English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-3.001-0001-C02
Управленски подход за мрежата „Натура 2000“
ЕФРР ==> Околна среда
16.02.2016
16.02.2016
04.04.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът ще подпомогне МОСВ в избора на модел за управление на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, чрез изготвяне на анализ. Всички заинтересовани страни ще бъдат включени на определените етапи от разработването му. Анализът следва да обоснове избора на управленски подход за защитените зони от НАТУРА 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000. 
Дейности
 • Управлението на проекта ще се осъществява при спазване на всички правила и указания, които ще ни бъдат предоставени от УО на ОПОС, както и при спазване на всички вътрешни правила и инструкции в МОСВ. Дейността се изпълнява за срока на реализация на проекта, като включва цялостното финансово и техническо управление на изпълнението на проекта, мониторинг върху текущото изпълнение на дейностите в проекта, администриране на проекта (документиране и архивиране), координация между изпълнители и структури на бенефициента, както и други държавни институции. Дейността обхваща и изготвянето на необходимите, съгласно изискванията на ОПОС 2014-2020 технически и финансови отчети, както и всяка друга документация, свързана с доброто управление на проекта. Периодът на изпълнение на дейността съвпада със срока на проекта, като последните 6 месеца са предназначени за окончателното отчитане, съгласно изискванията на УО на ОПОС 2014-2020.
 • Подготовката на проектното предложение стартира през м. ноември 2015г., като със Заповед на министъра на околната среда и водите бяха определени служители на МОСВ, които да подготвят проектното предложение, (включително съпътстващи документи, технически спецификации и други) и да отразяват при необходимост коментари от страна на оценителната комисия. Това не може да бъде отразено в графика на проекта, тъй като системата не позволява. Дейностите по изготвяне на технически задания/спецификации за задачите подлежащи на възлагане по смисъла на ЗОП, стартираха преди издаване на заповедта за предоставяне на БФП. Те са съобразени с изискванията на ЗОП, ОПОС 2014-2020 и вътрешните разпоредби на МОСВ. Предвижда се следните дейности в обхвата на проекта да бъдат възлагани на външни изпълнители: Дейност 3: Разработване на управленски подход за защитените зони по мрежата НАТУРА 2000 и за НПРД; елементи на Дейност 5: Информация и публичност.Дейност2 приключва със сключването на договори за всички предвидени за контрактуване дейности от проекта.
 • Компонент 1: Разработване и съгласуване на национален подход за управление на мрежата Натура 2000, включва следните под-дейности: К1.ПД1.: Анализ на правно-нормативната рамка в Р България (директиви, закони, наредби, правилници и др.) във връзка с управлението на мрежата Натура 2000 и нейната ефективност; К1.ПД.2.: Анализ на правно-нормативната рамка във връзка с изготвяне, утвърждаване и изпълнение на планове за управление на защитени зони; К1.ПД.3.:Проучване и анализ на подходите за работа на органите за управление на мрежата Натура 2000 в държави членки на ЕС с цел изготвяне на варианти за национален подход за управление на мрежата Натура 2000 в България; К1.ПД.4.: Проучване и анализ на подходите за изготвяне на планове за управление в държави членки на ЕС с цел разработване на варианти за национален подход за изготвяне на ПУ на ЗЗ от Натура 2000; К1.ПД.5.: Организиране и провеждане на работно проучвателно пътуване в 2 страни- членки на ЕС със значим и релевантен опит в управлението на Натура 2000 мрежа и управлението на защитени зони; К1.ПД.6.: Анализ и оценка на наличния капацитет за изпълнение на дейности за управление от компетентните организации/структури и от заинтересованите страни, вкл. за контрол при изпълнение на проекти и дейности/инициативи с европейско финансиране; К1.ПД.7.: Изготвяне на работна и окончателна версия на предложение с варианти за подход за установяване на ефективна структура за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000, включително и варианти на подход за изготвяне на план/планове за управление на защитените зони; К1.ПД.8.: Изготвяне на сравнителен анализ между предложените варианти; К1.ПД.9: Разработване на предложение за правила, процедури и правилници за устойчиво управление на защитените зони от НАТУРА 2000, предназначени за органите на управление и администриране на ЗЗ, съгласно избрания вариант на национален подход К1.ПД.10.: Разработване на доклад с препоръки за развитие и повишаване на капацитета на служителите на структурата/ите за управление на мрежата Натура 2000. Компонент 2: Разработване и съгласуване на управленски подход за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000; К2.ПД1.: Изготвяне на анализ на необходимостта от създаване на структура за НПРД; К2.ПД2.: Проучване и анализ на подходите за управление изпълнението на НПРД в държави членки на ЕС; К2.ПД3. Изготвяне на предложения за структура за управление изпълнението на НПРД; К2.ПД.4.: Изготвяне на работна версия на подхода за управление на НПРД; К2.ПД.5.: Изготвяне на окончателна версия на предложение за управленски подход на НПРД; К2. ПД.6.: Разработване на необходимите документи за сформиране на структурата за управление на НПРД (напр. инструкции, правилници, насоки и др.); К2.ПД.7: Разработване на предложение за правила, процедури и правилници, предназначени структурата за управление на НПРД; К2.ПД.8: Разработване на доклад с препоръки за развитие и повишаване на капацитета на служителите на структурата за управление изпълнението на НПРД.Интегрирани под-дейности предвидени за изпълнение, за целите и на двата компонента на Дейност 3: И.ПД.1.: Разработване на комуникационен план за осигуряване на участието на заинтересованите страни в разработването на управленските подходи; И.ПД.2.: Сформиране на експертни работни групи с участието на ключови заинтересовани страни и организиране на поне 2 работни сесии; И.ПД.3.: Провеждане на работни срещи за осигуряване национално съгласуване и определяне на структура за управление на мрежата Натура 2000, както на национално, така и на регионално ниво; И.ПД.4.: Организиране и провеждане на встъпителна среща с участието на всички заинтересовани страни за представяне на проекта и очакваните резултати и заключителна кръгла маса с участието на всички заинтересовани страни за представяне на разработените подходи и цялостната концепция за управление на дейностите по НАТУРА 2000.
 • Целта на тази дейност е да се постигне съгласуваност и синергия между законодателните и организационни промени, планувани по двата компонента на Дейност 3, с останалите практики, политики и нормативни актове, приложими в областта на природозащитата, в т.ч. разработени и приети стратегически и планови документи. Това е от особено значение, така че да не възникне противоречие между вече приети и действащи документи и предложенията за нови такива или изменения на съществуващи, в рамките на проекта.
 • Дейността включва организиране на встъпителна среща с участието на всички заинтересовани страни за представяне на проекта и заключителна кръгла маса за представяне на резултатите; представяне на проекта на интернет адрес http://natura2000.moew.government.bg/, и текущо информиране за процеса на разработване на подходи и изпълнението на проекта (най-малко 4 прессъобщения); дизайн и изработка на банер на проекта (1бр.); , печат на плакати на проекта (2 бр).

Индикатори

Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 0.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 0.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 2.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 2.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 7.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 7.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 7.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 8.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 2.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 2.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 8.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 2.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 4.00
Разработени анализи/оценки/проучвания/научни изследвания, Целева стойност: 8.00, Отчетена стойност: 8.00
Изготвени предложения за управленски подходи на защитени зони от Натура 2000, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 2.00
Разработени правила/ процедури/ наръчници/ насоки/ инструкции, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 4.00

Финансова информация

980 000.00 BGN
980 000.00 BGN
810 363.49 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 833 000.00 147 000.00 0.00 980 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 833 000.00 147 000.00 0.00 980 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).