English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16M1OP002-2.002-0004-C01
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“
ЕФРР ==> Околна среда
15.02.2018
15.02.2018
15.01.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Пазарджик
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Батак
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Белово
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Брацигово
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Лесичово
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Пещера
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Септември

Описание

Проектното предложение включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране. 
Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци 
Изгражда в границите на ПИ 000723, с. Алеко Константиново, община Пазарджик, с технология ръчно сортиране и аеробно стабилизиране на органичната фракция, с капацитет до 43 000 т/год.
модул сепариране: Капацитет до 43 000 т/г – предвижда се хале за технологично оборудване: зона за зареждане, пресяване, ръчно сортиране на рециклируемите материали и материали за оползотворяване за енергия. Предвижда се балиране на отделените леки фракции.
модул за стабилизиране: Капацитет 14 000 т/г Стабилизирането на органичната фракция се извършва в полиетиленови реактори, като управлението на процеса е изцяло автоматично. Предвиждат се 9 стартови станции за компостиране.
Инсталация за компостиране - „Ал. Константиново“ 
Инсталацията се изгражда в границите на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново. Капацитетът на инсталацията за компостиране на общините Пазарджик, Пещера, Лесичово, Батак и Брацигово е 8 000 т/г.
Избрана е технология за компостиране на открито, на редове, с покритие от полупропусклива мембрана, с обръщане с цел аериране на отпадъците в компостните редове. 
Инсталация за компостиране на община Септември
Площадката, за изграждане на компостиращата инсталация, е в имот 387010, землище с. Варвара. Избрана технология - компостиране на редове на открито. Капацитет на инсталацията - 2598 т/г. 
Инсталация за компостиране на община Белово
Компостиращата инсталация се предвижда в УПИ II 86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414 и е с капацитет 2000 т/г.
Избраната технология е компостиране на открито в редове и принудителна аерация, с покритие полупропусклива мембрана. 


Дейности
 • Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура „Kомбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“. : Дейността е изпълнена. Целта е да се постигне проектна готовност съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване. Дейността е изпълнена чрез външна техническа помощ за което има сключени Договори. 1.Договор 99-ЗОП-33/31.03.2017 г между водещата община Пазарджик и ДЗЗД „ИПТОП 2017“. Изпълнението на Договора е описано по-подробно в проложения файл. 2.Договор между Община Белово и ДЗЗД “РЕТОНА БИ ЕС БЕЛОВО 2017”. Дейностите по този договор са описани по-подробно в приложения файл. 3.Договор 90/22.03.2017 г между Община Септември и „СМАРТ СИНЕРДЖИ КОНСУЛТ“ ЕООД за изпълнение на дейностите, които са описани по-подробно в приложения файл. 4.Договор 1232 от 23.10,2012 г между община Пазарджик и ДЗЗД „Уест Проджект Пазарджик“ с предмет на дейност „Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик“. Договорът е анексиран с Допълнително споразумение № 99-ЗОП – 15 от 02.03.2016 г. 5.Договор 208/ 21.02.2017 г между община Пазарджик и „Баугринд Институт Книрим“ ООД, гр. София с предмет на дейност „Актуализация на регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик съгласно ЗУО“. 6.Договор 1320/ 29.11.2016 г между община Пазарджик и „Баугринд Институт Книрим“ ООД с предмет на дейност: 1. Преглед на наличните доклади за извършени анализи на морфологичния състав на общини Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик и Пещера, Ракитово и Септември. 2. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране на отпадъците, както на ниво община, така и на ниво регион Пазарджик. 3.) Анализ на ефективност на централизиран и децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците. 4) Подробен масов баланс на отпадъците генерирани на на територията на следните общини: Батак, Белово, Брацигово, Пещера, Пазарджик и Септември. Поддейност 1. Договор между водещата община Пазарджик и ДЗЗД „ИПТОП 2017“. Договорът е разделен на два етапа. Етап 1 е изпълнен в периода 31.03.2017 - 20.04. 2017 г, включва: 1. Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инасталацията за компостиране, към разделно събиране на биразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. Стойността е 19560 лв. 2. Изготвяне на ПИП за инсталациите на РЦР в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, вкл. обосновка на необходимите елементи на системата за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци. Стойността е 58800 лв. 3. Изработване на документи свързани с управлението на компоста от инсталацията за компостиране на РЦР обслужваща обшините Пазарджик, Батак, Брацигово, Лесичово и Пещера. Стойността е 5760 лв. 4. Изработване на документи, свързани с управлението на фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци на разположена на площадката на РЦР и обслужваща общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември. Стойността е 5760 лв. 5. Изготвяне на АРП за предвидените съоръжения на РЦР обслужващ общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември. Стойността е 33600 лв. 6. Подготовка на други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по ОПОС- бюджет на проекта,график за изпълнение на дейностите,план за външно възлагане и др. Стойността е 22800 лв. В обхвата на дейност 1, община Септември е закупила земя на стойност 147 580 лв., върху която е предвидено изграждане на компостираща инсталация. С оглед на ограничения брой знаци в настоящото поле от Формуляра за проектно предложение, подробно описание на другите поддейности и работите извършени от общините Септември и Белово са дадени в т.12 файл "Описание на поддейности, начини на изпълнение и резултати в дейност 1".
 • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки. : Целта е да бъдат изготвени документации за следните обществени поръчки: 1.Избор на изпълнител за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от седемте общини. Целта на тази документация по ЗОП е да бъде избран изпълнител на СМР по изграждане на инсталацията и на доставчик на необходимото оборудване за инсталацията. 2.Избор на изпълнител за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово на площадка в с. Алеко Константиново, община Пазарджик. Целта на тази документация по ЗОП е да бъде избран изпълнител на СМР по изграждане на инсталацията и на доставчик на необходимото оборудване за инсталацията; 3.Избор на изпълнител по ЗОП за дейност проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране на територията на община Белово. Целта е да бъде избран изпълнител на дейностите, вкл. и въвеждане в експлоатация на инсталацията; 4.За избор на изпълнител по ЗОП на дейност Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране на територията на община Септември. Целта е да бъде избран изпълнител на дейностите, вкл. и въвеждане в експлоатация на инсталацията; 5.За избор на изпълнител за Оценка на съответствие на инвестиционни проекти и дейност Строителен надзор върху изпълнение на: 1 Компостираща инсталация обслужваща общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера; 2. Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци обслужваща седемте изграждани на площадка в община Пазарджик. 6.За избор на изпълнител по ЗОП на дейност: Оценка на съответствие на инвестиционни проекти и дейност Строителен надзор върху изпълнение на: Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране изградена в Община Белово. 7.За избор на изпълнител по ЗОП на дейност: Оценка на съответствие на инвестиционни проекти и дейност Строителен надзор върху изпълнение на инсталация за компостиране на територията на община Септември. 8.Избор на изпълнител по ЗОП на дейности по информация и комуникация. 9.Избор на оператор на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от седемте общини на площадката в община Пазарджик. Целта на тази документация е да бъде избран изпълнител по ЗОП, който ще изпълнява функциите на Оператор на инсталацията. 10.Избор на оператор на инсталация за компостиране на зелени отпадъци генерирани на територията на петте общини на площадката в община Пазарджик. Целта на тази документация е да бъде избран изпълнител по ЗОП, който ще изпълнява функциите на Оператор на инсталацията. 11. Избор на оператор на Инсталация за компостиране на територията на община Белово. Целта на тази документация е да бъде избран изпълнител по ЗОП, който ще изпълнява функциите на Оператор на инсталацията. 13.Избор на оператор на Инсталация за компостиране на територията на община Септември. Целта на тази документация е да бъде избран изпълнител по ЗОП, който ще изпълнява функциите на Оператор на инсталацията. 14.Избор на доставчик на канцеларски материали необходими в процеса на управление на проекта. Предназначението на документациите е да създадат предпоставки за избор на най-добрите кандидати за изпълнение на предмета на съответната поръчка. В този контекст, Дейност 2 ще включва изготвяне на всички изисквани компоненти съобразно избрания начин на възлагане (избрана процедура) за всяка една от обществените поръчки съобразно изискванията на ЗОП. При разработване на документациите ще се спазват хоризонталните принципи, приложими за обществени поръчки - равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност и ще се съблюдават и всички изисквания, ограничения и критерии, посочени в Насоките за кандидатстване и в ДБФП.
 • Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово. : Тази дейност е свързана с изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени БО от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово. Дейността включва работите по строителство, доставката на машини, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на инсталацията и техния монтаж. Дейността ще бъде изпълнена при готов и утвърден работен проект и издадено разрешение за строеж. Проектантът, който ще разработи инвестиционния проект в работна фаза и ще осъществява авторски надзор е избран в дейност 1 и ще стартира работа веднага след подписване на ДБФП. В ПИП е избран вариант 1 за Ръчно сепариране, аеробно стабилизиране на компоста. Избраният изпълнител ще изпълни следните задачи: 1. Строително-монтажни работи свързани с подготовката на терена и изграждане на халета и навеси за разполагане на инсталациите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти в работна фаза. 2. Изработване на екзекутивна документация. 3. Доставка и монтаж на инсталции, машини, съоръжения, мобилно оборудване и техника за инсталациите за предварително третиране с капацитет до 43 000 т/год., с едносменен режим на работа, при 5-дневна работна седмица и осемчасов работен ден, снабдена и с модул за стабилизиране с капацитет 14 000 т/год.; 4. Избор на оператор на инсталацията; 5. Въвеждане в експлоатация на инсталацията. Изпълнение на СМР - По време на всички гореописани задачи ще бъдат изпълнени и предвидените мерки за интегриране на политиката по ООС, по изменение на климата и устойчиво развитие. Разработените Работни проекти ще бъдат в съответсвие с Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и с чл. 169 ЗУТ, като съдържат всички части, необходими за оценка на съответсвието и получаване на Разрешение за строеж. Авторският надзор ще се осъществява от ДЗЗД "ИПТОП 2017" в обхвата на етап II по сключен договор с тях. Осигуряване на необходимата техника и оборудване за изграждане и функциониране на инсталацията за предварително третиране, техническите и количествените показатели са изчислени и определени в ПИП. Взети са предвид анализите на масовия баланс на битовите отпадъци и прогнози за образуваните отпадъци в общината, предвидения капацитет на инсталацията и честотата на събиране на отпадъците, отдалечеността от мястото за предварително третиране, състоянието на транспортната инфраструктура и т.н. Отчетени са резултатите от проведеното социологическо проучване на нагласите на населението. Основните изисквания и параметри на инсталацията за предварително третиране ще бъдат описани в детайли в Техническа спецификация, подготвена от екипа на проекта. Тя ще включва допълнително подробни техническите характеристики, вкл. стандарти за шум и енергийна ефективност вкл. и за транспортната техника, придружаваща техническа документация, гаранционното обслужване и други. Спецификацията ще представлява основна част от документацията за избор на изпълнител за строителство вкл. доставка оборудване, машини и съоръжения по реда на ЗОП. Времетраенето, последователността и взаимовръзката между горепосочените дейности и етапи се базират на основните факти, параметри и обстоятелства, предвидени в разработените ПИП. Отчетени са и вероятностите за промени и закъснения в графика на изпълнение, вследствие на потенциални процедури по обжалване на проведени избор на изпълнители, закъснения в нормативно установените срокове за сключване на договор с външни изпълнители, срокове при издаване на разрешение за строеж, извършване на 72-часови и други проби, въвеждане в експлоатация и др. Дейността ще се изпълнява чрез външни изпълнители избрани съгласно ЗОП. Екипът за управление на проекта ще осъществява мониторинг и контрол на физическото и финансовото изпълнение, като също ще отговаря за обща координация между участниците и заинтересованите лица. Основна роля ще изпълняват ръководителят на проекта, координаторът мониторинг на проекта, координаторът по строителството и юристът.
 • Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово. Водеща община - Община Пазарджик: Тази дейност е свързана с изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци генерирани и събирани от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово с капацитет до 8 000 т/г. Дейността включва работите по строителство, доставката на машини, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на инсталацията и техния монтаж. Дейността ще бъде изпълнена при готов и одобрен работен проект и издадено разрешение за строеж. Проектантът, който ще разработи инвестиционния проект в работна фаза и ще осъществява авторски надзор е избран в дейност 1. Изпълнителят ще изпълни следните задачи: 1. Строително-монтажни работи свързани с подготовката на терена и изграждане на халета и навеси за разполагане на инсталациите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти в работна фаза. 2. Изработване на екзекутивна документация 3. Доставка и монтаж на инсталции, машини, съоръжения, мобилно оборудване и техника за инсталацията за компостиране с капацитет 8 000 т/г; 4. Избор на опертаор на инсталацията; 5. Въвеждане в експлоатация на инсталацията. Изпълнение на СМР - По време на всички гореописани задачи ще бъдат изпълнени и предвидените мерки за интегриране на политиката по ООС, по изменение на климата и устойчиво развитие. Разработените Работни проекти ще бъдат съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Те ще са в съответствие с чл. 169 ЗУТ, като съдържат всички части, необходими за получаване на Разрешение за строеж. Авторският надзор ще осигури точното изпълнение на одобрения проект и ще се осъществява от ДЗЗД "ИПТОП 2017" в обхвата на Етап II по сключения вече договор. Осигуряване на необходимата техника и оборудване за изграждане и функциониране на инсталацията за компостиране, техническите и количествените показатели са изчислени и определени в ПИП. Взети са предвид анализите на масовия баланс на битовите отпадъци и прогнози за образуваните зелени отпадъци в общините, предвидения капацитет на инсталацията и честотата на събиране на отпадъците, отдалечеността от мястото за компостиране, състоянието на транспортната инфраструктура и т.н. Отчетени са резултатите от проведеното социологическо проучване на нагласите на населението. В ПИП е избран вариант 1 - Windrow – открито в редове с покриване. Основните изисквания и параметри на инсталацията компостиране ще бъдат описани в детайли в Техническата спецификация, подготвена от екипа на ДЗЗД „ИПТОП 2017“, който е избран в Дейност 1. Тя ще включва подробни техническите характеристики, вкл. стандарти за шум и енергийна ефективност, придружаваща техническа документация, гаранционното обслужване и други. Спецификацията ще представлява основна част от документацията за избор на изпълнител за строителство вкл. доставка оборудване, машини и съоръжения, транспортна техника и др. по реда на ЗОП. Дейността ще се изпълнява чрез външни изпълнители избрани съгласно ЗОП. Екипът за управление на проекта ще осъществява мониторинг и контрол върху всички аспекти, свързани с физическото и финансовото изпълнение, като също ще отговаря за обща координация между участниците и заинтересованите лица. Основна роля ще изпълняват ръководителят на проекта, координатор мониторинг на проекта, координаторът по строителството и юристът. Основните процеси при компостиране на открито, в редове с мембранно покритие и механизирано обръщане за аериране на материалите в компостните редове, които трябва да осигури изпълнителя на поръчката са: -Входящ контрол и приемане на доставените количества -Предварителното третиране на входящите материали, предназначени за компостиране -Надробяване -Смесване и хомогенизиране -Формиране на партидите и документиране -Същинско компостиране (интензивна фаза) в три фази. -Обръщане на компостните купове -Покриване на компостните редове -Контролиране на процеса относно влажност и темепература. -Пресяване на стабилизирания компост Съхранение на готовия компост.
 • Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и вътрешноплощадкова техническа инфраструктура на територията на община Септември.: Основната цел на тази дейност е свързана с изграждане на компостираща инсталация на територията на община Септември и включва проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, доставка на машини, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на компостиращата инсталация с капацитет 2598 т/г. Не се предвижда изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката. В тази дейност са включени и следните работи: 1. Изработване на инвестиционни проекти в работна фаза и осъществяване на авторски надзор. 2. Строително-монтажни работи свързани с подготовката на терена и изграждане на халета и навеси за разполагане на компостиращата инсталация и изграждане на вътрешноплощадкова инфраструктура, в съответствие с одобрения проект. 3. Изработване на екзекутивна документация. 4. Доставка на машини, съоръжения и техника за компостиращата инсталация, както и на дизелгенератор за задоволяване на енергийните потребности на инсталциите. 5. Избор на оператор на инсталацията и обучение на персонала. 6. Въвеждане в експлоатация на инсталацията за компостиране използваща технология на редове на открито без принудителна аерация. По време на всички гореописани задачи ще бъдат изпълнени и предвидените мерки за интегриране на политиката по опазване на околната среда, по изменение на климата и устойчиво развитие. Изпълнението ще старира след издадено Разрешение за строеж на база разработени инвестиционни проекти в работна фаза, разработени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и с чл. 169 ЗУТ. Авторският надзор ще осигури точното изпълнение на одобрения проект, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове. Осигуряване на необходимата техника и оборудване за изграждане на инсталацията за компостиране, техническите и количествените показатели на компостиращата инсталация са изчислени и определени в ПИП. Взети са предвид анализите на масовия баланс на битовите отпадъци и прогнози за образуваните зелени отпадъци в общината, предвидения капацитет на инсталацията и честотата на събиране на отпадъците, отдалечеността от мястото за компостиране, състоянието на транспортната инфраструктура и т.н. Отчетени са резултатите от проведеното социологическо проучване на нагласите на населението. Основните изисквания и параметри на компостиращата инсталация ще бъдат описани в детайли в Техническа спецификация, подготвена от екипа на проекта. Тя ще включва допълнително подробни техническите характеристики, вкл. стандарти за шум и енергийна ефективност и за транспортната техника, придружаваща техническа документация, гаранционното обслужване и други. Спецификацията ще представлява основна част от документацията за избор на изпълнител за доставка по реда на ЗОП. Времетраенето, последователността и взаимовръзката между горепосочените дейности и етапи се базират на основните факти, параметри и обстоятелства, предвидени в разработените ПИП . Отчитат се също възможностите за промени и закъснения в графика на изпълнение, вследствие на потенциални процедури по обжалване на проведени избор на изпълнители, закъснения в нормативно установените срокове за сключване на договор с външни изпълнители, срокове при издаване на разрешение за строеж, извършване на 72-часови и други проби, въвеждане в експлоатация и др. Дейността ще се изпълнява чрез процедури за възлагане, съгласно ЗОП на външни изпълнители. Екипът за управление на проекта ще осъществява мониторинг и контрол върху всички аспекти, свързани с физическото и финансовото изпълнение, като също отговаря за обща координация между участниците и заинтересованите лица. Основна роля ще изпълняват ръководителят на проекта, инженерите от инвеститорския контрол, експертът по мониторинг и юриста. За изграждане на инсталацията е необходим терен с площ около 10 дка. Предвидено е това да е ПИ 387010, м. "Бунара", с. Варавара, община Септември.
 • Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000 т/г от община Белово, която ще бъде изградена в местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово. : Основната цел на тази дейност е свързана с изграждане на компостираща инсталация на територията на община Белово и включва проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на мащини, съоръжения и оборудване за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, доставка на машини, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на компостиращата инсталация. В тази дейност са включени и следните работи: 1. Изработване на инвестиционни проекти в работна фаза и осъществяване на авторски надзор. 2. Строително-монтажни работи свързани с подготовката на терена и изграждане на халета и навеси за разполагане на компостиращата инсталация, в съответствие с одобрения проект, включително довеждаща до площадката инфраструктура - довеждащ водопровод, канализационен колектор, външно ел.захранване и трафопост. 3. Изработване на екзекутивна документация. 4. Доставка на машини, съоръжения и техника за компостиращата инсталация 5. Избор на опертор и обучение на персонал 6. Въвеждане в експлоатация на инсталацията за компостиране По време на всички гореописани задачи ще бъдат изпълнени и предвидените мерки за интегриране на политиката по опазване на околната среда, по изменение на климата и устойчиво развитие. Изпълнението ще старира след проведена процедура за избор на изпълнител. Осигуряване на необходимата техника и оборудване за изграждане на инсталацията за компостиране. Техническите и количествените показатели на компостиращата инсталация са изчислени и определени в ПИП. Взети са предвид анализите на масовия баланс на битовите отпадъци и прогнози за образуваните зелени отпадъци в общината, предвидения капацитет на инсталацията и честотата на събиране на отпадъците, отдалечеността от мястото за компостиране, състоянието на транспортната инфраструктура и т.н. Отчетени са резултатите от проведеното социологическо проучване на нагласите на населението. Основните изисквания и параметри на компостиращата инсталация ще бъдат описани в детайли в Техническа спецификация, която ще бъде подготвена от екипа ДЗЗД „Ретона Би Ес Белово 2017“. Тя ще включва допълнително подробни техническите характеристики, вкл. стандарти за шум и енергийна ефективност и за транспортната техника, придружаваща техническа документация, гаранционното обслужване и други. Спецификацията ще представлява основна част от документацията за избор на изпълнител за доставка по реда на ЗОП. Времетраенето, последователността и взаимовръзката между горепосочените дейности и етапи се базират на основните факти, параметри и обстоятелства, предвидени в разработените ПИП . Отчитат се също възможностите за промени и закъснения в графика на изпълнение, вследствие на потенциални процедури по обжалване на проведени избор на изпълнители, закъснения в нормативно установените срокове за сключване на договор с външни изпълнители, срокове при издаване на разрешение за строеж, извършване на 72-часови и други проби, въвеждане в експлоатация и др. Дейността ще се изпълнява чрез процедури за възлагане, съгласно ЗОП на външни изпълнители. Екипът за управление на проекта ще осъществява мониторинг и контрол върху всички аспекти, свързани с физическото и финансовото изпълнение, като също отговаря за обща координация между участниците и заинтересованите лица. Основна роля ще изпълняват ръководителят на проекта, инженерите от инвеститорския контрол, експертът по мониторинг и юриста. Предвижда се Компостиращата инсталация с капацитет 2000 т/г за разделно събрани зелени отпадъци да бъде изградена в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище с.Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и съпътстваща инфраструктура
 • Изпълняване на оценка на съответствието и строителен надзор при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци от общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември" за инсталациите изграждани на територията на община Пазарджик. : Основната цел на тази дейност е осигуряване на законосъобразно и качествено изпълнение на СМР. Строителният надзор ще изпълнява присъщите му дейности, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в периода от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) до издаване на разрешения за ползване на строежите. Дейността ще се извършва от външен изпълнител, който по време на изпълнението ще представлява и защитава интересите на общините Пазарджик Пещера, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово и Септември и ще упражнява следните основни групи задачи: - Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта; - Строителен надзор по време на изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове; - Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и управление на изпълнението на строежа; - Дейност на координатор по безопасност и здраве в етапа на СМР; - Контрол на влаганите строителни материали и извършените СМР; - Строителен надзор при отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; - Изготвяне на всички актове и протоколи по време на строителството, вкл. окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, - Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г.; - След подписване на Констативен Акт - Образец 15, контрол върху изготвяне на документация за издаване на Удостоверения за изпълнено задължение по Закона за кадастъра и имотния регистър; -Заверка на заповедната книга на строежа; -Провеждане на месечни срещи за напредъка; - Отчитане хода на изпълнение на извършените СМР, проверка на финансовата и строителната документация на изпълнителя на договора за проектиране и изграждане на компостиращата инсталация; - Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на ОПОС; - Предоставяне на възложителя на междинни отчети, съгласно изискванията на възложителя и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи; - Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от Закона за устройство на територията, за издаване на Разрешение за ползване Предвидената продължителност на дейността е 26 месеца и отчита рискови фактори и обстоятелства, вкл. законово-изискуемите етапи и срокове на възлагане и сключване на договор с избрания изпълнител, продължителността на договора за проектиране и изграждане на компостиращата инсталация, инсталацията за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци и на съпътстваща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до инсталациите и други.
 • Управление на проект по процедура „Kомбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“: С цел качествено управление на проекта и постигане на заложените резултати, се предвижда въвеждане на организационна структура от проектен тип. Основните и преимущества включват гъвкавост, координация между отделните функционални звена, съкратен период на вземане на решения и на реакция, висока степен на отговорност на ръководителя на проекта. Предвид сложността и обема на проекта, управлението ще се базира на многослоен, йерархичен подход, основан на добрите практики в областта на проектното управление. Проектът ще бъде разделен на фази, което позволява неговото сегментирането на логически обособени части, и улеснява управлението, планирането и контрола. Броят и структурата на всяка фаза ще бъдат определени в детайли преди започване на изпълнението, като ще се използват както Последователен модел, така и Модел със застъпване на фазите. Със заповед на кмета на общината ще бъде сформирано звено за управление на проекта (ЗУП), което ще включва: Ръководител на проекта , Координатор мониторинг проект, Финансист - счетоводител, Юрист, Координатор строителство, Координатор мониторинг площадка Белово, Координатор мониторинг площадка Септември, Експерт Архив и Технически сътрудник. Избраните експерти ще са служители в общината. Отговорностите, функциите и задълженията и длъжностните характеристики на всички членове ще бъдат определени в заповедта на кмета и ще осигуряват разделение на функции и компетенции. ЗУП ще е отговорно за ефективното управление на проекта, съгласно заложените показатели и индикатори за изпълнение. Тази дейност обхваща цялата продължителност на проекта. Предвижда се изграждането на система за комуникация и документооборот с ясни и точни процедури, които ще се спазват стриктно по време на изпълнението на проекта с цел прозрачност и бърз и лесен достъп до всеки документ. Ще се изгради системата за вътрешен финансов контрол, обособена отделна бюджетна подсметка, за да се осигури ясна и проследима одитна пътека. Регулярно ще се провеждат срещи на екипа за обсъждане на дейностите по проекта, достигнатия напредък, закъснения и проблеми, набелязване мерки за преодоляването им, както и редовни посещения на обектите. Така ще се гарантират хоризонталните връзки при проектното управление. Ще бъде осигурено отделно помещение в общината за работата на ЗУП и съхранение на оперативния проектен архив. Дейността на ЗУП, произтичаща от договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), приложимата нормативна уредба и указанията за изпълнение на проекти, финансирани по ОПОС, включва следните групи задачи:  Подготовка на документация, съгласно указанията на УО на ОПОС 2014-2020 г., за сключване на договор за предоставяне на БВП;  Изработване на подробен график за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, вкл. детайлно изготвяне на календарен линеен график;  Участие в провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта, предвидени в Плана за външно възлагане;  Комуникация и координация със заинтересованите страни по проекта, включително избраните изпълнители, УО на ОПОС, други контролиращи и одитиращи органи, публични институции и организации;  Координация, мониторинг и контрол за изпълнение на всички договори с външни изпълнители на дейности по проекта;  Оценка и докладване на напредъка на проекта, вкл. изготвяне междинни и окончателни технически и финансови доклади, съгласно представените образци;  Верификация и финансово управление на проекта;  Администриране и докладване на нередности;  Оформяне и съхраняване на документацията по проекта.
 • Дейности по информация и комуникация: Дейността по информация и комуникация е от ключово значение за популяризиране на проекта като цяло, самите проектни дейности и осигуряването на обществена подкрепа при тяхната реализация. От страна на екипа за управление на проекта, експертът, който пряко ще следи и контролира изпълнението на дейността по информация и комуникация ще бъде Техническия сътрудник на проекта. Дейността ще стартира след подписването на ДБФП, (веднага след подписването на ДБФП на сайта на общините ще бъде публикуван банер с линк към сайта на ОПОС), като от екипа на ДЗЗД "ИПТОП 2017", съвметсно с ръководителя на проекта и юриста на екипа, ще изготвят документацията за избор на изпълнител, който да изработи проекти на съответните документи, банери, рекламни материали, табели и билбордове. Той ще е отговорен за обезпечаване и организацията на публичните събития, публикациите в медиите и т. н. Планираната дата на сключване на АДБФП е в началото на м. март 2018. Предвидени са 25 календарни дни срок за изработване на необходимата докуентация по ЗОП, предварителен контрол, публикуване на процедурата и подаване на оферти. В тримесечен срок след обявяването се очаква да бъде сключен договор с избрания изпълнител. При изпълнението на дейността ще се следи за стриктно спазване на правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в законодателството, както и в съответствие с изискванията, заложени в Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020. В рамките на дейността изпълнителят ще трябва да изработи промоционални материали, да съдейства за публикуването на информация в печатни и електронни медии, да организира минимум две информационни събития и официална церемония "Първа копка" за ефективния старт на проекта, съгласно т. 3.6. от Единния наръчник за информация и комуникация 2014-2020 г., както и да изработи и постави на необходимите за това места предписаните от Единния наръчник за информация и комуникация, билбордове и информационни табели. Чрез предвидените мерки за информация и комуникация ще бъдат изпълнени изискванията Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.” и Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020. Освен това те ще имат основен принос за популяризирането на проекта сред широката общественост, така и за представянето му пред медиите и отговорните институции. Предвидената продължителност на дейността е през целия период на изпълнението на проекта и отчита рискови фактори и обстоятелства, вкл. законово-изискуемите етапи и срокове на възлагане и сключване на договор с избрания изпълнител, продължителността на договора с избрания изпълнител и други.
 • Изпълняване на оценка на съответствието и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември. : Основната цел на тази дейност е осигуряване на законосъобразно и качествено изпълнение на СМР. Строителният надзор ще изпълнява присъщите му дейности, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в периода от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) до издаване на разрешения за ползване на строежите. Дейността ще се извършва от външен изпълнител, който по време на изпълнението ще представлява и защитава интересите на общините Пазарджик и Септември и ще упражнява следните основни групи задачи: - Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта; - Строителен надзор по време на изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове; - Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и управление на изпълнението на строежа; - Дейност на координатор по безопасност и здраве в етапа на СМР; - Контрол на влаганите строителни материали и извършените СМР; - Строителен надзор при отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; - Изготвяне на всички актове и протоколи по време на строителството, вкл. окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, - Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г.; - След подписване на Констативен Акт - Образец 15, контрол върху изготвяне на документация за издаване на Удостоверения за изпълнено задължение по Закона за кадастъра и имотния регистър; - Провеждане на месечни срещи за напредъка; - Отчитане хода на изпълнение на извършените СМР, проверка на финансовата и строителната документация на изпълнителя на договора за проектиране и изграждане на компостиращата инсталация; - Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на ОПОС. Предвидената продължителност на дейността е 23 месеца и отчита рискови фактори и обстоятелства, вкл. законово-изискуемите етапи и срокове на възлагане и сключване на договор с избрания изпълнител, продължителността на договора за проектиране и изграждане на компостиращата инсталация, инсталацията за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци и на съпътстваща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до инсталациите и други.
 • Изпълняване на оценка на съответствието и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и съпътстваща инфраструктура: Основната цел на тази дейност е осигуряване на законосъобразно и качествено изпълнение на СМР. Строителният надзор ще изпълнява присъщите му дейности, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в периода от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) до издаване на разрешения за ползване на строежите. Дейността ще се извършва от външен изпълнител, който по време на изпълнението ще представлява и защитава интересите на общините Пазарджик и Белово и ще упражнява следните основни групи задачи: - Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта (комплексен доклад); - Строителен надзор по време на изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове; - Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и управление на изпълнението на строежа; - Дейност на координатор по безопасност и здраве в етапа на СМР; - Контрол на влаганите строителни материали и извършените СМР; - Строителен надзор при отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; - Изготвяне на всички актове и протоколи по време на строителството, вкл. окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, - Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г.; - След подписване на Констативен Акт - Образец 15, контрол върху изготвяне на документация за издаване на Удостоверения за изпълнено задължение по Закона за кадастъра и имотния регистър; - Провеждане на месечни срещи за напредъка, - Отчитане хода на изпълнение на извършените СМР, проверка на финансовата и строителната документация на изпълнителя на договора за проектиране и изграждане на компостиращата инсталация; - Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на ОПОС. Предвидената продължителност на дейността е 23 месеца и отчита рискови фактори и обстоятелства, вкл. законово-изискуемите етапи и срокове на възлагане и сключване на договор с избрания изпълнител, продължителността на договора за проектиране и изграждане на компостиращата инсталация, инсталацията за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци и на съпътстваща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до инсталациите и други.
 • Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали за целите на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Пещера и Септември“ : За целите на проекта и неговото административно обезпечаване ще бъде сключен договор за доставка на канцеларски материали, преносими компютри и комбинирано устройство. Доставеното оборудване е предназначено само и единствено за покриване на нуждите на ЗУП.
 • Изработване на инвестицонни проекти в работна фаза за: Инсталация за предварително третиране на отпадъци генерирани на територията на седемте общини с капацитет до 43 000 т/г; обща инфрструктура и входно изходна зона; Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 8 000 т/г, генерирани на територията на петте общини.: Основната цел на тази дейност е свързана изготвяне на работни проекти и съгласуването им със съответните органи и експлоатационни дружества с цел издаване на разрешение за строеж. На основание Договори 2,3,и 4 на цитираните във файла приложен към Дейност 1 са извършени редица предварителни дейности, които са основа за решение на РУСО Пазраджик: Разработени са идейни проекти за РЦУО Пазарджик, площадка Алеко Константиново. В рамките на изпълнение на този договор са изпълнени експертни анализи и проучвания в т.ч. Геоложки и хидрогеоложки проучвания, Геоложко заснемане на площадката на РЦР Алеко Константиново, Хидрогеоложки проучвания за площадката. Изработени са идейни проекти за Довеждащ път, Довеждащ водопровод, Отвеждаща канализационен колектор, Външно електрозахранване, за затваряне и рекултивация на съществуващото сметище, за приемна зона на РЦУО - Алеко Константиново, за РЦ за рециклиране, площадка Алеко Константиново. Впоследствие, Община Пазарджик възлага чрез открита процедура с предмет: „Kомбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ подготовка на документация за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Процедурата е открита с Решение № 2 от 14.04.2016 г. В резултат е избран изпълнител ДЗЗД „ИПТОП 2017“. Подписан е Договор с ДЗЗД „ИПТОП 2017“ и са разработени и прединвестиционни проучвания (ПИП) за инсталациите на РЦР в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, вкл. обосновка на необходимите елементи на системата за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци. Инсталациите за предварително третиране на битовите отпадъци от седемте общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Пещера, Септември и за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци за петте общини Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера ще бъдат ситуирани в землището на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, в рамките на площадката, предназначена за изграждане на съоръженията от РЦ за рециклиране и Депото за НО, която е с площ 347,637 дка. Площадката е на 12 кm южно от гр. Пазарджик, на 1 km югоизточно от с. Ал.Константиново в м.“Башиктарски баир”. Предвиждат следните се съоръжения и механизация: -Изграждане на инсталация за предварително третиране с капацитет до 43 000 т/г с използване на технология за ръчно сепариране и аеробно стабилизиране. -Изграждане на инст. за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 8 000 т/г с използване на технология „Открито компостиране в редове с покритие и механично обръщане“. -Изграждане на обща инфраструктура и входно-изходна зона. В изпълнение на Етап II на Договора за експертна помощ при разработване и последващо изпълнение на проекта, ДЗЗД „ИПТОП 2017“ следва да изработи работни проекти за компостираща инсталация, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и за съпътстващата инфраструктура на площадката РЦР в землището на с. „Алеко Константиново“, община Пазарджик при спазване на изискванията на глава 5 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 6/27.08.2014 год. и да бъдат съобразени с изискванията на ОПОС 2014-2020. Всички предписани от Изпълнителя в работния проект дейности следва да са допустими за финансиране по кандидатстване по ОП Околна Среда 2014-2020 год., Приоритетна ос2 „Отпадъци” по Процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

Партньори

Партньори Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за предварително третиране, Целева стойност: 170 924.00, Достигната стойност: 0.00
Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации населени места, Целева стойност: 20 065.00, Достигната стойност: 0.00
Общини, обслужвани от инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 0.00
Общини, обслужвани от инсталациите за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 0.00
Изградени и въведени в експлоатация инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци, Целева стойност: 12 598.00, Достигната стойност: 12 598.00
Обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за компостиране, Целева стойност: 170 924.00, Достигната стойност: 0.00
Капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, Целева стойност: 41 000.00, Достигната стойност: 41 000.00
Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации населени места, Целева стойност: 11 588.00, Достигната стойност: 0.00
Изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

19 693 675.14 BGN
13 929 186.40 BGN
3 542 569.67 BGN
85.00 %
 • [1] Управление на битови отпадъци (включващо мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 11 839 808.40 2 089 378.00 5 764 488.74 19 693 675.14
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 11 839 808.40 2 089 378.00 5 764 488.74 19 693 675.14

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: 4.Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съспътстваща инфраструктура на територията на община Септември. , Стойност: 73 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"
Предмет на предвидената процедура: 5. Изпълняване на оценка на съответствието и строителен надзор при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци от общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Спетември на територията на РЦР Алеко Константиново, Община Пазарджик. , Стойност: 146 130.00
 • Обособена позиция 1: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти за „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово“ и „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово – ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, Община Пазарджик“ при изпълнението на проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”
 • Обособена позиция 2: Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки
Предмет на предвидената процедура: 6. Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера. , Стойност: 12 152 596.25
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки
 • Обособена позиция 2: Изработени идейни проекти за инсталациите
 • Обособена позиция 3: Строително-монтажни дейности. Доставка, монтаж и пуск на оборудване, съоръжения и механизация за инсталация за компостиране и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
 • Обособена позиция 4: Доставка на камиони
 • Обособена позиция 5: Доставка на съдове за биоотпадъци
Предмет на предвидената процедура: 7. Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от община Белово, която ще бъде изградена в местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово. , Стойност: 1 539 610.00
 • Обособена позиция 1: Подготовка на документи по ЗОП
 • Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за "Проектиране, авторски надзор, строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т/г от община Белово в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0005
Предмет на предвидената процедура: 1. Избор на доставчик на канцеларски материали, необходими в процеса на управление на проекта., Стойност: 80 000.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка на оборудване и канцеларски материали за целите на Проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за Обособена позиция № 1 – „Доставка на офис техника и консумативи“.
 • Обособена позиция 2: „Доставка на оборудване и канцеларски материали за целите на Проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за Обособена позиция № 3 – „Доставка на канцеларски материали – кламери, папки и класьори“.
 • Обособена позиция 3: „Доставка на оборудване и канцеларски материали за целите на Проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали и консумативи“.
Предмет на предвидената процедура: 2. Дейности по информация и комуникация, Стойност: 37 184.00
 • Обособена позиция 1: „Осигуряване на информация и комуникация по проекти „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово“ и „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово – ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, Община Пазарджик“ при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” за Обособена позиция 1 - „Изработване на дипляни, плакати, стикери за брандиране на оборудването, брошури, папки, тефтери, тениски и шапки”.
 • Обособена позиция 2: „Осигуряване на информация и комуникация по проекти „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово“ и „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово и Лесичово – ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, Община Пазарджик“ при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” за Обособена позиция № 2 - „Изработване на табели, билбордове, информационни банери; канцеларски материали - химикали, моливи и флашки - памет. Организация, анонсиране и провеждане на пресконференции чрез две информационни събития на всеки от 3-те обекта (Белово, Септември, Пазарджик – 2 инсталации) за популяризиране на проекта и проектните дейности и публикации в медиите – печатни и електронни медии. Организация и провеждане на официални церемонии „Първа копка” и „Откриване” на всеки от 3-те обекта (Пазарджик – 2 инсталации, Белово и Септември)”.
Предмет на предвидената процедура: 3. Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово и съпътстваща инфраструктура. , Стойност: 27 640.00
 • Обособена позиция 1: Иск Инженеринг ЕООД
Предмет на предвидената процедура: 8. Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември". , Стойност: 1 357 572.70
 • Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“
Предмет на предвидената процедура: 9. Избор на оператор на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на оператор на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразгарадими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко Константиново, общиба Пазарджик. , Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: 10. Избор на оператор на инсталация за компостиране на територията на община Септември., Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: 11. Избор на оператор на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414, Община Белово., Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: 12. „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” и за последващо изпълнение на проекта”, Стойност: 220 000.00
 • Обособена позиция 1: „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”
Предмет на предвидената процедура: 13. „Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик“. , Стойност: 310 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик“.
Предмет на предвидената процедура: 14. „Изготвяне на документи по Глава VІ. От ЗООС и Наредба за оценка въздействието върху околната среда, за площадка с № 000723, в землището на с. Алеко Константиново, местност „Баира“, свързани с кандидатстване на общините от регион Пазарджик (Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември) по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: „Изготвяне на документи по Глава VІ. От ЗООС и Наредба за оценка въздействието върху околната среда, за площадка с № 000723, в землището на с. Алеко Константиново, местност „Баира“, свързани с кандидатстване на общините от регион Пазарджик (Батак, Брацигово, Белово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември) по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“
Предмет на предвидената процедура: 15. Изпълнение на дейности, Стойност: 29 000.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на дейности
Предмет на предвидената процедура: 16. „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“, Стойност: 70 000.00
 • Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“
Предмет на предвидената процедура: 17. „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” и за последващо изпълнение на проекта”, Стойност: 30 000.00
 • Обособена позиция 1: „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”
Предмет на предвидената процедура: 18. „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” и за последващо изпълнение на проекта”, Стойност: 440 000.00
 • Обособена позиция 1: „Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”
Предмет на предвидената процедура: 19. Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания, идейно проектиране на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура, изготвяне на документи относно овос, правна и консултантска помощ на Община Белово при подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обявената от оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" - ID: 778281, Стойност: 220 000.00
Предмет на предвидената процедура: 20. Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания, идейно проектиране на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура, изготвяне на документи относно овос, правна и консултантска помощ на Община Белово при подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обявената от оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за третиране на битови отпадъци" - ID: 778281, Стойност: 220 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.