English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204542819 "БАКЕРИ 2" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул.Георги Байданов № 2А
 • България
Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "БАКЕРИ 2" ЕООД. 373 790.27 373 790.27 0.00 74 758.05 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
204365895 "Балджи 90" ЕООД България, гр.Ихтиман, 2050, ул. Димитър Русинов 14
 • България
"Повишаване на квалификацията е гаранция за по-висок стандарт на живот" 221 760.00 221 760.00 0.00 200 706.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД България, гр.София, 1504, район р-н Подуяне ж.к. СУХАТА РЕКА, 109, вх. Б, ап. 38
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 240 909.00 240 909.00 0.00 226 496.25 12 Приключен (към датата на приключване)
203368746 "БДИН БГ КОМ" ООД България, гр.Видин, 3700, ул. НАЙЧО ЦАНОВ, номер 2А
 • България
Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД 132 220.00 132 220.00 0.00 36 960.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
202469500 "БЕЛЛА 21" ООД България, гр.Габрово, 5300, ул. ГЕН. НИКОЛА РЯЗКОВ, номер 11, ет.6, ап.18
 • България
Професионализъм и развитие в "Белла 21" ООД 34 210.00 34 210.00 0.00 3 850.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
201424826 "БЕЛФОРТ-ДЕТЕЛИНА" ЕООД България, с.Пчелин, 2048, област София, община Костенец, с. Пчелин , ПК 2048
 • Костенец
Развитие и надграждане на качеството на работната среда в дом за възрастни хора Резиденция "Детелина", с. Подгорие, община Костенец. 82 332.84 82 332.84 0.00 23 733.19 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД България, гр.София, 1000, ул. Рачо Димчев No 2, ет. 1, офис 1;
 • гр.София
Осигуряване на заетост и квалификация в "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 164 030.00 164 030.00 0.00 138 521.60 17 Приключен (към датата на приключване)
101159421 "БИНЕР" ООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "СТАРА ПЛАНИНА" No 7А, ет. 2, ап. 2
 • гр.Благоевград
"Подобряване на микроклимата и работната среда чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "БИНЕР" ООД" 270 623.93 270 623.93 0.00 270 623.93 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
112029879 "БИОВЕТ" АД България, гр.Пещера, 4550, ул. "Петър Раков" № 39
 • България
Повишаване на професионалната квалификация, чрез обучения на служителите на "Биовет" АД 241 257.50 241 257.50 0.00 0.00 14 Прекратен (към дата на прекратяване)
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД България, гр.Перник, 2303, ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 1
 • гр.Перник
Ново работно място в "БЛУ ПОЙНТ"ЕАД 331 799.18 265 439.34 66 359.84 265 438.72 16 Приключен (към датата на приключване)
115842916 "БЛУРЕД" ООД България, гр.Асеновград, 4230, ул. РЕЧНА No 2, ап. 12
 • България
Подобряване на безопасността и условията на труд в БЛУРЕД ЕООД 142 452.00 142 452.00 0.00 130 813.80 15 Приключен (към датата на приключване)
200511057 "БОГОЯ-М" ООД България, гр.Варна, 9020, ж.к. "Младост", бл.143, вх.3, ет.4, ап.42
 • гр.Варна
SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост 336 180.36 336 180.36 0.00 172 814.04 20 Приключен (към датата на приключване)
128595875 "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД България, гр.Ямбол, 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл.15, вх.Б, ет.1, ап.46
 • гр.Ямбол
"Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД" 303 640.00 303 640.00 0.00 222 162.84 18 Приключен (към датата на приключване)
117671567 "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД България, гр.Русе, 7009, бул. "България" 125
 • гр.Дулово
 • гр.Русе
ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД 399 710.00 319 768.00 79 942.00 274 377.93 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
126705405 "БУЛТЕМ" ООД България, гр.Хасково, 6300, Търговски комплекс "Градски хали", бул. „България” 150, ет.5, офис 512
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "Бултем" ООД 175 027.78 175 027.78 0.00 173 889.50 17 Приключен (към датата на приключване)
123627778 "Бунекс" ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, кв. ИЗТОК, бл. 41, вх. Б, ап. 24
 • гр.Казанлък
Подобряване на работната среда в „Бунекс“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 60 043.63 60 043.63 0.00 38 336.29 19 Приключен (към датата на приключване)
200117781 "Венеция - 08" ООД България, гр.Перник, 2300, ул. Русе № 27
 • гр.Перник
Нов шанс за безработните хора 185 385.36 185 385.36 0.00 185 385.36 15 Приключен (към датата на приключване)
813151227 "Вилмар Контрол" ООД България, гр.Варна, 9000, ул. "Братя Георгиевич" № 33, ет. 1
 • гр.Варна
Разширяване дейността на "Вилмар Контрол" ООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица 162 500.37 162 500.37 0.00 132 099.08 20 Приключен (към датата на приключване)
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД България, гр.Русе, 7002, ул. "Независимост" No 2
 • гр.Разград
Подкрепа за създаване на нови работни места във "Вип контакт" ООД 154 370.97 154 370.97 0.00 143 799.15 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД България, гр.София, 1408, гр. София; Район р-н Триадица; Квартал "Иван Вазов"; бул. "Витоша" № 137; ет. 1, офис 3
 • България
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „ВИП професионално почистване“ ЕООД 173 689.00 173 689.00 0.00 163 103.60 12 Приключен (към датата на приключване)
107031266 "ВИП" ООД България, гр.Севлиево, 5400, ул. ИВАН ПРЕСНАКОВ, номер 4
 • гр.Севлиево
Подобряване условията на труд във "ВИП" ООД 387 103.00 387 103.00 0.00 380 768.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201594942 "ВКУСНИ ПОДПРАВКИ-2011" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул.ГЕН.ВЛАДИМИР ВАЗОВ, номер 12, вх.Б, ет.3, ап.8
 • България
"Ново социално предприятие - нов шанс за социално и професионално интегриране на лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда" 99 988.00 99 988.00 0.00 56 399.18 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201611594 "Влаяна" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, район р-н Централен Подлез - Централна гара, обект 06
 • гр.Пловдив
Осигуряване на заетост и достоен труд във "Влаяна" ЕООД 113 663.36 113 663.36 0.00 113 061.35 15 Приключен (към датата на приключване)
203708095 "Воденичаров и син" ООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. "Павел Хаджи Симеонов" 57
 • гр.Панагюрище
Подобряване работната среда в предприятие "Воденичаров и син" ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 57 200.00 57 200.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
103790974 "Волан" ЕООД България, гр.Аксаково, 9154, ул. ТРАКИЯ 11
 • гр.Варна
Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна 320 982.70 320 982.70 0.00 265 852.47 15 Приключен (към датата на приключване)
Страница (2/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.