English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.011-0001-C02
Подобряване мониторинга на качеството на питейните води
КФ ==> Околна среда
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Целта на проекта е привеждане на обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на Държавния здравен контрол, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. Чрез проекта ще бъде осигурено оборудване за лаборатории от системата на Държавния здравен контрол за провеждане мониторинг на качеството на питейните води в отговор на препоръките за България от обобщаващ доклад на Европейската комисия от 16 юни 2014 г. за качеството на питейната вода в Европейския съюз, разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008-2010 г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Доклад на ЕК (COM(2014) 363 final).
Чрез проекта ще се подобрят възможностите на лабораториите от системата на на Държавния здравен контрол чрез разширяване на обхвата и повишаване на техническия капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните по европейско и национално законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и безопасността на питейната вода.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта е подобрен капацитет на лабораториите на органите на ДЗК за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води, в пълно съответствие и в пълен обем с изискванията на европейското и националното законодателство.
Проектът ще допринесе за изпълнение на Специфична цел 2: „Подобряване оценката на състоянието на водите“. 
Проектът е с продължителност 24 месеца и бюджет - 10 000 000 лева
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Целта на дейността е да се осигури качествено изпълнение и управление на проекта. Министерство на здравеопазването е пряко отговорно за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. Екипът за организация и изпълнение на проекта ще бъде определен със стартирането на проекта със заповед на министъра на здравеопазването и ще се състои от служители на МЗ. Екипът се състои от ръководител, координатор, правен експерт, експерт по мониторинг на химичните показатели в питейни води, експерт по мониторинг на радиологични показатели в питейни води, експерт по доставки на оборудването, финансист и технически асистент със следните задължения: - Ръководител: ръководи работата и отговаря за цялостната организация и изпълнение на дейностите с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност и в съответствие с разпоредбите на договора и заложените срокове; развива взаимоотношения със заинтересованите страни, с ключови институции и следи за навременната и коректна отчетност пред УО; ръководи изпълнението на дейностите; отговаря за отчитането на проекта към УО и към ръководството на МЗ; планира, ръководи и контролира работа на екипа; отговаря за верността на всички съставени по време на изпълнението документи; контролира сроковете за изпълнение. - Координатор: подпомага ръководителя при планирането, организирането и реализирането на дейностите; осъществява координация по изпълнението; съвместно с ръководителя осъществява анализ на извършените дейности и предлага мерки за оптимизиране на резултатите; координира комуникацията със заинтересованите от реализацията на проекта страни; подготвя необходимите справки и отчети за изпълнението на проекта. - Правен експерт: отговаря за изготвянето на всички видове договорите и заповеди, необходимостта от която възниква във връзка с изпълнението на проекта; отговаря за подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители; изпълнява възложените му от ръководителя на екипа специфични юридически задачи и отговаря за тяхното навременно и качествено изпълнение. - Експерт по мониторинг на химичните показатели в питейни води: осъществява подкрепа на координацията на дейностите по проекта и текущ контрол по изпълнението им; контролира пряко изпълнението на дейности, свързани с изпълнението на химични анализи, съгласно Директива 98/83/ЕО - Експерт по мониторинг на радиологични показатели в питейни води: осъществява подкрепа на координацията на дейностите по проекта и текущ контрол по изпълнението им; контролира пряко изпълнението на дейности, свързани с изпълнението на радиологични анализи, съгласно Директива 2013/51/Евратом - Експерт по доставки на оборудването: осъществява подкрепа на координацията на дейностите по проекта и текущ контрол по изпълнението им; контролира пряко изпълнението на дейностите по доставката на оборудването в рамките на проекта; отговаря и за контрола по изпълнение на договора с избрания изпълнител по отношение на подготовка, тестване и интеграция на специализирания лабораторен софтуер за управление на данните за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели. - Финансист: отговаря за законосъобразното разходване на разходите; изготвя предложенията за поемане на задължения и извършване на разходи; изготвя междинни и окончателни финансови отчети; отговаря за поддържането на финансовото досие. - Технически асистент: организира срещите на екипа; изготвя протоколи от проведените срещи; подпомага техническото изпълнение; организира и отговаря пряко за архивирането на досието на проекта. Поради функционалните възможности на ИСУН целия текст на полето е приложен в отделен файл "Дейност 1 съгласно ДС 1_15052019" към т.12 „Прикачени електронно подписани документи“.
 • Осигуряване на необходимото оборудване за обновяване и модернизиране на лаборатории на органи на ДЗК за осигуряване на мониторинг на качеството на питейните води: Изискванията свързани с качеството на питейните води на ниво ЕС са регламентирани с Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека и Директива 2013/51/ЕВРАТОМ на Съвета за определяне на изискванията за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека. Директивите са транспонирани в националното законодателство чрез Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2014 г.). Анализите на взетите проби по ограничен брой рутинни химични показатели се извършват в определени за целта лаборатории с междуобластни функции - 7 РЗИ (Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Столична и Стара Загора) по химични показатели, 5 РЗИ (Варна, Бургас, Пловдив, Враца и Русе) и НЦРРЗ по радиологични показатели. Основните слабости по изпълнение изискванията на Директивата, които се констатират и от ЕК в последния публикуван доклад по отношение на Република България са недостатъчният обем, обхват и честота на извършвания мониторинг на питейната вода. Конкретни пропуски са констатирани в Доклада на ЕК по отношение на химични параметри като флурид, бромати, полициклични ароматни въглеводороди, антимон, бензен, бенз(а)пирени, тетра- и трихлоретан, трихлорметани, 1,2 дихлоретан, алуминий, натрий. Поради това осигуряването на оборудване за лаборатории от системата на ДЗК за провеждане мониторинг на качеството на питейните води ще позволи изпълнение на препоръки за България от обобщаващ доклад на Европейската комисия (ЕК) от 16 юни 2014 г. и на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Ще бъде осигурено оборудване в Националния център по радиобиология и радиационна защита и (НЦРРЗ) – София и 9 РЗИ: Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Столична. Оборудването е високоспециализирано и е съобразено с потребностите на лабораториите за изпълнение на препоръките. Оборудването се състои от следните апарати: ICP–MS, газ-хроматографска система (GS/MS), течно-хроматографска система (HPLC/MS), йонно-хроматографска система, нискофонова алфа/бета броячна система, алфа-спектрометрична система, нискофонова гама-спектрометрична система, нискофонов течносцинтилационен спектрометър, спектрофотометрична система, радонометър с активен измерител на радон, микро-вълнова пещ с високо налягане. Точният брой на отделните апарати и разпределението им в лабораториите са прикачени в електронно подписани други документи. С осъществяването на проекта за обновяване и модернизиране на лабораториите на органите на Държавния здравен контрол с нови средства за измервания за целите на мониторинга на питейни води ще се постигне: 1. Достигане на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота в съответствие с европейското и национално законодателство. 2. Допълване на базата данни за качеството на питейните води в страната с данни по показатели, за които все още поради недостатъчен мониторинг, няма необходимия обем изследвания във всички зони на водоснабдяване. 3. Въз основа на тези данни ще бъде получена по-пълна и точна картина на проблемите с качеството на питейната вода в страната, което ще позволи и по-правилно определяне и приоритизиране на мерките за подобряване качеството на питейната вода. 4. Подновяване и дооборудване на лабораторното оборудване на лабораториите на държавния здравен контрол на съвременно ниво, което ще даде възможност да се разшири обхвата на провеждания мониторинг, вкл. и по параметри, невключени в директивата, но имащи важно значение за опазване здравето на хората. Поради функционалните възможности на ИСУН целия текст на полето е приложен в отделен файл "Поле описание на Дейност 2 съгласно ДС 1_15052019" към т.12 „Прикачени електронно подписани документи“.
 • Мерки за информация и комуникация : Чрез дейността ще се разясни целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС за осъществяването му. Дейностите за информация и комуникация обхващат целия период на изпълнение на проекта и да популяризират приноса на ЕСИФ и на оперативната програма. Те ще вкючват приложими за процедурата мерки и реквизити от „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия, както и ще отговарят на изискванията на Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма “Околна среда 2014–2020 г“. Те ще бъдат възложени за изпълнение на външен изпълнител. Ще се използват целенасочени послания към обществеността, предавани чрез интернет сайта на МЗ, рекламните и информационни материали, пресконференции и др. През периода на изпълнение на проекта ще се осъществяват дейности, които да информират обществеността за постигнатите резултати по проекта. За информация за текущите дейности на проекта на електронната страница на МЗ ще бъдат публикувани новини и други документи. Ще бъдат организирани и проведени 2 бр. пресконференции - в началото и в края на проекта. Ще бъдат изработени и 2 бр. рол-банери. Ще бъдат изработени и поставени 11 бр. билбордове с размер минимум 50х70 см., и 11 бр. постоянни информационни табели с размер минимум 50х70 см., които ще заменят билбордовете след приключването на проекта. На всички изработени материали ще бъде посочен приносът на ЕС и Държавния бюджет, както и цялата текстова и визуална информация, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. На всички закупени активи ще бъдат залепени информационни стикери, съгласно изискванията на Наръчника, като същите ще бъдат изработени от изпълнителя/ите на дейност 2. Дейността ще се осъществи от външен изпълнител след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Оборудвани лаборатории с осигурен капацитет за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води в пълно съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

10 000 000.00 BGN
10 000 000.00 BGN
5 845 443.54 BGN
85.00 %
 • [1] Управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 8 500 000.00 1 500 000.00 0.00 10 000 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 500 000.00 1 500 000.00 0.00 10 000 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на оборудване за лаборатории на органи на ДЗК за осигуряване на мониторинг на качеството на питейните води, Стойност: 8 170 037.80
 • Обособена позиция 1: 1. Закупуване на масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) за анализ на питейните води за нуждите на РЗИ Бургас, РЗИ Велико Търново, РЗИ Плевен, РЗИ Пловдив, РЗИ Стара Загора и НЦРРЗ
 • Обособена позиция 2: 2. Закупуване на газ-хроматографска система (GS/MS) за нуждите на РЗИ Бургас, РЗИ Варна, РЗИ Велико Търново, РЗИ Плевен, РЗИ Пловдив, РЗИ Столична и РЗИ Стара Загора
 • Обособена позиция 3: 3. Закупуване на течно-хроматографска система с тройноквадропулен масспектрометър (LS/MS/MS) за нуждите на РЗИ Бургас, РЗИ Варна, РЗИ Велико Търново, РЗИ Пловдив, РЗИ Столична и РЗИ Стара Загора
 • Обособена позиция 4: 4. Закупуване на йон хроматографска система за анализ на питейните води за нуждите на РЗИ Плевен и РЗИ Стара Загора
 • Обособена позиция 5: 5. Закупуване на ниско фонова алфа/бета броячна система за нуждите на НЦРРЗ, РЗИ Бургас, РЗИ Варна, РЗИ Враца, РЗИ Пловдив и РЗИ Русе
 • Обособена позиция 6: 6. Закупуване на алфа-спектрометрична система за нуждите на НЦРРЗ и РЗИ Пловдив
 • Обособена позиция 7: 7. Закупуване на нискофонова гама спектрометрична система за нуждите на РЗИ Варна и РЗИ Пловдив
 • Обособена позиция 8: 8. Закупуване на нискофонов течносцинтилационен спектрометър за нуждите на НЦРРЗ
 • Обособена позиция 9: 9. Закупуване на спектрофотометрична система за изследване на наличие на естествен уран за нуждите на НЦРРЗ, РЗИ Бургас, РЗИ Варна, РЗИ Враца, РЗИ Пловдив и РЗИ Русе
 • Обособена позиция 10: 10. Закупуване на радонометър с активен измерител на радон за изследване на Радий-226 по радон-222 (еманационен метод) и радон-222 за нуждите на НЦРРЗ, РЗИ Бургас, РЗИ Варна, РЗИ Враца, РЗИ Пловдив и РЗИ Русе
 • Обособена позиция 11: 11. Закупуване на Микровълнова пещ с високо налягане за предварителна подготовка пробите за концентриране и изпаряване за нуждите на НЦРРЗ и РЗИ Варна
Предмет на предвидената процедура: Осугуряване на информация и комуникация на проект "Подобряване мониторинга на качеството на питейните води", финасиран чрез ОПОС 2014-2020, Стойност: 10 083.34

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.