English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-3.003-0001-C02
Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците
ЕФРР ==> Околна среда
29.08.2016
29.08.2016
29.08.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът се разработва с цел изпълнение на ангажиментите на Република България за докладване по две от основните за опазване на природата Директиви на Европейския съюз - Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (2009/147/ЕО), въз основа на одобрената ОПОС 2014 – 2020 г., включваща мерки съгласно Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000 в България, както и на база последователната политика на програмата по отношение финансиране на дейности за опазване на биологичното разнообразие. Съгласно Директивата за местообитанията, държавите-членки изготвят на всеки шест години доклад с информация за изпълнените консервационни мерки и оценка за въздействието им върху състоянието на природните местообитания от приложение І и видовете от приложение ІІ на Директивата, както и най-важните резултати от наблюдението съгласно чл.11 на Директивата.
България докладва по двете директиви за първи път през 2013 г., като следващото докладване е през 2019 г.
Очакваните резултати от изпълнението на дейностите от проекта са събрани данни за видове и природни местообитания за целите на докладването през 2019 г. по чл. 17 от Директива за местообитанията и чл. 12 от Директива за птиците и попълване на форматите за докладване по двете директиви. 
Въз основа на получените данни ще е възможно планирането на необходимите мерки за запазване или възстановяване на благоприятното състояние на видовете и природните местообитания, обект на опазване по двете директиви, през следващите години.
Основните дейности по проекта ще се извършват на територията на Р. България, без морските пространства.
Дейности
 • Дейности по подготовка на проекта и подготовка на технически спецификации: Отчитайки обстоятелството, че подготовката на проектното предложение, съгласно т. 13.1., предложение първо от Насоките за кандидатстване, е една от допустимите дейности за изпълнение в рамките на проекта, разходите за осъществяване на която също са определени като допустими (т. 14.3. и Раздел IV, т. 16), за изпълнението на тази дейност са определени служители на Бенефициента. Конкретните отговорности на експертите включват: изготвяне на аналитични документи, свързани с подготовката на проекта; уточняване на обхвата на проекта – обекти и места за теренни проучвания; изготвяне на проектното предложение; попълване на приложенията към проектното предложение и въвеждането му в ИСУН 2020; изготвяне на отговори и обосновки по време на оценката на проектното предложение, в случай че бъдат изискани от оценителната комисия; подготовка на техническите спецификации от документациите за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за основните дейности. Дейността е с продължителност 9 месеца (за подготовка на проектното предложение и техническите спецификации за основните дейности), с начало м. януари 2016 г., докато във физическото изпълнение на проекта експертите, ангажирани с изпълнението на дейността ще са реално заети един месец, което обстоятелство е визуално представено по-долу в Графика за изпълнение на дейностите от настоящия Раздел 7.
 • Външна юридическа помощ при подготовката и изпълнението на проекта: В обхвата на изпълнение на настоящата дейност са включени всички стъпки, предпоставящи законосъобразното провеждане на обществени поръчки за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта, в това число: 1) изготвяне на съответните документации за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки (ОП), съгласно чл.18 от ЗОП, вида и съществените условия при провеждането на които се определя от стойностните прагове на възлагане, регламентирани в чл. 20 от ЗОП, в който попада съответната процедура; 2) подготовка и провеждане на ОП, при спазване на процедурните правила и изисквания на ЗОП, ППЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАОС; 3) избор на изпълнители на възлаганите дейности по проекта и сключване на договори за изпълнение с тях; 4) изготвяне на необходимите документи при евентуално депозирани жалби срещу Решение/я на Възложителя за избор на Изпълнител/и при обжалване пред КЗК и ВАС; 5) консултации и изготвяне на становища по възникнали казуси по време на изпълнението на сключените договори. При подготовката на всички процедури, е предвидено да бъде използвана външна консултантска помощ, , предоставена от независим Изпълнител, притежаващ юридическа правоспособност, професионална компетентност и практически опит в подготовката, разработването, управлението и изпълнението на проектни предложения, финансирани със средства от различни източници и финансови инструменти, както и в цялостното управление на цикъла на обществените поръчки. Привличането на външна юридическа експертиза, е преценено като елемент със съществено значение за изготвянето на законосъобразни процедури за възлагане на обществени поръчки, съобразени с целите на настоящия Проект и основните принципи, регламентирани в чл. 2 от ЗОП, както и разработването на методики за оценка на офертите по отделните процедури, с приоритетно прилагане на критерия „оптимално съотношение качество/цена“ по смисъла на чл. 70, ал.2, т. 3 от ЗОП. Дейността е започнала преди издаване на заповедта за БФП. Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител, който се избира по ред и начин, определен от ЗОП. По настоящия проект, освен избора на консултант за осъществяване на подкрепа в етапа на кандидатстване на ИАОС за финансиране на проектното предложение и предоставяне на юридически услуги с описания по-горе комплексен обхват, се предвижда да бъдат подготвени, проведени и възложени още 6 (шест) обществени поръчки, необходими за успешното реализиране на проекта, както следва: 1. Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл.17 от Директивата за местообитанията и чл.12 от Директивата за птиците, с осем обособени позиции; 2. Избор на изпълнител за контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл.17 от Директивата за местообитанията и чл.12 от Директивата за птиците; 3. Избор на изпълнители за осъществяване на мерки за информация и публичност на проекта, с три обособени позиции; 4. Изработване на документален филм; 5. Закупуване на офис оборудване, материали и консумативи за обезпечаване работата на Екипа за управление на проекта, по две обособени позиции; 6. Превод на ръководствата и форматите за докладване за периода 2013-2018 г. от английски на български език.
 • Анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците : Обектите по тази дейност, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, представени в Приложение 1 към формуляра за кандидатстване, са както следва: - Безгръбначни животни – 52 вида - Риби – 38 вида - Земноводни и влечуги – 43 вида - Птици – 312 вида - Бозайници(без прилепи) – 20 вида - Прилепи – 33 вида - Висши растения – 30 вида - Мъхове – 9 вида - Природни местообитания – 93 типа Тъй като предстои финализиране на списъците с видове и местообитания (checklists), по които всяка страна членка ще докладва до ЕК, при необходимост броят на видовете ще бъде променен, така че да съответства на списъка за Р. България. Пряко отговорни за изпълнението на дейността са външни изпълнители, които се избират по ред и начин, определен от ЗОП. Детайлното описание на дейността е в приложения документ „Deynost_ 3_Opisanie“.
 • Контрол и валидиране на резултатите: Основните цели по настоящия проект ще се постигнат чрез изпълнение на Дейност 3 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, поради което резултатите от нея са от ключово значение за цялостния успех на проекта. Следователно е необходимо да бъде извършен качествен контрол и валидиране на резултатите по Дейност 3 и от независим изпълнител, с цел осигуряване на необходимото качество на крайните резултати. Пряко отговорен за изпълнението на дейността е външен изпълнител, който се избира по ред и начин, определен от ЗОП. Детайлното описание на дейността е в приложения документ „Deynost_4_Opisanie“.
 • Организация и управление на проекта: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е отговорна за управлението на проекта и осигуряване на качествено изпълнение на заложените дейности. В тази връзка, за постигане добра координация, оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с целите, принципите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на оперативен контрол над работата на външните изпълнители (извършващи теренни проучвания, анализ и обобщаване на данните и изготвяне на оценки за природозащитно състояние, както и контрол и валидиране на данните), ще бъде сформиран 13-членен експертен екип, който ще ръководи и координира проектните дейности в съответствие с изискванията на „ОПОС 2014-2020“ и на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Едновременно, с цел пълна и ефективна реализация на очакваните резултати от проекта, се предвиждат и съответните механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг за напредъка и предприемането на конкретни мерки при необходимост. Дейността е започнала преди издаване на заповедта за БФП с подготовката на проектното предложение и ще протича по време на целия период на изпълнение на проекта. Продължителност 48 месеца (42 месеца за физическото изпълнение, 1 месец за окончателно отчитане и 5 месеца за документално приключване и верифициране на разходите). Изпълнението на проекта ще прилага принципа за добро управление и публичност. Ще се поддържат тесни взаимоотношения със заинтересованите страни, ще се извършва публична отчетност на всеки етап от изпълнението на проекта и ще се съблюдава строг контрол при изпълнение на дейностите и усвояването на финансовите средства. Дейността ще включва пет поддейности, детайлно описани в прикачения документ: “Deynost_5_Opisanie”. В същия документ е представена и Организационната структура на проекта.
 • Информация и публичност: В съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в Регламент (ЕС) №1303/2013 на ЕП и на Съвета, както и в изпълнение на Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по ОПОС 2014 – 2020 г., ИАОС ще предприеме необходимите стъпки за повишаване обществената осведоменост за финансирането на проекта, предоставено от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както и за повишаване признанието на широката общественост на ролята, която играе Европейския съюз и държавите-членки при отпускане на финансовата помощ за реализиране на дейностите от обхвата на настоящето проектно предложение и постигнатите резултати от него. Съгласно т. 13.3.2. от изискванията, разписани в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, ролята на мерките за информация и комуникация е да разяснят целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му. Предвид обстоятелството, че настоящата дейност е задължителна за провеждане от страна на ИАОС, в качеството й на Бенефициент по процедурата, настоящето проектно предложение предвижда реализацията на включените в обхвата му дейности да бъде съпътствана с изпълнението на пакет от мерки за популяризиране в публичното пространство, както на самия проект, така и на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” чрез ЕФРР на ЕС. Изпълнителна агенция по околна среда като Бенефициент по проекта ще положи максимални усилия за популяризиране на помощта по настоящия проект, като повиши нивото на информираност на общността в национален мащаб, посредством ефективни канали и инструменти за комуникация, както и ще провокира адекватна обществена чувствителност към проблемите с природозащитното състояние на видовете и природните местообитания в Р. България, съответно – предприетите мерки за запазване или възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на видовете и природните местообитания, обект на опазване по Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (2009/147/ЕО). Предвидените дейности ще обхващат целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват чрез различни комуникационни инструменти, с цел достигане до различните целеви групи, идентифицирани в проекта. Мерките за информация и публичност са следните: - публикуване на интернет банер на интернет страницата на ИАОС; - поддържане на актуална информация за напредъка и изпълнението на проекта на интернет страницата на ИАОС– дейността ще се изпълнява от експерт информация и публичност от ЕУП; - изработване и разпространение на печатни и аудиовизуални материали; - провеждане на информационни събития – пресконференции, официални събития, дискусии. Проектът предвижда мерките за информация и комуникация (публичност и визуализация) да включват като задължителен минимум приложимите за процедурата мерки и реквизити от Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия. Пряко отговорни за изпълнението на дейността са както експерта информация и публичност от ЕУП, така и външните изпълнители, избрани по ред и начин, определен от ЗОП, според спецификата на дейностите, които извършват. Дейност 6 стартира от 1-ви месец на проекта с дейности, изпълнявани от експерта информация и публичност от ЕУП, а изпълнението на дейностите от външните изпълнители – от 10-ти месец, съгласно т.10 „План за външно възлагане“.

Индикатори

Изготвени оценки на природозащитното състояние на природни местообитания, Целева стойност: 85.00, Достигната стойност: 0.00
Разработени/допълнени методики за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на видове, Целева стойност: 82.00, Достигната стойност: 0.00
Разработени/допълнени методики за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на природни местообитания, Целева стойност: 85.00, Достигната стойност: 0.00
Разработени/допълнени методики за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на птици, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00
Изготвени оценки на природозащитното състояние на видове, Целева стойност: 200.00, Достигната стойност: 0.00
Изготвени оценки на природозащитното състояние на птици, Целева стойност: 300.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

18 122 412.00 BGN
18 122 412.00 BGN
1 919 552.68 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на природата и екологосъобразна инфраструктура
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 15 404 050.20 2 718 361.80 0.00 18 122 412.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 15 404 050.20 2 718 361.80 0.00 18 122 412.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Предоставяне на юридически консултации и услуги, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.003 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Стойност: 214 000.00
 • Обособена позиция 1: „Предоставяне на юридически консултации и услуги, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.003 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците”, Стойност: 14 126 250.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ТИПОВЕТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА (92/43/ЕИО)“Обособена позиция №1: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ТИПОВЕТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА (92/43/ЕИО)“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ (2009/147/ЕО)“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция №3: КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЧЛ. 12 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ“.
Предмет на предвидената процедура: Превод на ръководствата и форматите за докладване за периода 2013-2018 г. от английски на български език, Стойност: 25 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на информационни събития” , Стойност: 19 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за отпечатване на албуми на видовете и местообитанията“, Стойност: 22 000.00
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за изработка на информационни и рекламни материали“, Стойност: 38 810.00
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и продажба на хартия и канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по околна среда“, Стойност: 17 200.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.