English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-3.005-0001-C01
Натура 2000 в Черно море
ЕФРР ==> Околна среда
09.10.2017
09.10.2017
09.01.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Основната цел на настоящия проект е завършване на мрежата НАТУРА 2000 в морска среда, в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията. В рамките на проекта ще се осигури цялостен методологичен подход за проучване разпространението на видовете и техните популации, както и на типовете природни местообитания в морските пространства, и определяне на тяхното природозащитно състояние (ПС). При необходимост, ще се определят нови морски защитени зони (ЗЗ) и/или коригират границите на съществуващите морски ЗЗ. Ще се поставят основите на съвместен мониторинг по Директива за местообитанията, Рамкова директива за водите и Рамкова директива за морска стратегия. Планирани дейности: Организация и управление на проекта; Разработване на Технически спецификации и изисквания за проучване на разпространението на целевите обекти и техните популации, както и определяне на тяхното ПС в морските пространства на България, по приложен списък (Приложение 1); Проучване на разпространението на целевите обекти и техните популации и определяне на тяхното ПС в морските пространства на България, по приложен списък (Приложение 1); Оценка и контрол на данните; Информация и публичност, 
Очаквани резултати:	Техническо задание за основната Дейност 3 по проекта;методологичен подход за картиране и за оценка на ПС на целевите обекти;установено разпространение и ПС на целевите обекти;определяне на нови/актуализация на границите на морските защитени зони;попълнена ГИС база данни с пространствените данни;синхронизирани и оптимизирани процеси за набиране на данни и докладването им по Директива за местообитанията, РДВ и РДМС;актуализирани стандартни формуляри на зоните, включващи морска акватория; ръководство за определяне на морските местообитания; изготвени/актуализирани схеми за мониторинг на целевите обекти; осигурена достоверност на получените резултати.
Дейности
 • Управлението на проекта ще се осъществява при спазване на всички правила и указания, които са ни предоставени от УО на ОПОС, както и при спазване на всички вътрешни правила и инструкции в МОСВ. Дейността се изпълнява за срока на реализация на проекта, като включва цялостното финансово и техническо управление на изпълнението на проекта, мониторинг върху текущото изпълнение на дейностите в проекта, администриране на проекта (документиране и архивиране), координация между изпълнители и структури на бенефициента, както и други държавни институции. Дейността обхваща и изготвянето на необходимите, съгласно изискванията на ОПОС 2014-2020 технически и финансови отчети, както и всяка друга документация, свързана с доброто управление на проекта. Периодът на изпълнение на дейността съвпада със срока на проекта, като последните 5 месеца са предназначени за окончателното отчитане, съгласно изискванията на УО на ОПОС 2014-2020. За да бъде постигнато ефективното и успешно управление на проекта, в дейност 1 е предвидено освен определяне на екип за управление на проекта и следното: - Закупуване на дълготрайно оборудване - закупуване и доставка на 1 брой автомобил, предназначен за целите на управлението на проекта. - Извършване на теренни проверки, проверки на място и при необходимост за участие в работни срещи в София и извън София – за тези цели са предвидени разходи за командировки.
 • В рамките на настоящата дейност ще се разработят Технически спецификации и изисквания за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние, включени в приложение 1 и 2 на Директивата за местообитанията. Проучването ще се извършва в морските пространства на Република България. Тази дейност ще бъде извършена от външен изпълнител, избран в рамките на Дейност 2. Това се налага от факта, че към настоящия момент МОСВ не разполага с необходимата експертиза, свързана с природни местообитания и видове от морската част на мрежата НАТУРА 2000 в Република България. Същевременно, от качеството на Техническите спецификации в голяма степен зависи и качеството на изпълнение на дейностите по проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние. В този смисъл, привличането на необходимата експертиза е ключово за възлагането на поръчката и изпълнението на настоящия проект. Обхватът на дейността включва: - Анализ на добри практики за картиране и определяне на природозащитното състояние на целевите видове и природни местообитания по приложения списък (Приложение 1); - Преглед на налична информация, предоставена от възложителя; - Разработване на предмета и целите на услугата по Дейност 3; - Определяне на очакваните резултати; - Дефиниране на дейностите по проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние, които следва да бъдат изпълнени от изпълнителя по Дейност 3; - Определяне на обхвата и обема на дефинираните дейности; - Определяне на изискванията към качеството на набраните данни и на очакваните продукти от изпълнението на Дейност 3; - Обучение-инструктаж във връзка с прилагане на методиките за картиране, включително закупуване/наемане на оборудване, на служители на бенефициента; - Определяне на рисковете и допусканията за изпълнение на Дейност 3; - Разработване на процедурите за приемане на изпълнението на услугата по Дейност 3, в т.ч. тип и честота на изготвянето на доклади за отчитане на резултатите; - Определяне на индикатори за изпълнението на Дейност 3; - Разработване на предложения за изискванията към кандидатите или участниците за изпълнение на Дейност 3, минимални изисквания към изпълнението на дейността и критерии за възлагане.
 • Обхватът на тази дейност се определя, съгласно Техническите спецификации, изготвени в рамките на Дейност 2. Най-общо, дейността ще включва: - Преглед на наличната информация, предоставена от възложителя; - Разработване/актуализиране на методики за картиране на типове природни местообитания и видове от Директива за местообитанията в морските пространства на Република България, в това число прецизиране на дефинициите на морските местообитания и техните подтипове. Това се налага поради установени, в процеса на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и по РДМС, разминавания в интерпретацията на някои местообитания от различни експерти; - Провеждане на проучвания, научни изследвания, анализи и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации; - Разработване/ актуализиране на методики за определяне на природозащитно състояние на морски типове природни местообитания и видове; - Организиране на обучение-инструктаж във връзка с прилагане на методиките за картиране, включително закупуване/наемане на оборудване, на служители на бенефициента в качеството му на компетентна дирекция в МОСВ за организиране набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данни за Националната екологична мрежа и създаването на специализирани карти, регистри и информационна система въз основа на тези данни - Изготвяне/актуализиране на национални оценки за разпространение и референтни стойности за природозащитно състояние на морски типове природни местообитания и видове; - Определяне на природозащитно състояние на морски типове природни местообитания и видове; - Изготвяне/ актуализиране на схеми за мониторинг на морски типове природни местообитания и видове, съгласно чл. 7. от Наредба № 2 от 18 декември 2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие; - Определяне на нови морски защитени зони, промяна на границите на съществуващите защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в морска акватория, ако е приложимо, или обосновка за неприложимостта на определянето на нови защитени зони; - Изготвяне на документация, съгласно чл. 8 от ЗБР с предложение за обявяване на нови и/или промени в съществуващи защитени зони, ако е приложимо; - Пълен преглед и актуализация на стандартните формуляри на зоните, включващи морска акватория, по отношение на морските местообитания и видове в съответствие с резултатите от проекта и да представи обосновка за това; - Изготвяне на релационни бази данни, които да съхраняват първичните данни от Дейност 3 (полеви формуляри, GPS тракове, регистрации и др.); - Създаване на ГИС база данни, която да съхранява пространствените данни, продукт от Дейност 3 по проекта; - Анализ и предложения за синхронизиране и оптимизиране на процесите за набиране на данни и докладването им по Директива за местообитанията, РДВ и РДМС; - Изготвяне и издаване на Ръководство за определяне на морските местообитания от европейска значимост в България; - Организиране и провеждане на работни групи, срещи, семинари и обучения, свързани с изпълнението на дейностите с цел осигуряване на публичност.
 • Данните и информацията, събрани/анализирани в рамките на Дейност 3, както и всички доклади и продукти от нейното изпълнение, ще бъдат предмет на оценка и контрол. Това следва да се извърши от експерти с достатъчно опит и експертиза по отделните групи видове и типове природни местообитания. По тази причина, изпълнението на Дейност 4 е предмет на съвместна обществена поръчка с Дейност 2, която ще бъде извършена от един и същ изпълнител. Обхватът на дейността включва: - Разработване на процедура за оценка и контрол на данните и продуктите от изпълнението на Дейност 3; - Оценка и контрол на методиките за картиране и за определяне на природозащитното състояние на типовете природни местообитания и видове; - Оценка и контрол на прилагането на методиките за картиране и за определяне на природозащитното състояние на типовете природни местообитания и видове, чрез теренни проверки на място; - Оценка и контрол на набраните данни от теренните проучвания проведени във Фаза 3 на Дейност 3 от проекта; - Оценка и контрол на резултатите от картирането; на изготвените национални оценки за разпространение и референтни стойности за ПС; на определеното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видове; на схемите за техния мониторинг; на попълнената ГИС база данни с пространствените данни, продукт от Дейност 3; - Оценка на предложението за синхронизирани и оптимизирани процеси за набиране на данни и докладването им по Директива за местообитанията, РДВ и РДМС, направено в рамките на Дейност 3. - Оценка и контрол на документацията, съгласно чл. 8 от ЗБР с предложение за обявяване на нови и/или промени в съществуващи защитени зони, ако е приложимо или обосновка за неприложимостта им, пълен преглед и актуализация на стандартните формуляри на зоните, включващи морска акватория, по отношение на морските местообитания и видове в съответствие с резултатите от проекта; - и други по предложения на Изпълнителя.
 • Съгласно указанията, представени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., тази дейност ще включва: Представяне на страницата на МОСВ на информация за проекта, неговите цели, и дейности, напредъка, получените резултати. Освен това ще се публикува и информация за работни срещи със заинтересованите страни в рамките на изпълнението на Дейност 3 и резултатите от тях. Дейността включва и координация на предвидените пресконференции, срещи и др. В рамките на тази дейност ще бъдат изработени и отпечатани информационни материали, необходими за популяризиране финансовата помощ на ЕС. Ще бъде заснет промоционален филм, отразяващ основните дейности по проекта . Дейността ще включва изготвянето на сценарий, заснемане на видео материала, вкл. подводни снимки, както и монтаж, превод на английски език и поставяне на субтитри. Авторските права на кадрите, заснети по време на проекта, както и на самия филм ще бъдат собственост на МОСВ; Ще бъде поставен плакат на проекта на видно място в сградата на МОСВ. Всички информационни и комуникационни материали ще бъдат визуализирани, съгласно указанията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море, Целева стойност: 17.00, Отчетена стойност: 0.00
Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост, Целева стойност: 247 723.96, Отчетена стойност: 0.00
Изготвени/актуализирани оценки на природозащитното състояние на видове, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Изготвени/актуализирани оценки на природозащитното състояние на природни местообитания, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море, Целева стойност: 17.00, Отчетена стойност: 0.00
Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост, Целева стойност: 247 723.96, Отчетена стойност: 0.00
Изготвени/актуализирани оценки на природозащитното състояние на видове, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Изготвени/актуализирани оценки на природозащитното състояние на природни местообитания, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море, Целева стойност: 17.00, Отчетена стойност: 0.00
Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост, Целева стойност: 247 723.96, Отчетена стойност: 0.00
Изготвени/актуализирани оценки на природозащитното състояние на видове, Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Изготвени/актуализирани оценки на природозащитното състояние на природни местообитания, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

11 734 980.00 BGN
11 734 980.00 BGN
1 206 061.47 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 974 733.00 1 760 247.00 0.00 11 734 980.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 974 733.00 1 760 247.00 0.00 11 734 980.00

Тръжни процедури

Наименование: Избор на изпълнител за разработване на Технически спецификации и изисквания за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България и извършване на Оценка и контрол на данните, набрани от изпълнителя по Дейност 3, Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за разработване на Технически спецификации и изисквания за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, както и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България и извършване на Оценка и контрол на данните, набрани от изпълнителя по Дейност 3, Стойност: 882 668.33
Наименование: „Изработка и доставка на печатни и рекламно- информационни материали“ с обособени позиции: Обособена позиция 4 - „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с част от дейностите, заложени в Дейност 5 „Информация и публичност“ на проект BG16M1OP002 - 3.005 - 0001 „Натура 2000 в Черно море“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изработване и отпечатване на информационни материали. , Стойност: 20 183.33
Наименование: „Изработка и доставка на печатни и рекламно- информационни материали“ с обособени позиции: Обособена позиция 3 - „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, свързани с част от дейностите, заложени в Дейност 5 „Информация и публичност“ на проект BG16M1OP002 - 3.005 - 0001 „Натура 2000 в Черно море“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.““, Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за изработване и отпечатване на информационни материали., Стойност: 3 525.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).