English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-0114-C01
"Подкрепа за създаване на нови работни места в "АЛАЧОВ" ЕООД
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
22.08.2016
22.08.2016
21.10.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Якоруда, с.Юруково

Описание

"АЛАЧОВ" ЕООД осъществява дейност в с. Юруково, Община Якоруда. Фирмата развива дейност в сферата на търговия на дребно с хранителни стоки в обект "Магазин за хранителни стоки". Обектът се намира в центъра на населеното място и в близост до единственото училище. Въпреки, че приходите от продажби не са високи, естеството на стоките, които се от ежедневна необходимост, както и социално и икономическите характеристики на района обуславят сравнително постоянно ниво на приходи, което гарантира устойчива жизнеспособност на икономическата дейност.Концепцията на ръководството на фирмата за бъдещо бизнес развитие е разширяване дейността на предприятието чрез увеличаване обема и асортимента на предлаганите стоки,респективно разширяване на търговската площ чрез обособяване на допълнително помещение за продажби. Разходите за персонал представляват значителен елемент при формиране себестойността на единица продукт и възможностите, които предоставя настоящата Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ е стимул за работодателя за разкриване на нови работни места, което ще създаде предпоставки за развитие и увеличаване икономическата дейност на фирмата.Настоящето проектно предложение е насочено към разкриване на нови работни места чрез наемане за 12 месеца на 6 (шест) безработни и/или неактивни лица от най-уязвимите групи на пазара на труда-лица с увреждания между 30 и 54 години и с ниско образование, младежи до 29 години и лица над 54 години. С цел осигуряване на условия на труд се предвижда закупуване на работно облекло  и доставка на ДМА: хладилна витрина за хранителни стоки, микробус/миниван/, система за видео наблюдение и компютърна система за регистриране на продажбите в обекта.Други основни дейности по проекта са организация и управление и дейности по информираност и публичност.Всички дейности са допустими по схемата и са съобразени по време и взаимна връзка. Разходите, заложени за тяхното изпълнение са реални и в рамките на допустимите стойности.
Дейности
 • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца. : Кандидат-бенефициентът залага в проектното си предложение разкриване на 6 /шест/ нови работни места. За тях ще се търсят хора от най-уязвимите социални групи: лица с увреждания, младежи до 29 години , лица над 54 години. Дейността ще стартира от началото на третия проектен месец. Преди това ще бъдат идентифицирани лицата, подходящи за заемане на одобрените длъжности. Във фирмата към момента работят 4/ четири/ лица, на длъжности : продавачи на хранителни стоки -2 бр, шофьор и хигиенист. В проектното предложение се кандидатства за : касиер-1бр., консултант продавачи- 1 бр., шофьор 1 бр., складови работници-2 бр.и охрана на обекта-1бр. Тази необходимост е продиктувана от идеята за разширяване на обекта с още едно помещение, разнообразяване асортимента от стоки с такива от нехранителен характер, разширяване и осигуряване на по- качествени услуги, преминаване на двусменен режим на работа и необходимостта от сигурност срещу посегателства. Шофьорът ще бъде и снабдител на обектите. Лицата ще бъдат наети, след обсъждане с екипа по проекта и управителя, както и след събеседване с идентифицираните от целевата група. С всички наети ще бъдат сключени трудови договори при спазване изискванията на Кодекса на труда. Заплатите ще бъдат в рамките на минималния осигурителен доход за съответната длъжност. Ще бъдат планирани средства и за осигуровки за сметка на работодателя. Работниците ще имат право на платен годишен отпуск . Преди стартиране на трудовия процес всички ще бъдат инструктирани за спазване изискванията за охрана на труда и задължителните хигиенни норми на работното място. Първоначално ново наетите ще бъдат обучавани от съществуващия персонал за съответната длъжност. На работниците ще бъде осигурено работно облекло и предпазни средства, където се налага.
 • Закупуване на работно облекло, оборудване и обзавеждане. : Дейността е съпътстваща на наемане на нови работници и е част от бюджета на проекта. Всички разходи са без ДДС, тъй като фирмата е регистрирана по ЗДДС. С наемането на нови работници, работодателят е длъжен да им осигури подходящи условия на труд. Разширяване обема на работа на предприятието изисква не само допълнителен човешки ресурс, но и съответните инвестиции в дълготрайни активи и нематериални активи. Разкриване на нови работни места е в резултат от дългосрочните цели на предприятието за увеличаване обема на продажбите, за което е необходимо извършване на инвестиционни разходи. Спецификата на основната дейност на фирмата, а именно търговия на дребно с хранителни стоки изисква ежедневно извършване на доставки и условия за съхранение и предлагане на стоките съгласно изискванията на националното законодателство за продажба на хранителни стоки. С цел качество и срочност на хранителните стоки се предвижда закупуване на хладилна витрина. Тя ще бъде обслужвана от консултант-продавача и складовия работник. Пред вид нарастване обема на стоките, предназначени за продажба и за по-голяма прегледност на складовите наличности, както и повишаване качеството на услугите от е необходима ПОС система за регистриране на продажбите който ще осигурява бързина и ефективност при продажбите, както и проследяване на стоковите запаси. С разширяване на обема на търговската дейност се налага по-редовно снабдяване на обектите, а така също в повечето случаи много пресни стоки. За това се налага закупуване на ново транспортно средство, което да гарантира снабдяване на стоки в обекта според пазарното търсене. Не без значение е сигурността на работещите и на стоковите наличности и оборудване. За това се предвижда и охрана на обекта - жива и камери за наблюдение. Това е гаранция от набези и посегателства, които са често срещано явление в малките населени места. Тази дейност ще бъде изпълнявана прецизно, като всички доставки ще останат на разположение на фирмата и ще бъдат използвани по предназначение.
 • Информираност и публичност. : Целта на тази дейност е да информира населението за възможностите, които предоставя Програмата и схемата за подпомагане процеса на намаляване на безработицата, подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и особено важно - наемане на безработни и неактивни от най-уязвимите социални групи. Дейността ще стартира през първия проектен месец, след подписване на Договора за БФП. С публикация в местен или регионален вестник жителите на община Якоруда ще бъдат информирани за одобрения проект, неговите цели и резултатите, които се очакват. Това ще бъде и начин за набиране на кандидати за работа от групите, които ще бъдат посочени. През третия месец ще бъде изготвена и поставена на обекта информационна табела за изпълнявания проект. През следващите два месеца ще бъдат изготвени брошури с по- подробни данни за ОП "РЧР", схемата "Ново работно място 2015" и заложените дейности в проекта.Ще има снимков материал с наетите работници, доставеното оборудване и условията при които работят ново наетите. В края на проекта ще бъде направена още една публикация с постигнатите резултати и изпълнените индикатори. Оборудвано ще бъде обозначено със стикери,информиращи за Програмата и проекта.При изготвянето на информационните материали ще бъдат спазени изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г.
 • Организация и управление на проекта. : Екипът за управление е важен фактор за изпълнение на проекта. Това обуславя и необходимостта за ангажиране на квалифицирани специалисти с добър опит по изпълнение на проекти. В екипа по управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие двама служители - ръководител и счетоводител. Основната задача на екипа е. да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Договарящия орган. В изпълнение на календарния план-график, който ще бъде подготвен още в началото на проекта, ще се провеждат работни срещи всеки месец, а когато се налага и по- често, за отразяване на напредъка и при необходимост ще се предприемат мерки за бързо решаване на възникналите проблеми. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с ДО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна документация и ще следи за спазване на всички изисквания на Програмата по счетоводното отчитане. Настолна книга на екипа ще бъде "Ръководството на бенефициента" за изпълнение на договори по процедура BG05M9OP001-1.003 Екипът ще води редовна кореспонденция с УО и ще следи за правилното изпълнение на поръчките от избраните изпълнители. Ще извършва мониторинг върху работата на наетите лица, свързано с тяхното присъствие, заплащане, използване на работното облекло по предназначение, както и обслужване на доставеното оборудване. При констатиране на нередности ще провежда срещи с работодателя и ще изисква отстраняване на пропуските. Дейността по организация и управление гарантира, че проекта ще се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.

Партньори

Индикатори

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 4.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 7.00

Финансова информация

67 033.12 BGN
67 033.12 BGN
64 081.04 BGN
85.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 10 054.96 0.00 56 978.16 67 033.12
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 10 054.96 0.00 56 978.16 67 033.12

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: 1.Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Доставка на 1 бр.товарен минибус/миниван/"по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС№160/01.07.2016г. , Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: 1.Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Доставка на 1 бр.товарен минибус/миниван/"по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС№160/01.07.2016г.
 • Обособена позиция 2: Доставка на 1 бр.товарен минибус
Предмет на предвидената процедура: 2."Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Доставка на хладилна витрина за хранителни стоки/хоризонтална/"по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г., Стойност: 1 475.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на хладилна витрина за хранителни стоки/хоризонтална/
 • Обособена позиция 2: 2."Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Доставка на хладилна витрина за хранителни стоки/хоризонтална/"по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г.
Предмет на предвидената процедура: 3."Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Доставка на система за видеонаблюдение "по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г., Стойност: 450.00
 • Обособена позиция 1: 3."Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Доставка на система за видеонаблюдение "по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г.
 • Обособена позиция 2: Доставка на система за видеонаблюдение
Предмет на предвидената процедура: 4."Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност " Доставка на ПОС система за магазини""по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г., Стойност: 1 200.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на ПОС система за магазини
 • Обособена позиция 2: 4."Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност " Доставка на ПОС система за магазини""по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г.
Предмет на предвидената процедура: 5.Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Доставка на работно облекло" по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г., Стойност: 1 314.00
 • Обособена позиция 1: 5.Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Доставка на работно облекло" по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г.
 • Обособена позиция 2: Доставка на работно облекло
Предмет на предвидената процедура: 6.Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Застраховка на оборудването"" по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г, Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: 6.Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Застраховка на оборудването"" по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г
Предмет на предвидената процедура: 7.Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Информираност и публичност" по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г, Стойност: 650.00
 • Обособена позиция 1: 7.Съобщение за набиране на ценови предложения за дейност "Информираност и публичност" по договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-1.003-0114-C01,спазвайки изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г
 • Обособена позиция 2: ДОСТАВКА НА 1 БР.ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА И ИЗГОТВЯНЕ НА 100БР.БРОШУРИ
 • Обособена позиция 3: Информираност и публичност

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.