English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0004-C01
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник
КФ ==> Околна среда
21.08.2019
05.09.2019
05.03.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), Перник (BG414)

Описание

Обхват на дейностите за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата:
Агломерация Перник
Реконструкция и изграждане на довеждащи водопроводи – 16,19 km
Рехабилитация на 1 бр. ПС;
Изграждане на 3 бр. нови водоеми;
Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 29, 870 km и 1 816 бр. СКО;
Реконструкция на ПСОВ Батановци
Агломерация Радомир:
Транзитен водопровод за ниска зона - 2,2 km;
Изграждане на разпределителна мрежа – 9,96 km и 624 бр. СВО;
Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 6,77 km и 411 бр. СКО;
Изграждане на КПС1 кв. „Върба“ и КПС2 гр. Радомир;
Изграждане на тласкател от КПС1, кв. „Върба“ до КПС2 гр.Радомир;
Изграждане на тласкател от КПС2 до ПСОВ Батановци.
По данни от РПИП в резултат от инвестициите във водоснабдителните мрежи на агломерации Перник и Радомир загубите на вода ще намалеят с 2 775 914 м3 (892 224 м3 за Радомир и 1 883 690 м3 за Перник). Ще се осигури непрекъснатост на водоподаването. Предвидено е рехабилитация на 23,68 километра водопроводна мрежа и изграждане на 3,08 километра нова. Старата водопроводна мрежа на ВиК ООД – гр.Перник е с дължина 1459 километра, като след проекта ще стане 1462 километра.
Предвидено е рехабилитация на 8,065 километра канализационна мрежа и изграждане на 27,905 километра нова. Изградената канализационна мрежа е с дължина 301 километра и след проекта ще достигне дължина 329 километра. В резултат на инвестицията към канализационната мрежа ще се присъединят нови 8 009 човека за 2023 година от агломерации Перник и Радомир, като свързаността ще достигне 99,4% и 99,6%.
В резултат на проекта към услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се присъединят към 2023 година 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нова помпена станция, като свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, ще се изградят съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

Дейности
 • Подготовка на проектно предложение "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник", Процедура № BG161M1OP002-1.016„Изграждане на ВиК инфраструктура“, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” : Дейността по подготовката на проектното предложение включва следните поддейности: 1. Осъществяване на комуникация при подготовката и по време на оценката на проектното предложение от името на кандидата с УО на ОПОС включително и чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) до сключването на административен договор за предоставяне на финансова помощ АДБФП); 2. Предоставяне на консултантски услуги по въпроси отправени от УО на ОПОС свързани с оценката на проектното предложение до сключването на договор за предоставяне на ФП. Изпълнителят следва да е на разположение по време на оценката на проектното предложение и при необходимост да представи разяснения и/или допълнителни документи, които не са в обхвата на задълженията на консултантите по процедура BG161M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“. 3. Предоставяне на консултации и окомплектоване на документи, свързани с осигуряване на финансиране на: първоначалните допустими разходи по проекта; за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. на собствения принос по т. 10 от насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“; за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 4. Попълване формуляра за кандидатстване във Информационната система за управление и наблюдение 2020 /ИСУН2020/, съгласно Указания за попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. – Приложение 1 към условията за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 и Насоките за кандидатстване в частите свързани с компетенции на лица с финансова, юридическа и техническа експертиза: 5. Отстраняване на пропуски и отразяване на препоръки, направени от УО на ОПОС във връзка с подадените по електронен път пакет документи за кандидатстване. 6. Подпомагане на Възложителя в процеса на подписване на АДБФП – подготовка и окомплектоване на документи, които трябва да бъдат предоставени на УО на ОПОС преди сключване на АДБФП. 7. Експертна оценка на земята, предвидена за обезщетение. 8. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект. 9. Закупуване на земя /учредяване право на преминаване 10. Археологическо проучване по трасето на тласкателя от Радомир към ПСОВ Батановци Дейността е стартирала преди подаването на проектното предложение и все още се изпълнява. Тя е допустима съгласно регламентите на ЕК и националното законодателство, както и според насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Разходите по тази дейност са включени като допустими и подлежат на възстановяване от ОП "Околна среда 2014-2020 г".
 • Организация и управление на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник": ВиК Перник ще осигури специализирано Звено за управление на проекта (ЗУП), включващо ръководител и членове, със състав и препоръчителни функции съгласно Приложение № 9 към Насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“. Съставът на ЗУП е определен в Институционалния анализ -документ 24.3.7. според Насоките за кандидатстване, т.24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване. Ръководителят на бенефициента - Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Перник не участва в ЗУП. Въз основа на анализа на техническия, правен, финансов и административен капацитет на дружеството за изпълнение и управление на проекта, се планира на възможно най-ранен етап създаване на Звено за изпълнение на проекта на пряко подчинение на Ръководителя на бенефициента (Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Перник), по-конкретно: - Ръководител на проекта – 1 бр. - Координатор на проекта – 1 бр. - Административен сътрудник – 1 бр. - Лица с техническа експертиза - 4 бр. - Лице с финансова експертиза - 1 бр. - Лице със счетоводна експертиза – 1 бр. - Лице по комуникации – 1 бр. - Лице с юридическа експертиза – 2 бр. - Лице с експертиза по ГИС- 1 бр. (общо 13 души, с функции съгласно модела определен от УО на ОПОС 2014-2020г.) Управлението на проекта ще се осъществява от звено за управление на проекта, назначено от управителя на В и К Перник, на пряко негово подчинение, в което всеки експерт ще изпълнява задълженията си, в съответствие с предвидените в т.9 от ФК. Основните дейности, които ще се изпълняват от звеното за управление на проекта при управление, изпълнение и отчитане на проекта са: - Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между ВиК Перник ООД и ОПОС; - Изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със заинтересованите страни относно управлението, изпълнението и отчитането на проекта, както и участие в срещи между представители на Бенефициента – ВиК Перник ООД и заинтересованите страни; - Верификация на разходите по проекта, както и по изготвяне и подаване на искания/заявки за средства чрез ИСУН 2020 пред ОПОС; - Участие в процеса на осъществяване на документални проверки (верификации) върху представените от изпълнителите по отделните договори фактури и други документи с еквивалентна доказателствена стойност. От съществено значение за успешната реализация и отчитане на проектите е тяхното добро познаване и стриктно изпълнение. В тази връзка ЗУП ще извършва цялостен преглед, както на подготвените инвестиционни работни проекти, така и на актовете и протоколите по време на строителството, а също и другите подкрепящи документи към исканията за плащане – сертификати, гаранции и др. От ключово значение за успешното изпълнение на дейностите и приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ е ефективното и ефикасно финансово управление на паричните потоци, което е решаващо за ритмичността на плащанията и верифициране на искания от страна на ОПОС. Крайният срок за изпълнение на тази дейност е до датата на внасяне на искане/заявка за окончателно плащане по финансирания проект.
 • Информация и комуникация по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник": Целта на дейността е осигуряване на публичност и информиране на обществеността за основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати от проекта, както и промотиране на програмата и приноса на Европейския Съюз. Информирането на широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП Околна среда 2014-2020, е отговорност на всеки бенефициент. Основните цели на дейностите по информация и публичност са свързани с повишаване обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по ОПОС 2014 -2020; информиране широката общественост за ролята, която играе ЕС, съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; гарантиране прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; информиране за източника на европейско съфинансиране. При изпълнението на дейността ще се следи спазването на мерките за публичност, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-202 г., публикуван на сайта на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС - https://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/%D0%9D%D0%9A%D0%A1/Prilojenie_2_Edinen_naruchnik.pdf. Дейността по информация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с изискванията за проекти, при които общото публично финансиране надвишава 500 000 евро и включват финансиране на инфраструктура и строителство. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от ВиК Перник ООД, изрично ще се указва съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта чрез поставяне на: 1. Емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, прието от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; 2. Упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на проекта; 3. Общото лого на програмен период 2014-2020 г. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта който се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, ще се посочва, че финансиращата ОП Околна среда 2014-2020, приоритетна Ос 1 Води се осъществява с подкрепата на Кохезионния фонд. По време на изпълнение на дейността ВиК Перник ще постави на видно за обществеността място /в близост до строителните площадки/ временни билборд/ове. На билборда/овете ще се отбележи приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет, емблемата на ЕС и упоменаването на "Европейски съюз", наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого на програмен период 2014-2020 г. с наименование на ОПОС 2014 - 2020, наименование на проекта, обща стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева, начална и крайна дата на изпълнение на проекта. Не по-късно от три месеца след приключване на проекта ВиК Перник ще постави постоянни билборд/ове на видимо за обществеността място. По проекта са предвидени следните мерки за информация и публичност: - Информационни дни (при откриване и при финализиране на проекта), които имат за цел да се информира обществеността, заинтересованите лица и медиите за целите и дейностите предвидени за изпълнение и финансовата рамка на проекта, както и за изпълнението на проекта и постигнатите резултати. - В рамките на дейността ще се организират и проведат две официални събития ¬ "Първа копка" и "Откриване" на изпълнените обекти. - Ще бъде изработен банер, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития. - Ще се изработят и разпространят печатни информационни материали. - Ще се разработят и разпространят промоционални материали. - Ще се изработят информационни стикери за закупеното оборудване - Ще бъдат помествани публикации в местните медии. - Информация за сключения АДБФП ще бъде публикуван на интернет страницата на ВиК Перник, до два дни след подписването му.
 • Подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки: Дейността ще се изпълни от външни за ВиК дружеството изпълнител/експерт/и, като ще бъде възложени следните задачи: 1. Изготвяне на документация за обществена поръчка за Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение. Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП 2. Изготвяне на документация за обществена поръчка за Консултантски услуги за изготвяне на доклад за ОСИП. Вид на процедурата по ЗОП: Услуга, директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП; 3. Изготвяне на документация за обществена поръчка за услуга - Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 - Перник, мрежи; Обособена позиция 2 - Радомир; Обособена позиция 3 - ПСОВ Батановци; Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП); 4. Изготвяне на документация за обществена поръчка за услуга - Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”. Вид на процедурата по ЗОП: публично състезание (чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП); 5. Изготвяне на документация за обществена поръчка за строителство - Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 - Проектиране и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и водоеми в гр. Перник; Обособена позиция 2 - Проектиране и реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Радомир; Обособена позиция 3 - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA; Обособена позиция 4 - 2 бр КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци. Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗОП) по ФИДИК Жълта книга; 6. Изготвяне на документация за обществена поръчка за услуга - Проeктиране и изграждане на интегрирана географска информационна система Вид на процедурата по ЗОП: открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП). Обосновка: Дейността ще се изпълни с оптимално качество и своевременност, когато е възложена на външен изпълнител. Независимо от това, звеното за управление ще контролира изискванията които са заложени от външния изпълнител в документацията, в т.ч методиката и спецификациите, да са изчерпателни, специфични и недискриминационни. Условия за изпълнение: Документациите трябва да са в пълно съответствие със ЗОП, ЗУТ, Закона за опазване на околната среда и всички подзаконови нормативни актове.
 • Проектиране, авторски надзор и строителство по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник": Предвидено е да се разработят работни проекти и да се изпълнят строително-монтажни работи, както следва: - Обект 1: Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Перник o Обособена позиция 1: Водопровод от ПСПВ (след Стомана) до същ. НВ V=1600m3 “Могиличе“ , водопровод от НВ „Могиличе“ до ул. „Бачо Киро“, водопровод от ул.“Христо Ботев“ до Булгарплод, водопровод от ул.“Христо Ботев“ до кв.„Димова махала“ o Обособена позиция 2: Водопровод от „Иван Пашов“ (кв. „Димова махала“) до кръговото на кв. „Изток“ пред Кауфланд, водопровод промишлена зона o Обособена позиция 3: Водопровод за кв. „Изток“ (част от Главен клон ІІ) o Обособена позиция 4: Нов НВ V=12 000m3 (до ПСПВ) o Обособена позиция 5: Нов водоем V=300м3 кв.“Драгановец“, напорен и хранителен водопровод и реконструкция на ПС“Самоков“ o Обособена позиция 6: Нов НВ V=10003 , кв. Калкас, напорен и хранителен водопровод и реконструкция на ПС „Могиличе“ - Обект 2: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Перник o Обособена позиция 1: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Перник - Запад Необходимите за изграждане участъци от мрежата намиращи се в квартали западно от промишлената зона. • Централна градска част – кварталите Рено, Монте Карло, Твърди ливади, Христо Смирненски; • Кварталите южно от път Е871 – кв.Могиличе, Ралица, Каменина, Калкас, Христо Ботев • Кварталите в най-западната част – Варош и Табана и промишлена зона Кристал; • Северните квартали Драгановец, Клепало, Байкушева Махала, Рудничар, Тева Реконструкцията обхваща част от канализационната мрежа на града, като основният фокус пада върху кварталите с ниска свързаност към ПСОВ. o Обособена позиция 2: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Перник - Изток Необходимите за изграждане участъци от мрежата намиращи се в квартали източно от промишлената зона. • Квартал Изток • Квартал Mошино • Квартал Ладовица • Квартал Църква Реконструкцията обхваща част от канализационната мрежа на града, като основният фокус пада върху кварталите с ниска свързаност към ПСОВ. - Обект 3: Реконструкция на водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Радомир o Част Водоснабдяване: Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Радомир (без кв. Върба) o Част Канализация: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр.Радомир - Обект 4: Реконструкция на водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационна мрежа на квартал „Върба“, гр. Радомир o Част Водоснабдяване: Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба, гр.Радомир o Част Канализация: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на кв. „Върба“, гр.Радомир Обектът включва необходимите за изграждане участъци от мрежата кв. „Върба“ в град Радомир, изграждане на канализационни помпени станции – 2 бр., изграждане на тласкател до ПСОВ Батановци. - Обект 5: Реконструкция на ПСОВ Батановци С реализацията на инвестиционните проекти ще се намалят загубите на вода и ще се постигне следния ефект върху работата на ВиК системите и съоръженията: -Ще се осигури непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи на води с необходимото качество и количество; -Ще се гарантира съответствие на водите за питейно-битови нужди с Директива №98/83ЕО -Ще се осигури елиминиране на директните зауствания на непречистени отпадъчни води във водни басейни -Ще се осигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно условия за наводняване на мазетата на прилежащите сгради. Това ще доведе също и до намаляване на здравния риск за населението; -Ще се намали инфилтрацията; -Ще се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите. Стойността на компонентите на дейността, без ДДС, е както следва: - Проектиране- 1 734 451 лв. -СМР - 61 263 601,28 лв. -Оборудване - 10 656 708,10 лв. -Авторски надзор - 363 278,59 лв. - Непредвидени - 6 126 360,13 лв.
 • Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”- с 4 обособени позиции : Строителния надзор ще се изпълнява в задължителния обхват съобразено изискванията на ФИДИК Жълта книга, Закона за устройство на територията, Изискванията на Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България. Изпълнителят осъществяващ строителният надзор следва да е сертифициран инжинер по ФИДИК и е длъжен: а)да притежава валиден Лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; б)да упражнява строителен надзор в съответствие с чл.168 от Закон за устройство на територията, като носи отговорност за: -законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; в) да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ ; Изпълнителят упражняващ строителен надзор ще извършва следните дейности: а)подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №: 3 от 31.07.2003г.; б) представлява Възложителя и защитава неговите интереси пред строителя; в)вписва всички свои предписания и заповеди в заповедната книга на строежа; г)се задължава след завършване на строежа да състави технически паспорт, съгласно чл. 176А от ЗУТ, в обхвата и съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите (в случай, че е необходимо съгласно закона и извършените СМР); д)следи за наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи; е)следи за осигурени от строителя безопасни условия на труд при извършване на СМР, наличие на актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.; ж)следи за осигурени от строителя средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. з)следи за навременното изграждане от строителя на всички временни съоръжения като скелета, подходи, диги, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и за тяхното отстраняване след приключване на работата. и)следи за спазване на всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; к)при нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението; Избраният изпълнител ще има и задължението да извърши оценка на съответствието на работния проект след неговото изготвяне. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя; Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Планираната стойност на тази услуга, в следствие на АРП, преди провеждане на ОП е 2 670 473,08 лева в текущи цени, без ДДС; 3 204 567,70 с ДДС.
 • Проeктиране и изграждане на интегрирана географска информационна система (ГИС): Дружеството не разполага с графичен модел на ВиК системите. Липсва точен подземен кадастър на проводите в населените места. Съществува ориентировъчна информация от архивни материали, проекти и екзекутиви на построените в близкото минало ВиК обекти. Съществува първична документация за част от проучените ВиК мрежи, най-вече в населените места, като тази информации не е налична в цифров вид. Всички горепосочени данни е необходимо да се интегрират и въведат в базова платформа, която да систематизира географска информационна система (ГИС) с активите на дружеството. Същата ще се актуализира и допълва перманентно през целия период на бизнес плана. Необходимо е закупуването на базова платформа на ГИС, която да бъде разширена с ВиК активи, мрежи съоръжения, база данни и регистри с параметри на съоръжения, помпи агрегати, потребители и т.н. Също така постоянно следва да се извършва дейността по разширяване на базите данни към ГИС, както със събрания до момента огромен първичен материал от справки за аварии, скачвания и др., така и с последните данни получени в резултат на обследване, зониране и проучване на мрежите. По настоящем няма хидравличен модел на ВиК системите на територията на „ВиК” ООД, гр. Перник. След подготвянето на ГИС и организирането и в достатъчно пълен, макар и начален вид, ще бъде възможно и автоматичното прехвърляне на информация, с което да се изготви и хидравличен модел. Допълването и прецизирането на един такъв хидравличен модел е в пряка зависимост от вида и състоянието на ГИС с качеството и пълнотата на информацията в него, като ще се работи за постоянно допълване и развитие на тази информация – чрез организиране и оборудване на екип, техника и др. Основна задача на информационната система е да интегрира и предостави на потребителите достъпен инструментариум за визуализация, редакция и анализ на всички типове данни за водоснабдителните и канализационните системи, данни за експлоатационни събития, експлоатационни дейности и административно-икономически характеристики в релационна база данни. Заложените в системата структури, методи и инструменти трябва да отговарят на утвърдените в Европейския съюз нормативи, подходи и добри практики за управление на техническата информация на ВиК системите. Софтуерът трябва да е разработен в средата на географска информационна система (ГИС) и да е специализиран в бизнес процесите, свързани с водоснабдяването и канализацията. Предложеният ГИС софтуер трябва да позволява следните дейности: - въвеждане и поддържане на пространствени и атрибутни данни за водоснабдителната и канализационната система - преглед и анализ на данни - свързване на ГИС с бизнес информационна система (клиентска база и услуга) - изобразяване и анализ на надлъжния профил Освен разработването, дейността включва и първоначално въвеждане на данни в ГИС, инсталиране на софтуерните модули и обучения за ползване на софтуерните модули. Независимо дали програмното решение е представено като цялостна софтуерна единица или е съставено от отделни модули, то трябва да отговаря на следните общи условия: - Предложеното решение да има възможност за автоматично актуализиране на версиите на програмните модули. - Софтуерът да има услуга, която позволява дългите транзакции в базата данни на ГИС, така че в рамките на определена зона (за всички пространствени данни на водоснабдяване или канализация) да се разреши само един потребител да въвежда или редактира данни. - Да съдържа вградени инструменти за експорт на данните към други формати (напр. DXF, SHAPE, XML), които се поддържат от сървъра и позволяват предаването на такива данни за техническите работни места, които не разполагат със специализиран софтуер. - Възможност да се използват данни от ГИС от "Агенция по геодезия, картография и кадастър България" - Да използват всички векторни слоеве, поддържани от предлаганата ГИС

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 79 203.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 72.80, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 6 448.00, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 79 271.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

104 913 130.63 BGN
78 591 375.19 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 66 802 668.91 11 788 706.28 26 321 755.44 104 913 130.63
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 66 802 668.91 11 788 706.28 26 321 755.44 104 913 130.63

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, финансиран по ОПОС 2014 -2020, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за изготвяне на доклад за ОСИП, Стойност: 12 500.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за изготвяне на доклад за ОСИП

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.