English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 12

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система 01.08.2016 617 110.10 617 110.10 0.00 535 030.10 14 Приключен (към датата на приключване)
Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им 14.09.2017 407 338.00 407 338.00 0.00 291 532.81 18 Приключен (към датата на приключване)
Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие 11.12.2017 764 276.30 764 276.30 0.00 230 690.84 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата 01.06.2016 6 008 800.00 6 008 800.00 0.00 200 000.00 55 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт 01.11.2016 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор "Правосъдие" 21.03.2016 28 Приключен (към датата на приключване)
Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове 03.10.2017 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването 03.10.2017 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи 17.11.2017 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
Ефективен достъп до правосъдие 15.12.2017 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация - Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик. 02.11.2016 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков" №4" 14.09.2016 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград” 01.09.2016 21 Приключен (към датата на приключване)
Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград, град Ивайловград 09.09.2016 35 Приключен (към датата на приключване)
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик 03.05.2017 26 Приключен (към датата на приключване)
„Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” 19.09.2016 37 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.