00 6 294 117.64
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 5 349 999.99 944 117.65 0.00 6 294 117.64

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки, Стойност: 29 800.00
 • Обособена позиция 1: Подготовка на документации и преглед на предоставени технически спецификации
Предмет на предвидената процедура: Подготовка на проектно предложение, Стойност: 26 000.00
 • Обособена позиция 1: Подготовка на проектно предложение
Предмет на предвидената процедура: Проектиране, СМР на съществуваща инфраструктура - Изпълнение на ремонтни работи на определени участъци от пътната инфраструктура в защитената зона BG0000209 "Пирин" и авторски надзор и Проектиране, СМР на съществуваща инфраструктура - Изпълнение на рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в защитената зона BG0000209 "Пирин" и авторски надзор, Стойност: 3 349 823.85
 • Обособена позиция 1: Проучване, анализ, проектиране, СМР на съществуваща инфраструктура - Изпълнение на ремонтни работи на определени участъци от пътната инфраструктура в защитената зона BG0000209 "Пирин" и авторски надзор
 • Обособена позиция 2: Проучване, анализ, проектиране, СМР на съществуваща инфраструктура - Изпълнение на рехабилитация на участъци на част туристическите маршрути в защитената зона BG0000209 "Пирин" и авторски надзор
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на комплект електропастири на Спанополски езера, Превалско, Тевно и Башлийско езеро, Стойност: 69 990.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и полагане на комплект електропастири на Спанополски езера, Превалско, Тевно и Башлийско езеро
Предмет на предвидената процедура: Доставка на високо-проходими УТВ (тип работни) с прикачено противопожарно оборудване и високо-проходими мотоциклети, Стойност: 384 596.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на високо-проходими УТВ (тип работни) с прикачено противопожарно оборудване и високо-проходими мотоциклети
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и инструктаж и обучение на система за регистриране на изстрели в защитена зона BG0000209 Пирин, Стойност: 141 000.00
 • Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и и инструктаж и обучение на система за регистриране на изстрели в защитена зона BG 0000209 Пирин"
Предмет на предвидената процедура: Разработване (осигуряване) на софтуер - изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути за територията в защитена зона BG0000209 Пирин, Стойност: 140 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване (осигуряване) на софтуер - изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути за територията в защитена зона BG0000209 Пирин
Предмет на предвидената процедура: Определяне на основните видове насекомни вредители, определяне на точки/площадки/ за обследване, залагане на точките, отчитане на данните и анализ на резултатите от теренните наблюдения, както и закупуване на феромонови уловки, вкл. съпътстващите ги дейности, Стойност: 183 000.00
 • Обособена позиция 1: Определяне на основните видове насекомни вредители, определяне на точки /площадки/ за обследване, залагане на точките, отчитане на данните и анализ на резултатите от теренните наблюдения, както и закупуване на феромонови уловки, вкл. съпътстващите ги дейности
Предмет на предвидената процедура: Геодезическо заснемане на водните огледала на езера, Стойност: 175 000.00
 • Обособена позиция 1: Геодезическо заснемане на водните огледала на езера
Предмет на предвидената процедура: Изследване на хидробиологичното състояние на езерата, методика за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности, изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията и тяхното изпълнение, вкл. почистване на водорасли ръчно - чрез скубане., Стойност: 171 000.00
 • Обособена позиция 1: Изследване на хидробиологичното състояние на езерата, методика за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности, изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията и тяхното изпълнение, вкл. почистване на водорасли ръчно - чрез скубане
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на външни експерти за участие в оценителни комисии за целите на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитена зона по НАТУРА 2000 BG0000209 „Пирин”/защитена територия „Национален парк Пирин”. , Стойност: 29 990.00
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и изпълнение на строителен надзор, Стойност: 162 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и изпълнение на строителен надзор
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 15 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали
Предмет на предвидената процедура: Избор на външни експерти за участие при управление на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“ , Стойност: 260 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на външни експерти за участие при управление на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“
Предмет на предвидената процедура: Информация и комуникация по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитена зона по НАТУРА 2000 BG0000209 „Пирин”/защитена територия „Национален парк Пирин”, Стойност: 29 990.00
 • Обособена позиция 1: Информация и комуникация по проект„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на външни експерти за участие в оценителни комисии за целите на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитена зона по НАТУРА 2000 BG0000209 „Пирин”/защитена територия „Национален парк Пирин”, Стойност: 29 990.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на външни експерти за участие в оценителни комисии за целите на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитена зона по НАТУРА 2000 BG0000209 „Пирин”/защитена територия „Национален парк Пирин”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.