English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-1.016-0002-C01
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца
КФ ==> Околна среда
03.07.2019
18.07.2019
18.01.2024
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Враца (BG313)

Описание

- По компонент Водоснабдяване се предвижда :
•за гр. Враца: реконструкция на Довеждащ водопровод от НР 13 000 m3 до НР 6 200 m3 с дължина 0,785 km;
•за гр. Враца: реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина 23,025 km , изграждане на две нови PRV шахти , както и една нова водомерна шахта;
•за гр. Мездра: реконструкция и доизграждането на водопроводна мрежа с дължина 8,272 km , както и изграждането на две нови PRV шахти, както и осем нови водомерни шахти;
•за гр. Козлодуй: Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина 12,218 km , изграждането на една PRV шахта , както и три нови водомерни шахти;
•за гр. Бяла Слатина: Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина 10,478 km, както и изграждането на четири нови водомерни шахти
- По компонент Събиране на отпадъчни води се предвижда: 
•агломерация Враца: доизграждане на канализационна мрежа с дължина 3,946 km;
•агломерация Козлодуй: доизграждане на канализационната мрежа с дължина 11, 411 km ;
•агломерация Бяла Слатина: доизграждане на канализационната мрежа с дължина 6,505 km, изграждане на нови канализационни клонове за битови води в северната зона на града;
•Агломерация Мездра: доизграждане на канализационна мрежа мрежа 0,878 km и реконструкция на 0,970 km канализационна мрежа 
За всяка агломерация в предвидените за доизграждане канализационни клонове са включени участъци от главни колектори и участъци от вътрешната мрежа. В инвестициите е включено и привързване на съществуващи СКО и изграждане на нови СКО, там където е необходимо, изграждане на съоръжения от канализационната мрежа. За всяка от 4-те агломерации е предвидено изграждане на система за мониторинг на канализационната мрежа 
- По компонент Пречистване на отпадъчни води се предвижда: 
•ПСОВ Враца: изграждане на навес върху изсушителни полета за временно съхранение на обезводнена утайка; 
•ПСОВ Козлодуй: изграждане на площадка с навес за времeнно съхранение на обезводнената утайка.
Дейности
 • Подготовка на проектно предложение "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца", Процедура № BG161M1OP002-1.016„Изграждане на ВиК инфраструктура“, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”: Дейността по подготовката на проектното предложение включва следните поддейности: 1. Осъществяване на комуникация при подготовката и по време на оценката на проектното предложение от името на кандидата с УО на ОПОС включително и чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) до сключването на административен договор за предоставяне на финансова помощ АДБФП); 2. Предоставяне на консултантски услуги по въпроси отправени от УО на ОПОС свързани с оценката на проектното предложение до сключването на договор за предоставяне на ФП. Изпълнителят следва да е на разположение по време на оценката на проектното предложение и при необходимост да представи разяснения и/или допълнителни документи, които не са в обхвата на задълженията на консултантите по процедура BG161M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“. 3. Предоставяне на консултации и окомплектоване на документи, свързани с осигуряване на финансиране на: първоначалните допустими разходи по проекта; за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. на собствения принос по т. 10 от насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“; за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 4. Попълване формуляра за кандидатстване във Информационната система за управление и наблюдение 2020 /ИСУН2020/, съгласно Указания за попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. – Приложение 1 към условията за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 и Насоките за кандидатсване в частите свързани с компетенции на лица с финансова, юридическа и техническа експертиза: 5. Отстраняване на пропуски и отразяване на препоръки, направени от УО на ОПОС във връзка с подадените по електронен път пакет документи за кандидатстване. 6. Подпомагане на Възложителя в процеса на подписване на АДБФП – подготовка и окомплектоване на документи, които трябва да бъдат предоставени на УО на ОПОС преди сключване на АДБФП. 7. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект. Дейността е стартирала преди подаването на проектното предложение и все още се изпълнява. Тя е допустима съгласно регламентите на ЕК и националното законодателство, както и според насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Разходите по тази дейност са включени като допустими и подлежат на възстановяване от ОП "Околна среда 2014-2020 г".
 • Организация и управление на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца": ВиК Враца ще осигури специализирано Звено за управление на проекта (ЗУП), включващо ръководител и членове, със състав и препоръчителни функции съгласно Приложение № 9 към Насоките за кандидатстване, част „Условия за кандидатстване“. Съставът на ЗУП е определен в Институционалния анализ -документ 24.3.7. според Насоките за кандидатстване, т.24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване. Въз основа на анализа на техническия, правен, финансов и административен капацитет на дружеството за изпълнение и управление на проекта, се планира на възможно най-ранен етап създаване на Звено за управление на проекта на пряко подчинение на Ръководителя на бенефициента (Управителя на „ВиК“ ООД – гр. Враца), по-конкретно: - Ръководител на проекта – 1 бр. - Координатор на проекта – 1 бр. - Административен сътрудник – 1 бр. - Лица с техническа експертиза, един от които лице с експертиза по ГИС- 7 бр. - Лице с финансова експертиза - 1 бр. - Лице със счетоводна експертиза – 1 бр. - Лице по комуникации – 1 бр. - Лице с юридическа експертиза – 1 бр. (общо 14 души, с функции съгласно модела определен от УО на ОПОС 2014-2020г.) Управлението на проекта ще се осъществява от звено за управление на проекта, назначено от управителя на В и К Враца, на пряко негово подчинение, в което всеки експерт ще изпълнява задълженията си, в съответствие с предвидените в т.9 от ФК. Основните дейности, които ще се изпълняват от звеното за управление на проекта при управление, изпълнение и отчитане на проекта са: - Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между ВиК Враца ООД и ОПОС; - Изготвянето на доклади, становища, писма и кореспонденция със заинтересованите страни относно управлението, изпълнението и отчитането на проекта, както и участие в срещи между представители на Бенефициента – ВиК Враца ООД и заинтересованите страни; - Верификация на разходите по проекта, както и по изготвяне и подаване на искания/заявки за средства чрез ИСУН 2020 пред ОПОС; - Участие в процеса на осъществяване на документални проверки (верификации) върху представените от изпълнителите по отделните договори фактури и други документи с еквивалентна доказателствена стойност. От съществено значение за успешната реализация и отчитане на проектите е тяхното добро познаване и стриктно изпълнение. В тази връзка ЗУП ще извършва цялостен преглед, както на подготвените инвестиционни работни проекти, така и на актовете и протоколите по време на строителството, а също и другите подкрепящи документи към исканията за плащане – сертификати, гаранции и др. От ключово значение за успешното изпълнение на дейностите и приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ е ефективното и ефикасно финансово управление на паричните потоци, което е решаващо за ритмичността на плащанията и верифициране на искания от страна на ОПОС.
 • Информация и комуникация по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД-Враца": Целта на дейността е осигуряване на публичност и информиране на обществеността за основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати от проекта, както и промотиране на програмата и приноса на Европейския Съюз. Информирането на широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП Околна среда 2014-2020, е отговорност на всеки бенефициент. Основните цели на дейностите по информация и публичност са свързани с повишаване обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по ОПОС 2014 -2020; информиране широката общественост за ролята, която играе ЕС, съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; гарантиране прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; информиране за източника на европейско съфинансиране. При изпълнението на дейността ще се следи спазването на мерките за публичност, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-202 г., публикуван на сайта на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС . Дейността по информация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с изискванията за проекти, при които общото публично финансиране надвишава 500 000 евро и включват финансиране на инфраструктура и строителство. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от ВиК Враца ООД, изрично ще се указва съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта чрез поставяне на: 1. Емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, прието от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; 2. Упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на проекта; 3. Общото лого на програмен период 2014-2020 г. Във връзка с изпълнение на дейността ВиК Враца ще включи на уеб-сайта на дружеството кратко описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като открои финансовата подкрепа от ЕС. Пак там периодично ще се помества информация за изпълнението на проекта. В рамките на изпълнение на Дейност 4 ще бъдат разработени документи за възлагане на обществени поръчки и Техническа спецификация с подробно описание на видовете, параметрите и количествата на предвидените мерки, както и това, че финансирането е от ЕСИФ. По време на изпълнение на дейността ВиК Враца ще постави на видно за обществеността място /в близост до строителните площадки/ времененни билборд/ове. Не по-късно от три месеца след приключване на проекта ВиК Враца ще постави задължителните в съответствие с т.3.3 от Единния наръчник на бенефициента постоянни обяснителни табели. По проекта са предвидени следните мерки за информация и публичност: - Информационни дни (при откриване и при финализиране на проекта), които имат за цел да се информира обществеността, заинтересованите лица и медиите за целите и дейностите предвидени за изпълнение и финансовата рамка на проекта, както и за изпълнението на проекта и постигнатите резултати. - В рамките на дейността ще се организират и проведат две официални събития: "Първа копка" и "Откриване" на изпълнените обекти. - Ще бъде изработен банер, който ще се използва за брандиране при провеждане на публични събития. - Ще се изработят и разпространят печатни информационни материали - брошури, цветни, гланцови - 500 броя. - Ще се разработят и разпространят промоционални материали - тениски с името и логото на проекта - 200 броя и флаш-памет - 200 броя. - Ще се закупят и поставят информационни стикери на цялото предвидено по проекта оборудване, машини, инсталации - Ще бъдат помествани публикации в местните медии - от старта да окончателното завършване на проекта. - Информация за сключения АДБФП ще бъде публикуван на интернет страницата на ВиК Враца, до два дни след подписването му.
 • Предоставяне на услуги за подготовка/разработване на документации и съпътстващи консултации във връзка с обявяване на процедурите за предвидените обществени поръчки по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД- Враца" : Дейността ще се изпълни от външни за ВиК дружеството изпълнител/експерт/и, като ще бъде възложени следните задачи: 1. Изготвяне на документация за обществена поръчка за услуга - Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца“ 2. Изготвяне на документация за обществена поръчка за услуга - Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца” по 6 обособени позиции: Обособена позиция 1 - ПСОВ Враца ; Обособена позиция 2 - ПСОВ Козлодуй; Обособена позиция 3 - Враца; Обособена позиция 4 - Мездра; Обособена позиция 5 - Козлодуй; Обособена позиция 6 - Бяла Слатина; 3. Изготвяне на документация за обществена поръчка за услуга - Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД-Враца”. 4. Изготвяне на документация за обществена поръчка за строителство - Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД- Враца” - ПСОВ, по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 - Изграждане на навес върху изсушителни полета (2 бр.) за временно съхранение на кек на ПСОВ Враца; Обособена позиция 2 - Изграждане на площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ Козлодуй. 5. Изготвяне на документация за обществена поръчка за строителство - Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД- Враца” -водопроводна и канализационна мрежа, 4 обособени позиции: Обособена позиция 1 - Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Враца; Обособена позиция 2 - Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Мездра; Обособена позиция 3 - Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр.Козлодуй; Обособена позиция 4 - Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Бяла Слатина 6. Изготвяне на документация за обществена поръчка за строителство - Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД- Враца” - Довеждащ водопровод от НР 13 000 m3 до НР 6 200 m3 7. Изготвяне на документация за обществена поръчка за услуга - Проeктиране и изграждане на интегрирана географска информационна система В документацията за строителство, ще се обърне особено внимание на графика на плащанията, критериите за техническите и професионални способности, техническите спецификации. В документацията за строителен надзор ще се обърне особено внимание на квалификацията за изпълнение изискванията на ФИДИК Жълта книга, както и на координацията на мерките за опазване на околната среда при проектирането и изпълнението на строителните дейности, на спазването на Наредба № 1/1994 г. за геозащитната дейност, Наредба № 12/ от 3.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, изискванията съгласно EN 1997 Еврокод 7 „Геотехническо проектиране" и EN 1998 Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия“ и всички други приложими еврокодове . Звеното за управление ще контролира изискванията които са заложени от външния изпълнител в документацията, в т.ч методиката и спецификациите, да са изчерпателни, специфични и недискриминационни. Условия за изпълнение: Документациите трябва да са в пълно съответствие със ЗОП, ЗУТ, Закона за опазване на околната среда и всички подзаконови нормативни актове.
 • Проектиране, авторски надзор и строителство по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД- Враца": Предвидено е да се разработят работни проекти и да се изпълнят строително-монтажни работи, както следва: 1. Обект №1: 1. Обект №1: „Доизграждане на довеждащ водопровод от НР 13000m3 до НР 6200m3, гр. Враца“; 2. Обект №2 : Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Враца. - Подобект № 2.1: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Враца“ – дължина 23 025м, - Изграждане на СКАДА (водоснабдяване) - Подобект № 2.2: „Изграждане/ доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на агломерация Враца“ – дължина : 3 946 м; 3. Обект №3: Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Мездра -Подобект № 3.1: „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Мездра“ – дължина 8 272 м; - Изграждане на СКАДА (водоснабдяване) -Подобект № 3.2: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на агломерация Мездра“ – дължина 1 848 м; 4. Обект № 4: Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Бяла Слатина -Подобект № 4.1: „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Бяла Слатина“ – дължина 10 478м; -- Изграждане на СКАДА (водоснабдяване); -Подобект № 4.2: „Доизграждане на канализационна мрежа на агломерация Бяла Слатина“ – дължина 6 505 м; 5. Обект № 5: Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй -Подобект № 5.1: „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Козлодуй“ – дължина 12 218м - Изграждане на СКАДА (водоснабдяване); -Подобект № 5.2: „Доизграждане на канализационна мрежа на агломерация Козлодуй“ – дължина 11 411м. Следва да се има предвид, че се коригира идейният проект, приет с Четвърти междинен доклад, след получаване на писмо от община Козлодуй, за вече изградени участъци включени в инвестиционното предложения, с цел избягване на двойното финансиране. 6. Обект № 6: Изграждане на навес върху изсушителни полета (2 бр.) за временно съхранение на кек на ПСОВ Враца и изграждане на площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ Козлодуй. Ще се разработят работни проекти. С реализацията на инвестиционните проекти ще се намалят загубите на вода и ще се постигне следния ефект върху работата на ВиК системите и съоръженията: -Ще се осигури непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи на води с необходимото качество и количество; -Ще се гарантира съответствие на водите за питейно-битови нужди с Директива №98/83ЕО -Ще се осигури елиминиране на директните зауствания на непречистени отпадъчни води във водни басейни -Ще се осигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно условия за наводняване. Това ще доведе също и до намаляване на здравния риск за населението; -Ще се намали инфилтрацията; -Ще се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите. Приложен е допълнителен файл в т.12 от ФК с конкретна, синтезирана информация за предвидените за изграждане обекти с посочване на местоположение (улици, от точка до точка), диаметър и материал за изпълнение, предвидена технология на полагане, описание на предвидените за изграждане съоръжения по водопроводната и канализационна мрежи. Стойността на компонентите на дейността, без ДДС, е както следва: - Проектиране- 830 378,00 лв. - СМР - 32 866 477,19 лв. - Оборудване - 51 250,00 лв. - SCADA - 596 181,00 лв. - Авторски надзор - 166 074,73 лв. - Непредвидени - 3 286 647,72 лв. Стойността на дейността, преди провеждане на ОП без ДДС, в текущи цени - 37 797 008,64 лв., а с ДДС - 45 356 410,37 лв.
 • Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД-Враца” : Строителния надзор ще се изпълнява в задължителния обхват съобразено изискванията на ФИДИК Жълта книга, Закона за устройство на територията, Изискванията на Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България. Ще изпълнява следните функции: Оценка на съответсвието на работния проект; Осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ); Извършване на контрол на строителните материали, влагани в строежа; Координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация; Координация по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа; Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; Издаване на сертификат за приемане от Инженера;Издаване на сертификат за изпълнение от Инженера. Изпълнителят осъществяващ строителният надзор следва да е сертифициран инженер по ФИДИК. Обхватът на обектите, върху които ще се изпълнява НСН е: 1. Обект №1: 1. Обект №1: „Доизграждане на довеждащ водопровод от НР 13000m3 до НР 6200m3, гр. Враца“ 2. Обект №2 : Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Враца. - Подобект № 2.1: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Враца“ – дължина 23 025м, - Подобект № 2.2: „Доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на агломерация Враца“ – дължина : 3 946 м; 3. Обект №3: Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Мездра -Подобект № 3.1: „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Мездра“ – дължина 8 272 м; -Подобект № 3.2: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на агломерация Мездра“ – дължина 1 848 м; 4. Обект № 4: Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Бяла Слатина -Подобект № 4.1: „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Бяла Слатина“ – дължина 10 478м; -Подобект № 4.2: „Доизграждане на канализационна мрежа на агломерация Бяла Слатина“ – дължина 6 505 м; 5. Обект № 5: Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй -Подобект № 5.1: „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Козлодуй“ – дължина 12 218м -Подобект № 5.2: „Доизграждане на канализационна мрежа на агломерация Козлодуй“ – дължина 11 411м. Следва да се има предвид, че се коригира идейния проект, приет с Четвърти междинен доклад, след получаване на писмо от община Козлодуй, за вече изградени участъци включени в инвестиционното предложения, с цел избягван ена двойното финансиране. 6. Обект № 6: Изграждане на навес върху изсушителни полета (2 бр.) за временно съхранение на кек на ПСОВ Враца и изграждане на площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ Козлодуй. Ще се разработят работни проекти. Избраният изпълнител ще има и задължението да извърши оценка на съответствието на работния проект след неговото изготвяне. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя; Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Планираната стойност на тази услуга, преди провеждане на ОП е 1 007 862,74 лева в текущи цени, без ДДС; 1 209 435,29 с ДДС
 • Проeктиране и изграждане на интегрирана географска информационна система (ГИС): Дружеството не разполага с графичен модел на ВиК системите. Липсва точен подземен кадастър на проводите в населените места. Съществува ориентировъчна информация от архивни материали, проекти и екзекутиви на построените в близкото минало ВиК обекти. Съществува първична документация за част от проучените ВиК мрежи, най-вече в населените места, като тази информации не е налична в цифров вид. Всички горепосочени данни е необходимо да се интегрират и въведат в базова платформа, която да систематизира географска информационна система (ГИС) с активите на дружеството. Същата ще се актуализира и допълва перманентно. Необходимо е закупуването на базова платформа на ГИС, която да бъде разширена с ВиК активи, мрежи съоръжения, база данни и регистри с параметри на съоръжения, помпи, агрегати, потребители и т.н. Следва да се разработи и внедри софтуер за управление на данните във водоснабдителните и канализационните мрежи, поддържани от ВиК Враца, с цел подобряване на качеството и ефективността на бизнес операциите, а по този начин и на потребителите на ВиК услуги. Основна задача на информационната система е да интегрира и предостави на оператора достъпен инструмент за визуализация, редакция и анализ на всички типове данни за водоснабдителните и канализационните системи, както и управление на активите, данни за експлоатационни събития, експлоатационни дейности и административно-икономически характеристики в релационна база данни. Заложените в системата структури, методи и инструменти трябва да отговарят на утвърдените в Европейския съюз нормативи, подходи и добри практики за управление на техническата информация на ВиК системите. Софтуерът трябва да е разработен в средата на географска информационна система (ГИС) и да е специализиран в бизнес процесите, свързани с водоснабдяването и канализацията. Също така постоянно следва да се извършва дейността по разширяване на базите данни към ГИС, както със събрания до момента огромен първичен материал от справки за аварии, скачвания и др., така и с последните данни получени в резултат на обследване, зониране и проучване на мрежите. По настоящем няма хидравличен модел на ВиК системите на територията обслужвана от „ВиК”ООД - гр. Враца. След подготвянето на ГИС и организирането й в достатъчно пълен, макар и начален вид, ще бъде възможно и автоматичното прехвърляне на информация, с което да се изготви и хидравличен модел. Допълването и прецизирането на един такъв хидравличен модел е в пряка зависимост от вида и състоянието на ГИС с качеството и пълнотата на информацията в него, като ще се работи за постоянно допълване и развитие на тази информация – чрез организиране и оборудване на екип, техника и др. Предложеният ГИС софтуер трябва да позволява следните дейности: - въвеждане и поддържане на пространствени и атрибутни данни за водоснабдителната и канализационната система; - преглед и анализ на данни; - свързване на ГИС с бизнес информационна система (клиентска база и услуга); - изобразяване и анализ на надлъжния профил. Освен разработването, дейността включва и първоначално въвеждане на данни в ГИС, инсталиране на софтуерните модули и обучения за ползване на софтуерните модули. Независимо дали програмното решение е представено като цялостна софтуерна единица или е съставено от отделни модули, то трябва да отговаря на следните общи условия: - Предложеното решение да има възможност за автоматично актуализиране на версиите на програмните модули. - Софтуерът да има услуга, която позволява дългите транзакции в базата данни на ГИС, така че в рамките на определена зона да се разреши само един потребител да въвежда или редактира данни. - Да съдържа вградени инструменти за експорт на данните към други формати (напр. DXF, SHAPE, XML) - Възможност да се използват данни от ГИС от "Агенция по геодезия, картография и кадастър България" - Да използват всички векторни слоеве, поддържани от предлаганата ГИС

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, Целева стойност: 77 845.00, Достигната стойност: 0.00
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, Целева стойност: 3 931.00, Достигната стойност: 0.00
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, Целева стойност: 90 602.00, Достигната стойност: 0.00
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на общите загуби на вода, Целева стойност: 48.75, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

50 019 303.65 BGN
36 347 360.66 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Пречистване на отпадъчни води
 • [1] Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период КФ НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 30 895 256.55 5 452 104.11 13 671 942.99 50 019 303.65
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 30 895 256.55 5 452 104.11 13 671 942.99 50 019 303.65

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, финансиран по ОПОС 2014 -2020, Стойност: 69 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на проекта със съществуващите изисквания на строежите в България - Проект: по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца по процедура № BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на ОПОС 2014-2020 г., Стойност: 15 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на ОПОС 2014-2020 г., Стойност: 69 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.