English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.010-0378-C01
Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
31.05.2018
01.06.2018
01.09.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

Проектът се реализира с цел създаване на ново социално предприятие в структурата на "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД и осигуряване на 
подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.Същият напълно отговаря на целите заложени в процедура за БФП BG05M9OP001-2.010.
Проектът ще се реализира за период от 15 месеца,като ще се осигури работна заетост и условия за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими социални групи за срок от 12 месеца.
По проекта ще бъдат наети лица от следните целеви групи: безработни до 29 години, безработни над 54 години и безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация. 
Дейностите който ще се реализират са свързани с идентифициране и подбор на 12 лица за работа в социалното предприятие, създаване и функциониране на социално предприятие, предоставяне на подкрепа за социализация и професионална интеграция, закупуване на оборудване,популяризиране на социалното предприемачество и социалната икономика.
Основната цел на проектното предложение е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа на социалното включване на уязвими групи чрез създаване на социално предприятие в сферата на производство на автосервизните услуги.
Заложените цели и дейности в проектното предложение целят постигането на следните резултати: създаден нов успешен модел на социално предприятие на територията на град Пловдив; професионална интеграция и устойчиви работни места за лица от уязвими групи; подпомагане на социалното включване на целевите групи за преход към реалния пазар на труда.
Проектът е насочен към предоставяне на комплекс от мерки, целящи чрез реализиране на стопанска дейност на новосъздаденото социално предприятие да се постигне максимален социален ефект за целевите групи-осигуряване на трудова заетост, професионална реализация и възможност за социално включване.
Дейности
 • Подбор на 12 лица от уязвими групи и включването им в заетост в новосъздаденото социално предприятие прредоставящо техническо обслужване и ремонт на автомобили: Дейността ще стартира през първия месец и продължителността й ще бъде 3 месеца. Дейностите по изпълнението са свързани с подбор на лицата от уязвими групи които принадлежат към целевите групи заложени в настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ - безработни лица до 29 години, безработни лица над 54 години, безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация - безработни лица, представители на различни по възраст и статус групи. Всеки кандидат за участие в проекта от целевата група има равни възможности за достъп, ако отговаря на критериите за допустимост в целевите групи, като представител на една от посочените по-горе групи.Подборът на кандидатите за целеви групи по проекта следва принципите за недопускане на дискриминация, като основният показател за участие е законово установеният начин на доказване чрез регистрация на лицето като безработно в Дирекция "Бюро по труда". Процедурата по подбор изключва въвеждането на дискриминационни показатели. При избора на персонал сред идентифицираните лица от целевите групи, изцяло ще бъде приложен индивидуален подход, съобразен с техните особености и необходимостта от предоставяне на мерки за подкрепа и улесняване процеса на трудова и социална реализация.При реализирането на подбора от основно значение ще бъдат: личностните качества на отделното лице, неговата мотивацията и готовност, желание му за работа и развитие, възможностите които притежава за социализация и професионална реализация. Дружеството кандидат ще проведе дейностите по подбор, във връзка с необходимостта от назначаване на следните лица в социалното предприятие: -Приемчик автосервиз 1 лице. -Диагностик МПС 2 лица. -Стенд преден и заден мост 1 лице. -Работник поправка на гуми и джанти 1 лице. -Продавач консултант на авточасти 1 лице. -Автомонтьр 5 лица. -Общ работник- 1 лице Лицата заявили участие в подбора ще бъдат информирани за възможностите за участие в проекта, провеждането на избора и етапите, неговите цели и очаквани резултати, социалното предприятие и неговата мисия чрез ползване на различни методи и начини -включително чрез Дирекция "Бюро по труда", Дирекция "Социално подпомагане", публикации в средствата за информация, лични контакти и др. При реализиране на дейностите по подбор на лица от уязвими социални групи ще се спазят основните хоризонтални принципи на ОП "РЧР" 2014-2020, като бъде зачетено правото за защита на лична информация и достойнството на всеки един от кандидатите. При избора на персонал сред идентифицираните лица от целевите групи, изцяло ще бъде приложен индивидуален подход, съобразен с личностните характеристики на кандидатите и потребността им от подкрепа за трудова и социална реализация.При реализирането на подбора от основно значение ще бъдат:мотивацията на лицето,желание за работа и развитие, възможностите които притежава за социализация и професионална реализация, ограниченията поставени от средата и причините довели до невъзможност за пълноценен живот. На всеки един от участниците в дейността по идентифициране и избор на персонал ще бъде предоставена информация за проекта и неговите цели - създаването и функционирането на социално предприятие, осигуряващо възможности на всеки един за професионална интеграция в социалното предприятие, и насърчаване на участието му в заетост в сектора на социалната икономика. След проведен подбор на лица от целевата група за работа в предприятието, избраните 12 лица ще бъдат включени в трудова заетост, като по този начин е осигурена трудовата им реализация за период от 12 месеца, и тенденция за минимум още 6 месеца работа след приключване на проекта.Трудовите и осигурителни отношения на наетите в рамките на проекта лица ще бъдат уредени при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Избраните и одобрени кандидати за работа - 12 лица от целевата група ще бъдат наети на трудово правоотношение на пълно работно време
 • Закупуване на оборудване за целите на ефективното функциониране на създаденото социално предприятие: НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ: Дейностите на социалното предприятие са свързани с предоставяне на сервизни услуги по ремонт, диагностика, обслужване, боядисване на всякакъв вид моторни превозни средства. За функционирането на социалното предприятие и изпълнение на задълженията на назначените лица за персонал е необходимо закупуване на оборудване, което да осигури подходяща работна среда и създадени материално-технически условия за трудова реализация. Заложено е закупуване и внедряване на оборудването за по-ефективно изпълнение на дейността, и за осигуряване на максимална ефективност при изпълнение на трудовите задължения на назначените лица от целевите групи. Дейността е необходима за постигане на заложените в проекта цели, като същата ще се реализира при спазване на основните принципи на ОП"РЧР" 2014-2020. Социалното предприятие планира за реализирането на целогодишно качествено обслужване на своите клиенти, разширяване на обхвата си на дейност и услуги, и предлагане на различни по вид и обем услуги за своите клиенти. Посредством осигуряване на ново и качествено оборудване за новосъздаденото социално предприятие, ще се допринесе за бързото и ефективно навлизане в професията и високата степен на удовлетвореност на наетите лица от целевите групи. За обезпечаване дейността на социалното предприятие ще се закупи и достави следното оборудване: Стенд за измерване на сходимост 3D Колонен подемник Мобилен струг за спирачни дискове Компресор за сгъстен въздух Крик хидравличен Хидравлична стойка за скоростни кутии Инструментална количка -3бр. Комплект филтри за наблюдение на хладилния агент Инструментална маса -2бр. Гайковерт композитен – 2 бр. Хидравлична маса Компресомер за дизелови мотори с накрайници Комплект щеки за масло Стенд за тестване на дизелови системи Диагностичен уред /Тестер/ със софтуер Подемник долна синхронизация автомат Подпорни стойки комплект. Стойка греда за двигател Реализирането на дейността ще се осъществи при стриктно спазване на всички законови изисквания и разпоредби, като се спазят заложените правила в ЗУСЕИФ и ПМС 160/01.07.2016г. Цялото предвидено оборудване е предназначено за извършване на ежедневната трудова дейност на социалното предприятие и на назначените в него лица, като същото е необходимо за извършване на различни по вид и обем услуги за ремонт, диагностика, поддръжка, боядисване, почистване на МПС. То е планирано така, че да направи работата в предприятието ефективна и да са налице необходимите условия за благоприятна работна среда. Чрез наличието на оборудване, лицата от целевата група ще получат допълнителни познания и умения относно работата с него, и ще повишат техническите си умения при директна работа с машините и съоръжения. С цел предоставяне на качествени автоуслуги и техническо обслужване на автомобили от социалното предприятие заложеното оборудване е необходимо, за да се задоволят високите изисквания на потребителите и клиентите. В хода на реализация на проекта добавянето на нови характеристики в производствения процес, както и подобряване вида и качеството на съществуващите продукти и услуги, предоставяни от социалното предприятие са едни от главните условия за едно развиващо се предприятие да върви напред към нови пазари и възможности.Това от своя страна ще даде възможност за развитие на социалното предприятие и реално съществуваща предпоставка за реализиране на социалните цели на предприятието. реализирането на дейността ще осигури оптимални условия за работа и развитие на наетите лица и ще даде възможност същите да се развиват професионално в областта на техническото обслужване и ремонт на автомобили.
 • Обособяване и създаване на ново социално предприятие, осигуряващо заетост на 12 лица от целевата група: Дейността ще стартира през 4-ти месец от старта на проекта.При старта на социалното предприятие ще бъде налична документация, удостоверяваща неговото създаване и правила за функциониране.Социално предприятие за ремонт на автомобили ще бъде отделна обособена структура в организацията и структурата на "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД, имаща за цел постигане на социален ефект и разрешаване на социални проблеми на целевата група по проекта. Новата структура- социално предприятие за РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ ще създаде самостоятелна аналитична счетоводна сметка и отделно счетоводство.Дейността ще се основава на правила и процедури, удостоверяващи легитимността му,като целта е гарантиране на социалната възвращаемост на реализираните услуги от дейността му.Структурата ще бъде управлявана по предприемачески и прозрачен начин, като в управлението ще се включат и назначените лица от целевата група, в качеството си на преки участници при реализиране на социалните цели на предприятието.За пълноценното функциониране на социално предприятие ще бъдат привлечени потенциални клиенти и заинтересовани страни,засегнати от стопанската му дейност, което ще бъде описано в учредителните документи на предприятието. След проведен подбор на лица от целевата група за работа в предприятието,избраните 12 ще бъдат включени в трудова заетост, като по този начин е осигурена трудовата им реализация за период от 12 месеца, и тенденция за минимум още 6 месеца работа в социално предприятие след приключване на проектните дейности. В рамките на тази дейност в социалното предприятие ще намерят професионална реализация 12 лица от целевите групи, назначени на следните длъжности: -Приемчик автосервиз 1 лице. -Диагностик МПС 2 лица. -Работник поправка на гуми и джанти 1 лице. -Продавач консултант на авточасти 1 лице. -Автомонтьр 6 лица. -Общ работник- 1 лице Социалното предприятие е икономически субект реализиращ стопанска дейност,което обуславя необходимостта на управленски, административен и експертен състав,който да гарантира качествено функциониране на предприятието, предоставяне на ремонтни услуги при осъществяване на контрол върху качеството и спазване принципа на целесъобразно и законосъобразно разходване на финансови средства.Наемането в предприятието на лица от уязвими групи е фактора, който отразява социалното измерение на предприятието и обуславя необходимост от назначаване на експерти за социална работа с целевата група.В социалното предприятие по реда на КТ ще бъде назначен екип за управление, включващ: -Ръководител автосервиз-отговаря за дейността и управлението ; -Специалист социални дейности в социално предприятие- осъществяващ социалната политика на предприятието по отношение на предоставянето на мерки за социализация и трудова интеграция на лицата от целевата група; Назначените лица за персонал за управление на социалното предприятие не попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица. Наемането в предприятието на лица от уязвими групи е фактора,който отразява социалното му измерение и обуславя необходимост от назначаване на експерт за социална работа с целевата група. Една от основните цели на социалното предприятие в икономически план е генерирането на приходи от функционирането му.Реализираната печалба ще се реинвестира за постигане на основните цели на социалното предприятие и постигането на измеримо положително, социално въздействие върху наетите лица. Основната цел е постигане на социален ефект не само за лицата от целевите групи, но и за обществото като цяло. Фенкционирането на социално предприятие представя нов успешен модел в който се съчетават стопанска дейност и постигане на социални цели и разрешаване на важни социални проблеми като безработица и риск от социално изключване.По този начин наетите лица ще съумеят да развият трудовите си навици и умения, и да получат необходимата социална подкрепа необходима им за справяне със средата.
 • Осигуряванне на подкрепа за социално включване на 12 лица от уязвими групи наети в социалното предприятие: Дейността е насочена към осигуряване на различни по вид услуги за лицата от целевата група, с цел психологическо и социално подпомагане, мотивиране и подкрепа. Предоставяната психологическа и мотивационна подкрепа е неразделна част от цялостния процес на интегриране, включване и подпомагане на лицата. Ще се реализира и предоставя комплекс от мерки и услуги - мотивационни обучения, индивидуално почасово и групово почасово консултиране, насочване и помощ за всички желаещи и имащи потребност от подобни услуги. Ще бъде ползван индивидуален подход спрямо всеки един от потребителите на интегрираните услуги. Дейността предвижда целенасочена политика на подкрепа за активно включване и участие на лицата от целевата група в социалния, обществен и професионален живот, съобразени с индивидуалните специфики на всеки отделен случай. Подкрепата се изразява в предоставяне на услуги които могат да бъдат еднократни, периодични и ежедневни в зависимост от индивидуалните потребности на лицата от целевата група. За всяко едно лице от целевата група, включено в заетост, ще бъде изготвена оценка на потребностите с негово участие, в което ще се вписват реализираните дейности и мерки, ще се проследява неговото развитие, с цел постигане на максимална успеваемост в процеса на социално включване и реализация. - Комплексни социални услуги, въз основа на индивидуални потребности - същите ще се при възникнала необходимост и при заявено желание от страна на лице от целевите групи. Ще проследява индивидуалното развитие на всеки един от представителите на целевите групи включени в трудова заетост в социалното предприятие; Ръководството на кандидата и ръководителя на социалното предприятие съвместно ще организират различни социални инициативи, в които работещите в социално предприятие да вземат активно участие - популяризиране на дейността на предприятието, участие в благотворителни акции, привличане на доброволци и др. СЪЩНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ПОДКРЕПА Осигуряване на подкрепа и подпомагане което ще се предоставя на лицата включва: - Техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група; - Развитие на умения за общуване и работа в група; - Развитие на различни навици и умения за живот; - Придобиване на умения за успешно справяне на работното място и адаптиране към работните условия и професионално ориентиране; - Умения за организиране на свободното време, отдих и развлечения; - Подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа, съдействие при изготвяне на автобиография, мотивационно писмо и др., изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодател. -Разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за лица от целевите групи и прилагането им; Предвид необходимостта от предоставяне на подкрепа за лицата от целевата група, такава ще се предоставя и чрез консултации които ще бъдат индивидуални и групови. Потребителите могат да изискат консултиране по въпроси, засягащи емоционалното им и психическо състояние, тревоги, социални проблеми и потенциални рискове. С цел постигане на максимална удовлетвореност от трудовата дейност, следва назначените лица да се поощряват и подкрепят, като са предвидени различни социални инициативи и кампании, в които същите да вземат участие. Целият комплекс от мерки и интегрирани услуги ще спомогнат за по-бързата адаптация на лицата в новата реална и работна среда, ще придобият нови умения които ще са основа за пълноценно съществуване в социален, личностен и професионален аспект.
 • Популяризиране на социалното предприемачество и социалната икономика, и на дейността на новосъздаденото социално предприятие: Дейността има за цел да популяризира социалното предприемачество и неговите принципи като възможност за социално включване, заетост и повишаване качеството на живот на лицата от уязвимите групи. Идеята за социално предприемачество не е достатъчно популярна сред населението и поради тази причина е необходимо провеждането на масирана кампания сред различни групи на обществеността сред които и институции, представители на бизнеса, НПО, средства за масово осведомяване, социални мрежи. "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД ще ползва всички средства и канали за предоставяне на информация за реализиращите се дейности на съществуващото социално предприятие и резултатите от неговото функциониране, промотиране идеите на социалното предприемачество и социална икономика, и привличане на привърженици и съмишленици за постигане на социална солидарност. Основен подход който ще бъде ползван е представяне на достъпна информация, имаща за цел да обясни и обоснове необходимостта от съществуването на социалното предприемачество и развитието на социалната икономика в гр.Пловдив. По този начин ще се създадат възможности и за привличане на други представители на бизнеса към идеите на този вид предприемачество, и съчетаването на икономическия и социален ефект в едно и за една цел- повишаване на социалния статус и възможности да социално включване на лица от уязвими групи. Популяризирането на идеите на социалното предприемачество и иокномика има за цел не само запознаване на обществеността, но и привличането на нови съмишленици, доброволци и подръжници сред клиентите и потребители, ползващи услугите на социалното предприятие. Това е и начин за откриване на възможности за реализиране на по-голям от предлаганите от социалното предприятие услуги за ремонт и техническо обслужване на автомобили. Активно участие в реализиране на дейностите на лицата от целевата група, повишаване на тяхната мотивация и отговорност в процеса на популяризация и проучванена възможностите за реализация са част от действията които ще бъдат заложени за реализацията на дейността и ще помогнат за постигането на целта й; Популяризирането на социалното предприемачество и социалната икономика ще подпомогнат започналите в предприятието кандидат процеси за успешна трудова реализация на наетите лица от целевата група и добиване на чувство за значимост и увереност.Съществуването на социалното предприятие дава тласък за развитието на социалната икономика в района и развиване на дейности, основани на съпричасността и солидарността.; В рамките на дейността организацията-кандидат "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД за своя сметка ще организира и проведе работна среща, популяризираща включването на представители на уязвими социални групи в икономическия живот на общината като фактор за тяхната социална и професионална интеграция, както и участието им в обществения живот. Информационата среща ще има за цел да запознае обществеността с постигането на социален ефект от съществуването на социално предприятие и реализиране на различни по вид социални инициативи подпомагащи процесите на социално включване и постигане на по-висок стандарт на уязвимите социални групи. С цел повишаване информираността и чувствителността на обществото към проблемите на лицата, представители на уязвими социални групи, както и повишаване на информираността за същността на социалното предприемачество и възможностите на социалната икономика, ще бъдат изготвени и разпространени сред местната общност и заинтересовани страни 500 бр. информационни брошури и дипляни, включващи информация за добри практики в сферата на социалната икономика, създадени и функциониращи успешно социални предприятия и положителен опит и социален ефект от дейността им.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията, Целева стойност: 6.00, Достигната стойност: 0.00
Неактивни или безработни участници, Целева стойност: 12.00, Достигната стойност: 14.00

Финансова информация

190 990.25 BGN
190 990.25 BGN
136 463.18 BGN
85.00 %
 • [1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 28 648.54 0.00 162 341.71 190 990.25
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 28 648.54 0.00 162 341.71 190 990.25

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване”, Стойност: 54 568.64
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване”
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване” , Стойност: 54 568.64
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване”
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване”, Стойност: 54 568.64
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за нуждите на социално предприятие по проект "Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.