English

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.010-0223-C01
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮВАНЕ ВЪВ ФИРМА „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
27.06.2018
01.07.2018
01.09.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Основната цел на проекта е да доведе до социално включване и интеграция на лица от уязвими групи, чрез изпълнение на следните дейности:осигуряване на достъп до заетост на лица с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда, както и осигуряване на подкрепа за социално включване на хора със специфични нужди, чрез предоставяне на туристически услуги. Изключването на хора с увреждания от сферите от обществения живот втвърдява маргинализацията в сферата на туризма и възможността им за пълноценно включване в културния живот и избор за развлечение и почивка. Туристическите услуги в България не предлагат пакети насочени изцяло към лица с физически увреждания. Към момента туристическите пътувания на хората със специфични нужди се организират от частни лица, най-вече от техни близки със собствен транспорт, като туристическата услуга се свежда единствено до настаняване в места пригодени за хора с увреждания. Подобряване качеството на туристическите услуги в България и осигуряване достъпа до заетост чрез професионална интеграция на уязвими групи ще доведе до повишаване жизнения стандарт и качеството на живот, както на представителите на целевата група, така и на лицата с трайни физически увреждания. За постигане на описаните цели „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД ще разкрие 20 устойчиви нови работни места за лица с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, които ще бъдат назначени на следните длъжности: организатор туристическа агентска дейност, аниматор в туризма, екскурзовод и социален асистент. С цел гарантиране успешната професионална интеграция на новоназначените лица, ще бъде предоставено професионално обучение за заемане на съответните длъжности. За успешно и ефективно заемане на работните места ще бъде закупено необходимото оборудване. Успешната реализация на проекта ще допринесе за ускоряване на прехода от безработица към заетост в реална икономика.
Дейности
 • Предоставяне на професионално обучение на 20 от новонаетите лица във фирма „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД, пряко свързано със съответното работно място: С цел повишаване професионалната квалификация на новоназначените лица, ще бъдат проведени професионални обучения, пряко свързани с работните места в съответствие с установените нужди и длъжността, която ще заеме всяко едно от лицата. За постигане на тази цел, се предвижда провеждането на: 1. Професионално обучение на 5 от новозаетите лица за придобиване на професионална квалификация по професия 812010 "Организатор на туристическа агентска дейност", специалност 8120101 Организация на туризма и свободното време - III СПК, част от професия 600 учебни часа, 300 учебни часа теория и 300 учебни часа практика; 2. Професионално обучение на 5 от новозаетите лица за придобиване на професионална квалификация по професия 812040 "Аниматор в туризма", специалност 8120402 "Туристическа анимация" - III СПК, част от професия 600 учебни часа, 300 учебни часа теория и 300 учебни часа практика; 3. Професионално обучение на 5 от новозаетите лица за придобиване на професионална квалификация по професия 812030 "Екскурзовод", специалност 8120302 Екскурзоводско обслужване - III СПК, част от професия 600 учебни часа, 300 учебни часа теория и 300 учебни часа практика; 4. Професионално обучение на 5 от новозаетите лица за придобиване на професионална квалификация по професия 762040 "Социален асистент" , специалност 7620402 "Подпомагане на възрастни" - II СПК, част от професия 300 учебни часа, 150 учебни часа теория и 150 учебни часа практика; Чрез провеждане на предвидените обучения, ще се повиши професионалната квалификация, умения и производителност на пазара на труда и ще се създадат 20 устойчиви работни места, което са две от специфичните цели на проекта. Професионалното обучение и придобиването на ключови компетентности са инвестиция в човешкия капитал, която акумулира знания и умения и е гаранция за трайно интегриране на лицата на трудовия пазар. В тази връзка изпълнението на дейността пряко ще допринесе и за постигане на общата цел на проекта, а именно осигуряване на подкрепа за социално включване на 20 представителя на уязвими групи чрез създаване на условия за тяхната професионална интеграция. Този извод произтича от факта, че обученията на лицата пряко ще рефлектират в увеличаване на компетенциите, уменията, производителността, което от своя страна ще осигури професионална реализация и интеграция на трудовия пазар на лицата. В допълнение може да се посочи, че изпълнението на тази дейност от проекта ще допринесе за преодоляване на структурните предизвикателства пред българския пазар на труда – несъответствието на знанията и уменията на работната сила с търсените на пазара на труда. Осигуряването на такова съответствие е ключ за справянето с предизвикателствата на високите нива на безработица. „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД ще осигури 12 месеца заетост на 20 лица, преминали и предвидените обучения, с което ще бъдат затвърдени и надградени придобитите знания и умения чрез тяхното прилагане в реална работна среда и по този начин ще се допринесе за тяхната устойчивост и развитие. След приключване на проектните дейности 20 те лица ще останат в заетост до 4 седмици, като минимум 50% от новоназначените лица, представители на целевата група, ще продължат своята трудова заетост във фирма „СОЦИАЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД. Всяко едно от лицата останало в заетост ще получава възнаграждения в размер на 100% от сумата на МОД за съответната длъжност за период не по-малко от 6 месеца, след приключване на проекта. Ползи за новоназначените лица в резултат от проведените обучения за професионална квалификация: - Разширяване възможностите им за знания и умения; - Подобряване мотивацията за учене и развитие сред уязвимите групи; - Повишаване в много голяма степен възможностите за по-бърз и по – гъвкав път за получаване на документ за придобиване на квалификация в сравнение с традиционното образование; - Създадени умения, които да придобият пазарна стойност. Всяко лице (20) ще получи само едно обучение за придобиване на професионална квалификация.
 • Закупуване на оборудване за новосъздадените 20 работни места във фирма "СОЦИАЛ ТРАВЕЛ" ЕООД: Целта на настоящата дейност е насочена към осигуряване на необходимата работна среда в предприятието за практическа професионална реализация на наетия персонал. За целта ще бъде подсигурена материално-техническата база чрез закупуване на: - Лаптопи–2 бр. - Настолен компютър+оптична мишка и оптична клавиатура–1 бр. - Монитор–1 бр. - Таблети–2 бр. - Мултифункционално лазерно цветно устройство – принтер, скенер, копир, факс; - Закупуване на специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания пътнически, бр. места в диапазона от 6 до 8 +1 места, с място за минимум 2 броя инвалидни колички; Посоченото оборудване е необходимо за извършване на основните трудовите дейности на назначения персонал и допринасящо за нормално протичане на работния процес в социалното предприятие. Предвиденото оборудване лаптопи, настолен компютър с монитор, мултифункционално лазерно цветно устройство и таблети са необходими за оформяне, издаване на документи, свързани с транспортирането, хранене и настаняване на туристическите групи; за извършване финансовата и отчетна дейност, съгласно изискванията на туристическата агенция; следене за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги; изготвяне на програми-оперативни и по браншове; координиране програмите на отделните обекти; изучаване и установява потребностите, интересите и желанията на гостите; установяване контакти с други фирми и институции, имащи отношение към програмите; подбиране и осигуряване на музикално оформление, танцови състави и изпълнители. Необходимостта от закупуването на лаптоп и таблет възниква от това, че по време на организираните екскурзии и мероприятия в страната и чужбина, се изнасят екскурзоводски беседи според зададения маршрут, както и анимационни мероприятия. От съществено и решаващо значение е закупуването на гореизброеното оборудване за нормално функциониране дейността на социалното предприятие. Без неговото закупуване е невъзможно изготвянето на различни туристически пакети, подготвяне на туристически маршрути, проучване възможностите в различните хотели за налични условия за настаняване на хора с увреждания, изготвяне на графици за всяко едно от туристическо пътуване, извършване на резервации за предлаганите услуги. Необходимостта от закупуване на специализирано транспортно средство, възниква от стартиране на новата и не развиваща до този момент от дружеството дейност-предлагане на туристически пакети насочени изцяло към хора с увреждания, включително лица с трайни физически увреждания. В хода на дейността на, установихме, че на българския пазар на туристически услуги, не се предлагат туристически пакети изцяло насочени към тази целева група. Търсенето на предлаганата услугата е голямо, но поради нейната специфика на организация и изпълнение, тя не се предлага от туроператори. Към настоящия момент туристически пътувания на тези хората с увреждания, се организират единствено само от частни лица, най-вече близки на хората с увреждания със собствен личен транспорт, като туристическата услуга се свежда единствено до настаняване в места за настаняване пригодени за хора с увреждания. Останалата част от туристическия пакет – транспорт, предлагане на допълнителни дейности за развлечение, спорт, забавни игри, рехабилитация и отдих на хората с увреждания в местата за настаняване липсват и хората с увреждания не могат пълноценно да се включат в социалния живот на ползващи туристическа пакетна услуга. По същия начин стои и въпроса с посещенията на лицата с трайни физически увреждания на културно-исторически и природни забележителности, поклоннически(манастири, църкви) туристически обекти, както и организирани пътувания на лицата с трайни физически увреждания в близките балкански страни. Реално проблема със социалното включване на лицата с трайни физически увреждания за ползване на туристически услуги е сведен до решаването му, от близките на тези лица, които самостоятелно се справят със социализирането на хората с увреждания в обществото.
 • Подкрепа и осигуряване на заетост на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица): Целта на дейността е да осигури заетост за срок от 12 месеца на 20 лица в неравностойно положение на пазара на труда, други социално изключени лица и хора с увреждания, които принадлежат към допустимата целева група по настоящата процедура. При набирането на лицата от целевата група ще се спази процедурата за подбор, одобрена от Програмата, УО и АЗ в лицето на ДБТ. При подбора ще се преценява тяхната мотивация за участие в проекта, желанието и готовността им да започнат работа. След извършен подбор ще бъдат назначени на трудов договор 20 лица, както следва: 5 безработни младежи и/или продължително безработни лица на длъжност Аниматор в туризма. Изборът на целевата група на тази длъжност е съобразен предвид спецификата на трудовите им задължения, изискваща включително и добра физическа подготовка и издръжливост, особено в направлението Спортна анимация и забавни групови игри. 5 безработни лица над 54-год. възраст и безработни младежи и/или продължително безработни лица на длъжност Екскурзовод, предвид служебните задължения за пътуване в страната в командировки и възможността за отсъствия от дома предвид длъжностната характеристика. 5 безработни лица на възраст над 54-год. възраст на длъжност Социален асистент, предвид необходимостта от житейски опит за подкрепа на хора с увреждания. 5 лица на длъжност Организатор на туристическа и агентска дейност. Ще бъдат назначени 2 лица с трайни увреждания и 1 безработен младеж с трайни увреждания. Съществото на работа позволява лицата с трайна физическа недостатъчност да изпълняват служебните си задължения в туристическата фирма онлайн от дома си като предлагат онлайн продажби на туристически пакети. На същата длъжност ще бъдат назначени и 2 безработни лица самотни родители и/или майки (осиновителки) с деца до 5 г. и/или продължително безработни лица. Наетите 2 лица ще могат да работят онлайн от дома си, а при необходимост ще идват в офиса на фирмата за указания, без да се налага да отсъстват в командировки в страната и да противоречи със задълженията им да отглеждат децата си като самотни родители или осиновители. Освен гореизброените представители на целевата група, кандидата и партньора по проекта ще наемат 7 безработни и неактивни лица: За провеждане на обучението за Социален асистент, партньора по проекта ще назначи на трудов договор 1 Обучител по направление Социални дейности за 200 уч.ч. или 150 астрономически ч. и 1 Обучител по Психология за 100 уч.ч. или 75 астрономически ч. За извършването на туристическите пътувания на хора с увреждания е необходимо осигуряването на специализирано транспортно средство. За целта ще бъде нает на трудов договор за 12 месеца на 8 ч. 1 безработно или неактивно лице на длъжност Шофьор на пътнически микробус. За успешното управление и безпроблемното протичане на дейността на социалното предприятие, дружеството ще назначи на трудов договор за 12 месеца на 8 ч. безработно или неактивно лице за Ръководител. За оптимизиране разходите на новосъздаденото предприятие и организирането на документооборота, отчитането на операциите, съставяне на счетоводните документи и подаването на информацията към приходните органи ще бъде наето 1 безработно или неактивно лице на трудов договор за 12 месеца на 4 ч. на длъжност Счетоводител. При организирането и посещенията на туристически маршрути, подходящи и достъпни за хора с увреждания и посещение в места за настаняване и хранене с осигурен достъп, ще бъде назначен 1 преводач жестономичен превод в случаите на обслужване на хора с увреждания в говорно-слуховия апарат.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията, Целева стойност: 24.00, Достигната стойност: 0.00
Неактивни или безработни участници, Целева стойност: 24.00, Достигната стойност: 22.00

Финансова информация

299 956.48 BGN
299 956.48 BGN
188 049.92 BGN
85.00 %
 • [1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 44 993.48 0.00 254 963.00 299 956.48
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 44 993.48 0.00 254 963.00 299 956.48

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания“, Стойност: 85 701.85
 • Обособена позиция 1: „Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.