English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0005-C01
Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" ООД Силистра
КФ ==> Околна среда
21.08.2019
05.09.2019
05.03.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северен централен (BG32), Силистра (BG325)

Описание

Проектното предложение предвижда реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Силистра. Инвестициите са насочени за постигане на съответствие на агломерациите над 10 000 ЕЖ., а именно агломерация Силистра, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. 
Предвидените инвестиции целят и повишаване на ефективността на водопроводните мрежи, намаляване на загубите на вода, както и постигане на сигурност на водоподаването и постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО за двете агломерации с над 10 000 жители - Силистра и Тутракан. Предвидените инвестиционни мерки са в съответствие с Регионалния генерален план и са част от Регионално прединвестиционно проучване.
За решаване на проблемите по компонент „водоснабдяване“ ще се инвестирана в реконструкцията на довеждащите водопроводи с обща дължина от 17,381km, към Силистра (8,044km) и Тутракан(9,337km), подмяна на помпени агрегати, реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 37,720 km или както следва: за агл. Силистра (общо 34,896km) -  гр. Силистра(8,397km), с.Калипетрово(16,186km) и с.Айдемир(10,313km) и за агл. Тутракан (общо 2,824km) - Тутракан(2,824km), подмяна общо за на 2 043 бр. СВО. 
По компонент „събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 45 101 м. канализационна мрежа, 2171 СКО . Ще бъде изградена една нова КПС и ще се реконструира една съществуваща. 
За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система.
Дейности
 • Дейност 1: Подготовка на проекта: Основната част от подготвителната работа е организирането и провеждането на процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите, които няма да се реализират от бенефициента, както и всички други дейности по издаване на разрешителни, необходими за изпълнение на строителството. За целта ще се подготвят необходимите документации за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗОП, ще бъде организирано провеждането на самите поръчки, включително осигуряване на членове на комисиите за оценка на подадените оферти. Във връзка с издаването на разрешение за строеж и изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласуват идейните проекти с експлоатационните дружества и да се осъществи предварителна оценка на съответствие на идейните проекти, включени в проектното предложение. В рамките на изпълнение на дейността бенефициентът ще предприеме всички необходими стъпки, за да подготви безпроблемната реализация на инвестиционните мерки. ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 1 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 2: Изграждане на ВиК инфраструктура: В рамките на Дейност 2: Изграждане на ВиК инфраструктура ще бъде постигнато пълно съответствие с чл. 3, 4 и 5 на Директива 91/271/ЕИО по отношение събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от агломерации Силистра и Тутракан. Ще бъдаъ възложени, контролирани и приключили шест договора за инженеринг, като по тях ще бъдат изпълнени всички дейности по проектиране, СМР, отстраняване на дефекти и предаване на обекта на Възложителя и постигнати заложените индикатори на проекта: ОБЕКТ 1: Инженеринг на обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ - Обособена позиция: "Реконструкция на ВиК мрежи, гр. Силистра" - Обособена позиция: "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, с. Калипетрово" - Обособена позиция: "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, с. Айдемир" ОБЕКТ 2: Инженеринг на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан ОБЕКТ 3: Инженеринг на обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“ ОБЕКТ 4: Инженеринг на обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“ ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 2 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 3: Осигуряване на строителен надзор по време на строителството: Дейност 3 има за цел да осигури строителен надзор по време на изпълнение на инвестиционните мерки. Общо 6 от строителните договори ще се изпълняват съгласно договорните условия на ФИДИК Жълта книга, като консултантът, който ще осъществява строителен надзор, ще изпълнява и функциите на инженер по ФИДИК. Работата на консултанта е организирана в две поддейности, в зависимост от вида на строителните дейности. Тези две поддейности са обособени в две отделни обществени поръчки за услуги, като всеки от договорите ще се изпълнява самостоятелно. С цел по-ясно представяне на информацията, двете поддейности (поръчки) са описани отделно, като в част „Начин на изпълнение“ се обръща внимание на стойностите и сроковете по тях. За всяка поддейност ще има отделен договор за строителен надзор. По този начин се гарантира координиране на строителните процеси на съответната територия. Допълнително, подобно разделяне на работата по упражняване на строителен надзор ще улесни организацията и комуникацията с бенефициента. Поддейност 1: Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с ВиК мрежи гр. Силистра, в с. Айдемир и с. Калипетрово Поддейност 2: Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с външни водопроводи и водопроводна мрежа на гр. Тутракан ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 3 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 4: Управление на проекта: Управлението на проекта условно е разделено на две части: за подготовка и за управление. Първият етап е описан в ДЕЙНОСТ 1, а тук се разглежда втората му част – самото управление. За този втори етап ще бъде избран изпълнител, която ще осигури звено за управление на проекта и цялостното администриране на процеса по изпълнение на АДБФП. Звеното за управление на проекта ще извършва следните дейности: • обезпечава изпълнението на задълженията на бенефициента, произтичащи от АДБФП; • съблюдава съответствието на действията на бенефициента с условията и изискванията на АДБФП и ОПОС 2014-2020 г.; • осъществява цялостното административно, финансово и техническо изпълнение на проекта в съответствие с АДБФП, за постигане на целите и индикаторите на проекта; • администрира АДБФП, като извършва дейности по междинно и окончателно техническо докладване и финансово отчитане на изпълнението пред УО на ОПОС; • осигурява изпълнението на указанията и препоръките на УО на ОПОС, както и на други компетентни проверяващи/одитни/контролни органи; • представлява бенефициента, в рамките на делегираните правомощия. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е да се осигурят експерти в екипа за управление на проекта при възложителя, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по тях и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Експертите от екипа ще притежават различни компетентности и познания, които в своята съвкупност ще гарантират успешното и качествено изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. По тази причина дейностите, изпълнявани от отделните експерти се явяват по своето естество неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един обект и не могат да бъдат разединени. В тази връзка отделните дейности от обхвата на поръчката са обективно неделими части от нейния предмет и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Поръчката ще бъде свързана основно с изисквания към опита, квалификацията и ангажираността на експертите. Избраният изпълнител ще има ангажимент да осигури екип, който да осигури всеобхватно и компетентно управление на проекта, покриващо всички изисквания на УО, както и административно и материално техническо обезпечаване работата на звеното през целия проектен цикъл. В случай на необходимост ЗУП ще подпомага бенефициента при провеждане на обществени поръчки, като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство. Важно е да се отбележи, че съставът на ЗУП, разгледан подробно в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване следва изцяло условията и правилата, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата. ... Предвид ограниченията в разрешения брой символи, цялата информация по част "Описание" за Дейност 4 е приложена в т. 12 на настоящия Формуляр за кандидатстване. В този файл е пълната информация за всички дейности, включените в т. 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта"
 • Дейност 5: Комуникация и публичност на проекта: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – предоставяне на услуги. Предмет на поръчката са изпълнени на различни по вид мерки за информация и комуникация с цел информиране на обществеността за получената от оператора подкрепа от Европейския съюз при реализирането на проекта. Целта на поръчката е да се постигне качествено и професионално изпълнение на заложените в съответния проект мерки за информация и комуникация пред широката общественост. Изпълнението на Дейност 5, съответно на обществената поръчка, с която ще бъде осъществена дейността, следва изцяло мерките и реквизитите на Приложение №2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия – в случая всички тези, които са приложимо за проекти на стойност над 500,000.00 евро. Накратко, това са поставяне на 12 бр. билбордове (по 2 за всеки строителен обект), поставяне на постоянна обяснителна табела след изпълнението на проекта – 6 бр. (по 1 за всеки обект), минимум две публични събития, минимум две официални церемонии, публикуване на информация за сключване на АДБФП до два дни след сключването му, на интернет страницата на бенефициента, изработка на стикери, които да бъдат поставени върху машините и оборудването, закупени по проекта и др. приложими (подготовка и разпространение на промоционални материали за различните събития; създаване на интернет страница (вкл. интернет банер); медийни публикации). Ще се спази и препоръчителното условие на Единния наръчник за организиране на ежегодно публично събитие за напредъка на проекта (за проекти на стойност над 50 млн. евро). При отчитане изпълнението на проекта, както и при проверки на място, Бенефициентът ще предоставя доказателствен материал за предприетите мерки за информация и комуникация.
 • Дейност 6: Повишаване ефектиността на ВиК оператора: Дейност 6 по същество се състои от проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – предоставяне на услуги. Предмет на поръчката е предоставяне на услуги по изграждане и интегриране на ГИС системата. Не се предвижда разделянето на поръчката на обособени позиции тъй като в своята цялост тя касае един обект и дейностите не могат да бъдат разединени. В рамките на проекта следва да бъде проектирана и изградена интегрирана Географска Информационна Система (ГИС), която да обхваща информация за ВиК инфраструктурата за територията, обслужвана от ВиК Силистра. Системата трябва да бъде проектирана и изградена чрез трислойна архитектура: • Слой Данни – Информационна база; • Слой Услуги (Бизнес логика) – Геосървър и приложни услуги; • Приложен слой – Клиентски приложения. Данните на системата ще се съхраняват и управляват в интегрирана релационна база от данни, геосървърът и приложните услуги ще осигуряват реализиране на основната бизнес логика по обработване на данните и предоставяне на услугите, а потребителските приложения ще предоставят необходимият интерфейс за взаимодействие на потребителя със системата и представяне на резултата от реализираната бизнес логика, свързана с управлението на активите и процесите във ВиК сектора в рамките на обособената територия. Проектирането и изграждане на интегрирана географска информационна система ще включва следните основни стъпки: • Стъпка 1: Проучване и анализ на настоящата ситуация във ВиК дружеството; • Стъпка 2: Доставка на специализиран ГИС софтуер; • Стъпка 3: Доставка и внедряване на хардуерна инфраструктура и базов софтуер; • Стъпка 4: Дигитализация на наличните данни, теренна верификация на данните и тяхната интеграция в геопространствената база данни на системата; • Стъпка 5: Окончателно инсталиране и внедряване на ГИС на „ВиК“ ООД, гр. Силистра, вкл. залагане на възможност за интеграция с платформа „Единна информационна точка“ към МТИТС и други подобни системи; • Стъпка 6: Тестове за приемане на системата в реална експлоатация; • Стъпка 7: Разработване на процедурен наръчник и обучение на експертите; • Стъпка 8: Гаранционна поддръжка. Закупената по проекта ГИС ще бъде държавна публична собственост - на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 10 630.00, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 10 630.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 52.85, Достигната стойност: 0.00
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 45 531.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

79 364 379.48 BGN
59 442 622.45 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 50 526 229.12 8 916 393.33 19 921 757.03 79 364 379.48
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 50 526 229.12 8 916 393.33 19 921 757.03 79 364 379.48

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна Програма „Околна Среда 2014-2020, Стойност: 68 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Силистра“, финансиран от Оперативна Програма „Околна Среда 2014-2020
Предмет на предвидената процедура: Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за обекти: „Реконструкция и доизграждане на вик мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“, „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“ и „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“, Стойност: 69 000.00
 • Обособена позиция 1: Предварителна оценка на съответствие на идейни проекти за обекти: „Реконструкция и доизграждане на вик мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“, „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“ и „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“
Предмет на предвидената процедура: Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, Стойност: 43 410 588.29
Предмет на предвидената процедура: Инженеринг за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“, Стойност: 1 174 643.35
Предмет на предвидената процедура: Инженеринг за обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“, Стойност: 7 582 158.08
Предмет на предвидената процедура: Инженеринг за обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“, Стойност: 7 485 760.75
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с ВиК мрежи гр. Силистра в с. Айдемир и с. Калипетрово, Стойност: 1 090 716.97
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти, свързани с външни водопроводи и водопроводна мрежа на гр. Тутракан, Стойност: 442 332.44
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проекта, Стойност: 199 724.65
Предмет на предвидената процедура: Извършване на оценка на засегнати имоти, Стойност: 29 320.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на експерти за ЗУП, Стойност: 3 037 324.10
Предмет на предвидената процедура: Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система, Стойност: 1 426 353.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.