English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-0465-C03
Нови работни места в сферата на фризьорските и козметичните услуги
200013932 "Агила 2000" ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.08.2016
01.08.2016
01.08.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Проектът предвижда създаване на осем нови работни места и закупуване на оборудване. Основни дейности по проекта са: 
1. Организация и управление;
2. Провеждане на процедура за подбор на представители на целевата група;
3. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители и закупуване на оборудване;
4. Назначаване на лицата на длъжности "Фризьор", "Маникюрист", "Гримьор" и "Технически сътрудник";
5. Информиране и публичност.
"Агила 2000" ЕООД има за цел да осигури устойчиви работни места за осем безработни младежи до 29-годишна възраст включително, продължително безработни и неактивни лица, и безработни лица на възраст над 54 г. Проектът е с продължителност 24 месеца и ще се реализира на територията на град София.
Всички дейности по информиране и публичност ще отговарят на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 г.-2020г.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: При спечелване на проектното предложение се предвижда да бъде сформиран екип за неговото управление и отчитане. Екипът ще бъде съставен от четири лица на длъжности ръководител, счетоводител, координатор, технически сътрудник. Те ще изпълняват функциите по организация на различните дейности, следене на тяхното изпълнение и в последствия тяхното отчитане пред управляващия орган на програмата. Ще се изготви подробен план за действие – Ръководителят на проекта, заедно с другите членове на екипа, ще подготвят и разпишат подробен план за действие и за изпълнение на заложените дейности. На предвиденото първо заседание членовете на екипа за управление ще се запознаят с конкретните цели на проекта, задачи и отговорности, като се вземе конкретния опит, знания, умения и възможности да работят в екип. На първа работна среща ръководителят ще предложи за обсъждане разработения вече подробен план за действие. На тази среща ще се отдели специално внимание как ще се изпълняват подробно разписаните в плана дейности и плащания по тях, т.е уточняване на междинни срокове за отчитане на дейностите, изготвяне на междинни срокове за отчитане на дейностите и изготвяне на междинни отчети. При самото изпълнение на проекта се предвиждат и ежемесечни заседания на ръководителя по проекта с членовете на екипа за управление и всички ангажирани лица, които ще бъдат отразявани в протокол. Целта на заседанията ще бъде анализ на извършените към момента дейности, получаване на обективна реализация за хода на проекта, удовлетвореност на целевите групи, подготовка на вътрешни процедури за изпълнение на проекта, периодични инструктажи, подготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети, както и набелязване на конкретни мерки за отстраняване на възникнали проблеми. В хода на изпълнение на проекта ще се следи за правилното изпълнение на предвидените по проекта дейности.
 • Провеждане на процедура за подбор на представители на целевата група: Дейността по провеждане на процедура за подбор на представители на целевата група е основна и задължителна за успешното изпълнение на проекта, за постигане на неговите цели и резултати. Дейността включва цялостния процес по търсене и подбор на 8 лица, които да бъдат назначени в новият салон за красота на длъжностите "Фризьор", "Маникюрист", "Гримьор" и "Технически сътрудник". Ще се наемат 4 лица на длъжност "Фризьор", 2 лица на длъжност "Маникюрист", едно лице на длъжност "Гримьор" и едно лице на длъжност "Технически сътрудник". Като техническият сътрудник ще бъде назначен с цел записване на часове на клиенти за съответните процедури по телефона или на място в салона. Той ще следи и ще разпределя ангажиментите на другите лица, за да няма застъпване на клиенти и да трябва да изчакват. Също така при техническият сътрудник ще се заплащат услугите и процедурите, на които са били клиентите. Той ще движи всички технически и документални дейности в салона. Останалите наети лица ще извършват съответните услуги и процедури според длъжността, която заемат. Фризьорите ще подстригват, боядисват, ще правят прически и други услуги свързани с фризьорството. Маникюристите ще извършват всички услуги свързани с маникюра и педикюра на клиентите, както и прилежащи процедури. Гримьора ще се грижи за грима на клиентите, които искат да се възползват от тази услуга, като ще се прилагат различни техники в тази сфера на работа. Реализирането на дейността ще допринесе пряко за постигане на целта на настоящата процедура – да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места, акцентирайки върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. Реализирането на дейността ще спомогне пряко за изпълнение на целите на проектното предложение. След нейното приключване ще бъдат създадени устойчиви работни места в "АГИЛА 2000" ЕООД и ще бъде осигурена трайна интеграция в заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., продължително безработни и неактивни лица, безработни лица над 54 години в изключително атрактивна за младите хора сфера - козметични и фризьорски услуги и процедури, влияещи благотворно върху състоянието на клиентите.
 • Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители и закупуване на оборудване: Дейността се състои в две части - подготовка на документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители. И втората част е самото закупуване на необходимото оборудване от избраните изпълнители. Дейността ще се изпълни според изискванията на процедура BG05М9ОР001-1.003 „Ново работно място” и приложимото законодателство. В зависимост от стойностите на услугите и доставките, които ще бъдат възложени по проекта, ще бъдат сключени директни договори с изпълнител или ще се проведе необходимата процедура. Документацията за избор на изпълнителите и техническите изисквания към кандидатите ще бъдат разработени от екипа за управление на проекта с цел спазването на принципите на равнопоставеност, недопускане на дискриминация. След като бъде избран изпълнител и след сключване на договор с него ще се пристъпи към изпълнение на поръчката. Ще се избере изпълнител и за дейността по информиране и публичност, а самото изпълнение на дейността е обособено в Дейност №5. Необходимото оборудване ще бъде доставено в оказаните срокове в договора. По настоящия проект ще бъде закупено оборудване, което ще е в пряка необходимост за работата на лицата. Закупуването на необходимото оборудване е в пълно съответствие с насоките и целите на схемата за финансиране, тъй като е свързано с разкриването на работни места. Тъй като салонът за красота ще бъде нов обект ще има нужда от обзавеждане. В салона за прием на клиенти се предвижда закупуване на диван на стойност 832 лв., на който ще се настаняват клиенти, когато изчакват да бъдат обслужени. Пред дивана ще бъде поставена маса, за да могат да се оставят различни списания, както и материалите изготвени за информиране и публичност на проекта, тя ще бъде на стойност 207 лв. Също така ще има и закачалка за сумата от 165 лв., за да могат посетителите на салона да оставят своите връхни дрехи. За техническия сътрудник се предвижда закупуване на рецепция (1250 лв.) - цялостен модул, който съдържа бюро, шкафове, етажерки, както и лаптоп (765.83 лв.), който ще му бъде необходим за изпълнение на работните задължения. Като цяло за салона ще се закупят и рафтове на стойност 833 лв., на които лицата ще могат да редят кърпите, които ще се използват в салона, тъй като те ще бъдат доста. За маникюристите ще бъде закупен стол за педикюр на стойност 1665 лв. Той е необходим на маникюристите, за да могат по-лесно да извършват съответните процедури и да се наглася според индивидуалността на всеки клиент. Предвижда се и маса на стойност 250 лв., на която ще се извършват услуги свързани с маникюр. Ще бъдат закупени и два стола на обща стойност 414 лв., един за маникюрист и един за клиента. За длъжността на "Маникюрист" ще се закупи и лед лампа (фурна), която служи за изпичане на геллак , тя ще бъде на стойност 165 лв. Работните места на фризьорите ще бъдат оборудвани със следните артикули: 4 броя професионални фризьорски стола на обща стойност 4332 лв., 2 броя измивни колони на обща стойност 3080 лв., 4 броя работни колички за поставяне на необходимите материали и оборудване за нуждите на длъжността, на обща стойност от 664 лв. За нуждите на фризьорите се предвиждат и 4 броя огледала с тоалетки на обща стойност 1664 лв. Предвижда се закупуване на Каската - Климазон за сумата от 1331 лв., която ще се използва от фризьорите при ежедневната им работа с клиентите за ускоряване на процеса на процедурите за коса - боя, маска, кичури, къдрене и др. Както и един помощен детски стол, когато клиентите са деца, с цел удобство както за детето, така и за самия фризьор, на стойност 206 лв. Гримьора също ще заема важно място в салона за красота, затова за него ще бъде закупен професионален статив, на който ще бъдат поставени всички козметични продукти, които са му необходими за работа, той ще бъде на стойност 1250 лв.
 • Назначаване на лицата на длъжности "Фризьор", "Маникюрист", "Гримьор" и "Технически сътрудник": От началото на пети проектен месец във фирмата ще бъдат назначени осем нови служители на следните длъжности до 12 месеца, разпределени според потребностите на компанията и нуждите на пазара - четири лица на длъжност 5141-2001 "Фризьор"; две лица на длъжност 5142-2003 "Маникюрист"; едно лице на длъжност 5142-2001 "Гримьор"; едно лице на длъжност 4110-2005 "Технически сътрудник". За четири от лицата ще бъде осигурена устойчива заетост за 24 месецa. С лицата ще бъдат сключени трудови договори, съдържащ всички реквизити съгласно Кодекса на труда. По правило сключването на трудовия договор предхожда постъпването на работа. По тази причина датата на сключване на трудовия договор трябва да е преди датата на действителното постъпване на работа. Освен това в момента на постъпване на работа, работодателя трябва да връчи на работника/служителя копие от завереното уведомление и справката от НАП за прието-заверено уведомление по чл. 62 ал. 4 от КТ. Това не може да се случи, ако сключването на договора и постъпването на работа са на една и съща дата. Данни за страните – при изготвянето на трудов договор се използват лични данни на работника / служителя. Данните за лицето попълнени в трудовия договор се предоставят от работодателя на трети лица (НАП), в момента на регистрирането на сключения трудов договор. Като администратор на лични данни, работодателя трябва да поиска съгласието на работника за опериране с личните му данни и предоставянето им, от страна на работодателя, на трети лица. Тъй като за регистрирането на сключен трудов договор, работодателя предоставя данните на трети лица, е добре същия да се застрахова, като поиска от работника / служителя да подпише декларация за съгласие за опериране с личните му данни, още при сключването на трудовия договор.
 • Информиране и публичност: Дейността по информиране и публичност е свързана с оповестяване на целите и постигнатите резултати по проекта. Задължително по проекта ще бъде изготвен плакат, който да информира участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата, който ще се постави на видно място ". Плакатът ще съдържа следната текстова и визуална информация: емблемата на ЕС и упоменаването "Европейския съюз"; наименованието на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 със съответното наименование на финансиращата програма; наименованието на проекта и главната му цел; общата стойност на проекта, както и размера на европейско и национално съфинансиране; начална и крайна дата на изпълнение на проекта. Размерът на плаката ще бъде А3. По проекта ще бъдат изготвени 1 обозначителен плакат, 300 броя брошури, 200 броя папки, 150 броя химикалки, 50 броя тефтери, 20 броя чадъри и 50 броя календари, всички със следната визуализация: емблемата на ЕС; упоменаването "Европейски съюз"; наименованието на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 със съответното наименование на Оперативната програма - "Развитие на човешките ресурси", наименованието на бенефициента - "АГИЛА 2000" ЕООД .

Индикатори

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 4.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 10.00

Финансова информация

76 913.95 BGN
76 913.95 BGN
61 002.11 BGN
85.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 11 537.09 0.00 65 376.86 76 913.95
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 11 537.09 0.00 65 376.86 76 913.95

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване и обзавеждане на салон за красота за три обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на Фризьорско и козметично оборудване и обзавеждане Обособена позиция 2: Доставка на Оборудване и обзавеждане на салон за красота Обособена позиция 3: Доставка на Компютърно оборудване и обзавеждане, Стойност: 19 166.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка на Фризьорско и козметично оборудване и обзавеждане
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка на Оборудване и обзавеждане на салон за красота
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Доставка на Компютърно оборудване и обзавеждане
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на услуги за организация и управление на проекта, Стойност: 3 092.30
 • Обособена позиция 1: Съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на услуги за организация и управление на проекта за обособена позиция 1: Избор на Технически сътрудник
 • Обособена позиция 2: Съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на услуги за организация и управление на проекта за обособена позиция 2: Избор на Счетоводител
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения за позиция Ръководител на проект, Стойност: 2 442.55
 • Обособена позиция 1: Съобщение за набиране на ценови предложения за позиция Ръководител на проект
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения за предоставяне на услуги за осигуряване на информация и публичност, Стойност: 1 250.00
 • Обособена позиция 1: Услуги за осигуряване на информация и публичност
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка на офис консумативи, Стойност: 559.26
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис консумативи
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка на офис консумативи, Стойност: 559.26
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис консумативи

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.