English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-3.007-0002-C02
Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза
ЕФРР ==> Околна среда
31.08.2018
31.08.2018
31.07.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Предмет на проектното предложение е подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания в Защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и Защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-764/28.10.2008г. на министъра на ОСВ;
Проектното предложение ще се осъществява на територията на следните административни области: Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Софийска.
Проектното предложение включва:
* Опазване, поддържане и възстановяване на природно местообитание: 95А0 гори от бяла и черна мура в участък от туристическа пътека – хижа „Скакавица“ - хижа „Ловна“ /от местността Лапада до хижа „Скакавица“/, преминаваща през територията на резерват „Скакавица“, съгласно Заповед № РД - 1116/26.10.2004 г. на министъра на околната среда и водите; 
* Реализиране на комплексни мерки за ранно откриване и предотвратяване на щети от възникнали горски пожари, в територии заети от целевите природни местообитания 9110 - Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 9170 - Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; 91BA - Мизийски гори от обикновена ела; 91CA - Рило-родопски и старопланински бялборови гори; 95A0 - Гори от бяла и черна мура; 6520 Планински сенокосни ливади в защитена зона BG0000495 Рила, на територията на Национален парк „Рила”;
* Дейности за подобряване на природозащитното състояние на вида 1371 Rupicapra rupicapra balcanica в природните й местообитания в защитена зона BG0000495 Рила, на територията на Национален парк „Рила“;

/Продължение на текста, поради ограничението в символите се намира в Приложение № 15 към т. 12. Прикачени електронно подписани документи/.
Дейности
 • Опазване, поддържане и възстановяване на природно местообитание: 95А0 гори от бяла и черна мура в участък от туристическа пътека – хижа „Скакавица“ - хижа „Ловна“ /от местността Лапада до хижа „Скакавица“/, преминаваща през територията на резерват „Скакавица“, съгласно Заповед № РД - 1116/26.10.2004 г. на министъра на околната среда и водите: Обосновка: Посочената туристическа пътека от х. „Ловна“ през х. „Скакавица“ до х. „Рилски езера“, в участъка й от м. Лапада до х. „Скакавица“, преминава през резерват Скакавица и е единственият, регламентиран за преминаване през резервата, маршрут. Със Заповед № РД - 1116/26.10.2004 г. на министъра на околната среда и водите е разрешено преминаването на посетители по пътеката, преминаваща през резерват „Скакавица“. Самият резерват е обявен с цел да се запази девствения характер на бялмурови насаждения, територии с разпространение на природно местообитание 95А0 Гори от бяла и черна мура. Поради недоброто състояние на маршрута, голяма част от туристопотока не следва трасето на тази туристическа пътека, в резултат на което са на лице редица нерегламентирани, алтернативни пътеки, преминаващи по брега на река Скакавица и по склона, успоредни на гореописаната регламентирана пътека за посетители. Туристите преминават директно през посоченото природно местообитание, което води до влошаване на неговото състояние. Описание на негативно въздействащите фактори: Посочената туристическа пътека е единствения алтернативен маршрут към Рилските езера. Голяма част от посетителите на парка предпочитат тази пътека, тъй като имат възможност да посетят и водопада Скакавица. Този интензивен поток от посетители обаче не следва единствено основната пътека, поради недоброто й състояние, а в повечето случаи навлиза директно в природно местообитание 95А0 Гори от бяла и черна мура. На големи площи корените на мурите са оголени и увредени, и типичния приземен етаж в ценозите е нарушен, което влошава природозащитното състояние на това местообитание. Тъй като в резерват "Скакавица" човешка дейност е недопустима съгласно ЗЗТ и не могат да бъдат предприети мерки по запръстяване на оголените корени на муровите дървета. Необходими мерки за предприемане: Единственият начин това въздействие да бъде ограничено е като се предотврати механичното въздействие от посетителите, чрез ограничаване на движението им в района. С цел преодоляване на посоченото отрицателно въздействие, в рамките на тази дейност е планирано тези нерегламентирани пътеки да бъдат ограничени за преминаване на посетителите, с поставяне на временни инфраструктурни елементи, които няма допълнително да доведат до увреждане на това природно местообитание. В допълнение, с цел възстановяване на проходимостта и осигуряване на безопасността на посетителите, е необходимо почистване на основната туристическа пътека от паднали дървета и клони; поставяне на скари и т.н. Източник на информация: Необходимостта от извършване на тази дейността е заложена и идентифицирана, като необходима още през 2001 г. – в т. 5.1.2 Програма за борба с ерозията, т. 5.1.7 Програма за управление на горите и т. 5.2 „Управление на посетителите“ от Плана за управление на Национален парк „Рила“ 2001 – 2010г. (приет с Решение № 522 от 04.07.2001 г. на МС). По предвидените в проекта дейности /1, 4 и 5/ е заложено да бъде извършено проучване и анализ за определяне участъците от туристическите пътеки и пътища, които ще бъдат рехабилитирани, участъците на които ще бъдат извършени противоерозионни дейности и участъци за прилагане /съгласно изготвена методика/ на мерки за борба с еутрофикацията в езерата. Предвид гореизложеното и във вр. с т.13.4 от Насоките за кандидатстване /стр. 12, абз. 3/ участъците ще бъдат отразени в КВС/Кадастрална карта и ще бъдат представени на етап изпълнение, ведно с необходимите разрешения за ползване на воден обект.
 • Реализиране на комплексни мерки за ранно откриване и предотвратяване на щети от възникнали горски пожари, в територии заети от целевите природни местообитания 9110; 9170; 91BA; 91CA; 95A0; 6520 в ЗЗ BG0000495 Рила, на територията на НП „Рила”. /Пълното наименование на дейността, поради ограничението в символите се намира в Приложение № 15 към т. 12. Прикачени електронно подписани документи/: НП Рила включва пояс от клек и гори - 53481ха. Близо 97% (50401,7ха) от горските площи от ЗТ, вкл. целевите природни местообитания, са оценени с 1-ви клас пожарна опасност. В периода 1997–2017 г. са възникнали 24 пожара, засегнали 11612дка от шестте целеви природни местообитания. Половината от възникналите пожари са овладени своевременно до 5-я час от ДНП Рила и специализираните служби, ограничавайки щетите за местообитанията. В останалите случаи щетите са значителни и пожарите са овладени с ангажиране на много хора и техника. В рамките на проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ по ОПОС 2007-2013 г., НП Рила закупи инвентар за оборудване на противопожарните депа и най-належаща защитна екипировка за служителите за действия при горски пожари. По друг проект „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” по ОПОС 2007-2013 г. са оборудвани със специална техника среден и тежък тип за гасене на горски пожари участъци на ГДПБЗН-МВР в градовете Самоков, Сапарева баня, Дупница, Благоевград, Якоруда. Техника се ползва при гасене на горски пожари през 2015–17 г, но е недостатъчна за бърза реакция в труднодостъпни пресечени терени и при заети терени от целевите местообитания над 1700м височина. Установена е нужда от допълнително противопожарно оборудване и защитни средства за действия по ранно откриване и реагиране до мястото на пожар, ефективни пожарогасителни действия за локализиране и ликвидиране на щетите. Необходими са съвременни средства за бърза и навременна реакция за борба с горските пожари в труднодостъпни терени за допълване на използваните средства и способи. Предвидено е оборудване, което ще спомогне за бърза и максимално ефективна реакция при възникване на пожари на територии над 1700м и в силно пресечени терени, където са разпространени целевите природни местообитания. Описание на негативно въздействащите фактори: Част от териториите на разпространение на целевите природни местообитания, са разположени над 1700 м надморска височина. Това води до: * Затруднен достъп на служителите на парка, които не могат да достигнат освен пеша до участъци, в които има признаци на пожар. Липсват и адекватни терени/точки за наблюдения в тези райони. Така те не могат да оценят размер и характер на пожара, за подаване на необходимата информация на службите на ГД ПБЗН; * Затруднен достъп на конвенционална пожарна техника, неефективна при липса на асфалтови и стабилизирани горски пътища на тази надморска височина. В резултат на това реакцията за действия при пожари се забавя и затруднява, което увеличава щетите върху посочените целеви природни местообитания. Необходими мерки за предприемане: За преодоляване на негативните фактори е необходимо в изпълнение на дейността да се доставят следните техника/оборудване/материали: • Радиоуправляема летателна техника за ранно откриване на огнища на горски пожари при целевите местообитания (дронове хексакоптери за реално видеопредаване от полети в разредена среда и термовизионна камера за облитане чрез дрона над 1 700м); • Високопроходими МПС (тип УТВ) с прикачен инвентар - оборудвани ремаркета с високонапорни помпи, шлангове, струйници и обемни олекотени съдове за вода за наземно гасене; • Високопроходими МПС (тип АТВ) с прикачен инвентар - оборудвани ремаркета с помпи с голям дебит, шлангове и обемни олекотени стабилизирани съдове за вода за авио гасене; • специализиран контейнер (тип фургон) за стациониране на противопожарно депо в Резерват „РМГ“; • Лични защитни средства за доокомлектоване оборудването на служителите на парка. /Продължение на текста, поради ограничението в символите се намира в Приложение № 15 към т. 12. Прикачени електронно подписани документи/.
 • Дейности за подобряване на природозащитното състояние на вида 1371 Rupicapra rupicapra balcanica в природните й местообитания в защитена зона BG0000495 Рила, на територията на Национален парк „Рила“: Обосновка: От 2000 г. до 2017 г. Дирекция „Национален парк Рила“ събира, обобщава и анализира данни за относителната численост и разпространение на популацията на вида 1371 Rupicapra rupicapra balcanica /Балканска дива коза/ на територията на Национален парк „Рила“. Анализът показва тенденция на сравнително бавно нарастване и заемане на подходящи местообитания от вида, като до момента не е достигнато оптимално състояние на стабилност. Същевременно, на територията на парка е разрешено пашуване в определени територии. Често тези територии се използват и от дивата коза, което влошава нейното състояние. На този етап парковата администрация не разполага с достатъчно информация, за да прецени кои от местообитанията са най-предпочитани от дивата коза за да ограничи пашуването в тях. За целта е необходимо създаване на условия за проследяване на движението на дивите кози в парка и регистриране на най-предпочитаните от тях местообитания за паша. В настоящата дейност е предвидено поставяне на нашийници за многократна употреба, на отделни екземпляри от дива коза и инсталиране на фотокапани, с цел да се проследи движението им на територията на парка и на тази база да се установят местообитания, които са предпочитани за паша. За проследяване на ефекта от прилагането на тази консервационна мярка е предвидено и текущо наблюдение на определените местообитания. Описание на негативно въздействащите фактори: Съгласно доклада за този вид, публикуван в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, за Защитена зона BG0000495 Рила е посочено, че отрицателно въздействие върху състоянието на този вид оказва пашата на домашни животни. Необходими мерки за предприемане: В доклада е направена препоръка за ограничаване пашата на домашни животни в ключовите местообитания на вида, чрез създаване на мрежа от свободни от паша територии, като приоритетно се изберат такива, които са отдалечени от туристически хижи, спортни съоръжения и най-интензивно ползваните туристически маршрути. За прилагането на тази консервационна мярка от съществено значение е да бъдат идентифицирани подходящи местообитания, които са предпочитани от вида и в тях пашата да бъде ограничена. В допълнение, планира се и текущо наблюдение на избраните местообитания, с цел да се оцени каква е плътността на популацията в тях и да се регистрират тенденциите в увеличаване на тази плътност. За прилагане на консервационната мярка по дейността е предвидено доставка на техника/оборудване/материали • GPS/GSM нашийници; • Фотокапани с 3/4G модул, оборудвани с необходимите консумативи; • Огледалнорефлекторни фотоапарати, с допълнителни обективи за заснемане на далечни обекти и обектив за свръх отдалечени обекти; • Ударо-водоустойчиви GPS таблети с 3/4G-модул; • Високо точни GPS таблети с 3/4G-модул; • Преносими компютри; • Оптична техника висок клас (бинокли); • Бинокли за нощно виждане; • Сървър, софтуер (за обособяване на телекомуникационен център за телеметрия и видеонаблюдение); Източник на информация: Дейността се обосновава от План за управление на НП „Рила“ 2001 – 2010 г., т. 5.1.11; Програма за управление на състоянието на популациите на диви животни;
 • Възстановяване на ерозирали/увредени природни местообитания 91ВА, 91СА; 95АО, и създаване на благоприятни условия за развитие на 1371, 1324, 1308, 1087, 1089, 1093 по съществуващ път и туристическа пътека в ЗЗ Рила, в района на ПУ Белица и Якоруда /Пълното наименование на дейността, поради ограничението в символите се намира в Приложение № 15 към т. 12. Прикачени електронно подписани документи/: От описаните природни местообитания 91ВА Мизийски гори от обикновена ела на територията на Защитена зона „Рила“ представлява 2,66 % от общата площ на зоната и е местообитанието с най-малка представителност. Най-представително за защитената зона е природно местообитание 91СА Рило-родопски и старопланински бялборови гори, което представлява 10,83% от зоната. През територията на двете природни местообитания, в най-представителните им части, преминават следните пътища и пътека: - пътеката от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; - пътят от м. Поленица до м.Нехтеница; - пътят от КИП „Нехтеница“ до м.Джендем дере. Поради недоброто състояние на пътищата и пътеката са налице сериозни ерозионни процеси, засягащи територията на посочените местообитания, което води до влошаване на тяхното състояние. За съществуващите пътища и пътеки, предмет на дейността, няма или в голямата си част липсват или са компрометирани отводнителните съоръжения. Липсата на такива съоръжения води до събиране и неконтролируемо насочване на води към природни местообитания 91ВА Мизийски гори от обикновена ела и 91СА Рило-родопски и старопланински бял борови гори. На тези участъци това е довело до увреждане на вековни дървета от упоменатите природни местообитания. Именно тези дървета са и местообитание за редица видове. С полагането на трошенокаменна настилка ще бъде увеличена плътността на горния почвен слой и устойчивостта му, ще се намали скоростта на водата по него и ще бъде намалено ерозионното й въздействие; Планираните рехабилитационни дейности по укрепване на съществуващите път и пътека, направа на противоерозионни и отводнителни съоръжения и поставяне/монтиране на инфраструктурни укрепителни елементи, ще доведе до предотвратяване и намаляване на ерозионния ефект, застрашаващ целостта на местообитанията. Общата дължина на трасетата предвидени за рехабилитация – около 22,7 км. Описание на негативно въздействащите фактори: Ерозионните процеси представляват сериозна заплаха за природни местообитания 91ВА Мизийски гори от обикновена ела и 91СА Рило-родопски и старопланински бялборови гори, поради плитката коренова система на иглолистните дървета, които са основните дървесни видове в тези природни местообитания. Това се отразява на тяхната структура и функции, водещо до влошаване на природозащитното им състояние. Необходими мерки за предприемане: Изпълнението на планираните рехабилитационни дейности по укрепване на съществуващите път и пътека по дейността (направа на противоерозионни съоръжения – канавки, водостоци, отводнители и поставяне/монтиране на инфраструктурни укрепителни елементи, мостчета, парапети/скари), ще доведе до предотвратяване и намаляване на ерозионния ефект, застрашаващ целостта на местообитанията и ще допринесе за създаване на благоприятни условия за развитие на редица видове като: Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), голям нощник (Myotis myotis), Широкоух прилеп /Barbastella barbastellus/, Алпийска розалия (Rosalia alpina), Голям буков сечко (Morimus asper funereus), Поточен рак (Austropotamobius torrentium в ЗЗ „Рила“, в района на Паркови участъци Белица и Якоруда; Източник на информация: Дейността се обосновава в Програма 5.1. „Управление на природните компоненти“, т. 5.1.2. „Програма за борба с ерозията“ и 5.2. „Управление на посетителите“ от Плана за управление на НП „Рила“ 2001 – 2010 г.; По предвидените в проекта дейности /1, 4 и 5/ е заложено да бъде извършено проучване и анализ за определяне участъците от туристическите пътеки и пътища, които ще бъдат рехабилитирани, участъците на които ще бъдат извършени противоерозионни дейности и участъци за прилагане /съгласно изготвена методика/ на мерки за борба с еутрофикацията в езерата. Предвид гореизложеното и във вр. с т.13.4 от Насоките за кандидатстване /стр. 12, абз. 3/ участъците ще бъдат отразени в КВС/Кадастрална карта и ще бъдат представени на етап изпълнение, ведно с необходимите разрешения за ползване на воден обект.
 • Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях: Обосновка В последните десетилетия има повишена еутрофикация на езерата в северната и северозападната част НП Рила поради вток на биогенни елементи, ерозия и разрушаване на бреговете, намаляване прозрачността на водите, увеличена численост на видовете Ranunculus aquatilis и Sparganium angustifolium, затлачване и натрупване на ТБО. Засегнато е природно местообитание тип 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от типа Littorelletea unifflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea на територията на Рилските и Мусаленските езера. Необходими са мерки за преодоляване на негативните въздействия чрез механично прочистване дъното на езерата от почвени частици /тлак/, ограничаване свличането на земни маси в тях, регулиране числеността на видовете Ranunculus aquatilis и Sparganium angustifolium, инсталиране на техника за текущ контрол на основни показатели за състоянието на посоченото местообитание. Възстановяването на ерозиралото/увредено местообитание ще създаде благоприятни условия за развитие на Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) и видове птици Ловен сокол (Falco cherrug), Сокол скитник (Falco peregrinus), Далматински сокол (Falco biarmicus) в района на Седемте рилски езера. Съгласно доклада за природно местообитание 3130, публикуван в Информационната система за защитените зони от мрежа Натура 2000, за ЗЗ BG0000495 Рила е посочено, че над 50% от литоралните и пелагичните зони на местообитанието в голяма част от посочените езера са обхванати от видовете Ranunculus aquatilis и Sparganium angustifolium. Това са типични видове за ледникови езера, но в миналото процентът на тази растителност е бил много по-нисък. Това е пряка индикация за бързо напредване на еутрофикационния процес. Трофичното състояние на езерата е олиготрофно и в по-редки случаи клони към мезотрофно и понякога дори към еутрофно напр. в Долно и Рибно от Седемте рилски езера, и долните от Мусаленските езера. Съществуват баражи за увеличаване обема на басейните, които обаче ускоряват натрупването на наноси в езерните чаши. Има опасност състоянието на местообитанието в близко бъдеще да се промени в неблагоприятно-незадоволително или в неблагоприятно-лошо. Описание на негативно въздействащите фактори: Отрицателно въздействие оказва и изключително интензивния поток от хора и коне, довел до значителна ерозия и свличане на земни маси в езерата. Необходими мерки за предприемане: За преодоляване на негативните фактори е необходимо в изпълнение на дейността да се изпълнят следните мерки и доставят следните техника/оборудване/материали: Мерките включват прочистване на дъното на езерата чрез изсмукване с помпи, ръчно изгребване на наносите от езерата и отстраняване на видовете Ranunculus aquatilis и Sparganium angustifolium, укрепване на туристическите пътеки към езерата, ограничаване на достъпа на посетителите извън утвърдения туристически маршрут, инсталиране на доставената техника за текущ контрол на основни показатели за състоянието на местообитанието. С цел отчитане на антропогенния фактор и еутрофикацията е необходимо залагане на референтни езера с близки параметри, но по-слабо повлияни от антропогенния фактор. За Седемте рилски езера – Урдини езера, а за Мусаленските – Маричини езера. /Продължение на текста, поради ограничението в символите се намира в Приложение № 15 към т. 12. Прикачени електронно подписани документи/.
 • Подобряване на структурата и функциите на горскитете природни местообитания 91СА Рило-родопски бялборови гори и в типа местообитание 91ВА Мизийски гори от обикновена ела, чрез изпълнение на дейности за борба с вредителите, в защитена зона BG0000495 Рила, на територията на НП „Рила“: Обосновка: Съхненето на иглолистните гори е изключително бързо протичащ процес с периодично проявление, за което в България са датирани различни периоди – 1984 г.-1996 г., 2002 г.-2008 г. Новият период, който продължава до момента, започна през 2015 г. и по площ, и експоненциално засяга горските територии. По данни на МЗХГ, от повреди причинени от корояди, са изсъхнали над 300 000 дка горски територии. Сериозни проблеми създава и кореновата гъба (Heterobasidium annosum), развиваща се в резултат на климатичните условия и възрастовата структура на насажденията. Защитена зона BG0000495 Рила е уязвима от съседните територии – Плана, Верила и ниските части на Рила планина, в които проблемът с вредителите е особено видим. Тези територии са потенциален източник за нови каламитети, преди всичко на корояди и борова процесионка, за горите на защитената зона. В повечето случаи засегнатите дървета са от следните дървесни видове Смърч (Picea abies), Бял бор (Pynus sylvestris), Ела (Abies alba) и други. Те са повалени или счупени, в следствие на ветровали, снеговали и снеголоми или физиологично отслабнали. Посочените дървесни видове доминират в природни местообитания 91СА Рило-родопски бялборови гори и 91ВА Мизийски гори от обикновена ела. За борба с короядите, през последните години по-широко навлиза метод, свързан с използването на различни феромонови уловки - целта е да се повиши ефективността при улавяне на възрастни насекоми и съответно - да се редуцира популацията на тези вредители. Именно този метод е оценен като най-подходящ за прилагане в рамките на настоящата дейност. Описание на негативно въздействащите фактори: Разпространението на нови заразени петна често пъти се случва в трудно достъпни райони. Невъзможността за цялостна пълна картина на разпространението на вредителите в защитената зона и то за кратък период от време, съизмерим с жизнения цикъл на конкретния вредител води до тази непълна и неефективна борба с него. Проблемите и трудностите на ДНП „Рила“ при провеждането на борбата с насекомните вредители са били непознаването на тяхната биология, като например развитието на 2 до 3 жизнени цикъла годишно. Също така трудно достъпните участъци в горите, които не са обект на постоянно наблюдение, представляват проблем при ранното откриване на нападенията от вредителите. В Наредба №12 за защита на горите от вредители, болести и други повреди са определени методите за защита на горите - профилактика и карантина, химична, биологична, механична и интегрирана борба. Национален парк „Рила“ се управлява в съответствие със Закона за защитените територии и План за управление на Национален парк „Рила“ 2001-2010г. и досега, поради специфичния статут на защитена територия и въведените ограничения за ползване на химични и др. методи, е извършвана само механична борба със стъблените вредители, чрез залагане на ловни дървета. Комбинацията от поставянето на феромонови уловки и залагането на ловни дървета взаимно се допълват. Поставянето на феромонови уловки се използва на трудно достъпни места, а залагането на ловни дървета се използва в комбинация с феромонови уловки на достъпни за обслужване места. За борба с кореновата гъба (Heterobasidium annosum) все още няма ефективни методи, освен изнасянето на заразената дървесна маса, поради което ще бъде установено разпространението и определена степента на нападение от коренова гъба. Затова в рамките на тази дейност ще се реализират мерки, с цел ограничаване на отрицателните въздействия от вредители върху целевите природни местообитания. /Продължение на текста, поради ограничението в символите се намира в Приложение № 15 към т. 12. Прикачени електронно подписани документи/.
 • Подобряване природозащитното състояние на вид 1371 Дива коза Rupicapra rupicapra balcanica чрез изграждане на система за регистриране на изстрели в ЗЗ BG0000495 Рила на територията на НП "Рила": Обосновка: Видът Дива коза (Rupicapra rupicapra) е предмет на незаконен лов, което води до влошаване на природозащитно му състояние. През последните години е разработен метод за идентификация на изстрели, което подпомага бързата реакция на отговорните служители и значително намалява действията за незаконен лов. На територията на ЗЗ BG0000495 Рила/НП Рила ловът е забранен, но бракониерството е факт. Труднодостъпната и обширна територия затруднява много справянето с това опасно явление. Съгласно доклада за вида дива коза (Rupicapra rupicapra), публикуван в Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, за защитена зона BG0000495 Рила е посочено, че „Дива коза (Rupicapra rupicapra) се намира в благоприятно състояние по отношение на критерии 2 и 3. По отношение на критерии 1 и 4 видът се намира в „неблагоприятно-незадоволително състояние“, което е причина цялостното състояние да е неблагоприятно – незадоволително. Една от основните причини за това е бракониерството”; Ето защо е предвидено изграждане на с-ма за регистриране на изстрели в ЗЗ BG0000495 Рила в НП Рила като механизъм за повишаване ефективността при борбата с бракониерството. Описание на негативно въздействащите фактори: Борбата с бракониерството е сложен и труден процес, който отнема сериозна част от времето на парковите служители, но неговата ефективност не е на достатъчно високо ниво поради труднодостъпната и обширна територия на НП „Рила“, чиято цел е създаване на механизъм за повишаване ефективността при борбата с бракониерството. Съществуването на множеството подходи към парка, които могат да се използват от бракониерите и невъзможността цялата територия на националния парк да бъде покрита от 24 часова непрекъсната охрана и наблюдение. Необходими мерки за предприемане: Изграждане на система за регистриране на изстрели в ЗЗ „Рила“ в НП Рила, чрез доставка на следните техника/оборудване и материали: 25 комплекта /ветроустойчиви микрофони, селектираща електроника, комуникационна електроника (GSM в GPRS режим), електроника за измерване на географските координати и точно време /GPS, захранващи блокове/, 1 бр. географско-информационна система (ГИС), 10 бр. персонални компютри, 1 бр. сървър, специализиран софтуер и др. Източник на информация: Дейността се обосновава от План за управление на НП „Рила“ 2001 – 2010 г., т. 5.1.11; Програма за управление на състоянието на популациите на диви животни.
 • Управление на проекта: Обосновка: При реалното изпълнение на дейностите по проекта е необходим екип за управление на проекта (ЕУП), който като цяло ще се състои от служители на Дирекция Национален парк „Рила“. Тези лица са запознати с изискванията на националното екологично законодателство приложимо към проекта - ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и др., както и с възможните екологични проблеми, които могат да възникнат в процеса на СМР по проекта. От друга страна спецификата на проекта, както и фактът, че Дирекция НП „Рила“ няма достатъчен административен капацитет и специфичен опит в управление на проекти от такъв мащаб, е предвидено управлението да се възложи и на външен Консултант техническа помощ (ТП), който да осигури необходимата експертна помощ. Проектът предвижда следната организационна структура: ВЪТРЕШЕН ЕКИП - Екип на ЕУП от служители наети от бенефициента: - Ръководител на проекта; - Служител обществени поръчки и администратор на данни ИСУН; - Експерт финансов контрол; - Счетоводител проект; - Експерт Материално отговорно лице /Експерт МОЛ/; - Служител Мониторинг и докладване; - Служител Деловодство и архив; - Служител информация и комуникации. ВЪНШЕН ЕКИП - Екип на ЕУП от външна техническа помощ: - Ръководител на екип на ТП /експерт по правила и процедури по ОПОС; - Инженер /Експерт контрол СМР; - Координатор на проекта; - Юрист; - Експерт по защитени зони. ЗВЕНО ЗА КОНТРОЛ - Експерти за контрол на терен: - Експерт гори; - Експерт фауна; - Експерт природни местообитания - Експерт ГИС / Информационни технологии - Експерт паркова инфраструктура - Експерт Превенция и борба с пожари и ерозия - 9 бр. - Експерти теренен контрол под-обект ( за участъци от 1 до 9) - Подробна информация за квалификацията и отговорностите/функциите на съответните служители Теренен контрол е посочено в Приложение „Експерти теренен контрол – квалификация и отговорности“ към т. 12 от ФК
 • Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проекта: Необходимостта от изпълнението на дейността е продиктувано от изискванията на Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г.за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФ РСР и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета. В изпълнение на задължителните изисквания за мерките, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.” ще се изготвят и доставят следните материали и услуги: временен билборд – 3 бр., поставени на подходящо място в близост до всяка строителна площадка преди церемонията „Първа копка” и/или стартиране изпълнението на дейностите по проекта. Дизайнът и мястото на поставяне ще бъдат съгласувани с УО на ОПОС 2014 – 2020 г. и с реквизити съгласно т. 3.2 от Наръчника. Не по-късно от 3 месеца след приключване работата по проекта билбордовете ще бъдат заменени с постоянни обяснителни табели; постоянни обяснителни табели - 3 бр., поставени след приключване на СМР на видно място за широката общественост и с реквизити съгласно т. 3.3 от Наръчника; официални церемонии /“първа копка“ и „откриване на обекта“/ – 2 бр. „Първа копка” - ще се проведе при стартиране на СМР. Официалното откриване на обекта (рехабилитирани съществуващ път и туристическа пътека 22,7 км в Защитена зона „Рила“, в района на ПУ Белица и Якоруда) ще се проведе след приключване на СМР. Организирането ще се координира с УО на ОПОС с предварително съгласувана дата; На всяка официална церемония ще бъдат поставени знамената на ЕС и на РБългария. Ще се осигури участие на представители на медиите и ще се предостави информация за проекта; Публични събития /пресконференции/ – 2 бр. Провеждане на пресконференция за оповестяване стартирането на проекта и провеждане на заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Датите ще се координират с УО на ОПОС; Банери – 2 бр. На всяка официална церемония и публично събитие на подходящо място ще бъде монтиран информационен банер със задължителната съгласно т.3.9 от Наръчника информация; платени публикации и излъчвания – 8 бр. Официалните церемонии и публичните събития ще бъдат предварително анонсирани чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или публикуване на рекламно-информационно каре в регионална или национална печатна медия. Предварителна информация за официалните церемонии и публичните събития ще бъде публикувана и на интернет страницата на Д НП „Рила“. Материалите ще съдържат задължителната съгласно т.3.14 от Наръчника информация; печатни информационни материали (брошури, дипляни) - 800 бр. за разпространение на публичните събития и на място в Д НП Рила - ще съдържат задължителната съгласно т.3.7 от Наръчника информация; информационни стикери – 100 бр. - за доставеното оборудване - ще съдържат задължителната съгласно т.3.12 от Наръчника информация; информационни табели – 1 бр. - за сградата на Д НП Рила; промоционални материали – 200 бр. - за публичните събития - ще съдържат задължителната съгласно т.3.8 от Наръчника информация; „Интернет” - редовни публикации на интернет страницата на Д НП Рила - ще съдържат задължителната съгласно т.3.10 от Наръчника информация.
 • Спомагателни дейности: За да се стартира успешно изпълнението на проекта е необходимо да се изготвят качествени и прецизни технически спецификации за изпълнението на дейностите по проекта – спецификации за услуги, доставки и строителни и рехабилитационни дейности, както и цялостни документации за възлагане на обществени поръчки. Поради липса на достатъчно административен капацитет и опит в провеждане на процедури от такъв характер бенефициентът предвижда тази дейност да се възложи на външен изпълнител. С цел избягване на загуба на време и максимална организация още от началото на изпълнението се предвижда да се договорира външна техническа помощ, която да изготви всичките тръжни документации и всички необходими технически спецификации към тях.

Индикатори

Брой видове, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой местообитания, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

11 994 781.47 BGN
11 994 781.47 BGN
2 424 742.55 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 10 195 564.24 1 799 217.23 0.00 11 994 781.47
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 10 195 564.24 1 799 217.23 0.00 11 994 781.47

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Избор на външна техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и управление на проект "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", Стойност: 466 700.00
 • Обособена позиция 1: Избор на външна техническа помощ за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и управление на проект: Устойчиво управление на „Национален парк Рила" II-ра фаза
Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за извършване на строителство/инженеринг по проект: "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г. в три обособени позиции: Обособена позиция 1:"Рехабилитация на туристическа пътека в участък от х. "Скакавица" до х."Ловна"; Обособена позиция 2: "Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда - пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; пътят от м. Поленица до м. Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“; Обособена позиция 3: "Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез. Бъбрека, ез. Сълзата – ез. Бъбрека – ез. Близнака - Трилистник – ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера", Стойност: 6 769 877.40
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на туристическа пътека в участък от х. „Скакавица“ до х. „Ловна“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: "Инженринг (проектиране и СМР) за рехабилитация на туристическа пътека и съществуващ път в ПУ Белица и ПУ Якоруда - пътека от м. Семково (границата на защитената зона) до м. Поленица; пътят от м. Поленица до м. Нехтеница; пътят от КИП „Нехтеница“ до м. Джендем дере“;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция №3: "Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера – Сухия чал – ез.Бъбрека, ез.Сълзата – ез.Бъбрека – ез.Близнака - Трилистник – ез.Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) – ез. Долно – х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера"
Предмет на предвидената процедура: "Доставки на оборудване по проект "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г." с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: "Доставка, поставяне и обслужване на GPS/GSM нашийници с 3G/4G устройство за свалянене на данни"; Обособена позиция 2: "Доставка на фотокапани, фотоапарати и бинокли"; Обособена позиция 3: "Доставка на компютърно оборудване"; Обособена позиция 4: "Доставка и инсталиране на софтуер"., Стойност: 227 100.00
Предмет на предвидената процедура: "Доставка и поставяне на феромонови уловки и обработка и залагане на ловни дървета" , Стойност: 210 240.00
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на противопожарно оборудване по проект: "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г. в 4 обособени позиции: Об. поз. 1: "Доставка на радиоуправляема летателна техника за ранно откриване на огнища на горски пожари, при целевите местообитания (дронове - хексакоптери с възможност за реално видео предаване от полети в разредена среда) и термовизионна камера, пригодена за облитане чрез дроновото устройство за над 1700 м надм. в. Обучение за работа с оборудването"; Об. поз. 2: "Доставка на високопроходими превозни средства (тип УТВ и тип АТВ) с приспособление за прикачване на инвентар, ремарке и противопожарно оборудване. Обучение за работа с оборудването"; Об. поз. 3: "Доставка на специализиран контейнер (тип фургон) за стациониране на противопожарно депо в рамките на Резерват „РМГ“; Об. поз. 4: "Доставка на лични защитни средства - противодимна маска, качулка, сертифицирана олекотена каска за горски пожари"., Стойност: 582 120.00
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на оборудване за защита от бракониери (система за регистриране на изстрели, GPS, ГИС, PCs) по проект: "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г.", Стойност: 255 080.23
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за защита от бракониери (с-ма за регистриране на изстрели, GPS, ГИС, PCs) по проект "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г.
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на оборудване за почистване на езерата, доставка и монтаж на система за наблюдение нивото на еутрофикация в езерата по проект: "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г.", Стойност: 98 486.00
Предмет на предвидената процедура: "Доставка на канцеларски материали" , Стойност: 32 380.00
 • Обособена позиция 1: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ II-РА ФАЗА“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020Г.
Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за заснемане с GPS на нарушени територии, лесопатологично обследване, картиране и създаване на ГИС - в две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Заснемане с GPS на нарушени територии"; Обособена позиция 2: "Лесопатологично обследване (заснемане), кариране и създаване на ГИС", Стойност: 187 500.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – „Заснемане с GPS на нарушени територии”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – „Лесопатологично обследване (заснемане), картиране и създаване на ГИС“
Предмет на предвидената процедура: "Биологично и екологично проучване на състоянието на сладководните екосистеми в целеви езера и картиране. Изготвяне на методика за прочистване на езерата от натрупани седименти. Мониторинг на изпълнението на методиката и изготвяне на препоръки за бъдещо поддържане на нивата на еутрофикация в езерата", Стойност: 250 000.00
Предмет на предвидената процедура: "Прилагане на методика за прочистване на езерните дъна", Стойност: 411 000.00
Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за информация и комуникация по проекта", Стойност: 59 900.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2: „Изпълнение на дейности по информация и комуникация по дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали (брошури, дипляни) и промоционални материали по проекта”
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на дейности по информация и комуникация по организиране и провеждане на официални церемонии и пресконференции, доставка и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, информационна табела, банер, публикации, стикери по проекта”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.