English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-5.002-0009-C01
Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград
КФ ==> Околна среда
15.05.2017
15.05.2017
15.04.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Асеновград

Описание

Проектното предложение включва актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух в Община Асеновград, съгласно чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Община Асеновград е част от РОУКАВ Пловдив, съгласно списъка на районите (в т.ч.агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), утвърден със Заповед № РД ­969/21.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите. Община Асеновград е една от 28­-те общини в България с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ 10, NOx и други, на чиято територия има разположен пункт за мониторинг, данните от които се докладват ежегодно на Европейската комисия, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО и са обект на наказателна процедура по Нарушение № 2010/2109 за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух, която вече е в съдебна фаза. В момента в общината е приета и действа "Програма за намаляване на нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ 10) и кадмий (Cd) и достигане на установените норми в атмосферния въздух с план за действие 2016-2019 г. - Община Асеновград " Действието на програмата и всички планирани мерки в нея изтичат през 2019 г. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда 2014-2020 г“ община Асеновград е допустим кандидат. С цел актуализация на общинската програма , планиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ на най - ранен етап община Асеновград изготвя настоящето проектно предложение.
Дейности
 • Изпълнението на дейността включва две поддейности: 1.1. Изготвяне на проектно предложение; 1.2.Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за дейностите, включени в проектното предложение и организация и провеждане на тръжните процедури. Изпълнението на поддейност 1.1. Изготвяне на проектно предложение е възложено на външен изпълнител, по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП. Поддейността е стартирала преди сключване на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Тя е допустима съгласно регламентите на ЕК и националното законодателство, както и според Насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Дейността е финансирана със средства на Бенефициента. Разходите за извършване на тази поддейност са включени като допустими и подлежащи на възстановяване от ОП „Околна среда 2014 - 2020 г". Поддейност 1.1. Изготвяне на проектното предложение е стартирала през м.12.2016 г. и нейната продължителност е до подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ между община Асеновград и МОСВ. Поддейността включва предоставяне на консултантски и експертни услуги на Община Асеновград, свързани с: 1.1.1. Разработване на проектно предложение за кандидатстване, включително остойностяване на дейностите въз основа на анализ, бюджет, график за изпълнение на дейностите по проекта, съобразен с плана за външно възлагане. 1.1.2. Окомплектоване на разработените документи при спазване изискванията, определени в насоките за кандидатстване; 1.1.3. Предоставяне на консултантски услуги на Община Асеновград по време на оценката на проектните предложения; 1.1.4. Подпомагане на община Асеновград при подготовката на необходимите документи за подписване на договорите за финансиране между МОСВ и Община Асеновград; 1.1.5. Осъществяване на цялостна координация и комуникация с всички заинтересовани звена до подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Услугите по т.1.1.1. и т.1.1.2. са с продължителност месец и половина, до подаване на проектното предложение. Услугите по точки от т.1.1.3 до т.1.1.5 са с продължителност до подписване на ДБФП. В изпълнение на поддейност 1.2. - Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за дейностите, включени в проектното предложение и провеждане на тръжните процедури, ще се изготви документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за Дейност 3 Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух, изготвяне на договор за директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за подготовка на документи до РИОСВ за извършване на преценка за необходимост от ЕО и ОС на програмата за качеството на атмосферния въздух и при постановяване на решение от компетентния орган за извършване на ЕО и ОС, изготвяне на доклад за ЕО и ОС, отнасящо се към Дейност 2, изготвяне на техническа спецификация и сключване на договор за директно възлагане на дейностите по информация и публичност по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, отнасящо се към Дейност 5. Документацията за обществената поръчка и договорите за директно възлагане на дейностите, ще бъдат изготвени от юристите на община Асеновград, подпомагани от ЕУП и ще бъдат в съответствие с изискванията и правилата на Закона за обществените поръчки. Организацията и провеждането на процедурата за избор на изпълнител за Дейност 3 Изготвяне Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух ще се проведе от Бенефициента по проекта. Стартирането на поддейност 1.2. ще бъде през първия месец от сключването на ДБФП. Предвидената продължителност е четири месеца, като е предвиден и срок за евентуално обжалване на процедурата.
 • Първият етап от тази дейност е извършване на преценка за необходимост от ЕО и ОС на програмата за качеството на атмосферния въздух. А) За преценяване на необходимостта от ЕО възложителят на програмата внася писмено искане до компетентния орган по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми на хартиен и електронен носител, което съдържа: 1. информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка ­ телефон, факс и адрес за електронна поща; 2. обща информация за предложения план/програма: а) основание за изготвяне на плана/програмата ­ нормативен или административен акт; б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата; в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по­малки територии) с посочване на съответните области и общини; г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ); д) основни цели на плана/програмата; е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции); ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата Към искането по т.А) се прилагат: 1. характеристика на плана/програмата относно: а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия; б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията; 2. обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата; 3. информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/ програма, включително и за извършени ЕО или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 4. характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве; 5. карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други ­ по преценка на възложителя, приложения; 6. нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве. 7. задание за изработване на програмата за качество на атмосферния въздух на община Асеновград. Б) За преценяване на необходимостта от ОС възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони едновременно с уведомяването по чл. 8 от Наредбата за ЕО. Уведомлението се подава на хартиен и електронен носител и съдържа: Данни по приложение 1 част А от същата наредба и данни по приложение 2 част А от същата Наредба. В този първи етап ще се разработят максимално подробно и задълбочено всички документи, така че компетентният орган (РИОСВ) обосновано да приеме решение, дали програмата подлежи на ЕО и ОС. При постановяване на решение от компетентния орган за извършване на ЕО и ОС на Програмата, ще се пристъпи към втория етап от тази дейност ­ изготвяне на Доклад за ЕО и ОС, съгласно изискванията на нормативната уредба. Стойността на дейността се формира от: 1. Такси заплатени на РИОСВ за преценка за необходимост от ЕО и ОС и при необходимост издаване на Становище за ЕО в размер на 1000 лв. 2. Разходи за подготовка на документите за преценка на необходимостта от ЕО и ОС и изготвяне на Доклад за ЕО и ОС при необходимост в размер 9840,00 лв.
 • Тази дейност включва Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмии (Cd) и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград в съответствие с нормативната уредба и по­ специално с изискванията на Раздел I от Приложение №15 на Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и изискванията на Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, както и в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, утвърдени със Заповед №РД­ОП-­84/22.07.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПОС. Изпълнението на дейността включва разработване на Актуализация на общинската програма за КАВ, която протича през следните основни етапи: 1. набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на КАВ; 2. проучване и анализ на пълнотата на наличната информация; 3. при необходимост, набиране и анализ на необходимата допълнителна информация, отнасяща се до оценката и управлението на КАВ; 4. комплексна оценка на КАВ в района за оценка и управление 5. анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ; 6. анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на КАВ; 7. дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата година ­ 2016 г., включително анализ на резултатите от моделирането; 8. формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива в план за действие към програмата; 9. прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителите (ФПЧ10, NOx и други замърсители) за целевата (крайна) година ­ 2024 г. на програмата, въз основа на разработения сценарий за постигане на нормите; 10. прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителите (ФПЧ10, NOx и други замърсители) за междинна година ­ 2022 г. 11. определяне и използване на количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки върху нивата на замърсителите/намаление на годишните емисии в резултат на приложената мярка (тона/година); 12. определяне на прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на мерките в плана за действие към програмата; 13. изготвяне на предварителен вариант на програмата за КАВ и съгласуване със РИОСВ Пловдив, заинтересованите лица и екологични организации или движения 14. изготвяне на окончателен вариант на програмата за КАВ; Изготвената програма следва да обхваща период от пет години: от 2020-2024 г. За базова година се приема 2016 г.
 • Дейността предвижда сформиране на екип за управление на проекта (ЕУП), цялостна организация и управление на дейностите по проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от сключване на ДБФП и ще осъществява дейност през целия проектен период. Членовете на екипа за управление на проекта носят отговорност за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали; отговарят и контролират воденето на точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора. Изготвят междинните и окончателният доклад за напредък по проекта, съгласно указаните образци; изготвят исканията за верифициране на разходи и плащания. Членовете на ЕУП ще осъществяват мониторинг и контрол за изпълнение на всички договори с външни изпълнители, ще осъществяват координация на договорите, ще следят за спазване на графика за изпълнение на проектните дейности, ще докладват за нередности. Отговарят за цялата документация, която се съхранява. По време на изпълнението на проекта, ЕУП създава и поддържа досие, съхранява и архивира документите, като след приключването му, ЕУП предава официално с приемо­-предавателен протокол цялата налична окомплектована документация по проекта на оправомощен служител на общината за архивиране и съхранение, с което ангажиментите на екипа за управление на проекта приключват. ЕУП се състои от: Ръководител на екипа, икономист-счетоводител и Специалист мониторинг и докладване. Членовете на екипа за управление на проекта ще покриват функциите по подготовка на документите, необходими за извършване на плащания и за верификация на разходите, съхранение на документите по проекта от Икономист­с-четоводител, мониторинг и докладване и функции по координация на дейностите по проекта от Специалист мониторинг и докладване. Настоящата дейност е избрана с цел: Осигуряване на успешно изпълнение на проекта и постигане на проектните цели; Оптимизиране на използването на проектните ресурси; Постигане на ефективна координация и комуникация с изпълнители на дейностите; Осигуряване на прозрачност в управлението на проекта; Осигуряване на добра отчетност и контрол върху изпълнението; Тя ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност. Организационната структура за управление на проекта демонстрира наличие на административен капацитет и ясното разделение на функциите на отделните членове в него. Квалификационните изисквания и задълженията на всеки един от членовете на ЕУП, са подробно описани в т. 9 Екип от настоящия формуляр. За определяне на ЕУП ще бъде издадена Заповед на кмета на община Асеновград, която ще включва всички длъжности от ЕУП, като се посочва дейността, която ще изпълняват във връзка с проекта, образование, минимална образователно­-квалификационна степен за съответната длъжност и периода на изпълнение, месечния размер и общия размер на възнаграждението, което следва да получи всеки служител и документите, въз основа на които се доказва положения труд от всеки. При изпълнение на възложените задължения, членовете на ЕУП ще спазват европейското и българското законодателство, както и указанията на ОПОС 2014 – 2020 г. Членовете на екипа ще отчитат ежемесечно своята работа пред Ръководителя на екипа чрез доклади за изпълнените дейности по проекта, както и реално изработените часове. Ръководителя ще приема и одобрява работата на членовете на ЕУП, а той ще докладва своята работа пред кмета на общината. Във връзка с изпълнението на настоящия проект ще се прилагат следните правила, процедури и методи на комуникация и докладване: Процедури за верификация, осчетоводяване на извършените разходи, разплащания с изпълнителите и подготовка на искания за средства на ниво проект: Процедурите за мониторинг (проверки на място) и докладване; Процедури за администриране и докладване на нередности; Процедура за осигуряване на информация и комуникация; Процедури за съхранение на документи.
 • Възлагането и изпълнението на тази дейност е свързано с изискванията и правилата на Европейския съюз за информация и комуникация на всеки проект, финансиран със средства от европейските фондове. Мерките за осигуряване на информация и публичност ще бъдат изцяло съобразени с изискванията на ОП "Околна среда 2014­ 2020 г" и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014­-2020 и гарантират популяризирането и представянето на проекта пред широк кръг лица. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Във връзка с осъществяване на мерките по информация и публичност изпълнителят ще изготви Инструкция за осигуряване на информация и публичност, съдържаща всички изисквания за задължителната визуализация по проекта. Инструкцията ще бъде предоставена на всички изпълнители по дейностите на проекта и ще бъде задължителна за спазване от тях. Във всеки един документ, свързан с изпълнението на проекта, ще се посочва, че проектът се финансира по ОП "Околна среда 2014-­2020 г. и съфинансира от Кохезионния фонд. По време на осъществяване на проекта ще се информира обществеността за получената от фонда подкрепа, като включи в уеб­ сайта на община Асеновград кратко описание на проекта, неговите цели и резултати и финансовата подкрепа на европейския съюз. Предвижда се изработването на 2 бр. плакати, с минимален формат А3 с информация за проекта, които ще бъдат поставени на видно място. ­ Плакатът ще съдържа следната текстова и визуална информация: емблемата на ЕС и упоменаването "Европейски съюз; наименованието на Кохезионния Фонд; общото лого за програмен период 2014-­2020 г., с наименованието на ОП "Околна среда 2014-­2020 г"; наименованието на проекта и главната му цел; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране; начина и крайна дата на изпълнение на проекта. Предвижда се подготовка и разпространение на печатни информационни материали ­ дипляни в тираж от 1000 бр. с цел популяризиране на проекта, съдържащи задължителните елементи за визуализация, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-­2020 г. Дипляните ще бъдат поставени на видно място в сградата на община Асеновград, където гражданите да могат да се информират за проекта. Предвидени са два броя Прессъобщения (публикации), които ще бъдат публикувани в местните медии при стартирането на проекта и при неговото приключване. Мерките за информация и публичност ще обхващат целия период на изпълнение на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат осъществявани дейности по популяризиране на целите, ползите и резултатите от изпълнението на проекта, както и приноса на Общността при реализацията на проекта и предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

145 453.08 BGN
145 453.08 BGN
95 620.50 BGN
85.00 %
 • [1] Мерки, свързани с качеството на въздуха
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 123 635.12 21 817.96 0.00 145 453.08
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 123 635.12 21 817.96 0.00 145 453.08

Тръжни процедури

Наименование: Избор на изпълнител за изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух., Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух., Стойност: 87 435.00
Наименование: Избор на изпълнител на дейностите по Информация и публичност на проекта, Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на дейностите по Информация и публичност на проекта, Стойност: 1 175.00
Наименование: Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектното предложение за кандидатстване на Община Асеновград по ОПОС., Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектното предложение за кандидатстване на Община Асеновград по ОПОС., Стойност: 15 350.00
Наименование: Избор на изпълнител за изготвяне на документи до РИОСВ на преценка за необходимостта от ЕО и ОС на Актуализираната програма за качество на атмосферния въздух и доклад за ЕО и ОС, при постановено решение от РИОСВ за извършване на ЕО и ОС., Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изготвяне на документи до РИОСВ на преценка за необходимостта от ЕО и ОС на Актуализираната програма за качество на атмосферния въздух и доклад за ЕО и ОС, при постановено решение от РИОСВ за извършване на ЕО и ОС., Стойност: 8 200.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).