English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.021-0453-C01
Обучения за заети лица във фирма "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
23.02.2018
23.02.2018
23.05.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България

Описание

Проектът е насочен към предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности на заети лица в БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ ЕООД.Ръководството на дружеството се стреми постоянно да повишава знанията и уменията на служителите си,да създава устойчива заетост и да предлага все по-качествени работни места.
БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ ЕООД не спира да се развива,като цели разширяване,подобряване и усъвършенстване на основната си дейност свързана с предоставянето на услуги в сферата на рекламата,маркетинга,уеб дизайна,изработката на рекламни сувенири и подаръци,тяхната продажба,доставка,логистика и качествен контрол и необходимостта от квалифицирани и обучени кадри в тази област са от изключителна важност за постигането на тези цели.Чрез проекта ще се даде възможност на заети в БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ ЕООД лица да получат проф.квалиф. и компетенции за изпълнението на дейности,от които има актуална нужда във фирмата.
Целева група са 6 заети лица,работещи по трудово правоотношение,като 50% от тях са от специфичната категория:завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4-3 лица.
Планирани са следните дейности:  
Дейност1:Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на заети лица от целевата група-резул. е придобиване на трета степен на проф. квалиф. на 6 заети лица;
Дейност2:Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица от целевата група,съгл.Европейската квалиф.рамка по Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”-резул. е придобиване на знания и умения по чужд език на 6 лица.
Дейност3:Организация и управление на проекта,с резул. обезпечена ефективна организация на изпълнение на проекта; 
Дейност4:Информиране и публичност,в резул. осигурени мерки за информ. и публ. в съотв. с изискванията за прилагане на правилата за информ. и комун. 2014-2020г
В резултат от изпълнетието на дейностите по проекта ще се повиши адекватността на уменията на целевата група съобразно актуалните нужди на предприятието.
Дейности
  • Предоставяне на професионално обучение за повишаване на професионална квалификация на заети лица от целевата група: Цел на дейността е да се предоставят професионални обучения за повишаване на проф. квалификация на 6 заети лица от целевата група.Всички те са свързани с необходимостта на работодателя да изпълнява дейността си и са в съотв. със задълженията на обучаващите се заети лице във фирмата. БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ ЕООД не спира да се развива,като цели разширяване,подобряване и усъвършенстване на основната си дейност свързана с предоставянето на услуги в сферата на рекламата,маркетинга,уеб дизайна,изработката на рекламни сувенири и тяхната обхватна логистика и необходимостта от квалифицирани и обучени кадри в тази област са от изключителна важност за постигането на тези цели. Дейността вкл. предоставяне на проф.обучения за повишаване на проф. квалиф. в съотв. със ЗПОО на 6 лица от целевата група наети във фирмата по трудово правоотношение на следните професии и специалности вкл. в СППОО, утвърден от мин. на образ. и науката: -Професия "Графичен дизайнер" с код 213070, специалност "Графичен дизайнер "с код 2130701-6 лица; Предвидените обучения съответстват изцяло на необходимостта на БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ да повиши квалификацията на своите служители,обученията ще им позволят да извършват дейности необходими ежедневно във фирмата и свързани с навлизане на новите технологии в сферата на графичния дизайн и строго съобразени със задълженията на обучаващите се. Чрез обучението по графичен дизайн заетите ще изучават множеството софтуерни продукти за създаване във фирмата на модерни и атрактивни рекламни и комуникационни елементи в различни печатни и дигитални формати,ще получат компетенции и знания в сферата на рисуването,визуалните изкуства,графичния дизайн и графичните техники и печатни технологии. Дейността има принос за постигане на СЦ1 и на общата цел на проекта.Посредством реализацията й ще бъде осигурена възможност за повишаване на проф.квалиф. на 6 заети лица във фирмата,повишаване адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на фирмата,повишена произв. на труда,по-висока,качествена и устойчива заетост. Обучителните методи в рамките на проекта ще бъдат определени от страна на избрания изпълнител-ЦПО притежаващо лиценз от НАПОО.Посредством изпълнение на тази дейност проекта създава основа за устойчива заетост и интеграция на представителите на целевите групи,в контекста на основните политики на ЕС и справяне с настъпващите промени за заетите лица,свързани с бързото навлизане на новите технологии в сферата на дейност на фирмата.Дейността напълно съответства със стратегияна за РЧР,както и с целите на ОП по ИП 6,по-конкретно СЦ1 и СЦ2. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, в съотв. с изискванията на ЗУСЕСИФ/ПМС №160 и обхваща реализация на следните обучения: 1.Обучения за придобиване на трета степен на проф. квалиф. по: -Професия "Графичен дизайнер" с код 213070, специалност "Графичен дизайнер " с код 2130701 - 6 лица; 2. Хорариум на обуч.-960 уч.ч.(45 минути за 1 уч.ч.) за една професия/спец.; 2.1.Теория-480 уч.ч. ; 2.2.Практика-480 уч.ч. ; Обученията са съобразено с мин. изисквания за хорариум,посочени в т.14.2. от Усл. за канд. 3.Бр. на обучаваните лица-6 лица; 4.Документ,доказващ завършеното обучение-сертификати/свидетелства за проф. квалиф. Етапи за изпълнение: 1.Провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС№160(1ви м.) 2.Избор на изпълнител и скл. на договор(2ри м.) 3.Вкл. на 6 броя заети лица в курс за проф. обучение за придобиване на проф.квалиф. (3ти-14ти м) 4.Получаване на услугата и придобиване на свидетелства за проф. обучение(14ти-15м)
  • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица от целевата група , съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” : Цел на дейността е да се предоставят обучения за придобиване на знания и умения по ключови компетентности,съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” на 6 заети лица от целевата група. Обученията са свързани с необходимостта на работодателя да изпълнява дейността си и са в съответствие със задължения на обучаващите се заети лице във фирмата. Придобиването на ключови компетенции са изключително необходими за заетите от целевата група служители в "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ ЕООД ,т.к. чрез тях ще се разширят езиковите им умения и компетенции, което ще доведе до максимално усвояване на материята,свързана с новостите и иновациите в рекламата, маркетинга, уеб и графичния дизайн и ще доведе до по добра външна търговия, директна продажба и комуникация с чуждестранни клиенти и доставчици. Предвидено е всички заети служители, които ще бъдат включени в обучение за придобиване на професионална квалификация  да преминат и съответните чуждо езикови курсове,за да се чувстват и по­-уверени в изпълнението на поставените задачи.По този начин заетите служители имат възможност да правят съпоставка и да обменят натрупания в учебна и реална среда опит. Видът на изучавания език от заетите лицата е съобразен с нуждите на БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ и има отношение към ежедневните задължения на обучаемите, с оглед тяхното ефективно включване в работните процеси. Предвидените курсове по английски език са изкл. важни и необходими за работа на заетите,т.к.над 50% от клиентите на фирмата са чуждестранни лица и чрез тях ще се подобри обслужването им и комуникацията с тях, както и ще се създаде възможност за БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ да предлага,спедитира и логистира продуктите и услугите си на повече международни пазари и да разшири дейността си. Обучителни методи в рамките на проекта ще бъдат определени и следвани от страна на избран изпълнител,предоставящ езикови обучения. Преди започване на съответното обучение ще бъде проведен и входящ тест,за определяне на нивото за всеки служител. Дейността включва предоставяне на обучения за придобиване на знания и умения по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици" на 6 заети лица от целевата група във фирмата,които да преминат чуждоезикови обучение на три различни нива. Дейността има принос за постигане на СЦ2 и на общата цел на проекта.Посредством реализацията й лицата от целевата група ще придобият знания и умения по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”,ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на фирмата, производителността на труда, по-висока, качествена и устойчива заетост-ще бъде подобрен достъпа им до заетост и повишена икономическата активност и конкурентоспособност на пазара на труда на вкл. в операцията лица. Посредством изпълнение на тази дейност проекта създава основа за устойчива заетост и интеграция на представителите на целевите групи,в контекста на основните политики на ЕС.Дейността напълно съответства със стратегията за РЧР,както и с целите на ОП по ИП 6, по-конкретно СЦ1 и СЦ2. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, в съответствие с изискванията на ЗУСЕСИФ/ПМС № 160. 1.Хорариум на обучението-300 (45 мин.за 1 уч.ч.) уч.ч.(общо за три нива на обучение),съобразено с мин. изисквания за хорариум, посочени в т.14.2. от Усл. за канд., които ще са разделени на три нива на обучение. 2.Брой на обучаваните лица-6 заети; 3.Документ, доказващ завършеното обучение-сертификати/свидетелства за придобита ключови компетентности и сертификат за придобито ниво на владеене на чужд език-удостоверяващи придобитите нива на знания и умения. Етапи за изпълнение: 1.Провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 160(1ви м.); 2.Избор на изпълнител и скл. на договор(2ри м.) 3.Вкл. на 6 броя заети лица в курс за обучения по чужд ез.(3ти-14ти м.); 4.Получаване на услугата и придобиване на сертификати(14ти м.-15м.)

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Заети лица, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 6.00
Участници, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 6.00

Финансова информация

16 500.00 BGN
16 500.00 BGN
16 500.00 BGN
85.00 %
  • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
  • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 475.00 0.00 14 025.00 16 500.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 475.00 0.00 14 025.00 16 500.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.