English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-4.003-0001-C02
Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1
КФ ==> Околна среда
02.05.2018
02.05.2018
02.09.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Територията на Република България се характеризира с висока степен на свлачищна активност. Това се предопределя от интензивно протичали тектонски и сеизмични процеси в минали геоложки периоди, някои от които продължават и до днес. В страната са регистрирани разнообразни по тип, механизъм, активност и обхват свлачища, които действат стихийно и разрушително, водят до бедствени и катастрофални ситуации, застрашават живота и здравето на хората, сигурността на населени места, разрушават жилищни, стопански, производствени сгради, културни ценности, прекъсват пътища, ж.п. линии, водопроводи и друга техническа инфраструктура, унищожават земеделски площи и горски територии, влошават компонентите на околната среда. 
Стратегическият документ, очертаващ визията в развитието на политиката за геозащитната дейност е Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. Настоящия проект има за цел да финансира дейности свързани с изпълнение на превантивни действия на два обекта, които са определени като едни от най-неотложните, съгласно извършена приоритизация на вписаните в регистъра по чл. 95, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) към 15.10.2015 г. свлачищни райони съгласно утвърдена Методика за приоритизиране на същите (Заповед № РД 02-14-1390/17.12.2015 г. на министъра на РРБ). 
Следствие на изпълнение на дейностите по проекта се очаква да се постигне директен принос за ограничаване на свлачищните процеси на обекти локализирани на територията на Републиканска пътна мрежа с рег.№VID09.03280.01 и VRC10.12259.02. Посредством изпълнение на проекта ще бъдат опазен човешкият живот и здраве, както и ще се предотвратят тежки материални загуби.
Дейности
 • Организация и управление: Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще организира и осъществява дейностите по управлението на проекта, като председателя на "Управителния съвет" (УС) на АПИ ще назначи със своя Заповед екип от служители на Агенцията за управление на проект (ЕУП) за всеки един от обектите. Сформираното звено ще има задължение да организира, контролира работата, следи за изпълнението на дейностите по проекта, предприема и предлага корективни мерки при трудности, съдейства при проверки от страна на Договарящия орган и други одитни институции и да отговаря за цялостния мониторинг и докладване на проекта. Звеното/екипа ще заседава ежемесечно, а в случай на необходимост, ще се организират тематични работни срещи с представители на всички заинтересовани лица. Срещите и заседанията ще бъдат документирани в протоколи, решения, заповеди на възложителя и др. Организационната структура и състава на звеното/екипа се предвижда да бъдат: 1. Ръководител проект 2. Координатор и информация и публичност 3. Технически сътрудник/Лице по архив/Информация и комуникация 4. Експерт финанси и счетоводство 5. Юрист/Лице по нередности 6. Технически експерт/Инженер Посредством така предложения екип АПИ ще е пряко отговорна за управлението контрола при изпълнение дейностите по проекта, посредством което ще бъде осигурено качествено изпълнение на заложените дейности. Основните функции, които ще изпълнява звеното/екипа по управление на проекта са свързани с: - Подготовка на искания за средства, доклади, справки и приложения към тях, както и всякаква друга документация във връзка с изпълнението на дейностите, която да се представя пред Управляващия орган на ОПОС, както и чрез ИСУН 2020; - Съблюдаване на коректното и навременно изпълнение на дейностите по проекта; - Съблюдаване на спазването на всички нормативни документи на ОПОС; - Следене за коректното изпълнение и отчитане на отделните договори, сключени с външни изпълнители за изпълнение на отделните дейности; - Идентифициране и докладване своевременно за констатирани нередности при изпълнението на проекта, както и за случаи, в които може да се предполага, че са налице нередности; - Организиране и отстраняване на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на проекта; - Спазване на съответствието на разходите с поетото задължение; - Съблюдава и отговаря за съгласуване на всички резултати с компетентните органи съобразно приложимото национално и европейско законодателство; - Съблюдава и контролира изпълнението на отделните дейности на проекта, както и прилага корективни действия и мерки; - Осъществява цялостен мониторинг на проекта. При осъществяване на контролните дейности и извършване на мониторинга по изпълнение на проекта екипът ще следи за спазване на клаузите на сключените договори с външни изпълнители. Ще контролира и съблюдава цялостното техническо и финансово изпълнение на отделните дейности. В процеса на техническо съблюдаване ще се проследява физическия напредък при изпълнение на конкретната дейност, като при установяване на разминаване между клаузите на сключените договори, действителното изпълнение на която и да е от дейностите по проекта, изоставане от графика за изпълнение, противоречие с действащата нормативна уредба, противоречие с изискванията на АДБФП и всякакъв вид други пропуски и разминавания, екипът ще предлага на В-я предприемане на корективни мерки, като например: писмени предупреждения до изпълнителя, организиране на работни срещи за отстраняване на пропуските, предприемане на действия по налагане на неустойки и в краен случай прекратяване на договорните взаимоотношения. При съблюдаване на финансовото изпълнение на отделните дейности екипа ще контролира спазването на плащанията по отделните договори, съвпадението им с финансовия план и залегналите в АДБФП срокове. В рамките на дейността се предвиждат и разходи свързани с такси по издаване на разрешения за строеж и ползване на обектите.
 • Подготовка на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор за обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“: Дейността включва в себе си две под дейност: Под дейност 1 - Проучвателно проектантски работи (ППР) Под-дейност 2 - Авторски надзор по смисъла на ЗУТ. Под дейност 1 е свързана с изработване на Технически проект за обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“. Настоящата дейност е в съответствие с изискванията на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ референтен №BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“. Залагането на изпълнението на настоящата дейност е породена от специфичните изисквания в областта на инженерно геоложките проучвания за подобни обекти. Дейността включва в себе си два основни етапа, а именно: - Първи етап – Вариантни решения, при изпълнение на който се изработват Част „Геодезия”, Част „Инженерно-геоложки проучвания” и Част „Вариантни решения”. Които се разглеждат и одобряват от страна на ЕТИС към АПИ. - Втори етап - Технически проект, като минималния обхват на същия е: Част „Пътна“; Част „Конструктивна”; Част „Контролно измервателна система и техническа експлоатация и поддържане на геозащитните съоръжения“; Част „Временна организация на движение” по Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците съгласувана с ОДМВР; Част „Постоянна организация на движение” съгласувана с ОДМВР; Част „План за безопасност и здраве”; Част „Пожарна безопасност“ съгласно чл. 169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, съгласуван с ПБЗН; Част „План за управление на строителните отпадъци“; Дейността ще е съобразена с изискванията на най-малко следните нормативни документи: - Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; - „Закон за пътищата”; - Наредба № 12/ от 3.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони ; - Наредба № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища и приложенията към нея (ДВ бр.47 от 2000 г. и бр.102 от 2005 г.); - „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 год.; - „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по Републиканската пътна мрежа” от 2010 год. на АПИ; - „Наредба № 3 от 16.08.2010 год. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”; - Закона за управление на отпадъците от 28.11.2014 год.; - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 13.11.2012 год.; - Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, съоръженията и комуникациите на други ведомства и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност. Под дейност 2 е свързана с осъществяване на авторски надзор по време на строителството, съгласно ЗУТ. Авторският надзор се упражнява от проектанта на строежа от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта. По смисъла на ЗУТ, авторският надзор по част "Конструктивна" е задължителна дейност за всички строежи от първа до пета категория включително. Целта е да се спази последователността на изработения инвестиционен проект. Към момента на подаване на настоящето проектно предложение изпълнението на Под дейност 1 - ППР е приключила и същите са приети, като в рамките на изпълнение на АДБФП предстои изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекта.
 • Подготовка на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор за обект: Път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000: Дейността включва в себе си две под дейност: Под дейност 1 - Проучвателно проектантски работи (ППР) Под-дейност 2 - Авторски надзор по смисъла на ЗУТ. Под дейност 1 е свързана с изработване на Технически проект за обект: „Път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000“. Настоящата дейност е в съответствие с изискванията на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ референтен №BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“. Залагането на изпълнението на настоящата дейност е породена от специфичните изисквания в областта на инженерно геоложките проучвания за подобни обекти. Дейността включва в себе си два основни етапа, а именно: - Първи етап – Вариантни решения, при изпълнение на който се изработват Част „Геодезия”, Част „Инженерно-геоложки проучвания” и Част „Вариантни решения”. Които се разглеждат и одобряват от страна на ЕТИС към АПИ. - Втори етап - Технически проект, като минималния обхват на същия е: Част „Пътна“; Част „Конструктивна”; Част „Контролно измервателна система и техническа експлоатация и поддържане на геозащитните съоръжения“; Част „Временна организация на движение” по Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците съгласувана с ОДМВР; Част „Постоянна организация на движение” съгласувана с ОДМВР; Част „План за безопасност и здраве”; Част „Пожарна безопасност“ съгласно чл. 169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, съгласуван с ПБЗН; Част „План за управление на строителните отпадъци“; Дейността ще е съобразена с изискванията на най-малко следните нормативни документи: - Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; - „Закон за пътищата”; - Наредба № 12/ от 3.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони; - Наредба № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища и приложенията към нея (ДВ бр.47 от 2000 г. и бр.102 от 2005 г.); - „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 год.; - „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по Републиканската пътна мрежа” от 2010 год. на АПИ; - „Наредба № 3 от 16.08.2010 год. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”; - Закона за управление на отпадъците от 28.11.2014 год.; - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 13.11.2012 год.; - Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, съоръженията и комуникациите на други ведомства и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност. Под дейност 2 е свързана с осъществяване на авторски надзор по време на строителството, съгласно ЗУТ. Авторският надзор се упражнява от проектанта на строежа от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта. По смисъла на ЗУТ, авторският надзор по част Конструктивна е задължителна дейност за всички строежи от първа до пета категория включително. Целта е да се спази последователността на изработения инвестиционен проект. Към момента на подаване на настоящето проектно предложение изпълнението на Под дейност 1 - ППР е приключила и резултатите от тях са приети, като в рамките на изпълнение на АДБФП предстои изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекта.
 • Подготовка на проектното предложение: Дейността включва консултантски услуги свързани с подготовка на проектно предложение. Настоящата дейност е в съответствие с изискванията на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ референтен №BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“. Залагането на изпълнението на настоящата дейност е породена от специфичните изисквания заложени в насоките за кандидатстване, във връзка с приложимото европейско и национално законодателство по прилагане и изпълнение на превантивни дейности и мероприятия свързани със свлачищните процеси. Дейността включва следните основни под дейности: Под дейност 1 – Преглед и подбор на представените от Възложителя материали за нуждите на разработването на Формуляра за кандидатстване за финансиране. Под дейност 2 – Подготовка на проектни предложения – 2 броя. - формуляри за кандидатстване, включващи одобрените от Възложителя инвестиционни проекти и всички образци на документи, приложени към поканата за подбор на проектите. Под дейност 3 – Консултации и услуги в процеса на оценка и одобрение на Формуляра за кандидатстване от УО на ОПОС Дейността ще бъде изпълнена при стриктното съблюдаване на изискванията на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ референтен №BG16M1OP002-4.003 "Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)", приложимото законодателство и нормативни документи, както и Закона за възлагане на обществени поръчки и под законовите нормативни актове. С изпълнението на дейността ще се гарантира, съответствието на проектното предложение с изискванията на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Към момента на подаване на настоящето проектно предложение изпълнението на дейността е започнало, респективно преди бъдещото одобрение и сключване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейността е стартирала през месец ноември, като резултатите от нея ще бъдат получени са края на същия. Предвижда се дейността да е с период на изпълнение един месец след издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и сключване на АДБФП. Този период ще гарантира, отстраняване на възникнали забележки от страна на експертната работна група (ЕРГ), която ще оценява проектните предложения.
 • Упражняване на строителен надзор на обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“: Дейността включва осъществяването строителен надзор при изпълнение на включения в настоящия проект обект: Път II-14 "О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република България", при км 10+100; Изпълнението на дейността ще включва дейности по: - Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и извършване на технически контрол по част „Конструктивна”; - Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане; - Законосъобразно стартиране на строежа; - Коректно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - Извършване на СМР съобразни с одобрен инвестиционен проект и спецификации; - Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството, както и изпълнение на функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи; - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните работи; - Спазване на изискванията на Екологичното законодателство и приложимите към него нормативни актове и наредби; - Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с техническите спецификации; - Контрол и приемане на всички доставки съобразно разработените и одобрените инвестиционни проекти; - Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - Проверка на коректността и спазването на договорните и нормативните условия за разплащане на извършените строително-монтажни работи; - Годност на строежа за въвеждане в експлоатация. - Геодезическо заснемане на целия строеж, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); - Издаване на технически паспорт на строежа. - Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация. - Предоставяне на помощ и съдействие на Възложителя за изпълнение на договора за СМР през гаранционния период съгласно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за извършени строително-монтажни работи. - Други задължения, произтичащи от действащото законодателство и от договора за възлагане на дейностите.
 • Упражняване на строителен надзор на обект: Път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000: Дейността включва осъществяването строителен надзор при изпълнение на включения в настоящия проект обект: Път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000. Изпълнението на дейността ще включва дейности по: - Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и извършване на технически контрол по част „Конструктивна”; - Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане; - Законосъобразно стартиране на строежа; - Коректно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - Извършване на СМР съобразни с одобрен инвестиционен проект и спецификации; - Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството, както и изпълнение на функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи; - Опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните работи; - Спазване на изискванията на Екологичното законодателство и приложимите към него нормативни актове и наредби; - Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с техническите спецификации; - Контрол и приемане на всички доставки съобразно разработените и одобрените инвестиционни проекти; - Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - Проверка на коректността и спазването на договорните и нормативните условия за разплащане на извършените строително-монтажни работи; - Годност на строежа за въвеждане в експлоатация. - Геодезическо заснемане на целия строеж, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); - Издаване на технически паспорти на строежите. - Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация. - Предоставяне на помощ и съдействие на Възложителя за изпълнение на договора за СМР през гаранционния период съгласно изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за извършени строително-монтажни работи. - Други задължения, произтичащи от действащото законодателство и от договора за възлагане на дейностите.
 • Строително монтажни работи за обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“: Дейността включва изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищен район с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда. Съгласно условията, които са отразени в направения инженерно-геоложки доклад, се предвижда изграждането на силова укрепителна пилотно-анкерна конструкция, състояща се от шахматно разположени пилоти с диаметър Ø 600 мм и анкери R32-260кN. Пилотите ще се изпълнят в сондажи Ø 600, в които ще се спусне армопакет, след което сондажите се запълват с бетон С 30/37. За обединяване на пилотно-анкерната система ще се изгради Г-образна опорна стена (ростверк), разделена на 15 секции. Всяка секция е с дължина 10 м, във всяка се изпълняват по 7 броя пилоти с диаметър Ø 600 мм и с единична дължина 15 м. Пилотите са разположени шахматно през 1,5 м осово и през 3,0 м в ред. Анкерите са тип R32-260кN с единична дължина 28 м с наклон 30о и 36 м с наклон 15о и са 10 броя за секция – 5 броя под наклон 15 и 5 броя под наклон 30. В секция 9 ще се изпълнят 9 броя анкери, като анкерите под наклон 15о ще са 4 броя, а под наклон 30о ще бъдат 5 броя. В секция 10 ще се изпълнят 9 броя анкери, като анкерите под наклон 15о ще са 5 броя, а под наклон 30о ще бъдат 4 броя. Тази конструкция има за цел крайното стабилизиране на пътния участък. Предвижда се изграждането на подокопен дренаж успоредно на пътното платно (южно) с обща дължина 124 м. Дренажът ще бъде заустен в новоизградена събирателна шахта в страни от съществуващият водосток и ще отвежда подземните води извън тялото на нарушения участък. Предвижда се реконструкция на съществуващия компрометиран водосток. Новият водосток ще бъде с диаметър Ø 1200 мм, като ще бъде изграден на същото място като стария, но ще бъде изпълнен на по-голяма дълбочина. В подокопния дренаж ще бъде положен геотекстил, от страната на пътя ще бъде сложена водоплътна PVC мембрана. Предвижда се полагане на PVC тръба Ø 160 мм със засипка от дренажен материал, обвита в геотекстил. Предвидени са две ревизионни шахти, за обслужване на подокопния дренаж. Върху дренажа ще бъде изграден облицован окоп за повърхностни води. За разработката на проектното решение е заснет съществуващият път в оста и действителните ръбове на настилката и банкетите. Заснети са всички допълнителни площи за асфалтиране и площадки; отводнителните, предпазните и укрепителните съоръжения, както и принадлежностите на пътя. Остта на проектното решение е в средата на платното за движение, при максимално запазване на съществуващите елементи на пътя. Трасето е в права. За по-добра оптимизация са използвани две хоризонтални чупки. Нивелетата е проектирана с прави и парабола. Имаме една вертикална крива. Надлъжният наклон е еднопосочен. Габаритът на пътния участък е Г10,5 – 2 платна за движение с ширина 3,75 метра и 2 банкета с ширина от 1,50 метра. Тъй като трасето е в права, напречният наклон е 2,50 %. Стабилизирането на банкетите се осъществява чрез полагане на два пласта несортирани каменни фракции: първи – от нефракционен скален материал за долен пласт на банкета, и втори – скален материал с подбрана зърнометрия за горен пласт на банкетите. Предвидено е възстановяване на пътната настилка, както следва: - Плътен асфалтобетон тип „А"- 4 см; - Неплътен асфалтобетон - минимум - 4 см; - Битумизиран трошен камък/Асфалтова смес за основен пласт на покритието - 7 см; - Трошен камък с непрекъсната зърнометрия - 45 см.; - Зона А – 50 см. За подобряване и възстановяване на отводняването в участъка са предвидени: почистване на съществуващи и строителство на нови облицовани окопи; възстановяване на отводняването на насипа с бетонови бордюри и улеи; изграждане на нов водосток Ø 1200 на км 10+180 на мястото на разрушения съществуващ Ø 1000; подмяна на всички единични предпазни огради с нови ограничителни системи за пътища – тип N2W5 БДС EN 1317. Подробно описание на обхвата на дейността може да се види в приложения към настоящето проектно предложение Технически проект за обекта.
 • Строително монтажни работи за обект: Път III-1306 /(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)/, при км 62+000: Дейността включва изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищен район с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и предотвратяване на риска от свлачищни процеси. Съгласно условията, които са отразени в направения инженерно-геоложки доклад, се предвижда изграждането на силова укрепителна конструкция, състояща се от пилотна система с дължина 120 м. Предвижда се изграждането на силова укрепителна конструкция, състояща се от пилоти ф 500 мм, пилотите ще се изпълняват в сондажи ф 500 мм. За обединяване на пилотната система ще се изгради Г-образен ростверг. Обединяващият Г-образен ростверг ще се състои от 12 секции. Всяка секция е с дължина 10 м, във всяка се изпълняват по 9 броя пилоти с диаметър ф 500 мм и с единична дължина 4,00 м. За осигуряване на ниски нива на подземните води и отвеждането им извън зоната на свлачището се предвижда комплекс от повърхностни и подземни съоръжения. Предвижда се изграждането на дренажна призма зад новата стена (ростверк). Дренажната призма и тялото на свлачището ще бъдат разделени с геотекстил, който ще премивана и под дренажната тръба. На дъното на призмата ще бъде положена дренажна тръба с диаметър ф200 мм, която ще отвежда водите извън свлачището. В началото и в края на Г-образната подпорна стена (роствер) ще бъдат разположени шахти, които ще бъдат свързани с дренажната призма. Водите ще се заустват в открития облицован окоп пред стената. Проектното трасе на пътя е от км 61+895 до км 62+115 с дължина от 220 метра. Габарита на пътното платно е 6,00 метра и банкети по 1 метър (ляво и дясно). В правите участъци новото асфалтово покритие се проектира с напречен наклон 2,5%, банкетите са с напречен наклон 6%. Предвижда се рехабилитация на пътното платно от км 61+895 до км 61+935 и от км 62+095 до км 62+115. В участъците с рехабилитация ще се положат два пласта асфалтобетон – асфалтова смес за горен пласт (АС изн. А) – 4 см и асфалтова смес за долен пласт на покритие (АС биндер) – изравнителен пласт минимум 4 см. Поради видимо лошото състояние на настилката от нестихващите свлачищни процеси, в участъка от км 61+935 до км 62+095 се предвижда реконструкция на цялото пътно платно с ширина от 6,00 метра. Новата пътната конструкция е, както следва: - Асфалтова смес за горен пласт (АС изн. А), Е = 1200 MPa - 4 см; - Асфалтова смес за долен пласт (АС биндер), Е = 1000 MPa - 4 см; - Асфалтова смес за основен пласт (АС осн. Ао), Е = 800 MPa - 7 см; - Основен пласт от нефракциониран скален материал, необработен със свързващи вещества, съответстващи на БДС EN 13242+А1/NA, Е = 350 MPa - 45 см; - Зона „А“ от материали от група А2-4 и А2-5 (ТС, т.3403.1) – 50 см. За отвеждане на повърхностните води се предвижда пред новата стена да бъде изграден открит облицован окоп ЕО-1.0/100 с дренаж PVC ф 200 от км 61+935 до км 62+075. В открития облицован окоп ще бъдат заустени водите от дренажната призма. Те ще отвеждат водите в нов водосток ф 100 мм, при км 61+395, който ще замени съществуващия водосток ф 50 след свлачищния участък на пътя. При втока на новопроектирания водосток се предвижда казанче, в което ще се отвеждат водите от новопроектирания облицован окоп, от съществуващия необлицован окоп и от дренажа. Подробно описание на обхвата на дейността може да се види в приложения към настоящето проектно предложение Технически проект за обекта.
 • Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация): Дейността ще предвижда мерки и дейности във връзка с постигане на съответствие на проекта с Насоките за информация и публичност, за проекти финансирани по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.”, които са съобразени с изискванията, заложени в чл. 115-117 и Приложение XII от Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, както и в чл. 3-5 и Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни. Посочените регламенти определят минималните изисквания по отношение на прозрачността и публичността на проекти, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС. Дейността цели, да бъде информирана широката общественост за съ-финансирането, предоставяно от Европейския съюз чрез ОП "Околна среда 2014 - 2020 г.”, Мерките за информация и публичност имат за цел: - да се повиши информираността на целевите групи за визията и приоритетите на Споразумението за партньорство; - да се повиши информираността на бенефициентите и потенциалните бенефициенти относно възможностите, предоставяни от Общността; - да се повиши общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите. Необходимостта от изпълнението на Мерките за информация и публичност е породено от задължението на всички бенефициенти, по проекти финансирани по ОПОС, независимо от приоритетната ос, за която е отпусната безвъзмездна финансова помощ, да предвидят изпълнението на подобни дейности. Общи принципи, които ще бъдат спазени при изпълнението на дейността са: - Изискванията на Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съгласно който всеки бенефициент, който получава финансиране от КФ или от ЕФРР в рамките на ОП „Околна среда 2014 - 2020 г”, е задължен да изпълнява определени мерки за информация и публичност, предназначени за широката общественост; В допълнение и изпълнение на регламента ще бъде потвърдена подкрепата от фондовете за операцията чрез: - поставяне на емблемата на Съюза в съответствие с техническите характеристики, посочени в Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията; - упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на операцията; информиране на обществеността за получената подкрепа, като о включва на своя уебсайт (когато такъв съществува) кратко описание на операцията, включително на нейните цели и резултатите от нея, и откроява финансовата подкрепа от Съюза и о поставя, за операциите, които не отговарят на изискванията за поставяне на билборд/постоянна табела, поне един плакат с информация за проекта (поне размер АЗ), в който се споменава финансовата подкрепа от Съюза, на видно за обществеността място, като например входа на сградата.

Индикатори

Население в риск от свлачища, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 7 063.00
Укрепени свлачища, Целева стойност: 2.99, Достигната стойност: 2.99

Финансова информация

3 325 623.06 BGN
3 325 623.06 BGN
2 931 305.84 BGN
85.00 %
 • [1] Мерки за адаптиране към изменението на климата и предотвратяване и управление на рискове, свързани с климата, например ерозия, пожари, наводнения, бури и засушавания, включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и предотвратяването и управлението на риска
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 826 779.59 498 843.47 0.00 3 325 623.06
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 826 779.59 498 843.47 0.00 3 325 623.06

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Определяне на изпълнител за упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Определяне на изпълнител за упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“
Предмет на предвидената процедура: Извършване на проучвателно- проектантски работи на проявил се дестабилизационен процес на републикански път III - 1306 при км 62+000 гран. Плевен - Габаре- Бърбица-Вировско - Тишевица- Горно Пещене , на територията на ОПУ Враца, Стойност: 25 000.00
 • Обособена позиция 1: " Извършване на проучвателно- проектантски работи на проявил се дестабилизационен процес на републикански път III - 1306 при км 62+000 гран. Плевен - Габаре- Бърбица-Вировско - Тишевица- Горно Пещене , на територията на ОПУ Враца"
Предмет на предвидената процедура: Определяне на Изпълнител за изработване на Комплексен Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния Проект със съществените изисквания на строежа и извършване на технически контрол по част "Конструктивна" за обект : „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“. , Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Изработване на Комплексен Доклад за оценка на съответствието на инвестиционния Проект със съществените изисквания на строежа и извършване на технически контрол по част "Конструктивна" за обект : „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“.
Предмет на предвидената процедура: Извършване на Консултантски услуги, изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционни Проект, координатор по БЗЗУТ , координатор на строителния процес, контрол на строителните продукти и отчитане хода на изпълнение на Договора и извършените СМР на обект: "Път II-14 "о.п. Видин- Кула- Връшка чука" , участък от км 10+000 до км 10+260", Стойност: 90 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на Консултантски услуги изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционни Проект, координатор по БЗЗУТ , координатор на строителния процес, контрол на строителните продукти и отчитане хода на изпълнение на Договора и извършените СМР на обект: "Път II-14 "о.п. Видин- Кула- Връшка чука" , участък от км 10+000 до км 10+260"
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на Авторски надзор за всички части на техническия проект по време на изпълнение на строителните работи на обект: "Път II-14 "о.п. Видин- Кула- Връшка чука" , участък от км 10+000 до км 10+260", Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Упражняване на Авторски надзор за всички части на техническия проект по време на изпълнение на строителните работи за обект: "Път II-14 "о.п. Видин- Кула- Връшка чука" , участък от км 10+000 до км 10+260"
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на Технически проект за обект: "Път II-14 "о.п. Видин- Кула- Връшка чука" , участък от км 10+000 до км 10+260". Първи етап - варианти предложения; Втори етап - разработване на Технически проект в ППР и окончателно приемане на същия. , Стойност: 60 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на Технически проект за обект: "Път II-14 "о.п. Видин- Кула- Връшка чука" , участък от км 10+000 до км 10+260". Първи етап - варианти предложения; Втори етап - разработване на Технически проект в ППР и окончателно приемане на същия.
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Път II-14 "о.п. Видин- Кула- Връшка чука" , участък от км 10+000 до км 10+260"Изпълнение на Инвестиционния проект и Техническото предложение , спазване Графика за изпълнението на строежа, доставка и влагане на необходимите , според Техническите спецификации материали, доставка на строителни детайли необходими за строителния процес, организиране на целия производствен и строителен процес, Стойност: 2 350 600.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР за обект: "Път II-14 "о.п. Видин- Кула- Връшка чука" , участък от км 10+000 до км 10+260
Предмет на предвидената процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга за укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“., Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: „Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга за укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“.
Предмет на предвидената процедура: „Определяне на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по одобрен технически проект за обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“. , Стойност: 375 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на СМР за обект: „Укрепване на свлачище при км 62+000 на път III-1306 „(Кнежа - Искър) - Глава - Койнаре - Чомаковци - Лепица - Габаре - Върбица - Вировско - Тишевица - Горно Пещене - (Враца - Борован)“.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на АПИ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.003-0001-C01" ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА СВЛАЧИЩНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ ТЯХ ( вкл.по републиканската пътна мрежа) , приоритетна ос 4 по Оперативна програма " Околна среда 2014- 2020г.", Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на АПИ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.003-0001-C01" ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА СВЛАЧИЩНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ ТЯХ ( вкл.по републиканската пътна мрежа) , приоритетна ос 4 по Оперативна програма " Околна среда 2014-2020г."

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.