English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-5.001-0001-C01
Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време.
КФ ==> Околна среда
15.07.2016
15.07.2016
25.04.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

Създаване на информационна система за докладване на данни за качество на атмосферния въздух (КАВ) до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия (ЕК), която да осигури изпълнение на ангажиментите на Р България като държава- членка на ЕС, по потоци, включващи информация за зони и агломерации, информация за първични данни от измерванията, информация за нивата на замърсяване на атмосферния въздух и постигане на екологичните цели, информация относно общинските програми за КАВ, мерките, заложени в програмите и документиране на избора на площадки на пунктовете за мониторинг на КАВ. 

Правилата за взаимния обмен на информация и докладване за качеството на атмосферния въздух за отделните държави са посочени в Директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и в Решение за изпълнение 2011/850/ЕС и на Комисията относно начините за електронно докладване до ЕАОС и съответните срокове. 
Правилата за начините, по които трябва да бъдат избрани и документирани площадките са съгласно Директива (ЕО) 2015/1480 на Комисията.
Дейности
 • дейност 1 : Подготовка на проекта : Имайки предвид основната цел на проектното предложение, а именно подпомагане на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), в качеството й на национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), отговаря за докладването на данни за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на национално ниво до ЕАОС и Европейската комисия (ЕК), съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. Една от допустимите дейности при стартиране на проекта е дейността по подготовка на проекта - дейност 1 (Д1). Дейността включва: - Проучвания и изготвяне на аналитични документи, свързани с подготовката на проекта и такива, които са необходими за изготвяне на проектното предложение и попълване на приложенията към него; - Анализ за остойностяване на дейностите и отстраняване на установени в процеса на оценка непълноти и/или нередности на проектното предложение; - Извършване на дейности във връзка с подготовка на тръжна документация от ЕУП - Запознаване с промените в законодателството относно провеждането на процедури за обществени поръчки. В обхвата на изпълнение на Д1, са включени всички стъпки, предпоставящи законосъобразното провеждане на обществената поръчка за избор на външен изпълнител на проекта (в т.ч. изготвяне на съответните документи и/или документации за възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за обществени поръчки, вида и обема, на които се определя от стойностния праг на възлагане, определен от чл. 14 от ЗОП; - подготовка и провеждане на обществената поръчка, при спазване на процедурните правила и изисквания на ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, приети от ИАОС; - избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за постигане на основната дейност – създаване на информационна система за КАВ
 • дейност 2: Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време, съгласно Решение 2011/850/EС: Дейност 2 включва създаване на информационна система за докладване на данни (ИСДД) за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време, съгласно Решение 2011/850/EС относно взаимния обмен информация и докладване на данни за качеството на атмосферния въздух с цел формулиране на правила за прилагане на Директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Със създаването на ИСДД ще се постигне основната цел на проектното предложение, а именно подпомагане Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), в качеството й на национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), при докладването на данни за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на национално ниво до ЕАОС и Европейската комисия (ЕК) съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.Като част от изпълнението на Д2 ще бъде извършено следното: • Проучване изискванията на ЕК за изграждане на информационна система, проучване опита на страните, които докладват съгласно Решение (2011/850/ЕС) и Директива (ЕС) 2015/1480 • Проектиране, разработване, изграждане и внедряване на новоразработена информационна система (ИС) по Д2 както и интегрирането й към работещата ИС за КАВ на ИАОС за изпълнение на ангажиментите на Р България като държава-членка на ЕС в съответствие с изискванията на Решение 2011/850/ЕС; • Проектиране на интегрирано софтуерно решение към Националната система за мониторинг КАВ в реално време съгласно изискванията на Решение 2011/850/ЕС, в т.ч. разработване и създаване на информационна инфраструктура за изпълнение на ангажиментите на Р.България в съответствие с изискванията на Решението; • Проектиране и разработване на база данни към интегрираното софтуерно решение като част от централизираната база данни на Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време; • Програмиране на интегрирано софтуерно решение, включващо данни за приоритетните потоци за КАВ, данни за общинските програми за КАВ и др. в съответствие с ангажиментите на Р България като държава-членка на ЕС, регламентирани с Решение 2011/850/ЕС; • Инсталиране и конфигуриране на сървъра за целите на интегрираното софтуерно решение към информационната инфраструктура на ИАОС и националната система за мониторинг на КАВ; • Внедряване и тестване на интегрираното софтуерно решение в информационната инфраструктура на ИАОС към Националната система за мониторинг на КАВ в реално време и обучение на персонала на ИАОС за работа с интегрираното софтуерно решение; • В обхвата на изпълнение на настоящата дейност са включени всички стъпки, предпоставящи законосъобразното провеждане на обществени поръчки за избор на външен изпълнител на Д2 по проекта; и закупуване оборудване - сървър и климатик, които ще обезпечават работата на Изпълнителя. Конкретните специфики и начина на провеждане на отделните обществени поръчки са детайлно представени в Раздел 10 „План за външно възлагане“ на настоящия формуляр. Изпълнението на Д2 ще бъде отчетено от Изпълнителя с предоставяне на окончателен доклад за извършените дейности представен на ЕУП, в ИАОС;
 • дейност 3: Документиране на избора на площадки на пунктове за мониторинг на КАВ, съгласно Директива 2015/1480/ЕC : Дейност 3 (Д3) включва документиране на избора на площадки на пунктове за мониторинг на КАВ, съгласно Директива 2015/1480 на Комисията за изменение на някои приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух. Д3 представлява естествено продължение на дейност 2 и е нейна неразделна част, както по отношение на горепосочените две директиви, така и като част от методиката за начина, по който ще бъде допълнена базата данни на ИАОС чрез създаване на модул за докладване, съгласно Директива 2015/1480, който е част от софтуерното решение – предложено от Изпълнителя и което ще бъде внедрено в ИАОС. В рамките на тази дейност трябва да бъде документиран избора на площадките на пунктовете за мониторинг на КАВ, съгласно Директива 2015/1480/ЕC. Тази информация е неразделна част от базата данни за качество на атмосферния въздух (по Д2). Подробното документиране на избраните площадки става по отношение на всички зони и агломерации, в това число запис на информация относно мрежата и избора на местонахождението на всички площадки за мониторинг на КАВ. Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух обхваща 50 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 30 автоматични измервателни станции (АИС), 7 автоматични ДОАС системи, както и 4 АИС за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в горски екосистеми . Документацията трябва да включва фотографии на околностите на площадките с компасна стрелка. Документацията задължително се актуализира периодично и се представя на Европейската комисия (ЕК); С тази дейност ще се изпълнят изискванията на ЕК за докладване, съгласно Директива 2015/1480, относно документиране на площадките за мониторинг на КАВ.
 • дейност 4: Организация и управление на проекта: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е отговорна за управлението на проекта и осигуряване на качествено изпълнение на заложените дейности. В тази връзка, за постигане добра организация, координация, оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с целите, принципите на процедурата и осъществяване на оперативен контрол над работата на външните изпълнители, ще бъде сформиран 5-членен експертен екип, който ще ръководи и координира проектните дейности в съответствие с изискванията на „ОПОС 2014-2020 г.“ и на настоящата процедура. Екипът за управление на проекта (ЕУП) се легитимира със заповед на Изпълнителния директор на ИАОС. ЕУП включва: ръководител на проекта (РП), координатор (КП), експерт - юрист, експерт - счетоводител, експерт - връзки с обществеността (PR). Структурата на екипа е заложена с професионален подход и с предвиждане за появата на евентуални проблеми и начините за тяхното своевременно отстраняване. Заложен е гъвкав подход в механизма на приемане на управленски решения и спазване на правилото на субординация между отделните изпълнителски нива, свързани с проекта. ЕУП осигурява качествено изпълнение на заложените дейности по проекта, във връзка с това са заложени механизми и за регулярен контрол на изпълнителите на обществените поръчки по ЗОП. С цел максимално пълна и ефективна реализация на очакваните резултати от проекта, са предвидени и съответните механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг за напредъка и предприемането на конкретни мерки при необходимост.
 • дейност 5: Мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация): Изпълнението на Дейност 5 цели да обезпечи задължителните и препоръчителни мерки за информация и комуникация. В проектното предложение е включен задължителният минимум приложеми за процедурата мерки и реквизити, съгласно Приложение 2 от „Единния наръчник на бенефициента ППИК 2014 - 2020 г.“(Наръчник) . В рамките на тази дейност ще бъдат осъществявани дейности по популяризиране на целите, ползите и резултатите от изпълнението на проекта, както и приноса на Общността при реализацията на проекта и предоставената БФП. Предвидено е създаване на ниво на интернет страница на ИАОС с информация за проекта, отпечатване на информационни и рекламни материали, поставяне на плакат с информация за проекта (размер А3), отпечатване на стикери, информационно събитие(50 участници), представящо финалните резултати от реализацията на проекта, които ще бъдат изпълнени съгласно изискванията на Наръчника.
 • Дейност 6 : Консултантски услуги: Отчитайки ресурсната ограниченост, съчетана с изключителната служебна ангажираност на служителите от отдел „Правен“, дирекция ФПОАЧР на ИАОС, в процеса на подготовка на проектното предложение и с цел постигане на заложените цели и очаквани резултати от процедурата, и изпълнение на индикатора както и успешно приключване на проекта съгласно заложените срокове за изпълнение на дейностите е необходимo създаване на дейност 6 (Д6) –юридически консултански услуги. Изпълнението на Д6 ще бъде възложено на външен изпълнител за юридически консултански услуги в процеса на изпълнение на проекта. Д6 касае юридическото подпомагане на екипа за управление на проекта. Предвид посоченото и отчитайки факта, че ИАОС е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените в него дейности, в това число и на механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки (при необходимост), ефективността на което се предопределя и предпоставя от квалификацията и отговорностите на отделните членове от екипа, е възприет опита от подобни проекти, че най-целесъобразно решение е да има двама юристи по проекта – единият е част от ЕУП, а другият външен консултант. Създаването на тази дейност ще допринесе за изпълнение на заложените цели , а именно създаване на информационна система за докладване на данни за КАВ до ЕАОС и ЕК, за изпълнение на ангажиментите на България като страна -членка. Целта на Д6 е да подпомага и консултира ЕУП при наличие на обжалване на провежданите по реда на ЗОП процедури за възлагане на обществени поръчки.

Индикатори

Разработена и въведена информационна система за докладване на данни за КАВ, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

699 997.70 BGN
699 997.70 BGN
606 723.10 BGN
85.00 %
 • [1] Мерки, свързани с качеството на въздуха
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 594 998.04 104 999.66 0.00 699 997.70
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 594 998.04 104 999.66 0.00 699 997.70

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време съгласно Решение 2011/850/ЕС и Директива (ЕС) 2015/1480.'', Стойност: 490 000.00
 • Обособена позиция 1: "Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време съгласно Решение 2011/850/ЕС и Директива (ЕС) 2015/1480.''
Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно оборудване и цифров фотоапарат, Стойност: 10 360.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 "Доставка на сървър"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 "Доставка на преносим компютър"
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 "Доставка на мултифункционално устройство"
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 "Доставка на цифров фотоапарат"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на рекламни материали и информационни стикери, Стойност: 2 233.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на рекламни материали и информационни стикери
Предмет на предвидената процедура: Избор на юрист - външен консултант , Стойност: 5 550.00
Предмет на предвидената процедура: Подготовка на проект, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Подготовка на проект
 • Обособена позиция 2: Подготовка на проект
 • Обособена позиция 3: Подготовка на проект
 • Обособена позиция 4: Подготовка на проект
 • Обособена позиция 5: Подготовка на проект
 • Обособена позиция 6: Подготовка на проект
 • Обособена позиция 7: Подготовка на проект

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.