English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0008-C01
Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД
КФ ==> Околна среда
24.09.2019
09.10.2019
09.01.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Сливен (BG342)

Описание

Проектът ще се реализира на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”ООД ( ОТ"ВиК–Сливен"),която съвпада с административните граници на област Сливен, и в частност на териториите на следните агломерации и водоснабдителните системи към тях: Агломерация Сливен, включително кв. Речица (BGAG67338_00) и Агломерация Нова Загора (BGAG51809_00).
Предвиждат се рехабилитация,ремонт и изграждане на 58,15 км. водопроводна мрежа и на 44,79 км. канализационна мрежа,реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)-Сливен на агломерация Сливен и ПСОВ–Нова Загора на агломерация Нова Загора. 
- Агломерация Сливен, включително кв. Речица:
Водоснабдяване:изграждане на нови довеждащи/хранителни водопроводи; реконструкция на довеждащи водопроводи; основен ремонт на съществуващи помпени станции и други съоръжения;подмяна на помпите и включването им към СКАДА; основен ремонт на водопроводна мрежа.
Канализация:изграждане на главни колектори и второстепенна мрежа,канализационна помпена станция (КПС) и тласкател в кв.Речица; доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с висока инфилтрация в гр.Сливен.
Пречистване:Реконструкция на ПСОВ–Сливен.
- Агломерация Нова Загора:
Водоснабдяване:Основен ремонт на градската водопроводна мрежа;реконструкция на помпените станции;ремонт на сухите камери на напорния водоем(НВ).
Канализация: доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на територията на гр.Нова Загора.
Пречистване:пълна реновация на ПСОВ-Нова Загора.
За ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД и нейните две агломерации обект на инвестиция, в настоящото инвестиционно предложение, е предвидено разширение / доизграждане на съществуващата СКАДА система, ведно с Мерки за ефективност за мониторинг, събиране и обработка на данни в реално време, както и запис на събития под формата на логове, и изграждане и внедряване на Географска информационна система („ГИС“).
Дейности
 • Дейност 1: Дейности по придобиване/ отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващи разходи за проекта : Дейности по придобиване/ отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващи разходи за проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура (ВиК инфраструктура) в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители (екв. ж.), попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“ включват процедури по обезщетяване на собствениците на терените, през които ще преминава изпълнението на част от инвестиционните мерки по проекта, във връзка с придобиването на вещни права за преминаване през тях. Проведени са необходимите устройствените процедури по компонент водоснабдяване и компонент канализация. Обектите са обявени за общински обекти от първостепенно значение. Подробните устройствени планове на обектите включени в инвестиционното намерение са съгласувани и одобрени от Община Сливен. Същите са обнародвани в Държавен вестник. Предвидените в бюджета на проекта средства включват еднократни обезщетения на собствениците на имоти, засегнати от сервитутите на предвидените за реконструкция и изграждане съоръжения за следните обекти: - Изграждане на тласкател от проект на канализационна помпена станция („КПС“) „Речица“ в ПИ 67338.701.428. кв. Речица, гр. Сливен, до Градска пречиствателна станция за отпадъчни води („ГПСОВ“), находяща се в ПИ 67338.168.46. местност „Аркаръ коруч“, землище гр.Сливен - L=5330 м; - Довеждащ водопровод за питейни води от резервоар е V=2 500 от система „Мечкарево“, находящ се в ПИ 67338.436.214. местност „Баш чардак“, землище гр. Сливен до разпределителната мрежа на гр.Сливен - L=478м; - Довеждащ водопровод от апартна камера в ПИ 67338.302.223, образуван от ПИ 67338.302.170 /яз. „Асеневец“/, землище гр. Сливен до северозападната регулационна граница на гр. Сливен, преминаващ през местностите „Боготово“, „Предела“, „Асеновско дефиле“, „Абланово“, „Добрев рът“ и „Манастирското“, землище гр. Сливен; - Водопровод от разпределителна шахта в ПИ 67338.301.190, местност „Кешлика“, землище гр. Сливен до западната регулационна граница на гр. Сливен, преминаващ през ПИ 68338.301.190, НТП „иглолистна гора“, държавна собственост, местност „Кешлика“, землище гр. Сливен.
 • Дейност 2: ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ: „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД има сключен договор с външен изпълнител за подготовка на тръжните документи по възлагане на обществените поръчки за избор на изпълнители за дейностите необходими за реализацията на инвестиционното намерение на бенефициента. В услугата по договора са включени следните мерки: Изготвяне и съгласуване с Възложителя на пълен пакет от документи за идентифицираните процедури; оказване на съдействие на Възложителя при предоставяне на разяснения, свързани с подготвените документации и при необходимост от промяна в публикуваната документация; Изготвяне и предоставяне на становище на Възложителя, в случай на подадена жалба срещу решение за откриване на процедура или решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация пред КЗК и ВАС; Изготвяне и предоставяне на становище на Възложителя, в случай на постъпили въпроси от УО на ОПОС или сигнали и констатации, касаещи обществените поръчки. Процедурите по ЗОП, по които избрания изпълнител има ангажимент са следните: 1. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга; 2. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга; 3. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл.мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, по две обособени: Обособена позиция 1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност; Обособена позиция 2: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора. 4. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга; Обособена позиция 2: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга. 5. Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на ГИС система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора. 6.Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен и на ПСОВ гр. Нова Загора, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен; Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора. Следва продължение във файл "Deinost 2", приложен към документите по т. 12 от настоящия формуляр.
 • Дейност 3: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА ПО ВРЕМЕ НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Предвид обема и спецификата на проектното предложение, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД сключи договор за допълнителна експертна консултантска услуга по време на оценка на инвестицията от Управляващия орган. Обхват на услугите: правно тълкуване на действащото национално и европейско законодателство; подкрепа за дефиниране на промени в проектното предложение; изготвяне на юридически, технически и финансови становища и анализи по време на оценката на проектното предложение и други. Обобщено ангажимента на Изпълнителя обхваща следните направления на експертно консултиране:  Предоставяне на експертни становища/анализи и консултации на Възложителя във връзка с оценка на проектното предложение, с което е кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, и отправени въпроси от страна на Управляващия орган, в хода на оценка на проектното предложение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД, по процедура BG161M1OP002-1.016 – „Изграждане на ВиК инфраструктура“;  Осигуряване на подкрепа и предоставяне на експертни консултации на екипите на Възложителя, във връзка с текущо възникнали казуси в процеса на оценка и координация на дейностите и процедурите във връзка с това;  Изготвяне на становища / съвети/ анализи и преглед и / или подготовка на проект на документи (образци и „чернови“), за нуждите на Възложителя за изпълнение на текущите задачи, предвидени и необходими за оценката на инвестиционното намерение, включително осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по инвестиционното предложение, имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи и дейности по инвестицията;  Изготвяне на експертни становища / съвети / анализи, които са необходими на Възложителя, по време на оценка на проектното предложение във връзка с финансовата рамка на проекта и др.;  Изготвяне на експертни становища / съвети / анализи, във връзка с необходима преработка на формуляри, приложения и документация, в случай на отправени препоръки от страна на УО, в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура.
 • Дейност 4: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОКЛАДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ : Оценката на съответствието на проекта е задължителен за всички строежи от първа до трета категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж (съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ). В тази връзка, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е сключило директен договор с консултант упражняващ строителен надзор за съгласуване и изготвяне на Доклад за съответствие на идейните проекти по инвестиционното намерение на ВиК оператора. Предметът на договора включва изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти, в съответствие с чл. 142 от закона за устройство на територията ЗУТ, за следните проекти и обекти в тях: 1. Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, с две обособени позиции: А) Обособена позиция 1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ, вкл. мерки за ефектиовност: - Обект 1: „Водопроводни връзки от същ. шахта СК до шахта вход ПСПВ , от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр.Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона“ ; - Обект 4 : „Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец““ ; - Обект 7 : „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен ; - Обект 8 : „ Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен“ ; - Обект 9 : „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“ ; Б) Обособена позиция 2: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора: - Обект 5: „Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС „Червенаково“ и ПС „Север“ и ПС „Дипсизи““; - Обект 6: „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС "Червенаков"; - Обект 12: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора“, включително мерки за ефективност за ВС Нова Загора; - Обект 13: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“. 2. Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен: - Обект 10: „Реконструкция на ВВМ на кв. „Речица“, гр. Сливен " : - Обект 11: Подобект 1: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“ - Подобект 2: „Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“ 3. Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен“: - Обект 2: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях". - Обект 3 : „Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен “.
 • Дейност 5: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две поддейности.: В рамките на дейността се включва: - Изготвяне на Технически проекти за всеки един обект на инвестицията в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще се съобразят с действащите нормативни актове, свързани с дейността. - Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Авторския надзор съгласува и подписва всички документи свързани с изпълнението и/или при необходимост - изменението на първоначално изготвения проект. - Изпълнение на строително монтажни работи и други съпътстващи дейности, включително закупуване, доставка и монтаж на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане. Дейност 5 е разделена на две поддейности, на база готовността им за стартиране, на техническа целесъобразност (местоположение) - с цел намаляване на времето и средствата необходими за мобилизация и демобилизация на ресурс и машини. Обхватът на поддейностите е определен на регионален принцип: Поддейност 1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност. Поддейност 2: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора. В обхвата на Поддейност 1, влизат пет обекта, както следва: - Обект 1: „Водопроводни връзки от същ. шахта СК до шахта вход ПСПВ , от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр.Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона“ - (Приложение № F1.1.1), - Обект 4 : „Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец““ - (Приложение № F1.1.4) - Обект 7 : „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен - (Приложение № F1.1.7) - Обект 8 : „ Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен“ - (Приложение № F1.2.1), - Обект 9 : „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“ - (Приложение № F1.2.2) В обхвата на Поддейност 2, влизат четири обекта, както следва: - Обект 5: „Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС „Червенаково“ и ПС „Север“ и ПС „Дипсизи““ - Обект 6: „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС Червенаково - Обект 12: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора“, включително Мерки за ефективност за ВС Нова Загора - Обект 13: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“ Подробни количествени стойности, спецификации, карта на инвестицията и информация относно предвидените мерки за тази дейност, моля вижте файл „Deinost 5 ViK Sliven NZ _ME 20082019"
 • Дейност 6: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.: В рамките на дейността се включва: - Изготвяне на Технически проекти за всеки един обект на инвестицията в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще се съобразят с действащите нормативни актове, свързани с дейността. - Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Авторския надзор съгласува и подписва всички документи свързани с изпълнението и/или при необходимост - изменението на първоначално изготвения проект. - Изпълнение на строително монтажни работи и други съпътстващи дейности, включително закупуване, доставка и монтаж на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане. В обхвата на Дейност 6 се предвижда изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен,. Инвестиционните дейности ще се осъществяват в два обекта - единния с два подобекта, както следва: Обект 10: „Реконструкция на ВВМ на кв. „Речица“, гр. Сливен " - (Приложение № F1.3.1) и Обект 11: Подобект 1: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“ - (Приложение №F.1.3.2 А) Обект 11: Подобект 2: „Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“ - (Приложение №F.1.3.2 В) Предвиждат се следните инвестиционни мерки по обекти: За Обект 10: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа („ВВМ“) на кв. „Речица“, гр. Сливен ". - Главни клонове I, II и III, с дължина 3 339 м и сградни водопроводни отклонения - 201бр; - Второстепенни клонове № № 68, 84, 90 и 102, с дължина 1209 м и сградни водопроводни отклонения – 72бр. По трасето на водопроводната мрежа на кл.41 се предвижда изграждането на шахта (с размер 50/1,50 светло), в която ще се монтира манометър за следене на налягането в мрежата и устройство за измерване на остатъчния хлор Освен това на главните и на второстепенните клонове на подходящи места са предвидени допълнително спирателни кранове с цел в случай на авария да се изолират отделни участъци от мрежата, обхващащи един или няколко квартала. - Обект 11: Подобект 1: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“ В квартала няма изградена канализационна система, което е несъответствие с Директива 91/271/ЕИО. Отпадъчните водни количества от домакинствата са заустени в дворни септични ями. Дъждовните води се оттичат по наклона на терена или попиват в земята. Предвижда се изграждане на канализационната мрежа на кв. „Речица“, както следва: - Битова канализация с дължина 24 080,42 м. - Сградни канализационни отклонения – 1138 бр. - Дъждовна канализация с дължина 5 612,60 м. - Улични оттоци – 190 бр. Подобект 2: „Изграждане на канализационна помпена станция („КПС“) и тласкател до пречистванетелна станция за отпадъчни води („ПСОВ“) Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“ - (Подобект 2 (F.1.3.2 В) Приложение № F.1.3.2 В) Предвижда се: - Изграждане на канализационна помпена станция (КПС) с две потопяеми помпи FA10.94E - пълно оборудване , доставка и монтаж; - Изграждане на тласкател от КПС по: ул. до кръстовище ОТ 223 с ул.”Тодор Асенов”; - Тласкател от ОТ 223 ул.”Тодор Асенов” до В9 кръстовище с път Сливен-Нова Загора; - Тласкател от В9 кръстовище с път Сливен-Нова Загора успоредно на пътя до В 10; - Тласкател от В10 до ПСОВ Сливен. Подробни количествени стойности, спецификации, карта на инвестицията и информация относно предвидените мерки за тази дейност, моля вижте файл „Deinost 6_Rechitza_Rev 08082019"
 • Дейност 7. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за водоснабдителна система "Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.: В рамките на дейността се включва: - Изготвяне на Технически проекти за всеки един обект на инвестицията в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще се съобразят с действащите нормативни актове, свързани с дейността. - Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Авторския надзор съгласува и подписва всички документи свързани с изпълнението и/или при необходимост - изменението на първоначално изготвения проект. - Изпълнение на СМР и други съпътстващи дейности за два обекта, както следва: Обект 2: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях" - (Приложение № F1.1.2) Клон -1 е с начална точка началото на водопровода при изхода на язовирната стена, и с край при входната шахта на съоръженията за прекъсване на напора. Дължината на клона е L= 2098,12 м. Предвиден е да се изпълни от Чугунени тръби DN800,Клас –К9 / за допустимо работно налягане 32 bar /. - преминаване под републикански път II-53 /СЛИВЕН - ЕЛЕНА /посредством кожух от ст.бетонови тръби : -2 БР ∅1250; -1 БР ∅1000- всяко с дължина-9,00 м, съгласно детайл. Клон -2 е с начална точка при изходната шахта на съоръженията за прекъсване на напора, и край, при изходната шахта на преминаването на водопровода през р.Асеновска, в регулационните граници на гр.Сливен. Клон-2В – е трасето на втората тръба при преминаване на р.Асеновска Дължината на Клон -2 е L=4993,21 м. Дължината на Клон -2В е L=73,20 м. Предвиден е да се изпълни от Чугунени тръби DN800,Клас –К9 / за допустимо работно налягане 32 bar /. -преминаване през р,. Асеновска, реконструкция на ст.бетонов праг и изграждане на рибен проход. Новото преминаване е предвидено да се изгради с две тръби 2 x DN800, чугунени , като всяка от тях провежда самостоятелно оразмерителното водно количество.На двата бряга на реката са предвидени ст.бетонови шахти със спирателни кранове и въздушници. Клон -3 е с дължина L=318,37 м. Предвиден е да се изпълни от Чугунени тръби DN600,Клас –К9 / за допустимо работно налягане 32 bar /. Тъй като част от реконструирания водопровод е разположена в пътното платно, след полагането му се възстановява пътната основа и асфалтовата настилка. Обект 3: „Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен “, водопроводът ще се изпълни с DN 315mm – полиетилен, с дължина 1170м., траншейно от Помпена станция „Мечкарево“III до разпределителната мрежа на гр. Сливен. Водопроводът от черпателния водоем V=2500м3 при помпена станция Мечкарево ІІІподем пресича ж п линията Сливен – Чинтулово при км 293+979 . Сервитутът на ж. п. линията обхваща поземлени имоти 67338.33.11 и 67338.33.13 по КК на гр.Сливен,ЖП гарите са Чинтулово-Сливен Пресичането на ж п линията ще се осъществи, чрез хоризонтално сондиране. Спазено е условието, съгласно Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, водопроводът в района на пресичането на ж.п линията да се постави в предпазен кожух с оглед на неговата безопастност. Водопроводът в мястото на пресичане на ж.п.линията е с диаметър Ф315РЕ, полиетиленови тръби с висока плътност. Кожухът, в който ще се положи водопровода ще бъде изпълнен от стоманени спирално заварени тръби с диаметър Ø529/11мм. Стоманеният кожух е с дължина L=33 м. ( приложен е индивидуален чертеж за преминаването). Допълнителна информация относно предвидените мерки за тази дейност, моля вижте файл „Deinost 7_dovejdasht Sliven_08082019“.
 • Дейност 8. Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на обект: Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора.: В рамките на дейността се включва: - Изготвяне на Технически проекти за всеки един обект на инвестицията в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще се съобразят с действащите нормативни актове, свързани с дейността. - Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Авторския надзор съгласува и подписва всички документи свързани с изпълнението и/или при необходимост - изменението на първоначално изготвения проект. - Изпълнение на строително монтажни работи и други съпътстващи дейности, включително закупуване, доставка и монтаж на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане. Включва изпълнението на обект: Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора, с две поддейности:: Поддейност 1: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, проектно предложение предвижда: 1. Реконструкция на Утайково стопанство на ПСОВ Сливен - Изграждане на сграда за обработка на утайки (минимален обем 1200 м3), вкл.ОВК, ел.инсталации, вътрешно ВиК - Доставка и монтаж на 2 бр. механични сгъстители за ИАУ, 3 бр. центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 бр. инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шнекове за транспорт на утайки - Реконструкция на Утайкоуплътнител (1200м3), доставка и монтаж на утайкочистач D=20м - Изграждане на силоз за стабилизирана утайка (минимален работен обем 275 м3), доставка и монтаж на миксер за хомогенизиране - Доставка и монтаж на ко-генератор - 160 kW - Ел.табла, кабелни трасета, осветление, заземление, мълниезащита - КИП и А за новите съоръжения, връзка със SCADA на ПСОВ - Площадкови комуникации – частично (уплътнена утайка, сгъстена утайка, стабилизирана утайка, филтрат, водопровод, канализация - Площадкови пътища – 1500м2 нови и 1500 м2 рехабилитация на съществуващи - Реконструкция на довеждащ път до ПСОВ Сливен – 4800 м2 - Нова ограда на ПСОВ Сливен – 1360 м 2. Изсушителна инсталация за обезводнената утайка от ПСОВ Сливен - Изграждане на Парникова конструкция за соларна изсушителна инсталация (минимална площ 6 000 м2) на мястото на съществуващи изсушителни полета - Доставка и монтаж на соларен изсушител за 10 000 т/г обезводнена утайка (шламообръщачи, вентилатори, климатични сензори, електроразпределителна и командна инсталация) - Доставка на Челен товарач (за зареждане на соларния изсушител и изнасяне на изсушената утайка) - Изграждане на временно депо за изсушена утайка (минимална площ 1500 м2) на мястото на съществуващи изсушителни полета - Рехабилитация на съществуващи изсушителни полета (6000 м2), като буферен обем преди изсушителната инсталация Поддейност 2: Реконструкция на пречиствателна станциия за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, в рамките на този обект се предвижда: Проектното предложение за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ - Нова Загора е съобразено със съществуващата технологична схема и възможността да се използват максимално наличните съоръжения. Технологичната схема за реконструкция на ПСОВ Нова Загора включва: • Груби решетки – ново • Фини решетки – ново • Аериран пясъко-мазнино задържател – нов • Биодефосфатизатор – съществуващ ПРУ 1 • Биобасейн N/DN – нов • Вторични радиални утаители – рехабилитация • Контактен резервоар – рехабилитация • Хлораторна сграда – рехабилитация • ПС за РАУ и ИАУ – рехабилитация • Утайкоуплътнител за ИАУ – рехабилитация • Аеробен стабилизатор – реконструкция на съществуващия ББ • Силоз за ИАУ – нов • Обезводнителна инсталация с центрофуга и въздуходувна за АС – рехабилитация • Административна сграда – ремонт • Ел. подстанция – ремонт Подробни количествени стойности, спецификации, карта на инвестицията и информация относно предвидените мерки за тази дейност, моля вижте файл "Deinost 8_PSOV Sliven i PSOV NZ 20082019".
 • Дейност 9. Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на водоснабдителна система/Агломерация Сливен и водоснабдителна система/Агломерация Нова Загора. : Дейността по предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, включва две поддейностти: Поддейност 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен. В обхвата на тази поддейност попадат: - "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност" - със следните обекти: Обект 1: Водопроводни връзки от същ. шахта СК до шахта вход ПСПВ , от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр.Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона. Обект 4: „Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец““ Обект 7 : „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен" Обект 8: „ Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен“ Обект 9: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“ - "Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен" - със следните обекти: Обект 10: Реконструкция на ВВМ на кв. „Речица“, гр. Сливен Обект 11А: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“ Обект 11Б: „Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“ - "Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен" - със следните обекти: Обект 2: "Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях" Обект 3: Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен “ Поддейност 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора. В обхвата на тази поддейност попада: - "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Нова Загора" - със следните обекти: Обект 5: "Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС "Червенаково" и ПС "Север" и ПС "Дипсизи" Обект 6: " Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС Червенаково“ Обект 12" "Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора" Обект 13: "Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“
 • Дейност 10. Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функции те на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора: Дейността по предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора, обхваща две поддейностти: Поддейност 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен. Поддейност 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора. В обхвата на тази дейност ще се упражнява строителен надзор по време на изпълнението на дейностите предвидени по двата договора за инженеринг за двете пречиствателни станции за отпадъчно води - тази в Сливен и тази в Нова Загора. Изпълнителя, ще има ангажимента да изготви и оценка на съответствие на техническите проекти и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК, при реализацията на инвестиционните проекти „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора“ и „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен на Агломерация Сливен“. Избрания изпълнител ще упражнява строителен надзор върху реконструираните обекти по време на изпълнение на СМР и по време на срока за съобщаване на дефекти, съгласно условията на ФИДИК.
 • Дейност 11. Организация и управление на проекта: Обезпечаването на управлението на проектите в сектор Водоснабдяване и канализация (ВиК), по приоритетна ос 1 "Води" на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е задължение на бенефициентите по проектите – ВиК дружествата. С цел ефективното изпълнение и отчитане на проекта на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД („ВиК –Сливен“) е необходимо да бъде сформирано звено за управление на проекта, в което да са ясно разписани отделните функциите и задачите, свързани с управление, координация, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, прилагане на мерките за информация и комуникация и др. Функциите на екипа за управление на проекта ще бъдат възложени на външно звено за управление на проекта (ЗУП), състоящо се от експерти имащи опит и квалификацията за извършване на тези специфични компетентни задължения, които да гарантират изпълнението в срок на предвидения за реализация обем от дейности. Предвижда се ЗУП да включва 14 експерта, както следва: ръководител на проекта, координатор, административен сътрудник, експерт "комуникации", финансов експерт, експерт-счетоводител, експерт "юрист", експерт GIS и шест технически експерти "Водоснабдяване и канализация“, по един за всеки линеен договор, общо 6 лица. Звеното за управление на проекта, ще бъде сформирано от външни експерти с необходимите компетенции, които да повишат експертния капацитет при административното, финансово и техническо изпълнение на проекта. Отговорностите и задълженията, начина на отчитане на работата и плащанията по договора на всеки един член от екипа ще бъдат подробно разписани в техническата спецификация и договора за избор на изпълнител. Звеното за управление на проекта ще следи изпълнението на договорите, сключени с избраните изпълнители на дейностите по проекта като всеки от тях ще осъществява контрол в рамките на своите компетенции. ЗУП ще изпълнява и др. задачи, като напр. • обезпечава изпълнението на задълженията на бенефициента, произтичащи от АДБФП; • осъществява цялостното административно, финансово и техническо изпълнение на проекта в съответствие с АДБФП, с цел постигане на целите и индикаторите на проекта; • извършва дейности по техническо докладване и финансово отчитане на проекта пред УО на ОПОС; • осигурява изпълнението на указанията и препоръките на УО на ОПОС, както и на други компетентни проверяващи/ одитни/контролни органи; • представлява бенефициента, в рамките на делегираните му правомощия. При изпълнение на възложените задължения, членовете на Звеното за управление ще спазват европейското и българското законодателство, както и указанията на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС). Съставът на ЗУП, квалификацията, изискванията и отговорностите на експертите са подробно описани в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване.
 • Дейност 12. Мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) за проекта: Дейностите за осигуряване на информация и комуникация ще обхващат целия период за изпълнение на проекта и ще бъдат осъществени изцяло в съответствие с Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. В рамките на дейността ще бъдат предоставени услуги и изработени материали, свързани с организиране на информационни събития, мероприятия и публикации, изработка на информационни и промоционални материали, билбордове и табели, в т.ч. печатни информационни материали и услуги за проекта на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен.“, както следва: 1 Изработване на стратегия за кампанията - 1 бр. 2 Организиране на събития 2.1 Организиране на начална пресконференция за анонсиране на проекта (по една за всяка от агломерациите по проекта)- 2 бр. 2.2. Организиране на междинна пресконференция за напредъка по проекта- 2 бр. 2.3 Организиране на заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по проекта (по една за всяка от агломерациите по проекта)- 2 бр. 2.4 Организиране на официални церемонии „първа копка“ за 6 проекта / обекта- 6 бр. 2.5 Организиране на церемонии при откриване нa строителен обект- 6 бр. 3 Организиране и провеждане на информационна кампания 3.1 Организиране и провеждане на информационна кампания в Интернет- 1 бр. 3.2 Изработване на банери за интернет - канали за разпространение - 18 бр. 3.3 Организиране на публикации (информационни карета или материали) в централни печатни медии Периодът на изпълнение е през целия период на проекта.- 18 бр. 3.4 Организиране на репортажи в централни и местни радиостанции - Репортажите ще обслужват целите на кампанията, като отразяват по най-добрия начин развитието на отделните компоненти и етапи, както и интегрирания характер на проекта -6 бр. 3.5 Рол - банери със стойка за пресконференции и информационни събития - 4 бр. 4 Информационни материали за популяризиране на проекта 4.1 Заснемане на кратък филм - концепция, изработка и предоставяне в електронен вариант, готов за разпространение, както и предложение за канали, в които да бъде излъчен- 1 бр. 5 Мерки за визуализация по време на строителството 5.1 Информационни билбордове - изработване, доставка и монтиране на местата на изпълнение на СМР на съответните обекти от проекта - 12 бр. . 5.2. Информационен сайт - нов - 1 бр. 5.3 Постоянни информационни табели, след приключване на всеки един от инвестиционните проекти- 12 бр. 6 Информационни брошури - А5 -500 бр. 7 Листовки размери - А5 - 500 бр. 8 Рекламни химикалки - брандирани- 500 бр. 9 Рекламни моливи - брандирани- 500 бр. 10 Рекламни флаш памет - брандирани- 300 бр. 11 Рекламни чаши (порцеланови)- 100 бр. 12 Рекламни шапки - брандирани - 300 бр. 13 Рекламни чадъри - брандирани- 100 бр. 14 Рекламни тефтери (без дати) брандирани- 200 бр. 15 Рекламни чанти (плат) - брандирани - 500 бр. 16 Папки А4, - индивидуален дизайн.- 500 бр. 17 Рекламни тениски -300 бр. 18 Рекламни ключодържатели - 500 бр. 19 Луксозни химикалки- 100 бр. 20 Информационни стикери – малък размер - 950 бр. 21 Информационни стикери – голям размер - 50 бр.
 • Дейност 13. Предварително и последващо съгласуване и въвеждане в експлоатация на обектите, попадащи в обхвата на проекта.: В рамките на тази дейност влизат различните съгласувателни процедури и съпътстващите ги дейности по Закона за устройство на територията („ЗУТ“), свързани с осъществяването на инвестиционното намерение на бенефициента, в т.ч. предварително съгласуване с областния управител на идейните проекти, взимане на разрешителни за строеж, последващо съгласуване във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация, попадащи в обхвата на инвестиционното намерение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. Обектите, попадащи в обхвата на тази дейността са: За Агломерация Сливен / ВС Сливен - Обект 1: „Водопроводни връзки от същ. Шахта СК до шахта вход ПСПВ, от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр. Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона“; - Обект 2: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях"; - Обект 3: „Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен “; - Обект 4: „Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец“; - Обект 7: „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен; - Обект 8: „ Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен“; - Обект 9: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“; - Обект 10: „Реконструкция на ВВМ на кв. „Речица“, гр. Сливен "; - Обект 11 Подобект 1: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“; Подобект 2: „Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“; Обект: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води / ПСОВ/ - Сливен, агломерация Сливен; За Агломерация Нова Загора / ВС Нова Загора - Обект 5: „Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС „Червенаково“ и ПС „Север“ и ПС „Дипсизи“; - Обект 6: „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС Червенаково; - Обект 12: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора“; - Обект 13: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“; - Обект: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води / ПСОВ/ - Нова Загора, агломерация Нова Загора;
 • Дейност 14. Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване ГИС система за водоснабдителна система/Агломерация Сливен и водоснабдителна система /Агломерация Нова Загора.: В обхвата на тази дейност влизат: - Разширяване на система СКАДА - Изграждане и внедряване на географска информационна система /ГИС/ В обхвата на система СКАДА попадат 136 обекта (нови и съществуващи), в които се предвижда да бъдат извършени най-малко следните мерки: - централен диспечерски пункта с основна и резервна конфигурация на апаратурата и софтуера и два локални диспечерски пункта с по две конфигурации; - контрол и управление на 98 помпени агрегата; - дистанционен контрол и управление на 90 спирателни крана с електронно задвижване; - дистанционен контрол на 9 водоема с общо 17 камери; - мрежови захранващи устройства в обектите, в които липсват такива; - резервно акумулаторно захранване за всички 136 обекти; - за подсистемите на новите обекти се предвижда охранителна система, включително датчици и пулт за достъп; - за измерване на налягането в помпените станции и мрежата се предвижда монтиране на трансмитери за налягане; - промяна в местната автоматика за 8 помпени станции; - измерването на дебита чрез 24 бр. ултразвукови разходомера; - монтиране на 45 нивосигнализатора за измерване на нивото в резервоарите с малък обем, и други. ЗА ГИС Изграждане на цялостна корпоративна ГИС система на модулен принцип за нуждите на ВиК дружеството. В рамките на проекта ще бъдат доставени и внедрени минимално: - ГИС Десктоп клиент – 20 броя; - ГИС мобилен клиент – 20 броя; - ГИС Уеб клиент – 1 брой; - Система за управление на бази данни – 1 брой; - Географски приложен сървър – 1 брой; - Сървърен лиценз за периода на гаранционна поддръжка за ползване на: Адресна гео-база данни, Административно деление, пътна/улична мрежа, езера/язовири, речна мрежа; GIS системата ще има: - Интеграция и обмен на данни с единна информационна точка на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; - Интеграция и обмен на данни с единна информационна система за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК на МРРБ; - Интеграция и обмен на данни с информационна система за водностопанските системи и съоръжения на МРРБ; - Управление на Аварии; - Управление на данни за Лабораторни изследвания; - Управление на данни за утайките от ПСОВ; - Управление на данни за на водомерите на СВО (средства за измерване); - Управление на данните на елементите от ВИК мрежата; - Поддръжка на данни за Специализирани карти, Кадастрална карта и кадастрални регистри, Планове за регулация и застрояване, Устройствени зони и строителни граници, Административни обекти, Зелени системи и благоустройство, планове за регулация, общ устройствен план, аеро-фото заснемане и друго; Етапите, през които ще премине проекта по отношение на GIS са както следва: - Етап 1 - Анализ на данните и изискванията; - Етап 2 - Изготвяне на системен проект; - Етап 3 - Доставка на базов софтуер: - Етап 4 - Разработване на софтуерното решение; - Етап 5 - Тестване на софтуерното решение; - Етап 6 - Предоставяне и интеграция на сървърен лиценз за периода на гаранционна поддръжка за ползване на необходими данни за работа на системата: - Етап 7 - Внедряване на географската информационна система; - Етап 8 - Обучение; - Етап 9 - Гаранционна поддръжка. При реализацията на дейността ще се приложат изискванията на ДАЕУ по отношение на към чл. 38, ал. 3 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, в която са дефинирани всички изисквания към разработвани информационни системи с функционални и нефункционални изисквания. След изпълнение за дейностите по изграждане, внедряване и пускане в експлоатация на интегрираната информационна система от ГИС и СКАДА, собствеността върху тези активи става държавна и преминава към Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, в лицето на областната управа.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 63.21, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 125 535.00, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 125 535.00, Достигната стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 101 440.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

133 326 939.91 BGN
95 563 025.22 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 81 228 571.41 14 334 453.81 37 763 914.69 133 326 939.91
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 81 228 571.41 14 334 453.81 37 763 914.69 133 326 939.91

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен - процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен - процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
Предмет на предвидената процедура: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект: „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен”, Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект: „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен”
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, по две обособени позиции, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга. , Стойност: 45 230 471.53
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга. , Стойност: 19 066 725.97
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен", съгласно условията на ФИДИК Жълта книга., Стойност: 16 668 644.07
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.", Стойност: 18 758 180.63
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за управление на проект "Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен., Стойност: 3 445 000.00
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен и на ПСОВ гр. Нова Загора., Стойност: 784 257.58
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора., Стойност: 3 394 836.06
Предмет на предвидената процедура: Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ОТ "Водоснабдяване и канализация - Сливен" - Агломерация Сливен и Агломерация Нова Загора., Стойност: 3 037 874.12
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проект„Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, Стойност: 321 503.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) чрез изработване и доставка на печатни информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на От „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, Стойност: 35 722.94

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.