English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-4.002-0001-C02
Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)
КФ ==> Околна среда
17.11.2016
17.11.2016
17.05.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен

Описание

Изпълнението на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения изисква действия за намаляване на риска от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда и е част от Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите. Като основна стъпка в тази насока се разглежда изграждането на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ), която представлява интегриран междуведомствен инструмент за оперативно наблюдение и управление на вътрешните води в страната с едно управленско звено за взимане на решения. Системата ще осигурява уеб-базирано наблюдение на бързо променящите се характеристики на водния цикъл (валежи, снеготопене, речен отток) и прогнозиране на речния отток с цел взимане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участващи в управлението и експлоатацията държавни структури – МОСВ, БД, НИМХ, НЕК ЕАД , „Напоителни системи“ ЕАД, областни и общински администрации и др., при високи води и в периоди на суша. 
Изграждането на системата е предвидено на два етапа и настоящото проектно предложение включва първия етап – изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър ( СУВ - БРИ) с цел предотвратяване на евентуални пропуски. Основа за нейното изграждане е съществуващата хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще бъде оптимизирана и модернизирана с телеметрични автоматични устройства. Системата ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции както от административни структури така и от обществеността.
Дейности
 • Включва разработване на концепция за проектно предложение; подготвяне на проектното предложение, съгласно сроковете определени от УО на ОП „Околна среда 2014-2020“; изготвяне на документи, заповеди, договори, споразумения и др. свързани с подготовката на проекта, подготовка на структура за организация и управление при изпълнението на проекта; координация, комуникация и документи от асоциираните партньори необходими за подаване на проектно предложение; подготовка на документации за обществена поръчка "Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)", обявена на 14.04.2016, която включва 5 проектни дейности (Дейности 4,5,6,7,8) от настоящото проектно предложение. Дейност 1 е изпълнена преди издаването на заповедта за предоставяне на БФП. Съгласно насоките, прогнозна дата за сключване на ДБФП е 15 Ноември 2016г ( 4.5 месеца след подаване на проектното предложение).
 • Управлението на проекта ще се осъществява според Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекции в централната администрация на МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, одобрени за финансиране по ОПОС 2014-2020. Дейността се изпълнява за срока на реализация на проекта, като включва цялостното оперативно ръководство, финансово и техническо управление на изпълнението на проекта, включително специфични аспекти на изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по ОПОС 2020; координация между изпълнители, структури на бенефициента, партньори както и други държавни институции; мониторинг върху текущото изпълнение на дейностите в проекта и докладването; законосъобразно избиране на изпълнители по проекта – организиране на обществени поръчки; администрирането на документообората, публичността и комуникацията със заинтересованите страни и обществеността. За целите на оперативното управление се сформира Екип за управление на проекта (ЕУП), който включва 9 експерта – 1) ръководител, 2) координатор, 3) експерт управление на европейски проекти, 4) експерт мониторинг и докладване, 5) финансист, 6) счетоводител, 7) експерт по обществени поръчки, 8) експерт информация, комуникация и нередности и 9) съхранение на документи по проекта. В процеса на управление на проекта ЕУП ще взаимодейства и приема и становищата на работните групи (Дейност 12) и експертния екип осъществяващ пилотната експлоатация на СУВ - БРИ. За целите на стратегическото управление и практическото вграждане на резултатите от проекта в различните политики, които засяга, ще се сформира Консултативен съвет, който включва представители на министерствата, отговарящи за съответния ресор/политика - МОСВ, МЗХ, Министерство на Финансите, МВР, Министерство на енергетиката и др, ако се идентифицират такива. ЕУП ще изготвя кратки доклади и запознава Консултативния съвет периодично с процеса на прилагане на проекта от гледна точка на достигане на стратегическата му цел, което ще осигури навременна приемственост, практическо прилагане, устойчивост и преминаване към следващия етап на изграждане на НСУВРВ . Като част от техническото обезпечаване на управлението дейността предвижда и осигуряване на офис оборудване (компютри, принтери, мултифункционални устройства, скенери), канцеларски материали и консумативи, както и финансови средства за осъществяване на полеви визити с цел осъществяване на ефективен мониторинг, контрол и координация на място при изпълнение на дейностите. Периодът на изпълнение на дейността съвпада със срока на проекта, като последните 6 месеца са предназначени за окончателното отчитане, съгласно изискванията на ОПОС 2014-2020.
 • Дейността е стартирала в подготвителния период – на 14.04.2016 е обявена открита процедура с предмет "Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)" ( Дейности 4,5,6,7,8 от проекта) . Подготовката и на останалите предвидени в Плана за външно възлагане процедури е в процес на подготовка към момента на подаване на проектното предложение. Дейността включва изготвяне на технически задания/спецификации за останалите дейности, подлежащи на възлагане по смисъла на ЗОП, изготвяне и съгласуване на документацията за избор на изпълнители, съгласно предвиденото за съответната процедура в ЗОП, в изискванията на ОПОС 2014-2020 и във вътрешните разпоредби на МОСВ. Предвидените дейности за външно възлагане са описани в Плана за външно възлагане Дейността приключва със сключването на договори за всички предвидени за контрактуване дейности от проекта.
 • Дейността е основна за разработването на проекта за изграждане на СУВ-БРИ и на концепция за реализацията на НСУВРВ. Ефективно управление на водите с минимални рискове от различен характер и максимална устойчивост на вземаните решения, може да функционира само на базата на всестранна, точна и адекватна информация за пространствената и времева променливост на водите и инструментите за тяхното управление. В България дейността по събиране, обработка и анализ на информацията за водите и механизмите за тяхното управление се извършва в няколко ведомства и една от основните цели на настоящия проект е обединяване, стандартизиране и хармонизиране на информацията от различните източници, нейното подобряване и усъвършенстване за целите на управлението, улесняване на нейната използваемост и достъпност за заинтересованите лица и ведомства. В рамките на дейността ще бъде извършен и систематичен преглед на нормативната база за постигане на съгласуваност на доклади, графици, съобщения и ще се изработят препоръки за усъвършенстване на документите, които имат практическо приложение в самата система. Предмет на наблюдението на водите са нивата, обемите и движението на водите в язовирите от Приложение 1 на ЗВ в басейна на река Искър, реките - притоци към язовирите и притоци първи порядък към основната река, интензитетът и количеството на валежите в поречието, възможностите на хидротехническите съоръжения и ограничения при управление на водите. Ще се извърши преглед и оценка на съществуващите системи за прогнозиране на речния отток, и ще се предложи компилация на съществуващите най-добри практики, използвани в момента за управление на водите, механизми за разпространение на информацията, аварийни прагове и добри практики за управлението при наводнения и засушаване, възможни механизми при бъдещо управление. Ще бъдат изследвани като минимум информационните системи на асоциираните партньори по проекта – НИМХ-БАН, Предприятие „Язовири и Каскади“ към НЕК ЕАД, Напоителни системи ЕАД и на ЦДУ при ЕСО, МВР ГД ПБЗН, ИАППД, Столична община. Партньорите по проекта ще осигурят достъп до информацията за своите мониторингови системи. Обзорът и оценката ще покрият като минимум: 1.Метеорологични и хидроложки въпроси; 2.Водностопански въпросия 3.Основни видове измервателни станции - класификация и категоризация на съществуващите съоръжения. 4.Възможности за прогнозиране на потоците в басейна на река Искър; 5.Действащите процедури и начин на експлоатация, правилата за вземане на решения при експлоатацията на водните обекти и управление при наводнения и засушаване; 6.Наличните системи за предупреждение при наводнения, както и процедурите за реагиране при извънредни ситуации; 7.Оперативните и информационни потребности на МОСВ и правителството в цялостното управление на наводненията и по-специално за водосбора на Искър; 8.Заинтересовани страни, свързани с изготвянето и използването на прогнозите и отговорни за управлението и експлоатацията на водните ресурси по течението на река Искър; 9.Инструменти за метеорологични прогнози, връзката валеж-отток, както и речни високи вълни, тяхната трансформация и прогноза; 10.Най-подходящия тип данни и метод за метеорологични прогнози, които да бъдат използвани с инструмента за прогнозиране, включително определянето на прогнозните типове данни (като валежи, температурни полета) и качеството им (като разпределение и честота). Там трябва да се разграничат "общите" условия и опасният период за наводнение; 11.Хидро-метеорологични данни от различни източници и необходимостта от допълнителна информация (физични изследвания, наблюдения, оценки на местата и т.н.), за подобряване моделирането на потоците и наводненията; 12.Дефиниране на сценарии за оптимизиране на работата, особено по отношение на системната координация във времето при управлението на язовирите; 13.Оценка на необходимостта от подобрения на взаимодействието между институциите и начините за използване на генерираните анализи и информация.
 • Изпълнението на тази дейност започва след приемането на резултата от Дейност 4. На базата на резултатите и изводите от Дейност 4 ще бъде разработена подробна концепция за създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) при нормални условия и при възникване на непредвидими обстоятелства (суши и наводнения). Ще бъде разработена идеята за структуриране и организация на работата на системата, информационните потоци, рисковете, инструментите за анализ и подпомагане вземането на решения в национален мащаб, както и бизнес модел за функциониране и бюджетиране в съответствие със законовите разпоредби. Изпълнението на дейността ще включва следните елементи: - Подробно описание на обхвата на управлението, съобразено с действащата законова база; - Подробно описание на обекта на наблюдение, включващо всички релевантни водни обекти по Приложение 1 на ЗВ, реките притоци към тези обекти, основните реки в България и притоците първи проядък към тях. - Определяне на субекта (субектите) на управлението на водите - външни/вътрешни потребители, както и техните права и задължения. - Определяне на целите и задачите на управлението на водите, включва дефиниране на основните видове измервателни станции; класификация и категоризация на измервателните съоръжения, необходими за реализация на проекта с уточняване на измерваните величини, размерности, честота и точност на измерване, изисквани обхвати и работни диапазони и други технически характеристики, които да бъдат използвани при проектирането на следващите фази. - Определяне на схемата, по която субектът решава задачите по управлението, включително схеми за взаимодействие, които ясно дефинират структурата и функциите на системата. Описание на финансовите и организационните процеси, свързани с експлоатацията на системата; - Основни инструменти, с помощта на които се решават задачите на управлението, мястото на НСУВ в РВ като инструмент за управление на водите на Република България; - Предложение за схема за структура на НСУВ в РВ, която включва кадрова структура, финансова схема за работа и техническо обезпечение. Представени под формата на бизнес модел/органиграма. Партньорите по проекта ще осигуряват информация за организацията и правилата по които е организирана тяхната дейност и ще участват при обсъждане и одобрение на резултатите от дейността.
 • Изпълнението на дейността започва след приемането на резултатите по Дейност 5. На база на одобрената от възложителя концепция ще бъде разработен идеен проект за СУВ-БРИ, който да доразвие концепцията като представи необходимите детайли за разработване на технически проект за уеб-базирана система: 1. цели и задачи на системата 2. структурно и функционално описание, вкл. звена и компетентности, йерархията на звената, описание на субектите на управление и схемите за решаване на задачите на управление, класификация на потребителите – вътрешни и външни, определяне потребителите на специална информация (МВР, МЗХ, НИМХ-БАН, МЗ,МТ, Общини, и др. институции) и общодостъпна информация (граждани, обществени организации); 3. предложения за подобрения в институционалния капацитет, ИТ, комуникации и протокол за генериране, анализ и използване на информацията, създаване на обща платформа за обмен на данни между отделните инструменти 4. дефиниране на основните видове измервателни станции; класификация и категоризация на измервателните съоръжения с уточняване на измерваните величини, размерности, честота и точност на измерване, изисквани обхвати и работни диапазони и др. 5. дефиниране на технологичните вериги за първична и вторична обработка на информацията, както и асимилация на информацията от различни източници, които произвеждат метод и алгоритмичен подход за определяне на количествата валежи и валежната интензивност, водните количества в речната мрежа, запасите вода в язовирите и наличните ретензионни обеми 6. цифров модел на релефа 7. определяне на инструментите, с помощта на които ще се решават задачите на управлението – диагностични продукти за състоянието на водите и модел за прогнозиране на оттока в реално време, разпределение на водните маси в три режима на работа: при нормални условия, при наводнения и при суша; определяне на модел за получаване на резултатите за прогнозата на времето, за връзката валеж-отток, хидроложко и хидравлично моделиране на речния отток, модели на експлоатация на водите от язовирите; 8. концепция и софтуер на системата за хидравлично моделиране, позволяваща следните процеси: подприщване, трансформиране на високите вълни и интегриране на хидроложки модели; 9. инструменти за последваща обработка, анализ и оценка на резултатите от симулацията; инструменти за подпомагане на оператора при интерпретация на резултатите и процеса на вземане на решения; 10. интегрираност на програмните подсистеми в обща среда и достъпност през общ интерфейс; динамична свързаност и съответствие с OMI стандарти; 11. надеждност на системата – структурна и функционална, надеждност на системните компоненти (информационен център, измервателни станции, комуникации), достоверност , своевременност, точност и пълнота на данните; възможност за проверката на първичната информация; възможност за back-up и архивация на всички нива и възстановяване при загуба на данни при аварийна обстановка. Системата ще съдържа три основни модула: мониторингова система, (съдържаща информация за интензитет и количество от различни източници, нива от речната мрежа по главната река и притоците от първи порядък, данни за значимите язовири, верига за първична обработка и контрол); система за моделиране (на водния баланс на водосбора, хидравлично моделиране на водните нива в речната мрежа и цифров модел на релефа за определяне на залетите територии, експлоатацията на язовирите); и рамкова система за интеграция (компютърни системи с бази данни, ГИС, програмни продукти и модели, интернет свързаност за получаване и разпространение на данни от станции, партньори и заинтересовани страни, средства за резервираност и сигурност, организация на достъпа до информацията и управление на системата). Партньорите по проекта ще осигуряват информация в своята сфера на компетентност и отговорност и ще участват в обсъждането и одобряването на идейния проект.
 • Изпълнението на дейността започва след приемането на резултатите по Дейност 6. Съгласуването и одобряването на идейния проект на системата осигурява развитието на проекта със следващата стъпка – подробен технически проект за осъществяване на системата, представляващ прототип на бъдещата национална система и включва под-дейности по създаването на: 1. Структура и функционалност на СУВ-БРИ СУВ ще се изгражда в системата на МОСВ като център за събиране и обработка на информация за управление на водните ресурси в поречието на р. Искър с използване на всички възможни източници на оперативна, историческа информация, статистически оценки и прогнози, даващи възможност за оперативна оценка на състоянието и тенденциите на изменение за целите на управлението на водите. Системата ще работи в три режима: а) общи - нормални условия; б) период на опасност от високи води и наводнения; в) период на опасност от недостиг на вода и суши. Центърът ще осигурява непрекъсната връзка с наблюдателните подсистеми, партньорите и своите диспечерски подсистеми; обработка и анализ на информацията, симулации и прогнози; ще подпомага вземането на решения и управлява язовирите в реално време; ще осигурява автоматизиран достъп до информацията и ще разпространява предупреждения при извънредни ситуации, наводнения и недостиг на вода. Организационната и функционалната му структура ще се състои от: А) Аналитично звено - разгръща се в началото като експериментално внедрителско и проектно звено в състава на МОСВ, обработва и анализира информацията и подпомага процеса на създаване и изграждане на системата. Звеното следи и контролира работата на системата, събирането на данни и поддръжката на базата данни, контрола и обработката им, производството на диагностични продукти за водния баланс, както и ГИС визуализация на резултатите. Звеното поддържа, експлоатира и развива системата от модели за прогнозиране на речния отток, състоянието на язовирите, поддържа базата знания на системата, разработва предписания за персонала. Б) Група за техническо обслужване, осъществява експлоатацията и поддръжката на техническите средства, сървъри, комуникационни съоръжения и др. 2. Техническа структура на центъра: А) Информационен и оперативен център, включващ: сървърен комплекс осигуряващ изчислителната среда за моделите и базите данни, комуникационен комплекс, резервиращ комплекс и резервиращо ел.захранване, работни станции (локални и изнесени) и др. Б) Измервателна подсистема: ще включва дефиниране на изискванията към различните видове инструменти, необходимост от разширяване и усъвършенстване на съществуващите станции и първичния контрол на данните. Б1) Измервателни станции, включващи: устройване, включително проекти на нови речни мерилни участъци с укрепване на речните створове и телеметрични нивомери, рехабилитиране на съществуващи такива, прибори за измерване на водното количество, телеметрични валежомери, метеорадар. 3. Програмно осигуряване В тази подзадача ще бъдат формулирани изискванията към доставката и внедряването на нужните програмни средства (софтуер) за осигуряване на описаната обща функционалност на Система за управление на водите в басейна на река Искър, представляваща ядрото на НСУВ в РВ, а именно: А) Общи изисквания: да включва средства осигуряващи методите и алгоритмите за обработка, контрол и архивация на данни; средства за хидроложко и хидравлично моделиране и прогнозиране, воднобалансови и водо-стопански симулации; средства за осигуряване на контролиран потребителски достъп. Б) Комуникационна подсистема, съдържаща средства за осигуряване комуникацията на телеметричните системи за измерване, връзките с партньорите и сигурността на мрежовата среда. Партньорите по проекта ще осигуряват информация в своята сфера на компетентност и отговорност и ще участват в обсъждането и одобряването на техническия проект.
 • Изпълнението на дейността започва след приемането на резултатите по Дейност 6 и 7 - изготвянето на идейния проект по Дейност 6 и техническия проект по Дейност 7 създава необходимите условия за реализиране и пускане в действие на СУВ–БРИ, която е пилотен инструмент на НСУВРВ и представлява интегриран междуведомствен инструмент за оперативно наблюдение и управление на вътрешните води в страната с едно управленско звено за взимане на решения. СУВ - БРИ и в последствие НСУВРВ ще предоставя необходимата информация в реално време за количеството на водните ресурси на заинтересованите лица и обществеността, осигурява уеб-базирано наблюдение на бързо променящите се характеристики на водния цикъл, осигурява възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи. Изграждането и установяването на СУВ - БРИ включва осигуряване на цялостно оборудване; създаване на база данни - изпълнителят по обществена поръчка " Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като част от (НСУВРВ)", ще събере по време на изпълнението на поръчката (Дейности 4,5,6,7,8) и въведе в базата данни на системата релевантната информация, необходима за нейното функциониране; тестване на СУВ - БРИ в нормален режим на работа, при суша и висока вълна /при възможност в реално време/. Пускането в действие на системата включва: - доставка на техническото оборудване (автоматични станции, компютри и комуникационни средства, радар, мобилни инструменти, моделиращи платформи и др.); - осигуряване на програмни средства/софтуер за функциониране на СУВ - БРИ - изпълнение на услуги по инсталация и конфигурация на оборудването и софтуера - въвеждане в експлоатация и инсталиране на всички компоненти на артикулите от разопаковане на стоките до пълното окабеляване и инсталиране на софтуер, устройване на мерилни речни участъци с укрепване на бреговете и др., тестване и верифициране на конкретни симулационни и прогностични модели за речния отток и язовирите; установяване на информационните потоци от станциите и конфигуриране на базите данни; осигуряване на интернет достъп до информацията от системата за различните видове потребители и разпространение на информация. - пълно гаранционно обслужване за срок от 24 до 36 месеца, като за периода на гаранционното обслужване се осигуряват необходимите софтуерни лицензи за нормалното функциониране на Системата за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) и застраховка на активите, обект на интервенции/инвестиции покриваща застрахователни рискове като кражби, пожар, наводнения и други природни бедствия, както и злоумишлени действия на трети лица и др. - подготовка на документи за експлоатация и обучение - ръководство за потребителя, необходимо за съответния оператор; Техническо ръководство, необходимо за поддръжка и експлоатация и Общо ръководство за ползване на Системата - обучение от минимум 160 учебни часа за 10-15 експерта от Дирекция УВ, ангажирани с експлоатацията на СУВ - БРИ - (технологиите, програмните средства и оборудването) при всички режими на работа – нормални условия; и извънредни – наводнения и суши. Обучението ще бъде фокусирано както върху използването на реализираните в системата технологии, така и върху проучване на опита в подобни центрове в други държави от ЕС . За целта ще бъдат организирани и проведени 2 обучения от по 20 учебни часа всяко за 5-8 експерта от Дирекция УВ. Дейността предвижда закупуване на земя при необходимост. Партньорите по проекта ще участват при установяване на информационните потоци от станциите и конфигуриране на базите данни
 • Дейността има помощен характер и осигурява извършването на необходимите съгласувателни процедури, оценки, разрешителни, и др., които могат да се идентифицират по време на изпълнението на Дейност 6 и 7 и са задължение на възложителя; При идентифициране на необходимост на по време на проектирането, дейността предвижда и извършване на строително монтажни работи във връзка с изграждане и/или ремонтиране, реконструиране на пунктове и станции за мониторинг, които осигуряват автоматично пренасяне на данните от тях в СУВ-БРИ. Координаторът на проекта има основна роля за изпълнението на дейността и стартирането и в точния момент, когато има достатъчно яснота и в същото време да се обезпечaт навреме условията за извършване на Дейност 8. Към момента на подаване на проектното предложение са извършени необходимите предварителни съгласувателни процедури с Дирекции на МОСВ - Превантивна дейност, НСЗП, както и Басейновата Дирекция и са приложени получените писмени становища.
 • Тази дейност цели да извърши мониторинг в продължителен процес на пилотна експлоатация на системата за осигуряване на качество при работата функционирането й, изчисти до максимум възможни проблемни области при функционирането на СУВ-БРИ, да нанесе корекции и извлече поуки. Изпълнението на дейността е предпоставка и ключов инструмент за осигуряване на работещ механизъм и гарантиране на качеството на цялостното изпълнение на НСУВ в РВ. Дейността предвижда текущ мониторинг на изпълнението на заложените и очаквани действия, функции, резултати, процеси на обмен на информация и взаимодействие, време на производство и др. аспекти, свързани с използването на СУВ - БРИ. В допълнение на техническите параметри следва да се проследят и организационните аспекти, свързани с функционирането на изградения център (аналитично и техническо звено). Специално внимание ще бъде отделено и на комуникационния процес с обществеността и заинтересованите страни. За нормалното функциониране на аналитичното и техническо звено се предвижда и обезпечаване с канцеларски материали и консумативи, полеви визити за осъществяване на наблюдение на място. Тази дейност включва следните основни поддейности: ПД1 Изготвяне на мониторингов план - всички аспекти, които са предмет на мониторинг ще бъдат идентифицирани в процеса на изграждането (Дейност 8) и описани със съответните индикатори, които ще подлежат на наблюдение. Мониторинговият план трябва да включва, най-малко: параметри за наблюдение, индикатори, честота, последователност, период за обобщение на наблюденията и периодичност на докладване. ПД2 Изпълнение на мониторингов план Паралелно с реализацията на мониторинговия план ще се създава архив /или регистър/ на проявили се проблеми при функционирането на системата, включително анализ на причините за тяхната поява, предприети действия за отстраняването им . На тази основа екипът ангажиран с мониторинга ще изготви предложения за отстраняването и предотвратяването настъпването на нови такива, които ще бъдат докладвани на Ръководителя на проекта и съответно на Координационния съвет, ако се налагат промени, които изискват съгласуване и координация. Евентуални дефекти и/или проблеми при експлоатацията на оборудването ще бъдат отделно регистрирани и докладвани на Изпълнителя по Дейности 4,5,6,7,8, доколкото е осигурено неговото гаранционно обслужване. Ще се създадат инструкции за задълженията на всеки от екипа с цел натрупване на знания и опит. Ще се разработят препоръки и ще се генерират най-добри практики за осигуряване на качество. Прилагането на мониторинговия план ще даде възможност за своевременно изграждане на кадрови потенциал за бъдеща експлоатация на СУВ - БРИ. Обучаването на експерти и инженери и изграждане на необходимо екипно взаимодействие между тях за работа в аналитичното звено и група за техническата поддръжка ще гарантира независимост и качествена работа на системата след завършването на проекта. Обучените служители на Дирекция УВ в МОСВ в рамките на Дейност 8 ще проведат последващо обучение на екипа, ангажиран с пилотната експлоатация, който също се състои от служители на Дирекция УВ.
 • В рамките на тази дейност се осигуряват необходимите анализи на нормативната база и институционалната рамка по отношение на извършването на мониторинг на водите, което да се извърши на база реалното пилотно функциониране на системата. Целта е да се изготви предложение за подобряване /оптимизиране на модела за извършване на мониторинг на количеството на водите и стопанисване на пунктовете и станциите, с отчитане на режима на държавни помощи, което е приложимо и за националната мониторингова система. Дейността се състои от следните поддейности, които се извършват в представената последователност: ПД 1: Правен и институционален анализ на текущото състояние по отношение на мониторинга на водите, включително стопанисване и поддържане на пунктове, станциите и системите за количествен мониторинг на повърхностните водите. ПД 2: Предложение за подобрение и/или нов институционален модел /рамка/, приложим за условията на РБ, обоснован с необходимите нормативни промени, отчитайки и режима на държавни помощи по отношение на мониторинга на повърхностните води, включително стопанисване и поддържане на пунктове, станции и системи за количествен мониторинг на повърхностните водите, с цел постигане на устойчивост на изграждащата се Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ). Предложеният модел следва да оптимизира взаимоотношенията между различните заинтересовани старни, които са част от процеса на УВ и по този начин да направи прилагането на НСУВРВ устойчив и стабилен процес. ПД 3: Идентифициране на потенциалните рискове за системата (НСУВРВ), при прилагане на текущия (съществуващия) модел и при прилагане на препоръчания нов модел. Сравнителна таблица на предимства и недостатъци. Този анализ следва да подпомогне взимането на информирано решение за институционален модел.
 • Целта на тази дейност е да се постигне съгласуваност и синергия между законодателните, технически и организационни промени, планувани по Дейности 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и с останалите практики, политики и нормативни актове, приложими в областта на водите, в т.ч. разработени и приети стратегически и планови документи. Това е от особено значение, така че да не възникне противоречие между вече приети и действащи документи и предложенията за нови такива или изменения на съществуващи, в рамките на проекта.
 • Дейността включва организация, подготовка и осъществяване на дейности за осигуряване на публичност и обществено признание за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., както и информиране на обществеността в четирите РЗПРН относно пилотната СУВ-БРИ, нейния начин на работа и процедури за информиране. ПД 1 Публикуване на интернет страницата на бенефициента на подробна информация за проекта с поставяне на хипервъзка към интернет страницата на ОПОС 2014-2020 г. Последващо актуализиране на информация за прилагането на проекта насочено към потребителите на интернет страницата на бенефицента и широката общественост. ПД 2 Изготвяне на комуникационен план за осигуряване на публичност и информиране, който съдържа 1) Подготовка и разпространяване на информация за проекта в интернет (описание на проекта, цели и очаквани резултати и подчертаване на финансовата подкрепа от ЕС) – на интернет страниците на партньорите и други заинтересовани страни. 2) Осигуряване на билборд с размери 4х3 м, за цялото време на изпълнение на проекта, на видно място, достъпно за широката общественост 3) Поставяне на постоянна обяснителна табела след приключване на проекта – на видно място, достъпно за широката общественост, с минимални размери 100х140 см. Монтажът на табелата трябва да се извърши в рамките на една седмица след отстраняване на билборда. 4) Организиране и провеждане на 2 бр. пресконференции в гр София – откриваща за представяне на целите и дейностите и при приключване на проекта – за представяне на постигнатите резултати. 5) Организиране и провеждане на официална церемония за стартиране прилагането на дейностите – в територията на 4-те РЗПРН, но извън гр. София 6) Организиране и провеждане на 2 бр. срещи с основни заинтересовани страни (парньорите, ЦДУ при ЕСО, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, областни администрации София, Софийска и Враца, общински администрации Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман, Ботевград). 7) дизайн и печат на плакат на проекта във формат А3 (индикативен брой: по 500 за всяка от седемте общини, за Столична – 5000 или общо 8500); 8) дизайн и печат на стикери за поставяне на повърхността на доставеното оборудване (индикативен брой: 1000). 9) отпечатване и разпространяване на информационни брошури, (индикативен брой: по 500 за всяка от седемте общини, за Столична – 5000 или общо 8500); задължително се поставят в общинските/районните администрации и/или техни информационни центрове.
 • Дейността е насочена специално към по-широко разпространение на информация, популяризиране на използването на СУВ - БРИ като инструмент за намаляване на риска за населението, включително неговата адекватна реакция в бедствени ситуации. Целта е информиране на населението и постигане на по-високо ниво на подготвеност за ползване на Системата. Да се формира позитивно мислене по отношение възможността рискът от бедствия да бъде управляван. Предвижда се изготвянето и прилагането на: ПД1 Комуникационна стратегия в периода на пилотната експлоатация на СУВ - БРИ, и до края на проекта, която да насърчи и структурира диалога и обмена на информация с обществеността, заинтересовани страни, отделни граждани и др. проявяващи сщецифичен интерес лица. ПД2 Подготовка и разпространение на информационни материали, като основен акцент представлява изготвянето и разпространение в електронните медии , включително такива с национално покритие на видео рекламни и информационно обяснителни клипове. Материалите следва да информират и поясняват начина на функциониране, ползите и значението на СУВ - БРИ за отделните групи, включително възможностите за обществено достъпна информация, отговорните институции и др. важни аспекти на функционирането. Комуникационната стратегия следва да бъде одобрена от Работната група за Дейности 13 и 14 преди нейното прилагане.

Партньори

Индикатори

Райони със значителен потенциален риск от наводнения, Целева стойност: 112.00, Отчетена стойност: 0.00
Изградена и внедрена Система за управление на водите в басейна на река Искър, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения, Целева стойност: 1 300 000.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

6 964 000.00 BGN
6 964 000.00 BGN
70 000.00 BGN
85.00 %
 • [1] Мерки за адаптиране към изменението на климата и предотвратяване и управление на рискове, свързани с климата, например ерозия, пожари, наводнения, бури и засушавания, включително повишаване на осведомеността, системи и инфраструктури за гражданска защита и управление на бедствия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и предотвратяването и управлението на риска
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 5 919 400.00 1 044 600.00 0.00 6 964 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 5 919 400.00 1 044 600.00 0.00 6 964 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).