English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0010-C01
Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиK“ ООД, гр. Кърджали, България
КФ ==> Околна среда
07.10.2019
22.10.2019
22.04.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Кърджали (BG425)

Описание

Основни компоненти на проекта
Предвиденото инвестиционно намерение включва:
1. Компонент водоснабдяване 
1.1. Агломерация Кърджали:
- ОБЕКТ 1: Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на ПСПВ (Пречиствателна станция за питейни води) Енчец“;
- ОБЕКТ 4: Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“. Обособена позиция: Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“
- ОБЕКТ 4: Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС Боровица“. Обособена позиция: Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора камера на НР 5000 м³“
- ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица“. Обособена позиция: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“.
1.2. Агломерация Момчилград:
- ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица“. Обособена позиция: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“

2. Компонент отвеждане и пречистване
2.1. Агломерация Кърджали:
- ОБЕКТ 3: Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна Гледка; Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в с. Резбарци; Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в кв. Прилепци; Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда.
Дейности
 • Дейност 1: Подготовка на проекта: Основната част от подготвителната работа е организирането и провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите, които няма да се реализират от бенефициента, както и всички други дейности по издаване на разрешителни, необходими за изпълнение на строителството. За целта ще се подготвят необходимите документации за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП, ще бъде организирано провеждането на самите поръчки, включително осигуряване на членове на комисиите за оценка на подадените оферти. Във връзка с издаването на разрешение за строеж и изпълнението на СМР трябва да се съгласуват идейните проекти с експлоатационните дружества и да се осъществи предварителна оценка на съответствие на идейните проекти, включени в проектното предложение. В рамките на изпълнение на дейността, бенефициентът ще предприеме всички необходими стъпки, за да подготви безпроблемната реализация на инвестиционните мерки. В рамките на ДЕЙНОСТ 1 (Д1) се включват следните поддейности (ПД): - ПД0: Екип за подготовка на проекта (ЕПП) и подаване на предложение на проектното предложение в ИСУН - ПД1: Подготовка на тръжна документация за обществени поръчки - ПД2: Провеждане на обществени поръчки - ПД3: Изготвяне на предварителни оценки за съответствие на инвестиционните проекти - ПД4: Извършване на оценка на засегнати имоти ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 1 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 2: Проектиране и изграждане на ВиК инфраструктура: Дейност 2 обхваща всички мерки, чрез които ще се постигне пълно съответствие на обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Основните цели на проекта са определени в съответствие със специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014 – 2020 г. и са, както следва: • Осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, чрез изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО. Реализирането на целта се определя качествено чрез разликата в качеството на подаваната питейна вода преди и след изпълнението на проекта – химични и физични показатели на изход ПСПВ Енчец; • Повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Основните недостатъци и констатирани проблеми на водоснабдителната система в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали са тръбите по водопроводните мрежи, които имат нарушение на структурата. Реализирането на целта се определя количествено чрез разликата в % действителни загуби на вода в мрежите за всяко населено място включено в обхвата на проекта; • Осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите, съобразно ангажиментите на страната по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Основните проблеми с канализационните мрежи са свързани с липсата на хидравлична проводимост на колекторната мрежа с малки диаметри в агломерациите над 10 000 е.ж и достигане на 98% изграденост на канализационната мрежа в Агломерация Кърджали съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Реализирането на целта се определя количествено чрез разликата в процентите на свързаност към канализационната мрежа преди и след изпълнение на проекта. За решаване на идентифицираните проблеми са предвидени следните инвестиции: По компонент „Водоснабдяване” • Агломерация Кърджали o Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец; o Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец - 16 838 м; o Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3 - 5 399,69 м; o Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали - 10 383,47 м.; o Изграждане на втора камера на НР 5000м³. • Агломерация Момчилград o Реконструкция на 1 037 м и доизграждане на 211 м вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград; По компонент „Събиране и отвеждане на отпадъчни води” • Агломерация Кърджали o Доизграждане на 10 489,00 м и реконструкция на 1 106,00 м канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна гледка; o Доизграждане на 2 679 м и реконструкция на 562 м канализационна мрежа в с. Резбарци; o Доизграждане на 2 233 м и реконструкция на 164 м канализационна мрежа в кв. Прилепци; o Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда. Стойностите на обществените поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) по ФИДИК Жълта книга (всички инженеринги ще бъдат базирани на ФИДИК Жълта книга) включват в себе си стойностите за Изготвяне на технически проект, работни детайли и авторски надзор по време на строителството, СМР и оборудване, непредвидени разходи и такси за въвеждане в експлоатация на обектите. ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 2 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 3: Осигуряване на независим строителен надзор: Дейност 3 има за цел да осигури строителен надзор по време на изпълнение на инвестиционните мерки. Всичките 6 строителни договори ще се изпълняват съгласно договорните условия на ФИДИК Жълта книга, като консултантът, който ще осъществява строителен надзор, ще изпълнява и функциите на инженер по ФИДИК. Работата на консултантите е организирана в три поддейности, в зависимост от вида на строителните дейности. Тези три поддейности са обособени в три отделни обществени поръчки за услуги, като всеки от договорите ще се изпълнява самостоятелно. С цел по-ясно представяне на информацията, трите поддейности (и съответсващите на тях поръчки) са описани отделно, като в част „Начин на изпълнение“ се обръща внимание на стойностите и сроковете по тях. За всяка поддейност ще има отделен договор за строителен надзор. По този начин се гарантира координиране на строителните процеси на съответната територия. Подобно разделяне на работата по упражняване на строителен надзор ще улесни организацията и комуникацията с бенефициента. 1. Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Реконструкция и модернизация на ПСПВ Енчец“ 2. Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти „Реконструкция на компоненти от ВС Боровица. Подобект: Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали и гр. Момчилград“ и „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ Лот: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“ Лот: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“ Лот: Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ 3. Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти Реконструкция на главните водопроводи на ВС Боровица от ПСПВ Енчец до НР13000 м³ и НР 5000 м³. Подобект: Изграждане на втора камера на НР 5000 м³“ и Инженеринг на обект: Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“ ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 3 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 4: Управление на проекта: Целта на Дейност 4 по проекта е да осигури цялостното му управление – от сключване на договора за АДБПФ до окончателното му изпълнение. До избор на външен изпълнител за сформиране на Звено за управление на проекта (ЗУП), Дейност 4 ще бъде изпълнявана от ЗПП за сметка на ВиК оператора. След избора на изпълнител, ЕПП ще преустанови изпълнението на Дейност 4 и ще го прехвърли на ЗУП, който ще осигури звено за управление на проекта и цялостното администриране на процеса по изпълнение на АДБФП. Звеното за управление на проекта ще извършва следните примерни дейности, като техният окончателен обхват ще се уточни в процеса на изработване на документацията за възлагане на поръчката, при отчитане изискванията на ОПОС, ЗУСЕСИФ и друго приложимо законодателство и правила: • обезпечава изпълнението на задълженията на бенефициента, произтичащи от АДБФП; • съблюдава съответствието на действията на бенефициента с условията и изискванията на АДБФП и ОПОС 2014-2020 г.; • осъществява цялостното административно, финансово и техническо изпълнение на проекта в съответствие с АДБФП, за постигане на целите и индикаторите на проекта; • администрира АДБФП, като извършва дейности по междинно и окончателно техническо докладване и финансово отчитане на изпълнението пред УО на ОПОС; • осигурява изпълнението на указанията и препоръките на УО на ОПОС, както и на други компетентни проверяващи/одитни/контролни органи; • представлява бенефициента, в рамките на делегираните правомощия; • Други дейности, необходимо за ефективното управление на проекта. Посочените задачи и задължения са примерни и предстои тяхното окончателно оформяне в процеса на изготвяне на документацията за възлагане на обществената поръчка. С изпълнението на Дейност 4 ще се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по тях и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Експертите от екипа ще притежават различни компетентности и познания, които в своята съвкупност ще гарантират успешното и качествено изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. По тази причина дейностите, изпълнявани от отделните експерти се явяват по своето естество неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един обект и не могат да бъдат разединени. В тази връзка отделните дейности от обхвата на дейността са обективно неделими части от нейния предмет и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Изпълнението на Дейност 4 ще бъде свързано с изисквания към опита и квалификацията на експертите, като конкретните изисквания ще бъдат оформени в документацията за възлагане на обществената поръчка за избор на външен изпълнител на дейността. Избраният да изпълнява Дейност 4 изпълнител ще има ангажимент да осигури екип, който да осигури всеобхватно и компетентно управление на проекта, покриващо всички изисквания на УО, както и административно и материално техническо обезпечаване работата на звеното през целия проектен цикъл. В случай на необходимост ЗУП ще подпомага бенефициента при провеждане на обществени поръчки, като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство. Важно е да се отбележи, че съставът на ЗУП, разгледан подробно в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване следва изцяло условията и правилата, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата. ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 4 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 5: Информация и публичност на проекта: Изпълнението на Дейност 5 ще бъде възложено на външен изпълнител. В своята работа той ще следва изцяло мерките и реквизитите на Приложение №2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия – в случая всички тези, които са приложимо за проекти на стойност над 500,000.00 евро. Накратко, това са поставяне на 12 бр. билбордове (по 2 за всеки строителен обект), поставяне на постоянна обяснителна табела след изпълнението на проекта – 6 бр. (по 1 за всеки обект), минимум две публични събития (общо за проекта), минимум две официални церемонии (общо за проекта), публикуване на информация за сключване на АДБФП до два дни след сключването му, на интернет страницата на бенефициента, и др. приложими; медийни публикации). При отчитане изпълнението на проекта, както и при проверки на място, Бенефициентът ще предоставя доказателствен материал за предприетите мерки за информация и комуникация. Индикативният график за изпълнение на Дейност 5 е детайлно представен в Гант схемата на проектното предложение, неделима част от Формуляра за кандидатстване. Гант схемата се намира, под формата на прикачен файл, в т. 12 на ФК, документ „Kardzhali_Gantt_Chart_v04“.
 • Дейност 6: Повишаване ефективността на ВиК оператора: В рамките на проекта следва да се надгради съществуващата интегрирана географска информационна система (ГИС), която обхваща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали. Разширяване на функционалността и възможностите на внедрената във ВиК геоинформационна система и нейното надграждане в технологично и геоинформационно отношение до ниво на мултипотребителска интегрирана геопространствена информационна платформа, чрез която да се постигне по-високо ниво на ефективност и ефикасност на осъществяване на експлоатационните и оперативни дейности на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, както и да се подобри обслужването и информирането на различните категории потребители на ВиК услуги в рамките на обособената обслужвана територия. Специфичните цели са: • Анализ на наличните ресурси и информация в рамките на дружеството и разработване на проект за интегрирана мултипотребитеска геопространствена платформа; • Разработване на интегрирана мултипотребителска цифрова геопространствена база данни с високо ниво на информационна осигуреност; • Внедряване на специализирана геосървърна софтуерна платформа, надграждаща и интегрираща съществуващата ГИС функционалност в дружеството, която да подпомага ефективното и ефикасно планиране и управление на инфраструктурните системи, експлоатационните процеси и стопанско-административните дейности на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; • Повишаване на ефективността на работните процеси и оптимизиране на работата на служителите в рамките на дружеството; • Подобряване на информираността на населението по отношение оперативното състояние на ВиК инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги чрез публикуване на навременна геореферирана информация. Чрез така формулираните цели ще постигне оптимизация и по-ефективно и ефикасно управление на активите, инфраструктурните системи и на оперативните работни процеси в дружеството, което ще доведе до доставянето на по-качествени водоснабдителни и канализационни услуги за различните категории потребители в рамките на обособената територия на област Кърджали. Големият териториален обхват, пространственото разпределение на потребителите на ВиК услуги, както и сложният характер на постилащата повърхнина налагат използването на високо технологични геоинформационни инструменти, които от своя страна да подпомагат ръководството на дружеството в процесите на вземане на оперативни и стратегически решения, свързани както с ежедневната експлоатация, така и с бъдещото развитие на водоснабдителната и канализационната система в региона. Основни стъпки: 1) Дейност 1: Проучване и анализ на съществуващите системи и информационни ресурси в рамките на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; 2) Дейност 2: Разработване на системен проект за надграждане на съществуващата ГИС функционалност до ниво на интегрирана мултипотребителска геоинформационна платформа; 3) Дейност 3: Доставка и внедряване на необходимата базова инфраструктура за ГИС; 4) Дейност 4: Техническа помощ за цифровизация, трансформация и интеграция в съществуващата Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС) на данните за ВиК мрежите на всички общински центрове на територията на област Кърджали - гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Ардино, гр. Крумовград, с. Кирково, с. Черноочене, гр. Джебел); 5) Дейност 5: Доставка, къстамизиране и внедряване на корпоративна ГИС за нуждите на ВиК-Кърджали, вкл. залагане на възможност за интеграция с платформа „Единна информационна точка“ към МТИТС и други подобни системи; 6) Дейност 6: Тестване на системата в реални условия; 7) Дейност 7: Разработване и утвърждаване на процедурен наръчник и обучение; 8) Дейност 8: Гаранционна поддръжка; Закупената по проекта ГИС ще бъде държавна публична собственост.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 63 085.00, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 24 896.00, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 24 896.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 35.35, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

67 762 390.21 BGN
49 750 793.17 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 42 288 174.21 7 462 618.96 18 011 597.04 67 762 390.21
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 42 288 174.21 7 462 618.96 18 011 597.04 67 762 390.21

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.