English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-0938-C01
Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД
126723632 "АЛИАНА" ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
08.06.2017
01.07.2017
01.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково, Хасково, гр.Хасково

Описание

Проектът съответства на нуждите на "АЛИАНА" ООД от въвеждане на системи за управление на човешките ресурси (УЧР) и подобряване условията и безопасността при работа, както и на целите на ОПРЧР, на европейските и национални стратегически документи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Прилага хоризонталните принципи на равни възможности и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. Цел: да се подобри работната среда и да се насърчи мобилността на заетите в едно шивашко предприятие от Хасковска област чрез осигуряване на: добри и безопасни условия на труд, гъвкави форми на заетост, ефективни модели за организация на труда и нови системи за управление на човешките ресурси. Предвиждат се дейности, които водят до следните резултати:
-­	Разработени и въведени: Стратегия за УЧР; софтуер за УЧР; гъвкави форми за заетост; Програма за управление на възрастта и добри практики за удължаване на професионалния живот; Процедури за вътрешна комуникация, с нови мерки за подобряване на комуникацията; Ръководство за околна среда и правила за неговото актуализиране; План за действие по околна среда; Въпросник за самооценка, Чек­-лист за проверка.
-­	Насърчаване мобилността на работната сила и запазване заетостта на 4 работника, с местоживеене различно от местоработата, чрез организиране на транспорт до завода в Хасково за 12 месеца.
-­	Подобряване условията на труд чрез специални лични предпазни средства и облекло; нови колективни средства за подобряване микроклимата, защита от прах, електричество, химични агенти и провеждане на обучения на 36 лица за работа с новото оборудване.
-­	Оборудване на социални придобивки за хранене и отдих в производствената база.
Проектът ще окаже положително въздействие върху мотивацията и производителността на труда на целевата група, която включва всички 152 заети лица от предприятието, вкл. 17 л. над 54 години.
През целия срок на проекта от 15 месеца ще се спазват правилата за публичност.
Дейности
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси.: Цел: Да се подобри работната среда и производителността в предприятието с въвеждане на ефективни и гъвкави форми за организация на труда и управление на човешките ресурси чрез: оптимизация на работните процеси, насърчаваща съвместяването на професионалния и личния живот на заетите, вкл. тези над 54г.; добри практики за удължаване на професионалния живот, за обезпечаване на човешките ресурси, управление на кариерата и учене през целия живот; оптимизация на вътрешната комуникация. Обосновка: Стратегията ни е насочена към разширяване на пазарите и високо качество на продукта. Инвестираме в политики по управлението на околната среда, които водят до икономия на ресурси, удовлетворение в работниците и повишен имидж. Целим подобряване условията на труд и мотивиране на персонала за увеличаване производителността на труда. Дружеството работи в обл. Хасково, при голяма конкуренция в шивашкия сектор и недостиг на квалифицирани работници. Стремим се към качествени работни места, които да привличат и задържат персонала. Анализът ни доказва нужда от системен подход и изграждане на последователна и прозрачна фирмена политика по управление на човешки ресурси (УЧР). В дружеството са заети 152 работника, в т.ч. 17 над 54г., като 95% са по трудов договор на 8 ч. работен ден. Производствените процеси са монотонни и специализирани. По данни на СТМ, 50% от отсъствията по болест са при възрастните работници. Това налага оптимизиране на работните процеси и въвеждане на гъвкава заетост. Ключов елемент за мотивация на персонала и имиджа на компанията е нивото на вътрешен обмен на информация. Управлението и комуникацията се извършват по метода вертикално­-надолу и често се вземат решения „случай за случай“. Налице е субективност при подбора и развитието на персонала, поради липса на утвърдени процедури и системи за УЧР. Тези проблеми рефлектират негативно върху мотивацията на заетите, което води до текучество, нарушаване на трудовата дисциплина, намаляване производителността на труда. Липсва информационна система за управление на човешки ресурси. Необходима е подобрена фирмена политика по УЧР, насочена към развитие на корпоративна социална отговорност, увеличаване мотивацията и производителността на работниците и подобряване имиджа на дружеството. Дейността включва елементите: 1. Разработване и въвеждане на Стратегия за управление на човешките ресурси, с процедури за подбор на персонал, оценяване на трудовото представяне,обучение и професионално развитие, управление на възнагражденията,създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Разработване на вътрешни правила и инструкции. 2. Разработване и внедряване на софтуер за УЧР. Осигурява справки за ежедневното изпълнение, обективна основа за решения от работодателя по планиране на обученията и управление на кариерата, въвеждане на нови системи за заплащане, актуализиране на стратегията. 3. Въвеждане на гъвкави форми на заетост в предприятието, в т.ч. за хората над 54г.: работно време с променливи граници и ротация на работните места. 4. Разработване на Програма за управление на възрастта с добри практики за удължаване на професионалния живот: мерки за обучение и развитие на уменията на работната сила, в т.ч. над 54г.; методи за предоставяне обучение на работниците, вкл. с наставничество от опитните; мерки за развитие в кариерата на по­-възрастните; програми за управление и предаване на знанията. 5. Разработване на Процедури и харта за вътрешна комуникация с мерки за подобряването й: ежемесечен въпросник за обратна връзка относно условията на труд и управлението; процедури за участие на представители на работниците при вземане на решения за фирмата. 6. Въвеждане иновативен модел за организация на труда, насочен към опазване на околната среда, обединяващ в система досегашните мерки и въвеждащ нови, чрез: Разработване на Ръководство за околна среда и правила за неговото актуализиране; План за действие по околна среда; Въпросник за самооценка и Чек­-лист за проверка.
 • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите лица от целевата група.: Цел: Насърчаване на географската мобилност на работната сила в област Хасково чрез осигуряване на организиран транспорт за заети лица от местоживеенето до местоработата им в „Алиана“ ООД и обратно. Това ще осигури предпоставки за устойчива заетост на лицата. Дейността е в съответствие с целите на ос 2 на ОПРЧР, със Стратегията за заетост на РБългария и с политиките на ЕС за насърчаване мобилността на населението, залегнали и в Стратегия Европа 2020. От заетите в дружеството 4 лица са с настоящ адрес, различен от мястото на работа и пътуват ежедневно от с. Долни Големанци, с. Тракиец и с. Манастир до Хасково. Транспортът се извършва с автомобили на работещите, като разходите се покриват частично от работодателя. Описание: Ще се избере транспортна фирма по реда на ПМС № 118, която да е лицензиран/ регистриран превозвач, съгл. Закона за автомобилните превози. Целевата група са 4 заети лица по трудов договор в "Алиана" ООД, които при ежедневните си пътувания от и до работното си място нямат възможност да ползват обществен транспорт. Причината е, че часовете на тръгване и пристигане на обществения транспорт не съответстват на работното време във фирмата, а от селата няма ежедневен транспорт. Организираният от работодателя транспорт ще стимулира лицата да запазят заетостта си в дружеството и ще подпомогне работодателя да запази квалифицираните си работници. Тази придобивка ще повиши мотивацията за работа и доверието в работодателя. При изпълнението на проекта ще бъде приложена следната транспортна схема до завода в Хасково, който е в промишлената зона: Сутрин от гаража на превозвача тръгва 1 МПС до начална точка на транспортния маршрут - с. Долно Големанци със спирка в центъра, качва се 1 лице; продължава до междинна спирка в центъра на с. Тракиец, качват се 2 лица; следва втора междинна спирка в центъра на с. Манастир, качва се 1 лице; продължава до крайна точка - паркинга на завода на „Алиана“, намиращ се в промишлената зона на гр. Хасково. Транспортното средство с 4-те лица пристига между 7:45 и 7:50 ч. на паркинга. В 17:30 ч. след края на работния ден същите 4 лица се качват на 1 МПС и то се връща по обратния път до крайна точка в с. Долно Големанци, с две междинни спирки. Разстоянието по маршрута, който МПС­-то изминава с работниците в едната посока е 38,3 км, а общо за деня е 76,6 км. Дейностите по насърчаване мобилността са иновативни за област Хасково, която се отличава със слаба мобилност на населението. Това се определя от нередовния обществен транспорт между населените места и наличие на собствени жилища на населението в места, различни от местоработата. Същевременно в малките населени места нивото на безработица е високо, поради липсата на предприятия и свободни работни места. Поддържане заетостта на работници от малките населени места в предприятието чрез насърчаване мобилността е иновативно за региона и ще бъде добър пример за други работодатели и работници. Предприятието осигурява заетост в област Хасково, където равнището на безработица е над средното за страната. С тази дейност работодателят ще запази заетостта на 4 квалифицирани работници, които в Хасково се намират трудно, поради голямата конкуренция в шивашкия сектор. Дейността допринася за постигане на заложеното в Областната стратегия за развитие на обл. Хасково, страт. цел 1, Приоритет 1.1. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес, защото "Алиана" ООД, като част от местния бизнес, предприема мерки за осигуряване устойчива заетост и насърчаване мобилността за наети от други населени места работници чрез участието си в ОПРЧР по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейността съответства на нуждите и приоритетите на предприятието кандидат, защото чрез създаване на условия за мобилност на работната сила осигурява запазването на дълготрайна заетост, гаранция за доходи и достоен живот на квалифицираните и опитни работници.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здра вния статус на работниците и служителите. 3.1. Осигуряване средства за колективна защита, вкл. обезопасяване на съществуващи обекти и м ашини и подобряване условията на труд. 3.2. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло. 3.5. Обучение на работници за безопасна работа с нововъведеното оборудване.: Включените поддейности са част от Програмата за овладяване на риска, възоснова на Анализа на риска и замерванията на факторите на работната среда. Те усъвършенстват системата по управление на здравословен и безопасен трудов процес, в съответствие с Директива 89/686 ЕЕС, а именно: Поддейност 3.1. Цел: Подобряване на микроклимата, намаляване запрашеността и вредните емисии, превенция на риска от ел.заряд и неудобна работна поза чрез осигуряване на колективни предпазни средства: - система за централна климатизация и аспирация в шивашки цех, 1700 м2 - модули със серво-­мотор, позиционер и устройство за засмукване прах и изрезки към оверлозите–11бр - аспираторна кабина с винтов компресор за елиминиране влиянието на вредните химически изпарения от машината за чистене на петна от масло - пистолет за засмукване с вакуум на отпадъци-масло, прах, мъх от шевни машини–21бр - диелектрична постелка, под парогенератор - антистатична ергономична постелка, кроячен цех–300м Предвидените СМР и оборудване към машините, ще допринесат за подобряване на микроклимата, електробезопасност, защита от прах, токсични и други вредни вещества в цеховете. Те са избрани, защото в шивашките и кроялните цехове отделянето на прах и химични агенти е в горната граница на нормите. При рязане на плата от оверлозите прахът се вдишва от работника и се разпространява в цеховете, а изрезките падат върху работните плотове и пода, което ще се предотврати с модулите за засмукване прах и изрезки. При шиенето на вата, завивки пълни с пух и др. се отделят прах и вредни агенти, което ще се елиминира чрез пистолети за засмукване с вакуум на отпадъци. Процесът на чистене петна от масло, не е обезопасен и химичните агенти се отделят във въздуха, това ще се елиминира с аспираторната кабина с компресор. При гладене на спалното бельо се отделя влага на работно място, на което се работи с електрически уред – парогенератор. Диелектричната постелка ще го обезопаси. Антистатичната постелка предпазва от студ, прах и риск за опорно-двигатената система. Наличната вентилационна система в шивашки цех 1 ще се надгради с модули за климатизация и абсорбация, поради неблагоприятните температури през зимата и лятото и запрашеност. Тя ще абсорбира прах, микроорганизми, статично електричество, йонизира въздуха и дава постоянна температура целогодишно. Има положителен ефект върху околната среда и намалява вредното въздействие до 50%. Поддейност 3.2. Цел: Да се осигурят качествени лични предпазни средства и специално работно облекло, съответстващи на динамиката на производствения процес. Предприятието има утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС. На всички работници са осигурени работно облекло и ЛПС, съгл. ЗЗБУТ. Препоръките от замерване факторите на работната среда налагат нужда от специализирано работно облекло и ЛПС, и ергономия при работа за шивачи, кроячи и администрация. Те ще съответстват на новите стандарти: манти от антистатична, дишаща материя; антиалергични, протвоизпотяващи и нехлъзгави обувки с твърдо бомбе; гумени ботуши; ръкавици от метални нишки; ергономични столове и плотове. Планираните специални работни облекла и ЛПС ще бъдат по­качествени, с повишена здравина, топло и студоустойчивост, с по­-добри технически характеристики от използваните. Поддейност 3.5. След въвеждането на новото предпазно оборудване ще се проведе обучение за безопасна работа с него на 36 заети лица, разделени в 3 групи. Продължителност 10уч.ч. за всяка група, с разпределение: работа с модулите за засмукване на прах и изрезки-11л.; с вакуумните пистолети-21л. и с аспираторната кабина-4 лица. Доставчиците не осигуряват обучение за работа с тях, тъй като те не са самостоятелни производствени машини, а предпазни модули. Целта е заетите да придобият специфични умения за работа с машините, преминали модернизация, във връзка с подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и свързаната с това промяна на технологичните процеси.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията: Дейността цели да се създадат оптимални условия за отдих и хранене в базата на дружеството, което ще допринесе за намаляване на умората и превенция на стреса сред работниците и служителите. Социалните придобивки ще се ползват от всички работници и представляват добра практика за удължаване на професионалния живот. Това ще допринесе за задържане по-дълго на работните места на заетите над 54 години, които притежават опит и знания, необходими за дружеството. Дружеството разполага със собствена база с площ от 7200 кв.м., намираща се в индустриалната зона на Хасково. В нея са разположени производствени, сервизни и складови помещения, административен корпус, двор, паркинг. За удовлетворяване на нуждите от ефективна почивка, здравословно и правилно хранене и намаляване на стреса от работата, ще бъдат обзаведени и оборудвани помещение за хранене, с площ 60 кв.м и кът за почивка през топлите сезони в двора на предприятието. Базата на дружеството се намира в промишлената зона, която е отдалечена от жилищата на работниците и в близост няма заведения за обществено хранене. По тази причина ръководството е осигурило помещение за хранене и отдих, чието оборудване е недостатъчно и остаряло. Това налага работниците да се хранят на смени, като често времето недостига всички да си стоплят донесената храна и да се хранят здравословно в почивките. Естеството на работа в предприятието води до натоварване на опорно­-двигателния апарат и завишен риск от заболяване на опорно­-двигателната система, според анализа на риска на Службата за трудова медицина. Това налага работодателят да вземе мерки за осигуряване на по-доби условия за отдих и възстановяване от неудобната седяща (шивачи, администрация) или правостояща (гладачи, окачествители, моделиери) работна поза. Същевременно повечето производствени процеси са монотонни и свързани с напрягане на зрението и с дребни детайли. Работните места са в затворени помещения с рисков фактор прах и химични агенти, поради работа с вата, пух и други пълнежи за олекотените завивки, които се отделят при работните процеси - от рязането и шиенето на материалите. Това води до необходимост в междинните производствени почивки, както и в обедната почивка работниците да имат място за отдих и възстановяване навън. Почивката на чист въздух и извън производствените сгради се отразява положително на тонуса и здравословното състояние на работниците. По тази причина предвиждаме изграждане на кът за отдих, консумиране на освежаващи напитки и хранене в двора на предприятието. С предвиденото оборудване ще се изградят две места за отдих и правилно хранене в сградата на предприятието и в двора на базата. Тази социална придобивка ще допринесе за възпроизводство на работната сила и подобряване на комуникацията на персонала. Предвидено е закупуване и въвеждане в експлоатация на обзавеждане и оборудване, като по този начин се обособяват следните социални придобивки: 1. Помещение за хранене 60 кв.м. с кухненски кът и столова, оборудвано с кухненски маси, столове, хладилник, кафе машина, миялна машина, микровълнова печка. 2. Зона за отдих и хранене в двора на базата, обзаведена с пейки, столове, маси. Новите социални придобивки ще въздействат положително за превенция на стреса сред работниците и служителите, ще подобрят комуникацията в екипа, ще гарантира по­-добра мотивация за работа.
 • Организация и управление на проекта.: Целта на дейността е осъществяване на качествено и професионално управление на проекта за гарантиране ефективност, ефикасност и устойчивост при постигането на очакваните резултати и заложените цели. Дейността е необходима за вътрешното наблюдение, оценка на напредъка и планиране на дейностите, както и за отчитане пред Управляващия орган (УО). Принципът за „добро управление на програми и проекти” ще бъде спазен чрез дейността. Тя ще се развие в две основни направления: - Мероприятия, които гарантират активност, прозрачност, жизненост и подкрепа на проекта; - Мероприятия, които гарантират гъвкаво изпълнение на дейностите, постигане на резултатите и от тук на проектните цели. За гарантиране на екипната работа със заповед на управителя ще се сформира екип по проекта, ще се оформят договори с ръководителя, счетоводителя и координатора по проекта и ще се разпишат длъжностните им задължения. През първия месец на проекта екипът ще изготви и представи на УО график на тръжните процедури за всички предвидени по проекта договори, независимо от тяхната стойност. Ръководният екип ще провежда ежемесечни работни срещи, които са инструмент за контрол, проследяване и вътрешна отчетност за изпълнението на дейностите. Срещите ще се протоколират и способстват за детайлно разпределяне на задачите между членовете на екипа и планирането на предстоящите действия за реализация на дейностите. Ще бъдат отчитани и планирани разходите, съвместно със счетоводителя, който ще съблюдава съответствието между планираните и реалните разходи, ще контролира всички разплащания по проекта за законосъобразност, ефективност и ефикасност и съответствие с правилата на програмата и законодателството. Счетоводителят и ръководителят по проекта ще изготвят ежемесечна информация за техническото и финансово изпълнение на проекта, която ще се представя на управителя на дружеството. Екипът ще извършва проверки на място за провеждането на дейностите, доставките и СМР, които ще се удостоверяват с протокол. Ще изготви и прилага въпросници за обратна връзка относно ефекта от въведените системи за УЧР, придобитите колективни и лични средства за защита и социални придобивки. Ще изготвя междинни и окончателни технически и финансови отчети, които ще се представят пред Управляващия орган. Отговорните лица ще съхраняват в специален шкаф в офиса на дружеството документацията по проекта и ще я предоставят за проверки от УО и други контролни органи. Ръководителят на проекта отговаря за цялостното изпълнение и логистика; изготвя план за действие; организира своевременно изпълнение на проектните дейности; финансовото и техническо отчитане; действията по наблюдение, контрол и вътрешна оценка при реализацията на дейностите; контактува с вътрешния екип, целевата група, външните изпълнители УО и други заинтересовани страни; участва в подготовката и съгласува техническите и финансови отчети по проекта и ги подава в срок към Управляващия орган. Координаторът на проекта осъществява контакти между екипа, ръководството на предприятието и целевата група, координира и организира изпълнението на дейностите и комуникацията между вътрешните екипи и външните изпълнители, следи за спазване на план-графика, участва в мониторинг и проверки на място, води кореспонденция и подготвя техническите отчети по проекта. Счетоводителят на проекта следи за стриктното изпълнение на бюджета и целесъобразното разходване на средствата, изготвя финансови отчети, следи за спазването на счетоводните и данъчни закони, счетоводната политика на Бенефициента и изискванията на програмата и Управляващия орган. Резултат от изпълнението на дейността на счетоводител проекта е приемането на междинен и окончателен доклад за изпълнение на проекта от Управляващия орган. Продължителността за изпълнение на дейността е през целия период на проекта.
 • Информиране и публичност.: Дейността цели информираност на възможно най-широк кръг от хора и заинтересовани страни и популяризиране за дейностите по проекта и приноса на ОПРЧР и ЕСФ. Дейността ще се изпълни при спазване изискванията, заложени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и в съответствие с общо приложимите за фондовете на ЕС разпоредби от Регламент (ЕС) №1303/2013г. на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013г. За изпълнението на дейността се предвижда сключването на договор с външен изпълнител, съгласно регламентираните прагове в ПМС №118/2014. С покана, с ясно посочени спецификации, бенефициентът ще изиска оферта/и за предвидените услуги от външен изпълнител по мерките за публичност. В офертата следва да се дадат образци при спазването на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Времето за изпълнение на дейността е през целия срок на изпълнение на проекта. Дейността включва изработка и доставка на 2 бр. информационни табели, 500 информационни листовки, 200 бр. стикери за оборудването за обезопасяване на работните места, оборудването на социалните придобивки, масите, столовете, климатизацията; отпечатване на 3 публикации в пресата и 2 телевизионни съобщения. Информационните табели, с общото лого на програмния период и информация, че проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 и ЕСФ ще са поставени на входа на базата и на входа на административния корпус. Отпечатването на 200 бр. стикери е със задължителните елементи за визуализация на проекта. Публикациите и телевизионните съобщения ще съдържат информация за приноса на ОПРЧР и ЕСФ, за целите и дейностите по проекта и придобивките за работниците. В начаото и в края на проекта информация за целите, целевите групи и резултатите по проекта ще се публикува и на сайта на дружеството - http://www.aliana-rv.eu/. През целия срок на проекта при изготвянето на проектни документи и при осъществяване на кореспонденция с Управляващия орган, с външни изпълнители, както и с всички други страни ще бъде отбелязвано, че проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОПРЧР 2014-2020. При искането за оферти и изработката на информационните материали, както и при всяка комуникация и публикация по проекта бенефициентът ще спази изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 година, съгл. Регламент №1303/2013г. на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013г.

Индикатори

Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 152.00, Достигната стойност: 173.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

280 789.20 BGN
280 789.20 BGN
277 926.39 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Производство на текстил и текстилни изделия

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 42 118.38 0.00 238 670.82 280 789.20
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 42 118.38 0.00 238 670.82 280 789.20

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения за „Осигуряване на публичност“ по проект „Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД“, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.008-0938-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, Стойност: 2 450.00
 • Обособена позиция 1: Съобщение за набиране на ценови предложения за публичност
Предмет на предвидената процедура: СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения за „Избор на лицензиран превозвач за транспорт до и от работното място на заети лица от целевата група“ по проект „Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД“, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.008-0938-C01, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, Стойност: 10 111.20
 • Обособена позиция 1: Съобщение за набиране на ценови предложения за транспорт
Предмет на предвидената процедура: СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения, съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС №160/01.07.2016г., за избор на СЧЕТОВОДИТЕЛ по проект „Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД“, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.008-0938-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Съобщение за набиране на ценови предложения за счетоводител
Предмет на предвидената процедура: СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения, съгласно ЗУСЕСИФ и чл. 2, ал. 7 от ПМС №160/01.07.2016г., за избор на КООРДИНАТОР по проект „Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД“, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.008-0938-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Съобщение за набиране на ценови предложения за координатор
Предмет на предвидената процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1/08.09.2017г. - “Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси”, Стойност: 41 000.00
 • Обособена позиция 1: ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 1/08.09.2017г. - “Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси”
Предмет на предвидената процедура: СЪОБЩЕНИЕ за набиране на ценови предложения, съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016г., за „Надграждане на система за централна климатизация и аспирация“ по проект „Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД“, договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.008-0938-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: Съобщение за набиране на ценови предложения за климатизация
Предмет на предвидената процедура: РЕШЕНИЕ №2/12.09.2017г. за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана №1 от 08.09.2017г., открита с Решение №1 от 08.09.2017г. на основание чл.50-53 от ЗУСЕСИФ и чл.1 от ПМС №160/01.07.2016г., с предмет: “Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси” , Стойност: 41 000.00
 • Обособена позиция 1: РЕШЕНИЕ № 2/12.09.2017г. за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител
Предмет на предвидената процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА №3/13.09.2017г. - “Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси”, Стойност: 41 000.00
 • Обособена позиция 1: ПУБЛИЧНА ПОКАНА №3/13.09.2017г. - “Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси”
Предмет на предвидената процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА №4/13.10.2017г. - “Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси”, Стойност: 41 000.00
 • Обособена позиция 1: ПУБЛИЧНА ПОКАНА №4/13.10.2017г. - “Разработване и внедряване на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси”
Предмет на предвидената процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА №5 /16.01.2018г. - „Осигуряване на социални придобивки и на средства за колективна защита в шивашко предприятие и обучение за работа със средства за колективна защита“ , Стойност: 139 141.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за колективна защита, и за отдих и хранене“, с максимална прогнозна стойност: 131.141,00 лв.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – Обучение за работа със средства за колективна защита, с максимална прогнозна стойност: 8.000,00 лв.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.