English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0007-C01
"Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
КФ ==> Околна среда
28.08.2019
12.09.2019
12.03.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пловдив (BG421)

Описание

Проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" е подготвен на база Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/, разработено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с безвъзмездна финансова помощ от ОПОС 2014-2020 г. на процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“. 
Основните дейности, предвидени в рамките на проекта са както следва:
- "Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежи на гр. Пловдив";
- „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“;
- „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до гр. Пловдив“;
- „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Север“ до гр. Пловдив“;
- „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“;
- „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“;
- „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“;
- „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски.
С реализирането на проекта ще бъде увеличен събраният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносните мрежи и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси” на приоритетна ос 1 „Води” на ОПОС 2014 – 2020 г.
Дейности
 • "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив": В разработеното Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно намерение за реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на Агломерация Пловдив и вътрешна водопроводна мрежа. Дейността ще бъде възложена и изпълнена съгласно Закона за обществените поръчки и друга приложима нормативна уредба. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за посочения по-горе обект, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройсвто на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройсвто на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване" - 10 964 м, от които: - Реконструкция на главни водопроводни клонове - 4 720 м; - Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове - 6 244 м; - Сградни водопроводни отклонения /СВО/ - 306 броя; - Зони за измерване. Компонент "Отвеждане и пречистване" - общо 12 601 м, от които: - Реконструкция на периферен колектор - 5 957 м; - Изграждане на нов участък на периферен колектор - 4 593 м; - Реконструкция на разтоварващ колектор I-А-4 - 2 051 м. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква "а" и буква "б" от Закона за водите, реконструираните и новоизградените водоснабдителни и канализационни системи са публична общинска собственост на община Пловдив. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение 1 към Дейност 1. Индикативната дата, приета за сключване на АДБФП е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 11-ти месец след сключване на АДБФП и да продължи 37 месеца.
 • "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“: В разработеното Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно намерение за реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Юг" до гр. Пловдив. Дейността ще бъде възложена и изпълнена съгласно Закона за обществените поръчки и друга приложима нормативна уредба. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“ съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване": - Реконструкция на довеждащ водопровод по ново трасе с дължина 3 633 м. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква "а" от Закона за водите, реконструираните и новоизградените водоснабдителни системи са публична общинска собственост на община Пловдив. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение 1 към Дейност 2. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 11-ти месец след сключване на АДБФП и да продължи 37 месеца.
 • "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“: В разработеното Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно намерение за реконструкция на довеждащи водопроводи по нови трасета от ПС "Север" до град Пловдив. Дейността ще бъде възложена и изпълнена съгласно Закона за обществените поръчки и друга приложима нормативна уредба. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“ съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване" - довеждащи водопроводи с обща дължина 3 895 м, от които: - Реконструкция на довеждащ водопровод по Трасе I с дължина 2 131 м; - Реконструкция на довеждащ водопровод по Трасе II с дължина 1 764 м. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква "а" от Закона за водите, реконструираните и новоизградените водоснабдителни системи са публична общинска собственост на община Пловдив. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение 1 към Дейност 3. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 11-ти месец след сключване на АДБФП и да продължи 37 месеца.
 • "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“: В разработеното Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно намерение за реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря. Дейността ще бъде възложена и изпълнена съгласно Закона за обществените поръчки и друга приложима нормативна уредба. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Отвеждане и пречистване" - вътрешна канализационна мрежа с обща дължина 3 982 м, от които реконструкция 2 231 м, нова 1 751 м, а именно: - Реконструкция на канализационна мрежа - Централна градска част /ЦГЧ/ гр. Хисаря с дължина 2 007 м; - Изграждане на нова второстепенна канализационна мрежа гр. Хисаря, ЧГЧ с дължина 1 153 м; - Реконструкция на канализационна мрежа гр. Хисаря, кв. Момина баня с дължина 224 м; - Изграждане на нова второстепенна канализационна мрежа гр. Хисаря, кв. Момина баня с дължина 511 м; - Изграждане на нова второстепенна канализационна мрежа гр. Хисаря, кв. Веригово с дължина 87 м; - Сградни канализационни отклонения /СКО/ - 122 броя; - Улични отоци /УО/ - 285 броя; - Преливници - 3 броя. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква "б" от Закона за водите, реконструираните и новоизградените канализационни системи са публична общинска собственост на община Хисаря. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение 1 към Дейност 4. Индикативната дата, приета за сключване на АДБФП е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 8-ми месец след сключване на АДБФП и да продължи 39 месеца.
 • "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“.: В разработеното регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно намерение за реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово. Дейността ще бъде възложена и изпълнена съгласно Закона за обществените поръчки и друга приложима нормативна уредба. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване" - обща дължина 6 384 м, от които: - Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Дъбене II" до НР 5000 с дължина 1 016 м; - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с дължина 5 368 м; - Зони за измерване. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква "а" от Закона за водите, реконструираните и новоизградените водоснабдителни системи са публична общинска собственост на община Карлово. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение 1 към Дейност 5. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 8-ми месец след сключване на АДБФП и да продължи 39 месеца.
 • "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“.: В разработеното регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно намерение за реконструкция на довеждащ водопровод на гр. Асеновград. Дейността ще бъде възложена и изпълнена съгласно Закона за обществените поръчки и друга приложима нормативна уредба. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50 м3, гр. Асеновград“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване": - Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50 м3 с дължина 11 598 м. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква "а" от Закона за водите, реконструираните и новоизградените водоснабдителни системи са публична общинска собственост на община Асеновград. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение 1 към Дейност 6. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 9-ти месец след сключване на АДБФП и да продължи 38 месеца.
 • "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“.: В разработеното регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно намерение за реконструкция на довеждащ водопровод на гр. Първомай. Дейността ще бъде възложена и изпълнена съгласно Закона за обществените поръчки и друга приложима нормативна уредба. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване": - Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“ с дължина 2 536 м. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква "а" от Закона за водите, реконструираните и новоизградените водоснабдителни системи са публична общинска собственост на община Първомай. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение 1 към Дейност 7. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 9-ти месец след сключване на АДБФП и да продължи 38 месеца.
 • "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“: В разработеното регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив са идентифицирани мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 е.ж. Изготвен е идеен проект на база одобреното инвестиционно намерение за реконструкция на довеждащ водопровод на гр. Стамболийски. Дейността ще бъде възложена и изпълнена съгласно Закона за обществените поръчки и друга приложима нормативна уредба. В рамките на дейността се включва: - Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; - Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; - Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя чертежите и таблиците; - Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; - Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване": - Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски с дължина 512 м. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, буква "а" от Закона за водите, реконструираните и новоизградените водоснабдителни системи са публична общинска собственост на община Стамболийски. Подробно описание на инвестиционното намерение е дадено в Приложение 1 към Дейност 7. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 9-ти месец след сключване на АДБФП и да продължи 38 месеца.
 • "Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България": Дейността е планирана в Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от ВиК - Пловдив и ще бъде изпълнена съгласно българското законодателство. Изпълнението на дейността включва: - Предварителна оценка на идейните проекти по чл. 142, ал. 2 от Закон за устройство на територията, включени в проектното предложение; - Технически контрол при проектирането при договорите за инженеринг и строителството; - Оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания за строежите на работните проекти за обектите включени в проектното предложение съгласно чл. 142, ал. 5 от Закон за устройство на територията; - Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от Закон за устройство на територията, където е приложимо; - Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията за строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническите оферти на изпълнителите, договорите за извършването на възложените строително-монтажни работи и останалите изисквания за изпълнение на обектите чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части; - Отчет за изпълнение на Плана за управление на строителните отпадъци част от инвестиционния проект, съгласно приложение № 7 към чл. 9, ал. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, като към отчета прилага документите описани в чл. 9, ал. 2 от същата Наредба; - Технически паспорт на строежа по чл. 176 „б“, ал. 2 от Закон за устройство на територията; - Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от Закон за устройство на територията и §3 на Допълнителните разпоредби от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; - Въвеждане на обектите в експлоатация. Дейността е разделена на следните под-дейности: 1. Под-дейност 1: Предварителна оценка на съответствието на идейни проекти за Хисаря, Карлово, Асеновград, Първомай, Стамболийски и Пловдив /за Пловдив - 3 броя идейни проекти/ или общо 8 бр.; 2. Под-дейност 2: Оценка за съответствие на инвестиционен проект /ОСИП/ и упражняване на строителен надзор за обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив"; 3. Под-дейност 3: ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“; 4. Под-дейност 4: ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“; 5. Под-дейност 5: ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“, гр. Пловдив“; 6. Под-дейност 6: ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“; 7. Под-дейност 7:ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект„Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“; 8. Под-дейност 8: ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“; 9. Под-дейност 9: ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“. Всяка под-дейност включва: - Доклад за оценка на съответствието на работния проект и - Осъществяване на строителен надзор съгласно Закон за устройство на територията и пподзаконовите нормативни актове по прилагането му.
 • Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив: Дейността е планирана в Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от ВиК - Пловдив. Минималните дейности, които ще бъдат извършени в рамките на интегрирането на единната географска система са: • Доставка на десктоп лицензи; • Доставка на мобилни лицензи; • Прехвърляне на чертежи от съществуващи електронни носители в ГИС; • Дигитализация на водопроводната и канализационна мрежа; • Верификация на данни на терен. При изграждането на географската информационна система ще бъдат изпълнени следните дейности: - Подготвителни действия: • Оценка и анализ на степента на цифровизация на данните; • Инвентаризация и дигитализация на масивите от данни. - Разработване на модел за структура и съдържание на гео-пространствена база данни за ВиК инфраструктура, съобразена с нормативната уредба във ВиК сектора в страната и нуждите свързани с нейното ефективно планиране и управление; - Ре-инженеринг на работни процеси; - Доставка на ГИС софтуер и необходимия хардуер за обезпечаване експлоатацията на система; - Проектиране и изграждане на интегрирана ГИС за обособената територия, базирана на ГИС сървърна технология; - Доставка на необходими данни (Релеф, КККР и други); - Внедряване, миграция и съпровождане на ЕИ ГИС: • Инсталация на необходимия софтуер на работните места и хардуер посочени от Възложителя; • Провеждане на обучение на служителите на ВиК за работа със системата. С оглед намаляване на ТСО на системата, то тя трябва да бъде базирана и разработена на технологии, които максимално да намалят бъдещи разходи и зависимости от плащане на лицензи, разработки на популярни езици за програмиране, използване на световни доказани стандарти и т.н. Вид и описание на модулите: • Основен модул – Това ще е ядрото на системата. Цялата информация се съхранява в система за управление на бази данни и данните се извличат/съхраняват в системата; • Интеграционен модул – Това ще е модулът, който служи за извличане и попълване на информация и данни от външни системи – например ERP, CRM, билинг, управление на аварии, SCADA и други система за отчетност или събиране на данни; • Модул Справки – Това ще е модулът, който съхранява и генерира справки, съгласно нормативни изисквания и други дефинирани за целите на ръководството и оперативното управление на предприятието; • Модул Гео-пространствен – Това ще е модулът, който визуализира и поддържа в актуално състояние гео-пространствените данни; • Модул Активи – Това ще е модулът, който ще поддържа пълна номенклатура на активите и прилежаща им информация за едно ВиК дружество и ще спомага за правилното им експлоатационно управление; • Модул Мобилен клиент – Това ще е модулът, който предоставя достъп до избрани данни и позволява актуализация на данните направо на място посредством таблети/мобилен телефон; Софтуерът ще даде възможност на екипите отговорни за намаляването на загубите на вода да въведат водомерните зони, които управляват и благодарение на наличната информация за дължината на мрежата и броя на сградните отклонение да въведат индикатори за оценка на загубите на вода – загуби на дължина мрежа, загуби на СВО, инфраструктурен индекс на теча (ILI). Това ще даде възможност на ВиК Пловдив да извършва обективна оценка за експлоатационното състояние на всяка водомерна зона и да взема бързи и адекватни мерки в борба със загубите на вода. Изградената единна географска информационна система се намира на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора, която включва всички територии на общините в област Пловдив, поради което същата ще бъде публична държавна собственост /чл. 13 , ал. 1, т. 2 от Закона за водите/. Описание на дейността е дадено в Приложение към Дейност 10. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 9-ти месец след сключване на АДБФП и да продължи 37 месеца.
 • Организация и управление на проекта: Организацията и управлението на проектното предложение следва да бъде обезпечено чрез екип от професионалисти. Това е ключова предпоставка за качественото изпълнение на проекта, особено за тези в сектор ВиК, където мащабните инвестиционни програми изискват наличието на комплексна и широкоспектърна експертиза. Оптималният вариант за управление на проект, включващ строителство на линейна инфраструктура, задължително изисква сформиране на специализиран Екип за управление на проект /ЕУП/ в структурата на бенефициента. Процесът по сформиране на ЕУП следва да започне на възможно най-ранен етап на подготовка на проекта, като при всички случаи, бенефициентът следва да осигури ЕУП до 1 месец от влизането в сила на АДБФП, съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като определи ясно задачите на екипа. Предвид обхвата, сложността и предвидените дейности по настоящото проектно предложение, структурата на Звеното за управление на проекта ще бъде следната: - Ръководител на проекта; - Координатор на проекта; - Административен сътрудник; - Лице с техническа експертиза - 9 броя, за всеки строителен договор по един експерт, а за ВиК в гр. Пловдив 2-ма експерти; - Лице с финансова експертиза; - Лице със счетоводна експертиза; - Лице по комуникации; - Лице с юридическа експертиза; - Лице ГИС. На предвидените 9 бр. лица с техническа експертиза /ВиК инженери/ ще бъде възложено преглед, мониторинг и контрол върху обектите, включени в инвестиционното намерение на дружеството, със следния обхват: 1) гр. Пловдив – компонент Водоснабдяване – 1 брой; 2) гр. Пловдив – компонент Отвеждане и пречистване – 1 брой; 3) гр. Пловдив – довеждащ водопровод Юг – 1 брой; 4) гр. Пловдив – довеждащ водопровод Север – 1 брой; 5) гр. Асеновград- довеждащ водопровод – 1 брой; 6) гр. Първомай – довеждащ водопровод – 1 брой; 7) гр. Карлово – компонент Водоснабдяване – 1 брой; 8) гр. Стамболийски – довеждащ водопровод – 1 брой; 9) гр. Хисаря – компонент Отвеждане и пречистване - 1 брой. Квалификационните изисквания и задълженията и отговорностите на всеки един от членовете на ЕУП, са подробно описани в т. 9 Екип от настоящия формуляр. Във всички проекти, в които дружеството е взело участие като асоцииран партньор през предходния програмен период, представителят му е бил ВиК инженер и изпълняваните задължения се свеждат до мониторинг и проследяване на процеса по строително-монтажните работи. Звеното за управление на проекта, ще бъде сформирано от външни експерти с необходимите компетенции, които да повишат експертния капацитет при административното, финансово и техническо изпълнение на проекта. Всеки член на ЕУП ще бъде избран по реда на Закона за обществените поръчки. Отговорностите и задълженията, начина на отчитане на работата и плащанията по договора на всеки един член от екипа ще бъдат подробно разписани в техническата спецификация и договора за избор на изпълнител. При изпълнение на възложените задължения, членовете на ЕУП ще спазват европейското и българското законодателство, както и указанията на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Екипа за управление на проекта ще следи изпълнението на договорите, сключени с избраните изпълнители на дейностите по проекта, като всеки от тях ще осъществява контрол в рамките на своите компетенции. Във връзка с изпълнението на настоящия инвестиционен проект ще се прилагат следните правила, процедури и методи на комуникация и докладване: Процедури за верификация, осчетоводяване на извършените разходи, разплащания с изпълнителите и подготовка на искания за средства на ниво проект: Процедурите за мониторинг (проверки на място) и докладване; Процедура за осигуряване на информация и комуникация; Процедури за съхранение на документи. Индикативната дата, приета за сключване на АДБФП е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 1-ви месец след сключване на АДБФП и да продължи 49 месеца.
 • Доставка на канцеларски материали, оборудване и обзавеждане за нуждите на Екипа за управление на проекта при реализация на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“: С оглед ефективното и качествено изпълнение на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“ и обезпечаване нуждите от канцеларски материали, консумативи и оборудване на Екипа за управление на проекта са предвидени закупуване на канцеларски материали, оборудване и обзавеждане, както следва: 1. Канцеларски материали: Хартия за принтер – пакет, формат А4; Хартия за принтер – пакет, формат А3; Цветни листове А4; Цветно хартиено кубче; ПВЦ индекси за маркиране; Органайзер за бюро; Хоризонтална метална поставка; Фолио самозалепващо А4; Картонен разделител хоризонтален 10,5х24 см; Тонери за принтери; Класьори; Папка джоб А4 0,028; Кашони; Химикал; Молив автоматичен; DVD; CD; Папки (пластмасови); Перфоратори - големи; Телбод (машинки) - големи; Електронни калкулатори; Борд маркери за бяла дъска и Гилотина за листове, формат А3. 2. Оборудване: Преносими компютри (лаптопи) с чанти - 16 броя; Стационарен компютър /компютърна конфигурация/ - 1 брой; Принтер настолен - цветен - 3 броя; Мултифункционално устройство - 1 брой; Мулти медия /проектор, екран/ - 1 брой; Фотоапарат - 9 броя; Флаш памет (USB) 32GB - 68 броя; Преносим Хард диск 2 ТВ - 17 броя; Шредер - 2 броя. 3. Обзавеждане: Посетителски стол - 25 броя; Метален шкаф - 4 броя; Офис шкаф - 17 броя; Офис бюро - 17 броя; Офис стол - 17 броя; Контейнер с четири чекмеджета - 17 броя; Количка за компютър - 4 броя; Бяла дъска с алуминиева рамка - 1 брой. Дейността е разделена на следните под-дейности: 1. Под-дейност 1: Доставка на канцеларски материали. 2. Под-дейност 2: Доставка на компютри и офис оборудване. 3. Под-дейност 3: Доставка на офис обзавеждане. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 2-ри месец след сключването на АДБФП и да продължи 7 месеца.
 • Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България": Дейностите за осигуряване на информация и публичност ще се извършват по време на реалното изпълнение на проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България". Предвидените мерки за информация и публичност ще са изпълнени изцяло в съответствие с Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. По проекта ще бъдат изпълнени следните мерки по информация и комуникация: - Публикуване на интернет страницата на бенефициента на информация за сключения договор в срок до 2 дни от сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ; - разработване на интернет -уеб страница, включително и интернет банер към интернет сайта на ВиК оператора; - провеждане на 3 публични събития (пресконференции); - организиране и провеждане на официални церемонии първа копка и заключителна церемония „рязане на лента” – 2 бр.; - изработване, доставка и монтаж на 9 /девет/ билборда; - изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели – 9 (девет) броя; - изработка и поставяне на информационни табели 8 бр.; - банер/транспарант – 1 бр.; - информационни стикери - 170 бр.; - информационни материали /брошури, дипляни/ - 3 000,00 бр. - публикации /съобщения в местен печат или телевизия – 10 бр.; - изработка и доставка на следните промоционални материали: флаш памет (USB) 32 GB – 800 бр.; конферентни чанти – 600 бр.; тефтери – 600 бр.; химикалки – 1000 бр. Ще бъде изработен хоризонтален статичен интернет банер с визуализация логото на ОПОС 2014-2020, който ще бъде поставен на подходящо място на заглавната интернет страница на възложителя и ще бъде активен през целия период на изпълнение на проекта. Банерът ще осигурява хипервръзка към официалната интернет страница на ОПОС. Ще се разработи интернет страница на проекта, като съдържанието на страницата ще бъде адаптирано, така, че да се показва по начин, който ще бъде удобен за четене и навигация на потребителите, използващи различни резолюции и устройства, като: настолни компютри (десктопи), лаптопи, смартфони и таблети. Интернет страницата ще бъде с възможност за периодично качване на актуална информация от страна на възложителя. На официалната интернет страница на „ВиК” ЕООД – Пловдив ще бъде поставен банер с линк към интернет страницата на проекта. След всяко официално събитие ще бъде давана пресконференция пред медиите за информиране на широката общественост и ще бъде правена публикация в местен печат. Преди започване на строително – монтажните работи ще бъдат изработени и монтирани 9 /девет/ билборда, за всеки един от осемте обекта включени в проектното предложение, като за обекта в Пловдив се предвиждат два броя. По проекта ще бъдат изработени 8 /осем/ информационни табели за всеки един от обектите, които ще бъдат поставени на видно място в административните сгради на общините, където ще се извършват интервенциите - Пловдив, Асеновград, Стамболийски, Първомай, Карлово и Хисаря, с оглед осигуряване на максимално популяризиране на целите на проекта и финансовия принос на ЕС. Банер/транспарант, който ще бъде изработен и поставен във "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив. Ще бъдат изработени и разпространени промоционални материали. След приключване на дейностите и демонтаж на билбордовете, на тяхно място ще бъдат поставени постоянни обяснителни табели. Експерта по комуникации от екипа за управление на проекта ще публикува периодично информационни материали и прессъобщения на интернет страницата на проекта. Той ще осъществява комуникацията и контрола по изпълнение на дейността на избраните изпълнители по сключените договори. Индикативната дата, приета за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ е месец септември 2019 г. Дейността се предвижда да стартира от 1-ри месец след сключване на АДБФП и да продължи 49 месеца.
 • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейности по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България": Дейността е планирана в рамките на Регионално прединвестиционно проучване /РПИП/ за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив. В изпълнение на дейността ще бъдат изготвени документации за възлагане на обществени поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки, както следва: 1. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежи на гр. Пловдив" /открита процедура/. 2. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“ /открита процедура/. 3. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“ /открита процедура/. 4. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“ /открита процедура/. 5. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“ /открита процедура/. 6. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“ /открита процедура/. 7. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“ /открита процедура/. 8. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“ /открита процедура/. 9. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България", разделена на осем обособени позиции /открита процедура/. 10. Договор за услуга с предмет "Изготвяне на Доклади за предварителна оценка на съответствието на идейни проекти в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив /директен договор/. 11. Договор за услуга с предмет "Извършване на пазарна оценка на поземлени имоти" /директен договор/. 12. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“, разделена на две обособени позиции /публично състезание/. 13. Документация за избор на изпълнител с предмет: "Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив" /публично състезание/. 14. Документация за избор на изпълните с предмет: "Избор на Екип за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“" /открита процедура/. 15. Договор за доставка на канцеларски материали за нуждите на ЕУП /директен договор/. 16. Договор за доставка на офис обзавеждане за нуждите на ЕУП /директен договор/. 17. Документация за избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане за нуждите на Екипа за управление на проекта - /публично състезание/.
 • Устройствени процедури на обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" и въвеждане им в експлоатация: Дейността е планирана на база РПИП, разработено от МРРБ с безвъзмездна финансова помощ от ОПОС 2014-2020 г. на процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“. Към РПИП са предвидени да бъдат изготвени комплексни проекти за инвестиционна инициатива, съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за обектите включващи устройствени процедури. Всеки един Комплексен проект е съставен от две части: идеен проект и ПУП-Парцеларен план. Дейността е разделена на следните под-дейности: 1. Под-дейност 1 "Пазарна оценка на поземлени имоти съгласно ПУП" В Проектното предложение са включени осем обекта, от които шест обекта имат устройствени процедури, а именно:: 1.1. Обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив"; 1.2. Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“; 1.3. Обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“ 1.4. Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“; 1.5. Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“ и 1.6. Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“. За обекти 1.4., 1.5. и 1.6. са изработени комплексни проекти, включително идейни проекти и ПУП-Парцеларен план. Съставните части на комплексните проекти се съгласуват, одобряват и съобщават едновременно. Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от компетентния орган въз основа на предварителна оценка за съответствието по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ. В тази връзка е сключен договор с изпълнител, след изготвяне на предварителна ОСИП, комплексните проекти ще бъдат внесени в общинските експертни съвети за съгласуване и в ОбС на всяка една от общините за одобряване и обнародване в държавен вестник. Предвижда се влизането в сила на ПУП да стане до 31.08.2019 г. Успоредно с процедурите по влизането в сила на ПУП ще се сключи договор с изпълнител за извършване на пазарна оценка на имотите към съответния ПУП. Пазарните оценки ще бъдат внесени за одобрение в ОбС на всяка една от общините Пловдив, Асеновград, Първомай и Стамболийски. 2. Под-дейност 2 "Учредяване на вещи права" С ПУП-ПП за имоти извън регулацията, съгласно чл. 83, ал. 5 /в сила от 01.01.2019 г./ от ЗУТ са определени сервитутните ивици, върху които не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения. След одобряването на комплексния проект и влизането в сила на ПУП-ПП ще се изплати или внесе еднократно обезщетение на собственика и на носителите на други вещи права върху засегнатия имот. За имоти в регулация ще се проведе процедура по чл. 193 от ЗУТ - право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти с писмен договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка на подписите. Определянето на размера и плащането на еднократните обезщетения са съгласно чл. 210 и 211 от ЗУТ. Съгласно § 5. т. 5.4. от Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г. с № 20-01-34/11.03.2019 г., оператора може да извърши разходите за учредяване на вещи права, когато същите са допустими по оперативна програма. Предвидени средства - 225 000,00 лв. Предвижда се придобиването/учредяването на вещи права да бъде до 31.01.2020 г. 3. Под-дейност 3 "Въвеждане на обектите в експлоатация" За въвеждане на обектите в експлоатация се предвиждат да се заплатят такси съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители. Предвидена стойност 38 332,69 лв.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 430 680.00, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 332 284.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 56.30, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 332 284.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

137 830 825.33 BGN
97 480 851.19 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 82 858 723.49 14 622 127.70 40 349 974.14 137 830 825.33
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 82 858 723.49 14 622 127.70 40 349 974.14 137 830 825.33

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.