English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.002-0001-C01
Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях
КФ ==> Околна среда
11.04.2016
11.04.2016
09.11.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Изготвянето на екологични оценки (ЕО) и оценки на съвместимост (ОС) на проектите на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление и на проекта на Морска стратегия, в т.ч.:
- Изготвяне на задания за обхвата на ЕО;
- Изготвяне на проекти на доклади за ОС;
- Изготвяне на проекти на доклади за ЕО;
- Провеждане на консултации и обществени обсъждания по докладите за ЕО и ОС;
- Отразяване на получените бележки в процеса на консултации, на общественото обсъждане на ЕО и ОС и от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС)
- Подготовка на документи и представяне на ВЕЕС.
Дейности
 • Дейност 1: Управление на проекта: Управлението на проекта ще се осъществява според Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекции в централната администрация на МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, одобрени за финансиране по ОПОС 2014 - 2020 г. Дейността се изпълнява за срока на реализация на проекта, като включва цялостното финансово и техническо управление на изпълнението на проекта, мониторинг върху текущото изпълнение на дейностите в проекта, администриране на проекта (документиране и архивиране), координация между изпълнители и структури на бенефициента, както и други държавни институции. Дейността обхваща и изготвянето на необходимите, съгласно изискванията на ОПОС 2014-2020 технически и финансови отчети, както и всяка друга документация, свързана с доброто управление на проекта.
 • Дейност 2: Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни 2016 - 2021 г. за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление (РБУ): Посочените дейности, съответстват на изискванията на ЗООС и ЗБР за изготвяне на ЕО и ОС за всеки от четирите Плана за управление на речните басейни. Изискването за преглед и обосновката на включените мерки, в резултат от ЕО и ОС в първите ПУРБ, е във връзка с отменяне на част от тези мерки с решение на ВАС. ПД.1.: Изготвяне на задание за обхвата на ЕО и схема за консултации. Провеждане на консултации по обхвата на ЕО; ПД.2.: Изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за оценка на съвместимост; ПД.3.: Изготвяне на проект на Доклад за ОС; ПД.4.: Изготвяне на предложения за мерки, свързани с изискванията към количеството и качеството на повърхностните и на подземните води. За Черноморския РБУ да бъдат изготвени и предложения за крайбрежните морски води; ПД.5.: Преглед на приетите мерки от становищата по ЕО и ОС на първите ПУРБ и представяне на доказателствата за необходимостта им, съобразно нуждите на конкретните видове; ПД.6.: Изготвяне на проект на доклад за ЕО; ПД.7.: Изготвяне на предложения и обосновки за мерки за предотвратяване, намаляване и отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда, които да бъдат включени в ПУРБ; ПД.8.: Изготвяне на предложения за мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на ПУРБ; ПД.9.: Анализ на възможните алтернативи и обосновка на предложения за избор на алтернатива, в случаите на предвидени изключения от постигане на целите за опазване на околната среда по чл.156в, чл.156г и чл.156е от Закона за водите; ПД.10.: Провеждане на консултациите по доклада за ЕО и ОС и отразяване на резултатите в доклада за ЕО и ОС; ПД.11.: Подготовка на документи и становища и участие в заседание/заседания на Междуведомствена комисия (МК) - специализиран състав на ВЕЕС; ПД.12.: Доработване/преработване на доклада за ЕО и ОС съобразно решението от МК и изготвяне на Справка за отразяване на становището в съответния ПУРБ.
 • Дейност 3: Изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост за целите на приемане Морската стратегия и програмата от мерки: Дейността съответства на изискванията на ЗООС и ЗБР за изготвяне на ЕО и ОС за морските води в Черно море и съдържа поддейности, представени по-долу. ПД.1.: Изготвяне на задание за обхвата на ЕО и схема за консултации. Провеждане на консултации по обхвата на ЕО; ПД.2.: Изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за оценка на съвместимост; ПД.3.: Изготвяне на проект на Доклад за ОС; ПД.4.: Изготвяне на предложения за мерки, свързани с изискванията към качеството на морските води; ПД.5.: Изготвяне на проект на доклад за ЕО; ПД.6.: Изготвяне на предложения и обосновки за мерки за предотвратяване, намаляване и отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на стратегията върху околната среда, които да бъдат включени в Морската стратегия; ПД.7.: Изготвяне на предложение за мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на Морската стратегия; ПД.8.: Анализ на възможните алтернативи и обосновка на предложения за избор на алтернатива, в случаите на предвидени изключения от постигане на целите за опазване на околната среда по чл.3 от Наредбата за опазване на морската околна среда; ПД.9.: Провеждане на консултациите по доклада за ЕО и ОС и отразяване на резултатите в доклада за ЕО и ОС; ПД.10.: Подготовка на документи и становища и участие в заседание/заседания на Междуведомствена комисия (МК) - специализиран състав на ВЕЕС; ПД.11.: Доработване/преработване на доклада за ЕО и ОС съобразно решението от МК и изготвяне на Справка за отразяване на становището в съответния ПУРБ.
 • Дейност 4: Осигуряване на съответствие с политиката по водите и политиката по опазване на морската околна среда при включване в ПУРБ и морската стратегия на допълнителни мерки в резултат от изпълнените ЕО и ОС: Целта на тази дейност е да се постигне съгласуваност на предложените в проектите на доклади за ЕО и ОС мерки, свързани с количеството и качеството на повърхностните и на подземните води и качеството на морските води с изискванията на европейското законодателство в областта на водите, вкл. морската околна среда. Специално внимание ще бъде обърнато на случаите, в които е възможно да бъдат приложени изключения от постигането на добро състояние на водите и изпълнението на условията, вкл.обосновката и избора на алтернативи, при които тези изключения са допустими. Ще бъде преценявана съгласуваността на предлаганите решения с поетите от България ангажименти, съгласно присъединителния договор за изпълнение на директивата за ГПСОВ. Ще се преценява и риска за включването на мерки, които биха довели до неизпълнение на предвижданията на приетите стратегически документи в областта на водите (Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор, Стратегията по ВиК и (проекто) стратегията за хидромелиорации).
 • Дейност 5: Информация и публичност: Дейностите за информация и комуникация ще разясняват целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му. Дейностите ще обхванат целия период на изпълнение на проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 5.00

Финансова информация

440 559.65 BGN
440 559.65 BGN
341 532.48 BGN
85.00 %
 • [1] Управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Дейности, свързани с околната среда и изменението на климата

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 374 475.69 66 083.96 0.00 440 559.65
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 374 475.69 66 083.96 0.00 440 559.65

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на екологични оценка и оценки на съвместимост за целите на приемане на ПУРБ за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки, с обособени позиции, Стойност: 508 333.33
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 "Екологична оценка и оценка на съвместимост на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 "Екологична оценка и оценка на съвместимост на проекта на Морска стратегия"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.