English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
203311407 "ХИДРОСТРОЙМОНТАЖ 92" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, ул. Кълъраш, номер 27, ет.7, ап.21
 • България
Обучение и гъвкави възможности за заетост в "Хидростроймонтаж 92" ЕООД 147 296.16 147 296.16 0.00 0.00 11 Прекратен (към дата на прекратяване)
040431478 "ХИРОН - Иновационен мениджмънт" ООД България, гр.София, 1582, БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000, район р-н Средец, ул. Цар Калоян No 8, ет. 2.
 • гр.София
Програма за ускорено развитие на иновационно предприемачество в индустрии, базирани на знание 115 615.50 115 615.50 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД България, гр.София, 1574, България, гр. София 1574, област София (столица); община Столична, район Слатина, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”
 • България
Възможности за заетост и обучение на персонала в хотел Интернационал АД 42 734.45 42 734.45 0.00 0.00 15 Прекратен (към дата на прекратяване)
175072185 "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД България, гр.София, 1574, България, гр. София 1574, област София (столица); община Столична, район Слатина, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”
 • България
Повишаване способността на заетите лица в хотел Интернационал АД да посрещнат настъпващите бързи промени в пазара на труда чрез обучение по ключова компетентност 2 "Обучение на чужди езици" 46 200.00 46 200.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
204108670 "ХРИСЕМ 7" ЕООД България, гр.Враца, 3000, ул. "Найден Геров" 10, вх.В, ап.48
 • България
Повишаване на квалификацията на заетите лица в ХРИСЕМ 7 ЕООД и МОНИ С 94 ЕООД за увеличаване на производителността на труда им и създаване на условия за устойчиво развитие 34 127.50 34 127.50 0.00 30 580.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
202896888 "ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ" ЕООД България, гр.София, 1000, Ул. "Неофит Рилски" №70, ет. 2, ап. 3
 • гр.София
"Ново работно място в "Юропиън Проджектс Консултинг" ЕООД" 58 293.02 58 293.02 0.00 56 122.78 16 Приключен (към датата на приключване)
832075353 "Юроспийд" ООД България, с.Петърч, 2234, ж.к. Индустриална зона, ж.п. гара, България
 • с.Петърч
"Осигуряване на програма за подобряване на условията на труд в Юроспийд ООД" 134 722.48 134 722.48 0.00 133 052.34 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
115138606 ,,Петрол Комерс'' ЕООД България, гр.Пловдив, 4003, Област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, Район р-н Северен; ул. ,,Полет'' № 76
 • България
Създаване на дорби и безопасни условия на труд в "Петрол Комерс" ЕООД 138 346.80 138 346.80 0.00 116 613.23 17 Приключен (към датата на приключване)
838168405 ,,Хидросистем'' ЕООД България, гр.Ямбол, 8600, ул. „Ормана” № 56
 • България
,,По-добри условия на труд за работещите в ,,Хидросистем‘‘ЕООД‘‘ 235 743.96 188 595.18 47 148.78 183 622.14 10 Приключен (към датата на приключване)
200687817 “Буллтек" ООД България, гр.Пловдив, 4023, УЛ. НЕСТОР АБАДЖИЕВ №61 Б
 • България
Обучение на заети лица в БУЛЛТЕК ООД, гаранция за просперитет 181 362.50 181 362.50 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201750131 “ИНЖСТРОЙ- 2003” ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. „Васил Априлов“ № 18, ап. 10
 • България
Ново социално предприятие – шанс за заетост, социална и професионална интеграция в сферата на строителството 162 229.48 162 229.48 0.00 129 783.58 15 Сключен
200111255 “СБАЛ по кардиология Велико Търново” ЕАД България, гр.София, 1172, бул.”Г.М.Димитров” № 1
 • България
Инвестиции в качествени условия на труд 121 142.37 96 913.90 24 228.47 96 837.77 6 Приключен (към датата на приключване)
203094525 “Супердок“ ООД България, гр.София, 1712, София, ж.к. МЛАДОСТ 3, бл. 354, вх. 4, ет. 4, ап. 10
 • гр.София
Осигуряване на възможности за заетост и обучение на безработни лица във фирма “Супердок“ ООД 50 475.12 50 475.12 0.00 49 143.35 17 Приключен (към датата на приключване)
103860102 “Табак Ком Инженеринг” ООД" България, гр.Варна, 9010, район Приморски, ул. ПРИЛЕП № 28
 • България
Обучения за заети лица в “Табак Ком Инженеринг” ООД 39 270.00 39 270.00 0.00 39 270.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
131569082 “Шанс -75-80” ООД България, гр.Костенец, 2030, област София, община Костенец гр. Костенец 2030 ул. ЯНТРА 22
 • гр.Костенец
Подобряване на работната среда в “"ШАНС-75-80" ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 46 514.88 46 514.88 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
202978981 „Айс – Оупън” ЕООД България, гр.София, 1202, ул. "Сердика, номер" 42
 • гр.София
Създаване и развитие на социално предприятие "Шоколадова къща - Станимира" 96 757.92 96 757.92 0.00 62 409.05 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
126048117 „Анита” ЕООД България, гр.Димитровград, 6400, бул. „Г.С. Раковски“ №78
 • гр.Димитровград
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на служителите на "Анита" ЕООД 215 350.00 215 350.00 0.00 211 871.48 16 Приключен (към датата на приключване)
117085223 „АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД България, гр.Русе, 7002, ул.Момчил Войвода No 8, ет. 1, ап. 1
 • гр.Русе
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В “АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТИ МЕСТА 136 500.11 136 500.11 0.00 131 299.90 14 Приключен (към датата на приключване)
202385034 „АПИДП ИП Мартент” ЕООД България, гр.Мартен, 7058, гр. Мартен ул. „Рига” №15
 • България
Нови възможности за трудова реализация в „АПИДП ИП Мартент” ЕООД 71 589.18 71 589.18 0.00 71 552.94 23 Приключен (към датата на приключване)
176407213 „БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ“ България, гр.София, 1574, гр. София 1000, район Слатина, бул. Васил Левски No 75
 • Столична
Кърлинг мания 199 738.00 199 738.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
116560119 „Валли-10“ ЕООД България, гр.Разград, 7200, Ж.к. Освобождение бл 33А
 • гр.Разград
Осигуряване на възможности за трайна заетост във Валли-10 ЕООД 187 320.33 187 320.33 0.00 187 320.23 15 Приключен (към датата на приключване)
203586481 „Витал Концепт“ ООД България, гр.София, 1000, гр. София, ул. „Любен Каравелов“ No 34
 • гр.София
Нови работни места във „Витал Концепт“ ООД 111 305.20 111 305.20 0.00 111 251.14 15 Приключен (към датата на приключване)
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД България, гр.Габрово, 5300, бул. „Стефан Караджа” №105
 • Територията на ЕС
Международно сътрудничество за проучване и трансфер на социални иновации 199 161.00 199 161.00 0.00 194 315.54 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
123018503 „ЕЛИТ – МОНТАЖ“ ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. „Радецки“№22
 • гр.Стара Загора
Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви работни места в „Елит Монтаж” ООД. 279 740.20 279 740.20 0.00 279 568.88 16 Приключен (към датата на приключване)
101672126 „Крисмар” ЕООД България, гр.Сандански, 2800, УЛ.СПАРТАК, бл. 15, вх. Б, ет. 1, ап. 1
 • с.Струмяни
Нови възможности за професионална реализация чрез разкриване на 9 работни места в „Крисмар” ЕООД . 126 100.68 126 100.68 0.00 112 173.21 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (8/116):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.