English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.002-0056-C01
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост
103598447 "Агенда" ООД
ЕСФ, ИМЗ ==> Развитие на човешките ресурси
01.04.2016
01.04.2016
01.12.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, гр.Варна
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Суворово, гр.Суворово

Описание

Последиците от кризата от началото на 21 век рефлектираха болезнено върху младите хора, като ги изправиха пред нови предизвикателства - увеличаване на риска от отпадане от училище, дългосрочна безработица, маргинализация и социално изключване. Все повече младежи не са ангажирани в образование, заетост и обучение. Проблемите, които те срещат при опит да навлязат на пазара на труда често водят до обезсърчаване, загуба на квалификация и други явления с негативно влияние върху отделната личност и цялото общество. Работодатели от община Суворово, съвместно с местната администрация идентифицират с настоящия проект активиращи механизми с цел социалното включване и устойчиво поведение на пазара на труда на млади хора до 29 години от общината и така отговарят на основната цел на програмата за активиране и интеграция в заетост на тези младежи. 
Проектът "Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи за професионална квалификация и заетост" ще проучи неактивните младежи, ще ги идентифицира и профилира, ще осъществи контакт с тях и основните местни заинтересовани лица, за да прецизира мерките за активиране, ще проведе информационна кампания (трудова борса "НОВА РАБОТА ЗА ТЕБ" с възможност за осъществяване на реален контакт на младежите с работодатели от общината и представяне на работодателите, изработване на филм и Наръчник "НОВА РАБОТА ЗА МЕН"), която ще популяризира ползите от въвличането на неактивните младежи в обучение и заетост. Провеждане на мотивационно и професионално обучение за тях ще подобри уменията за търсене на работа, представяне пред работодател и адаптивността на идентифицираните младежи на пазара на труда. Вече преминали през обученията и трудовата борса, 45 неактивни лица ще бъдат наети на субсидирана заетост за период от 6 месеца при следните работодатели:
1. "Агенда" ООД - 1 лице; 
2. Община Суворово - 20 лица;
3. Боксер ЕООД - 8 лица.
4. Кателиеви 90 ООД - 7 лица
5. Кателиеви МК ООД - 9 лица
Дейности
 • Организиране, текущо управление и мониторинг на проекта.: Цел на настоящата дейност е осъществяване на качествено, ефективно и ефикасно изпълнение на проекта. Екип за управление на проекта ще бъде съставен от кандидата АГЕНДА ООД. Екипът ще извършва организация и мониторинг на дейностите, координация с партньори и външни изпълнители. С цел осигуряване на ефективност при разходването на средствата, публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители съгласно ПМС 118/2014. АГЕНДА ООД разполага с достатъчно капацитет за разработване на процедурите. Ръководителят на проекта ще носи пряка отговорност за тяхното съответствие с ПМС 118/2014 и същевременно защита на интересите на Възложителя. Следните проектни дейности ще бъдат възложени на външни изпълнители: - изпълнение на дейностите по идентифициране и мотивиране на целевата група, в т.ч. организиране на трудово-информационна борса "НОВА РАБОТА ЗА ТЕБ" с възможности за представяне на работодатели и кандидати за работа, филм и Наръчник "НОВА РАБОТА ЗА МЕН". - подготовка и провеждане на мотивационно обучение - провеждане на обучение за професионална квалификация - мерки за информация и публичност по проекта; При избора ще бъдат използвани ясни и прозрачни качествени и количествени критерии за избор на изпълнители. Работата на външните изпълнители ще бъде следена от съответните координатори по проекта и те ще бъдат подкрепяни и подпомагани в изпълнението й.
 • Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда. : По време на Идентифицирането ще бъде използвана разработената Методология за идентифициране на неактивни лица, като ще бъдат извършени следните поддейности, с чиято помощ може да се осъществи контакт с неактивните младежи, а именно: - поименно определяне на младежите, който не учат, не работят и не са регистрирани като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), заедно с адрес за осъществяване на контакт с тях; - достигане до младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, т.е. намирането и осъществяването на контакт с младеж от целевата група по процедурата. - проучване на нагласите им за обучение и включване в заетост - желания, умения, възможности. Дейността ще има за цел използване на специфични подходи, съобразени с потребностите на лицата, които да насърчат активното им поведение в следните направления: (1) Връщане в образователната система: отпадналите от образователната система, предмет на идентифициране ще бъдат насочвани към образователни институции за продължаване на образованието. (2) Регистриране в дирекция „Бюро по труда” на тези, които не желаят заетост при работодателите-партньори. (3) Насочване към включване в обучение във връзка с възможностите за работа, които предлагат работодателите - партньори по проекта. (4) Насочване към реализация на пазара на труда - субсидирана или друга заетост.
 • Провеждане на мотивационно обучение и трудова борса на територията на Община Суворово за привличане на неактивни младежи до 29-годишна възраст: Дейността е продължение на проучването от Дейност 2 и се провежда в негова подкрепа. Цел на дейността е подпомагане на процеса на идентифицирането и впоследствие мотивиране на идентифицираните неактивни младежи за включване в обучение и/или заетост и запознаване с възможности за работа, предлагани от работодателите-партньори по проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени 2 поддейности: 1.Провеждане на мотивационно обучение. 2.Организация и провеждане на трудова борса В рамките на поддейност 1 ще бъде предоставено мотивационно обучение за привлечените неактивни младежи до 29-годишна възраст включително. Успешната трудова реализация на младите хора на пазара на труда е свързана с развитие на ключовите им компетенции. На практика липсата на тези компетенции не дава възможност на младежите да покажат уменията си, за да получат заетост и поради тази причина те се обезсърчават и се превръщат в неактивни, което води до негативни последици не само за отделната личност, но и за обществото - нараства безработицата и социалното напрежение в местната общност. Затова е необходимо да се осъществи активна подкрепа чрез включване на неактивните младежи в мотивационно обучение. В резултат - те ще придобият умения за активно поведение на пазара на труда - търсене, представяне пред работодатели, основни права и задължения по трудово правоотношение на работодател и служител.
 • Провеждане на професионално обучение: Цел - провеждане на обучения по професионална квалификация за позиции, заявени от работодателите партньори. Значителна част от младите неактивни хора до 29 годишна възраст включително не притежават достатъчно професионални умения - те са или отпаднали от образование и не притежават професионална квалификация въобще, или дълго време са били незаети и вследствие на това са загубили трудови навици и квалификация. Ето защо те са неадаптивни на пазара на труда. След проведената трудово-информационна борса ще бъдат подбрани най-подходящите за работодателите 45 неактивни лица. За тях ще бъдат проведени професионални обучения съгласно предварителните заявки на работодателите-партньори по проекта. Неактивните лица ще придобият умения и компетенции, необходими за извършване на професионална дейност. Обученията за 45-те представители на целевата група ще включат необходимите дисциплини от общата професионална, отраслова професионална и специфична професионална подготовка. Провеждането на обученията е необходимо не само за осигуряване на професионален капацитет у заетите лица по време на изпълнението на проекта, но и за придобиването на компетенции и умения, които ще ги направят по-адаптивни на пазара на труда в бъдеще. След приключване на професионалното обучение и повишаване на професионалната им квалификация, те ще отговарят на изискванията на работодателите и ще могат да заемат предлаганите свободни работни позиции от "Агенда" ООД, Община Суворово, "Кателиеви 90" ООД, "Кателиеви МК" ЕООД и "Боксер" ЕООД и ще бъдат наети от тях за период от шест месеца на субсидирана заетост.
 • Осигуряване на субсидирана заетост за минимум 75 % от всички обхванати неактивни лица: Цел - осигуряване на заетост на най-подходящите 45 неактивни безработни младежи до 29 годишна възраст включително и подкрепа за работодателите-партньори чез субсидиране на заетостта. През периода 2012 – 2014 г. Агенда ООД е увеличила нетните си приходи от продажби 2 пъти. Основната икономическа дейност на дружеството е Консултантска дейност по стопанско и друго управление (КИД 7022). Акцент в услугите на фирмата са дейности по разработване и управление на проекти, съдействие при разработване на бинеспланове, разработване на стратегии и планове за оперативно управление. Клиентската маса на дружеството се разраства и обемът на работата е изключително голям за сега заетите в дружеството. Той се е увеличил още повече през 2015 г. поради участието на дружеството в новосъздаден клъстър за предоставяне на услуги, свързани с консултации за малки и средни предприятия в Североизточен регион и популяризиране на региона като място за инвестиции. Увеличава се съществено и обемът на работа, свързан с техническо асистиране по различни проекти. С цел посрещане на увеличения обем на работата и осигуряване на възможност за устойчива заетост на назначените досега служители, както и разтоварването им от чисто административни дейности и запазване на високото качество на предоставяните от Агенда ООД бизнес услуги, дружеството има нужда от допълнителен офис сътрудник, който се планира да бъде назначен по проекта. Община Суворово не използва пълноценно наличните човешки ресурси. Групата на младите хора, лицата с основно и по-ниско образование и жените са сред трайно безработните. Съгласно Общински план за развитие на община Суворово за периода 2014-2020 г. регистрираните трайно безработни са около 28%, което показва ниското ниво на заетост на територията на Общината. В тази връзка наемането от Община Суворово на 20 безработни лица, съответно 20 специалисти "Озеленяване и цветарство" (код 6220301), професия "Работник в озеленяването" (код 622030) ще намали младежката безработица и удовлетвори потребността на Общината от работна ръка, като не я товари с допълнителни разходи по изплащане на възнаграждения. От самото създаване на туристически комплекс "Барите" в с.Чернево фирма "Кателиеви 90" ООД непрекъснато инвестира в увеличаване на легловата база, капацитета на ресторанта и облагородените зелени площи. Поради тази причина е нужен допълнителен персонал, а именно: - сервитьор - 2 бр - камериерка - 2 бр - помощник кухня - 2 бр - градинар/озеленител/ - 1 бр С цел оптимизиране на транспортните разходи е желателно наетите лица да са от община Суворово. Кателиеви - МК ООД е базирана в с.Чернево с предмет на дейност - производство на изделия от масив. В последните години се специализира в изграждането на сглобяеми къщи от дърво. В периода 2013-2014 г. дружеството започва усилен износ за страни от Европейския съюз и Русия повишава приходите си от валутни продажби с 14 % годишно. Това налага нуждата от млади хора, които постепенно да бъдат обучени в новата специфика на работа на фирмата, а именно: - оператори на дървообработващи машини - 6 бр - електромонтьор - 1бр - мотокарист - 1бр - водопроводчик - 1бр "Боксер" ЕООД е фирма със седалище в гр.Суворово, специализирана в предоставяне на услуги в областта на строителството. Дейността на фирмата се разраства постоянно, а като член на Камарата на строителите в България (КСБ) ангажиментите по предоставяне на строителни услуги се увеличават значително. Поради този факт фирмата има нужда от 8 нискоквалифицирани лица със строителни и дърводелски специалности.
 • Дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”: Дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. имат за обща цел да информират обществеността за финансиращия орган, целите и дейностите по проекта и постигнатите резултати. Дейностите по публичност и визуализация ще бъдат стриктно изпълнени съгласно правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Методите за осигуряване на публичност целят осигуряване на максимална публичност и прозрачност на дейностите и резултатите постигнати по проекта, както и на използваните средства по време на целия проект. Специфични цели на дейността - а/привличане на максимален брой неактивни лица и събуждане на интерес у тях за включване в проекта; б/информиране и на други работодатели от общината за възможностите да наемат квалифицирани по проекта и мотивирани за работа млади хора.

Индикатори

Неактивни участници, неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, Целева стойност: 45.00, Достигната стойност: 44.00
Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 61.00

Финансова информация

273 361.81 BGN
273 361.81 BGN
154 114.29 BGN
91.89 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ИМЗ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 22 169.64 0.00 251 192.17 273 361.81
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 22 169.64 0.00 251 192.17 273 361.81

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен. , Стойност: 38 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 Професионални обучения по Озеленяване и цветарство (код 6220301), Работник в озеленяването (код 622030) - 21 бр. обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 12600.00 лв
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 Професионални обучения по 1.Хотелиерство (8010301), Камериер (801030) - 2 бр. обучаеми (Първа квалификационна степен) 2.Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения (8010902), Работник в заведенията за хранене и развлечения (801090) - 2 бр. обучаеми (Първа квалификационна степен) 3.Обслужване на заведения в общественото хранене (8110801), Сервитьор-барман (811080) - 2 бр. Обучаеми (Втора квалификационна степен) Прогнозна стойност на обособената позиция – 4800.00 лв
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 Професионални обучения по Вътрешни и международни превози на пътници (8400901), Водач на МПС за обществен превоз (840090) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 600.00 лв
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 Професионални обучения по Административно обслужване (346020), Офис-секретар (3460201) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5 Професионални обучения по Вътрешни облицовки и настилки (5820306), Външни облицовки и настилки (5820307), Строител (502030)- 5 бр. Обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 6000.00 лв
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 6 Професионални обучения по Моделчество и дървостругарство (5430205), Оператор дървоообработващи машини (543020) - 9 бр. обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 10800.00 лв
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция 7 Професионални обучения за Електромонтьор(522020), Електромашини и апарати (5220201) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция 8 Професионални обучения по втора квалификационна степен, специалности и професии по кодове както следва: Монтажник водоснабдителни и канализационни мрежи(582050), Вътрешни ВиК мрежи (5220202) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен - решение за прекратяване, Стойност: 38 400.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен.
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен. 15.08.2016, Стойност: 38 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 Професионални обучения по Озеленяване и цветарство (код 6220301), Работник в озеленяването (код 622030) - 21 бр. обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 12600.00 лв
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 Професионални обучения по 1.Хотелиерство (8010301), Камериер (801030) - 2 бр. обучаеми (Първа квалификационна степен) 2.Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения (8010902), Работник в заведенията за хранене и развлечения (801090) - 2 бр. обучаеми (Първа квалификационна степен) 3.Обслужване на заведения в общественото хранене (8110801), Сервитьор-барман (811080) - 2 бр. Обучаеми (Втора квалификационна степен) Прогнозна стойност на обособената позиция – 4800.00 лв
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 Професионални обучения по Вътрешни и международни превози на пътници (8400901), Водач на МПС за обществен превоз (840090) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 600.00 лв
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 Професионални обучения по Административно обслужване (346020), Офис-секретар (3460201) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5 Професионални обучения по Вътрешни облицовки и настилки (5820306), Външни облицовки и настилки (5820307), Строител (502030)- 5 бр. Обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 6000.00 лв
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 6 Професионални обучения по Моделчество и дървостругарство (5430205), Оператор дървоообработващи машини (543020) - 9 бр. обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 10800.00 лв
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция 7 Професионални обучения за Електромонтьор(522020), Електромашини и апарати (5220201) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция 8 Професионални обучения по втора квалификационна степен, специалности и професии по кодове както следва: Монтажник водоснабдителни и канализационни мрежи(582050), Вътрешни ВиК мрежи (5220202) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен - решение № 2/26.08.2016 за прекратяване, Стойност: 38 400.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен 3/ 31.08.2016, Стойност: 38 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 Професионални обучения по Озеленяване и цветарство (код 6220301), Работник в озеленяването (код 622030) - 21 бр. обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 12600.00 лв
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 Професионални обучения по 1.Хотелиерство (8010301), Камериер (801030) - 2 бр. обучаеми (Първа квалификационна степен) 2.Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения (8010902), Работник в заведенията за хранене и развлечения (801090) - 2 бр. обучаеми (Първа квалификационна степен) 3.Обслужване на заведения в общественото хранене (8110801), Сервитьор-барман (811080) - 2 бр. Обучаеми (Втора квалификационна степен) Прогнозна стойност на обособената позиция – 4800.00 лв
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 Професионални обучения по Вътрешни и международни превози на пътници (8400901), Водач на МПС за обществен превоз (840090) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 600.00 лв
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 Професионални обучения по Административно обслужване (346020), Офис-секретар (3460201) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5 Професионални обучения по Вътрешни облицовки и настилки (5820306), Външни облицовки и настилки (5820307), Строител (502030)- 5 бр. Обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 6000.00 лв
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 7 Професионални обучения за Електромонтьор(522020), Електромашини и апарати (5220201) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция 8 Професионални обучения по втора квалификационна степен, специалности и професии по кодове както следва: Монтажник водоснабдителни и канализационни мрежи(582050), Вътрешни ВиК мрежи (5220202) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен 4/10.09.2016, Стойност: 38 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 Професионални обучения по Озеленяване и цветарство (код 6220301), Работник в озеленяването (код 622030) - 21 бр. обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 12600.00 лв
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 Професионални обучения по 1.Хотелиерство (8010301), Камериер (801030) - 2 бр. обучаеми (Първа квалификационна степен) 2.Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения (8010902), Работник в заведенията за хранене и развлечения (801090) - 2 бр. обучаеми (Първа квалификационна степен) 3.Обслужване на заведения в общественото хранене (8110801), Сервитьор-барман (811080) - 2 бр. Обучаеми (Втора квалификационна степен) Прогнозна стойност на обособената позиция – 4800.00 лв
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 Професионални обучения по Вътрешни и международни превози на пътници (8400901), Водач на МПС за обществен превоз (840090) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 600.00 лв
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 Професионални обучения по Административно обслужване (346020), Офис-секретар (3460201) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5 Професионални обучения по Вътрешни облицовки и настилки (5820306), Външни облицовки и настилки (5820307), Строител (502030)- 5 бр. Обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 6000.00 лв
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция 6 Професионални обучения по Моделчество и дървостругарство (5430205), Оператор дървоообработващи машини (543020) - 9 бр. обучаеми Прогнозна стойност на обособената позиция – 10800.00 лв
 • Обособена позиция 7: Обособена позиция 7 Професионални обучения за Електромонтьор(522020), Електромашини и апарати (5220201) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв
 • Обособена позиция 8: Обособена позиция 8 Професионални обучения по втора квалификационна степен, специалности и професии по кодове както следва: Монтажник водоснабдителни и канализационни мрежи(582050), Вътрешни ВиК мрежи (5220202) - 1 бр. обучаем Прогнозна стойност на обособената позиция – 1200.00 лв

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.