English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0006-C01
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин
КФ ==> Околна среда
21.08.2019
05.09.2019
05.03.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Видин (BG311), Видин, гр.Видин

Описание

Общо, за Агломерация Видин, се предвиждат следните мерки:

-	по компонент Водоснабдяване:
•	подмяна на съществуващия довеждащ водопровод ф900мм стомана с PVC_O тръби с диаметър Ф630mm, L = 10, 372 km с PN 12,5 atm;
•	подмяна на съществуващите две етернитови тръби ф536 mm и на съществуващите две стоманени тръби ф630 mm с ф500mm PVC_O тръби с PN 12,5 atm и обща дължина L = 4,149 km; L обща=14,521km.

-	по компонент Събиране на отпадъчни води се предвижда:
•	реконструкция на част от Главен Колектор II с яйцевиден профил 1520/2400 mm и 1120/2150 mm. Той ще бъде подменен с канал от GRP с ф1800mm с дължина L = 1,356km и участък с РР тръби 2xф1000mm с L =94m при преминаване под ж.п. линията; L обща=1,450 km.

-	по компонент Пречистване на отпадъчни води не са предвидени инвестиционни мерки. ПСОВ е в процес на изграждане.
Дейности
 • Подготовка на проектно предложение "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин", Процедура № BG161M1OP002-1.016„Изграждане на ВиК инфраструктура“, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”: Дейността по подготовката на проектното предложение включва следните под-дейности: 1. Осъществяване на комуникация при подготовката и по време на оценката на проектното предложение от името на кандидата с УО на ОПОС включително и чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) до сключването на административен договор за предоставяне на финансова помощ АДБФП); 2. Предоставяне на консултантски услуги по въпроси отправени от УО на ОПОС свързани с оценката на проектното предложение до сключването на договор за предоставяне на ФП. Изпълнителят следва да е на разположение по време на оценката на проектното предложение и при необходимост да представи разяснения и/или допълнителни документи, които не са в обхвата на задълженията на консултантите по процедура BG161M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“. 3. Предоставяне на консултации и окомплектоване на документи, свързани с осигуряване на финансиране на: първоначалните допустими разходи по проекта; за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. на собствения принос по т. 10 от насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“; за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 4. Попълване формуляра за кандидатстване във Информационната система за управление и наблюдение 2020 /ИСУН2020/, съгласно Указания за попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. – Приложение 1 към условията за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 и Насоките за кандидатстване в частите свързани с компетенции на лица с финансова, юридическа и техническа експертиза: 5. Отстраняване на пропуски и отразяване на препоръки, направени от УО на ОПОС във връзка с подадените по електронен път пакет документи за кандидатстване. 6. Подпомагане на Възложителя в процеса на подписване на АДБФП – подготовка и окомплектоване на документи, които трябва да бъдат предоставени на УО на ОПОС преди сключване на АДБФП. 7. Експертна оценка на земята, предвидена за обезщетение. 8. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект. 9. Закупуване на земя /учредяване право на преминаване Дейността е стартирала преди подаването на проектното предложение и все още се изпълнява. Тя е допустима съгласно регламентите на ЕК и националното законодателство, както и според насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Разходите по тази дейност са включени като допустими и подлежат на възстановяване от ОП "Околна среда 2014-2020 г".
 • Организация и управление на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Видин": ВиК Видин ще осигури специализирано Звено за управление на проекта (ЗУП), включващо ръководител и членове, със състав и препоръчителни функции съгласно Приложение № 9 към Насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“. Съставът на ЗУП е определен в Институционалния анализ -документ 24.3.7. според Насоките за кандидатстване, т.24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване. Въз основа на анализа на техническия, правен, финансов и административен капацитет на дружеството за изпълнение и управление на проекта, се планира на възможно най-ранен етап създаване на Звено за управление на проекта, на пряко подчинение на Ръководителя на бенефициента (Управителя на „ВиК“ ЕООД – гр. Видин), по-конкретно: 1.Ръководител на проекта – 1 бр. 2.Координатор на проекта – 1 бр. 3.Административен сътрудник – 1 бр. 4. Лице с техническа експертиза по Обект 1 - 1 бр.; 5. Лице с техническа експертиза по Обект 2 - 1 бр.; 6. Лице с експертиза по ГИС- 1 бр. 7.Лице с финансова експертиза - 1 бр. 8. Лице със счетоводна експертиза – 1 бр. 9.Лице по комуникации – 1 бр. 10. Лице с юридическа експертиза – 1 бр. Функциите на всеки експерт са изцяло в съответствие с разписаните в Приложение № 9 към условия за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016. Управлението на проекта ще се осъществява от звено за управление на проекта, на пряко подчинение на Управителя на В и К Видин, в което всеки експерт ще изпълнява задълженията си, в съответствие с предвидените в т.9 Екип от ФК. Основните дейности, които ще се изпълняват от звеното за управление на проекта при управление, изпълнение и отчитане на проекта са свързани с осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между ВиК Видин ЕООД и ОПОС. Друга важна дейност на ЗУП е изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със заинтересованите страни относно управлението, изпълнението и отчитането на проекта, както и участие в срещи между представители на Бенефициента – ВиК Видин ЕООД и заинтересованите страни. ЗУП ще извършва верификация на разходите по проекта, както и по изготвяне и подаване на искания/заявки за средства чрез ИСУН 2020 пред ОПОС. Членовете на ЗУП ще взимат участие в процеса на осъществяване на документални проверки (верификации) върху представените от изпълнителите по отделните договори фактури и други документи с еквивалентна доказателствена стойност. За целите на верифицирането на разходите Бенефициентът е длъжен да представя надлежно изготвени и попълнени заверени фактури и/или документи с еквивалентна доказателствена стойност, както и други изискуеми документи съгласно приложимото българско законодателство. Фактурите и документите с еквивалентна доказателствена стойност следва да съдържат следните реквизити: наименованието на оперативната програма, номера и датата на АДБФП, съответно на ЗБФП, в деловодната система на МОСВ, както и номера и датата на договора за изпълнение на дейностите по проекта. В случай че представените от Бенефициента документи не съдържат посочените реквизити, разходите, включени във фактурата или счетоводния документ, не се верифицират. От съществено значение за успешната реализация и отчитане на проектите е тяхното добро познаване и стриктно изпълнение. В тази връзка ЗУП ще извършва цялостен преглед, както на подготвените инвестиционни работни проекти, така и на актовете и протоколите по време на строителството, а също и другите подкрепящи документи към исканията за плащане – сертификати, гаранции и др. От ключово значение за успешното изпълнение на дейностите и приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ е ефективното и ефикасно финансово управление на паричните потоци, което е решаващо за ритмичността на плащанията и верифициране на искания от страна на ОПОС.
 • Информация и комуникация по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин": Целта на дейността е осигуряване на публичност и информиране на обществеността за основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати от проекта, както и промотиране на програмата и приноса на Европейския Съюз. Информирането на широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП Околна среда 2014-2020, е отговорност на всеки бенефициент. Основните цели на дейностите по информация и публичност са свързани с повишаване обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по ОПОС 2014 -2020; информиране широката общественост за ролята, която играе ЕС, съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; гарантиране прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; информиране за източника на европейско съфинансиране. При изпълнението на дейността ще се следи спазването на мерките за публичност, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-202 г., публикуван на сайта на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС - https://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/%D0%9D%D0%9A%D0%A1/Prilojenie_2_Edinen_naruchnik.pdf. Дейността по информация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с изискванията за проекти, при които общото публично финансиране надвишава 500 000 евро и включват финансиране на инфраструктура и строителство. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от ВиК Видин ЕООД, изрично ще се указва съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта чрез поставяне на: 1. Емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, прието от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; 2. Упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на проекта; 3. Общото лого на програмен период 2014-2020 г. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта който се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, ще се посочва, че финансиращата ОП Околна среда 2014-2020, приоритетна Ос 1 Води се осъществява с подкрепата на Кохезионния фонд. По време на изпълнение на дейността ВиК Видин ще постави на видно за обществеността място /в близост до строителните площадки/ временни билборд/ове. На билборда/овете ще се отбележи приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет, емблемата на ЕС и упоменаването на "Европейски съюз", наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого на програмен период 2014-2020 г. с наименование на ОПОС 2014 - 2020, наименование на проекта, обща стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева, начална и крайна дата на изпълнение на проекта. Не по-късно от три месеца след приключване на проекта ВиК Видин ще постави постоянни обяснителни табели на видимо за обществеността място. По проекта са предвидени следните мерки за информация и публичност: - Информационни дни (при откриване и при финализиране на проекта), които имат за цел да се информира обществеността, заинтересованите лица и медиите за целите и дейностите предвидени за изпълнение и финансовата рамка на проекта, както и за изпълнението на проекта и постигнатите резултати. - В рамките на дейността ще се организират и проведат две официални събития ¬ "Първа копка" и "Откриване" на изпълнените обекти. - Ще бъде изработен банер, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития. - Ще се изработят и разпространят печатни информационни материали. - Ще се разработят и разпространят промоционални материали. - Ще бъдат помествани публикации в местните медии. - Информация за сключения АДБФП ще бъде публикуван на интернет страницата на ВиК Видин, до два дни след подписването му.
 • Подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки: Дейността ще се изпълни от външни за ВиК дружеството изпълнител/експерт/и, като ще бъдат възложени следните задачи: - Изготвяне на документациите за възлагане на обществените поръчки /включително решение, обявление, технически задания/технически спецификации и образци/ за всички обществени поръчки в рамките на проекта, съгласно ЗОП и подзаконовите нормативни актове, със следните предмети: (1). Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение. (2). Организация и управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Видин” ЕООД гр. Видин, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” (3). Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Видин” ЕООД гр. Видин, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – канализационен колектор; Обособена позиция 2 – довеждащ водопровод. (4). Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Видин” ЕООД гр. Видин. (5). Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „В и К Видин ” ЕООД гр. Видин по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 - Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1; Обособена позиция 2 - Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин. (6). Разработване и внедряване на допълнителни модули на интегрирана географска информационна система (ГИС) - Отстраняване на всички забележки по документациите, отправени от страна на Възложителя - ВиК Видин; - Оказване на методическа помощ на Възложителя в случай на обжалване от страна на заинтересовани лица пред КЗК, съответно ВАС; - Изготвяне на разяснения във връзка с постъпили при Възложителя искания за разяснения относно конкретна документация при провеждането на съответната обществена поръчка. Възлагането на разработването на отделните документациите ще бъде поетапно, а не едновременно. Съответната поръчка ще бъде обявявана след окончателното приемане на документацията за нея от страна на Възложителя, като след обявяването на поръчката изпълнителят следва да подпомага Възложителя - ВиК Видин според описаните по-горе задачи, за всяка една от планираните поръчки. В документацията за строителство, ще се обърне особено внимание на графика на плащанията, критериите за техническите и професионални способности, техническите спецификации. В документацията за строителен надзор ще се обърне особено внимание на квалификацията за изпълнение изискванията на ФИДИК Жълта книга, както и на координацията на мерките за опазване на околната среда при проектирането и изпълнението на строителните дейности, на спазването на Наредба № 1/1994 г. за геозащитната дейност, Наредба № 12/ от 3.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, изискванията съгласно EN 1997 Еврокод 7 „Геотехническо проектиране" и EN 1998 Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия“ и всички други приложими еврокодове . ВиК Видин ще контролира изискванията, които са заложени в документацията, в т.ч методиката и спецификациите, да са изчерпателни, специфични и недискриминационни. Условия за изпълнение: Документациите трябва да са в пълно съответствие със ЗОП, ЗУТ, Закона за опазване на околната среда и всички подзаконови нормативни актове.
 • Проектиране, авторски надзор и строителство по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин": Предвидено е да се разработят технически/работни проекти и да се изпълнят строително-монтажни работи, както следва: - Обект 1: Частична реконструкция на канализационен колектор N II от РШ138 до КПС1 Инвестиционното намерение предвижда подмяна на яйцевидния профил 1520/2400 mm и 1120/2150 mm. с тръби GRP Ф1800mm, центрофугално лети с дължина L=1,356 km и РР тръби 2xФ1000mm с L =94m при преминаване под ж.п. линията; L обща=1,450 km. Във всички хоризонтални чупки по трасето и в правите участъци /през определени разстояния/ ще се изпълнят стоманобетонови улични ревизионни шахти. Избрани са дъждоприемни шахти с утаителна част и с чугунена решетка съгласно стандарт EN 124-2003 с клас на натоварване D400. Тръбите под ж.п. линията, 2хФ1000мм, ще се изпълнят от компактни гладкостенни полипропиленови тръби PP, с номинална твърдост SN10, съгласно стандарт: БДС EN1852-1. Тръбите ще се положат в стоманени обсадни тръби DN1200mm. Тръбите с диаметър Ф1800мм ще се изпълнят от стъклопластови тръби (GRP), центрофугално лети, за клас на вертикално натоварване SN ≥ 12 kN/m2, съгласно норма БДС EN 14364-2013 или БДС EN 1796-2013. Връзките между GRP тръбите ще се изпълнят посредством муфи. Тръбите ще се положат върху пясъчна подложка с дебелина 0,15м. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,50м над темето, а останалата част от изкопа до кота пътно легло ще се дозасипе и уплътни с нестандартна баластра - на пластове по 0,20м в уличното платно и с изкопаната земна почва в зелените площи. Предложената етапност по време на строителството е обвързана с проектното пресичане на новопроектирания колектор с диаметър 1800 мм със съществуващия колектор в местата при РШ19, РШ8, РШ6 и РШ2 и следва да се уточни в работния проект. Колекторът се изгражда от заустването в КПС1 в посока РШ138 като не се допуска работа на повече от един фронт. - Обект 2: Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин Общата дължина на трасето, което ще се реконструира, е L=14521 m. Конфигурацията на терена и нивелетата на водопровода налагат изграждането на 26 бр. стоманобетонни шахти – въздушник /ШВ/, в които ще се монтират комбинирани /двойнодействащи/ автоматични въздушници ф200мм PN16bar, отделени от водопровода със спирателен кран за монтаж и демонтаж. С цел изпразване на водопровода при аварийни и ремонтни дейности, са предвидени 10 бр. стоманобетонни шахти – отток /ШО/, в които ще се монтират СК ф200мм PN16bar. Предвидени са 10 бр. нови стоманобетонни шахти /ШСК/, в които ще се монтират спирателни кранове /СК/ ф600мм и ф500мм PN16bar. Проектът предвижда реконструкцията да се изпълни с муфирани PVC-O тръби за водоснабдяване ф630мм и ф500мм за номинално работно налягане PN 12,5bar. Максималното оразмерително налягане във водопровода е 7,05 bar. Връзките между PVC тръбите ще се изпълнят посредством муфи и гумени уплътнители, връзките между PVC тръбите и стоманените и чугунени фасонни части и арматури ще се изпълнят чрез чугунени фасонни части /преходи/ за фланшови съединения. Новите водопроводи ще се положат в неплътно укрепен изкоп с ширина, равна на диаметърът на водопровода, увеличена с 0,80м и средна дълбочина – 2,00м, върху уплътнена пясъчна подложка с дебелина 0,10м. Тръбите ще се засипят и уплътнят с пясък до 0,20м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал на пластове по 0,20м. По цялото трасе да се спазва минимално земно покритие – 1,30м над темето на тръбите. Непосредствено върху тръбите ще се положи детекторна лента с медни проводници. Над водопроводa, на 0,60м под кота терен ще се положи сигнална лента с надпис “водопровод”. Технологично строителството ще се извърши на 4 етапа. Изпълнението на всеки следващ етап ще започне след приключване на предходния етап /включително направа на връзките и поставяне под налягане на изпълнените участъци от водопровода/.
 • Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”: Строителния надзор ще се изпълнява в задължителния обхват съобразено изискванията на ФИДИК Жълта книга, Закона за устройство на територията, Изискванията на Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България. Ще изпълнява следните функции: Оценка на съответствието на работния проект; Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ); Извършване на контрол на строителните материали, влагани в строежа; Координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация; Координация по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа; Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; Издаване на сертификат за приемане от Инженера; Издаване на сертификат за изпълнение от Инженера. Изпълнителят осъществяващ строителният надзор следва да е сертифициран инженер по ФИДИК. Обхватът на обектите, върху които ще се изпълнява НСН е: - Обект 1 - "Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1" ; - Обект 2 - Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "Сланотрън" до гр. Видин Изпълнителят упражняващ строителен надзор ще извършва следните дейности: а)подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №: 3 от 31.07.2003г.; б) представлява Възложителя и защитава неговите интереси пред строителя; в)вписва всички свои предписания и заповеди в заповедната книга на строежа; г)се задължава след завършване на строежа да състави технически паспорт, съгласно чл. 176А от ЗУТ, в обхвата и съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите (в случай, че е необходимо съгласно закона и извършените СМР); д)следи за наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи; е)следи за осигурени от строителя безопасни условия на труд при извършване на СМР, наличие на актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.; ж)следи за осигурени от строителя средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. з)следи за навременното изграждане от строителя на всички временни съоръжения като скелета, подходи, диги, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и за тяхното отстраняване след приключване на работата. и)следи за спазване на всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; к)при нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението; Избраният изпълнител ще има и задължението да извърши оценка на съответствието на работния проект след неговото изготвяне. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Планираната стойност на тази услуга, в следствие на АРП, преди провеждане на ОП е 474 800,60 лева в текущи цени, без ДДС; 569 760,72 с ДДС
 • Разработване и внедряване на допълнителни модули на интегрирана географска информационна система (ГИС): Софтуерът трябва да е разработен в средата на географска информационна система (ГИС) и да е специализиран в бизнес процесите, свързани с водоснабдяването и канализацията. Също така постоянно следва да се извършва дейността по разширяване на базите данни към ГИС, както със събрания до момента огромен първичен материал от справки за аварии и др., така и с последните данни получени в резултат на обследване, зониране и проучване на мрежите. По настоящем има хидравличен модел на ВиК системите на гр.Видин обслужвани от „ВиК” ЕООД - гр. Видин. След надграждането на ГИС и организирането й в достатъчно пълен вид, ще бъде възможно да се ползва хидравличния модел в средата на ГИС за анализ и управление ВиК системите. Допълването и прецизирането на ГИС софтуерът е в пряка зависимост от вида и състоянието на ГИС с качеството и пълнотата на информацията в него, като ще се работи за постоянно допълване и развитие на тази информация – чрез организиране и оборудване на екип, техника и др. Предложеното надграждане на ГИС софтуера трябва да позволява следните дейности: - въвеждане и поддържане на пространствени и атрибутни данни за водоснабдителната и канализационната система; - преглед и анализ на данни; - внедряване на модул за отчитане, анализ и контрол на авариите по ВиК системите; - внедряване на модул за управление и отчитане на изходните данни при проектиране на ВиК системите; - внедряване на модул за геодезично заснемане и управление на данните при реконструкции и ново строителство на ВиК системи; - внедрявяне на хидравличен модул за анализ и управление хидравликата на мрежите; - свързване на ГИС с бизнес информационна система (клиентска база и услуга); Освен разработването и внедряването, дейността включва и първоначално въвеждане на данните в ГИС, инсталиране на софтуерните модули и обучения за ползване на софтуерните модули. Независимо дали програмното решение е представено като цялостна софтуерна единица или е съставено от отделни модули, то трябва да отговаря на следните общи условия: - Предложеното решение да има възможност за автоматично актуализиране на версиите на програмните модули. - Софтуерът да има услуга, която позволява дългите транзакции в базата данни на ГИС, така че в рамките на определена зона да се разреши само един потребител да въвежда или редактира данни. - Да съдържа вградени инструменти за експорт на данните към други формати (напр. DXF, SHAPE, XML) - Възможност да се използват данни от ГИС от "Агенция по геодезия, картография и кадастър България" - Да използват всички векторни слоеве, поддържани от предлаганата ГИС

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 28.77, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 9 900.00, Достигната стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 38 594.00, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 9 900.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

23 653 635.80 BGN
17 937 564.47 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 15 246 929.81 2 690 634.66 5 716 071.33 23 653 635.80
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 15 246 929.81 2 690 634.66 5 716 071.33 23 653 635.80

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, финансиран по ОПОС 2014 -2020, Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: „Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, финансиран по ОПОС 2014 -2020”
Предмет на предвидената процедура: Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, Стойност: 832 021.74
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за експертна оценка на земята, предвидена за придобиване/ обезщетение, Стойност: 5 000.00
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин” - с 2 обособени позиции, Стойност: 474 800.60
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин”, Стойност: 157 072.17
Предмет на предвидената процедура: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин” по 2 обособени позиции, Стойност: 17 860 305.32
Предмет на предвидената процедура: Разработване и внедряване на допълнителни модули на интегрирана географска информационна система (ГИС), Стойност: 153 750.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.