English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-1281-C02
Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
23.05.2017
23.05.2017
23.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Русе, Русе, гр.Русе

Описание

Характерът на работните процеси и различните работни места във фирмата(продължително време седящи, правостоящи,изложени на вредни въздействия) изисква непрекъснато подновяване, надгражане и модернизация на средствата за колективна защита и личните предпазни средства за работниците, за да се гарантира тяхното здраве и безопасност.
Проектът предвижда дейности от всички категории допустими дейности на настоящата процедура, за да могат да бъдат обхванати макс. брой от работниците и служителите и да се подобри цялостно работната среда и качеството на заетостта в предприятието. Така ще се осигури максимален, устойчив и дългосрочен ефект от реализацията на проекта по отношение на подобряване качеството на работните места и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Изпълнението на планираните по проекта дейности ще има следните положителни резултати:
Въвеждането на система за РЧР ще подобри организацията на труда и управлението на човешките ресурси.
Организирането на транспорт за живеещите извън Русе работници ще повиши тяхната мобилност и нивото на устойчива заетост
С инвестициите в средства за колективна защита–промишлена прахосмукачка, ергономични столове и маси, съобразени с нуждите на отделните работни места, климатици за подобряване на микроклимата, общо и локално осветление, подмяна на дограмата на производствения цех и външен парапет ще се подобри безопасността и здравословността на труда. Личните предпазни средства ще намалят риска от трудов травматизъм за конкретните работни места
С оборудването на стаята за хранене и почивка ще се осигурят условия за пълноценна почивка за работниците, включително лицe с увреждания от целевата група
Целева група по проекта са 52 от общо 55-те работещи в производството (работни позиции-шивач, гладач, перач, крояч, работник спомагателна дейност, опаковач, технолог, окачествител, експедитор) и администрацията на фирмата. В целевата група са включени 14 лица над 54 годишна възраст, вкл. 1 лице с увреждания.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността е предвидена за осигуряване изпълнението на всички дейности, резултати и цели на проекта. Включва: 1. Сформиране на екип за управление на проекта и разпределяне задачите; 2. Осигуряване изпълнението на заложените дейности и текущо обработване на цялата документация в съотвествие с изискаванията на Управляващият орган (УО) и Ръководството за изпълнение; 3. Изработване и съхранение на всички документи за изпълнението на проекта. 4. Своевременно осигуряване на нужните документи за информация, контрол и верификация от страна на УО. 5. Осигуряване публичност, прозрачност и Хоризонталните принципи при изпълнение на дейностите. 6. Изготвяне и представяне на всички необходими справки и документи пред УО, междинен и финален отчети; 7. Осъществяване на вътрешен мониторинг за степента на изпълнение на проекта и мониторинг работата на избрани подизпълнители; В екипа за управление на проекта са включени ръководител проект, координатор и счетоводител. Екипът ще бъде подпомаган от технически сътрудник и ще ръководи дейностите по проекта съгласно заложеният план в сътрудничество с управляващия фирмата. Необходими ресурси: Хонорари за ръководител проект, счетоводител, координатор и технически сътрудник за 16 месеца - 22 554 лв. - съобразени с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР 2014-2020 и таблица почасови ставки. Консумативи и канцеларски материали - тонер касети, хартия, класьори, папки - 300 лв.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси: Във фирма "Арев Премиер" ООД преобладават традиционните форми на организация на дейността, субординация на управлението и заетост на персонала. Динамиката на развитието, както на общата бизнес среда, така и за сектора шивашка промишленост, в който фирмата работи, изисква адекватни упр. решения и използване на орг. форми, за да може фирмата да обезпечава дейността си с квалифицирани кадри. В стратегията за развитие на предприятието е обърнато повишено внимание към развитието на ЧР, поради: - силно конкурентната среда в сектора - в град Русе работят около 150 шивашки фирми и има сериозен недостиг на кадри. - плановете на фирмата за разширяване на производството - фирмата е в процес на пускане в експлоатация на нов производствен цех в с. Сливо Поле; Поради тези причини и в съответствие със стратегията за развитие на предприятието, планираме в рамките на проекта разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси. Основните елементи на системата, която желаем да въведем са: 1. Оптимизация на работните процеси чрез въвеждането на гъвкави форми на заетост -гъвкаво работно време и добри практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот. Заетостта на персонала във фирмата е по трудов договор, в преобладаващата си част – безсрочен, на пълно работно време, постоянен. Въвеждането на гъвкави форми на заетост и управление на работното време ще се осъществи след анализ на длъжностите и нуждите на работещите на тях служители и работници. Особено внимание ще бъде обърнато на следните категории лица работещи в предприятието :заети над 54 години, майки с деца съвместяващи личния с професионалния живот, обучаващи се, хора с увреждания. Целта ще бъде да се постигне по-добро съчетаване на икономическата целесъобразност със социалната сигурност и мотивацията на заетите. 2. Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на работниците и служителите над 54 г. - целевата група включва 14 заети над 54 г., включително 1 лице с увреждания. Възрастните работещи са ценни с професионалната си компетентност, практическите знания, екипната работа и умението за сътрудничество и предаване на знания и умения, затова се предвижда да се възприеме практиката по въвеждане на формално менторство. Този компонент ще включва: 2.1). Разработване на план за осъвременяване на квалификацията на лица над 54 години; 2.2) Разработване на програма за менторство и система за отчитане на резултатите. 3. Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешките ресурси - планиране, подбор и наемане. 4. Планиране на мерки за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения (намаляване на стреса, тиймбилдинг, технологии и продукти намаляващи вредното влияние върху околната среда и др.), управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот; 5. Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена 6. Изготвянето на програма за въвеждане на иновативен модел за организация на труда, насочен към повишаване на производителността и опазване на ОС в предприятието. Този модел ще се основава на идентифицирането и създаването на „зелени“ работни места и „зелени“ умения за служителите.Програмата ще има за цел да идентифицира възможности за трансформиране на обикновени работни места в „зелени“, както и да идентифицира нуждата от обучения, свързани със „зелени умения“ за служителите. Като необходим спомагателен елемент към системата за РЧР планираме въвеждане на система за контрол и достъп (отчитане на присъствията на работещите с електронни карти). Това ще спомогне ефективността на въведените гъфкави форми на заетост.
 • Осигуряване на организиран транспорт за работещи във фирмата, живеещи извън Русе: Фирмата се стреми да осигурява добри условия на труд за работещите и желае те да се чувстват сигурни в работните си места. Четири от работещите във фирмата работници (работни позиции - шивач 2 бр., окачествител продукти и организатор производство) живеят в гр. Мартен, общ. Русе. В рамките на проекта ще осигурим организиран транспорт за тези работници за извозване от тяхното местоживеене до предприятието сутрин и от предприятието до тяхното местоживеене вечер. Съгласно представената ни от лицензиран превозвач транспортна схема превозът ще се извършва по следния маршрут. 1. Сутрин - начална точка Автогара Юг - Мартен център - Дунав мост - Арев премиер - Автогара Юг обща дължина на маршрута - 50 км., общо време за движение - 70 минути, общо време за пътуване - 63 минути 2. Вечер - начална точка Автогара Юг - Арев премиер - Дунав мост - Мартен център - Автогара Юг обща дължина на маршрута - 50 км., общо време за движение - 60 минути, общо време за пътуване - 53 минути
 • Осигуряване на здравословна и безопасна микроклиматична среда - 1: Неблагоприятните микроклиматичните условия влияят негативно върху производителността на труда. Те пречат на концентрацията на вниманието и точността на действията. При продължително излагане на некомфортни микроклиматични условия съществува опасност от увреждане на здравето на работещите. За осигуряване на добри микроклиматични условия се спазват следните изисквания във фирма Арев Премиер: - температурата в работните помещения трябва да отговаря на нормите за дадената дейност (15-18 до 28ºС); 20-25 оптимални граници - производствени процеси, предизвикващи големи промени в температурата на работните места се изолират в отделни помещения; - влажността в работните помещения се поддържа в необходимия диапазон (30-55%), за осигуряване нормална работа на машините, (проходимост на конците, намаляване статичното електричество и други). За офисите на администрацията диапазонът е (30-60%) ; - скоростта на движение на въздуха да е в допустимите норми (до 0,5 m/s). Поради обстоятелството, че производствените помещения на фирмата са стари, с голяма височина, прозорците са високо разположени, неудобни за поддръжка и с влошено състояние на дограмата, стойностите на температурата и относителната им влажност се влияят много от атмосферните условия. Фирмата има сертификат и протокол за контрол от извършени, от службата за трудова медицина, в началото на м. юни 2016 г., измервания. на микроклиматични условия в работните помещения. От началото на юни т.г. е и доклада за извършеното обследване на енергийната ефективност (енергиен одит) на фирмата. Измерванията направени от службата за трудова медицина, отчетени в Протокола към издадения сертификат, показват следните наднормени стойности: - макималната измерена температура - 28.2 градуса за работните места на главен счетоводител, фактурист и човешки ресурси, 29.2 за гладач, 28.4 за шивач, спомагателен работник, окачествител и експедитор, 28.8 за перач и 28.3 за крояч. - максимална относителна влажност на въздуха - 62.2 % за гладач, 60.6 % за шивач, спомагателен работник, окачествител и експедитор и 62.5 % за перач. Екстремалните стойности не превишават с много нормата и ръководството на дружеството е предприело временни мерки , но за дълготрайно решаване на проблема, осигуряване на оптимални условия на труд и осигуряване на здравето и безопасността на работниците е необходимо да се подмени част от старата дограма и да се инсталира в по-мощна и модерна климатична техника. В доклада от енергийния одит, които е извършен за други цели на фирматата, но е официален документ, на който може да се позовем е констатирано, че според извършените замервания за контрол на микроклимата в помещенията не се поддържа нормативната лятна температура и в по-голямата част от помещенията влажността на въздуха е завишена. Съобразявайки се с констатациите и препоръките в тези два официални документа, както и с мерките от утвърдената фирмена Програма за минимизация на риска, в рамките на проекта планираме да извършим следните две дейности за подобряване на условията на труд за работещите. (За нуждите на проекта водещи са Програмата за минимизиране на риска и констатациите на службата за трудова медицина, а анализа и изчисленията от енергийният одит ползваме за да се преценят какви точно по количество и качество инвестиции са необходими за да се подобрят и приведат към Нормите микроклиматичните условия в работните помещения). 1. Смяна на част от старата дограма Съществуващата дограмата в по-голямата си част е метална единична, в много лошо състояние, причина за голяма инфилтрация, което води до дискомфорт на работните места в близост до нея и влошени микро-климатични условия в цялото помещение. Планираме подмяна на част от старата дограма с нова, тип окачена фасада с минимална инфилтрация и добри топлотехнически характеристики. Нова дограма ще се монтира за производствените помещения на югозападната фасада на сградата.
 • Осигуряване на здравословна и безопасна микроклиматична среда - 2: 2. Оборудване на работните помещения с мощна и високоефективна климатична система Отоплението/охлаждането в сградата на предприятието се осъществява с инверторни климатици, като в административната част са стенно изпълнение, а в производството - колонен тип. Докладът от енергийния одит констатира, че климатиците са силно амортизирани и работят с влошени показатели и нисък коефициент на полезно действие. В сградата няма общообменна вентилация. Отваряемите прозорци не могат да осигурят достатъчно количество пресен въздух, а също така водят и до преразход на енергия за допълнително затопляне/охлаждане. Някои от производствените процеси, машини и оборудване също предизвикват големи промени в температурните амплитуди на работните места (подлепващи преси, парни преси, ютии). Съществуващите климатици нямат възможност за вкарване на пресен въздух и изкарване на обработения. От комфортна гледна точка колонните климатици създават въздушни течения на работните места в близост до климатика и достигат необходимата температура на въздуха при по-отдалечените места. Също така не успяват да изсушат въздуха от отделяната от производствения процес и пребиваващите хора влага до нормативно зададените параметри. В съответствие с резултатите, констатациите и препоръките на службата за трудова медицина (цитирани в първата част на дейността), доклада от извършения енергиен одит и мерките от утвърдената фирмена Програма за минимизация на риска, в рамките на проекта планираме да извършим подмяна на съществуващата амортизирана климатична техника. Новата климатична техника, която планираме да закупим е високо ефективна /клас "А+++"/, с възможност за охлаждане, отопление, овлажняване без добавяне на вода, изсушаване без промяна на температура, вентилация с пресен въздух и пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран прахов и поленов филтър, ниско ниво на шум. За гладачното помещение е предвиден един колонен климатик клас А. Планираните климатици са предназначени за: А) Производствени помещения: - шивашки цех - 399 кв.м., 3.5 м. висоичина - 6 бр. касетъчен тип, таванна касета с кръгов поток, в това основно работно помещение работи близо 80 % от целевата група по проекта. - перално отделение, 143 кв. м., 3.5 м. висоичина - 2 бр. касетъчен тип, таванна касета с кръгов поток (в помещението се работи с химикали и се отделят неблагоприятни за здравето изпарения). - гладачно отделение - 72, кв. м. 3,5 м. височина - 2 бр. касетъчен тип, таванна касета с кръгов поток. Б) Офиси администрация - 1 бр. стенен инверторен климатик, от който ще се ползва Служител ЧР- лице над 54 годишна въраст Предвидените за закупуване в рамките на проекта климатици ще защитят работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на микроклимата като предотвратят превишаването на граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни места определени в Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Инвестицията е в съответствие с изискванията на чл. 86 от Наредба № 7 от 23 септември1999 г.
 • Подобряване на ЗБУТ в перален участък чрез осигуряване на антиплъзгаща настилка : Поради спецификата на извършваната работа, подът на пералното отделение редовно се мокри, което създава риск от травматизъм вследствие на подхлъзване и падане. В картата за оценка на риска за работно място перач, честотата на излагане (Р) на опасността от подхлъзване и падане е със висока стойност - 6 (редовно/ежедневно), а ефектът (F) e оценен с 3 - важен, водещ до нараняване и загуби. Рисковото число R е в диапазон 20 - 70 в категорията изискваща внимание и с препоръка за повишено внимание от картата на риска. Съществуващата настилка е от евтин материал (балатум) и е износена. Това не позволява на перача да се чуства комфортно и максимално сигурен при извършване на ежедневната си работа. Предвид това, в Програмата за минимизиране на риска ръководството на фирмата е препоръчало да се вземат мерки за минимизиране на риска от опасността от подхлъзване и падане за това работно място. В рамките на проекта планираме да закупим и поставим в пералното отделение специална антихлъзгаща настилка, чиято материя и дизайн позволява повишено сцепление при мокри помещения, с много по-голяма безопастност за работещия от досега съществуващата. Ще имаме изисквания настилката да е лесна за почистване, а дизайна да позволява течности и дребни боклуци сами да изпадат от площа, по която стъпва работника. Необходимо е настилката да покрива площ от 54 кв. м. от пералното помещение. Предвидената мярка е в съответствие с изискванията на чл. 28. (1) от Наредба № 7 от 23 септември1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
 • Осигуряване на защита от прах, токсични и други вещества чрез използването на вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване: При работа в шивашкия цех постоянно се отделя прах от изходните материали при изработване на платовете - влакна, нишки, косми и др. Освен вредното въздействие върху здравето на работещите, в съчетание с други неблагоприятни микроклиматични условия (например високите температури през летния сезон), това създава лоша работна среда, понижава вниманието и концентрацията на работниците и води до допълнителни рискове. Отделяният прах се отлага и по машините, което повишава устойчивостта на вредното му въздействие. Това неблагоприятно въздействие касае - общо 36 работници от ЦГ, сред които 10 лица над 54 годишна възраст, включително лице с увреждания. Необходимо да се осигурява редовно прахопочистване за минимизиране на вредните последици за работещите в цеха. Фирмената програма за минимизиране на риска предлага предприемане на мярка за намаляване опасността и вредното въздействие на отделяния прах. В рамките на проекта предвиждаме да се закупи КПС - промишлена прахосмукачка, която да е мобилна и да обслужва всички посочени работни места. Прахосмукачката трябва да е достатъчно мощна, лесно подвижна и удобна за използване. Да е снабдена с нужните аксесоари, филтри и достатъчен капацитет на контейнера. Трябва и да е съобразена със спецификите на отделяния прах в шивашкото производство, където освен различни текстилни апликации може да попаднат и остатъци от масло от смазването на машините. Промишлената прахосмукачка ще обслужва шивашкия цех (399 кв.м.) с работни места от целевата група - шивачи, спомагателните работници, окачествители и опаковачи. Планираната инвестиция отговаря на препоръките на службата за трудова медицина и се вписва в изискванията на Наредба № 7 от 23 септември1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
 • Осигуряване на безопасно и оптимално общо и локално осветление: Осветлението е важен параметър на работната среда, който влияе на здравето и производителността на труда. Нормите за осветеност в шивашкото производство варират в широки граници и зависят от конкретната работа. Препоръчва се комбинирано осветление – естествено и изкуствено, общо и местно. Източниците на светлина се подбират така, че коефициентът (δ) на заслепяване да е по-малък от 60%, а коефициентът (γ) на пулсации да не е по-голям от 20%. Основното производствено помещение на фирмата е с високо разположени луминисцентни лампи. Известен недостаък на този вид осветление е видимото и дразнещо трептене с удвоена мрежова честота 100 Hz. Високото разположение на осветителните тела намалява видимостта и води до неприятни ефекти от флуктуациите на интензитета . В шивашкият цех на предприятието (включително и намиращите се в него участъци за ръчна работа, опаковка и контрол на качеството), в гладачното отделение и в склад "Материали и готова продукция" са разположени работни места, за работещите на които е особено важно наличието на достатъчна осветеност и качествено осветление (например: работното място за крояча е обособено в склада, където няма естествено осветление). Тези помещения в момента се осветяват от 46 бр. осветителни тела в производствения цех, 3 бр. в гладачното отделение и 57 бр. в склада. Вследствие извършените оценки на риска от службата за трудова медицина, в картите за оценка на риска работните места за работещите в гореизброените помещения - шивач, спомагателен работник, опаковач, гладач и крояч имат една обща характеристика - висока степен на вероятност (Р) - 6 (категория съвсем възможна) и честота на излагане (F) - 6 (категория - редовно/ежедневно) на опасността от зрително напрежение при работа. Риска от тази опасност за изброените работни места е категоризиран като изискващ внимание (R 36, диапазон 20-70). Възможните вреди върху здравето и безопасността на работниците, отбелязани в картите за оценка на риска са: зрителна умора, намалена производителност, влошено качество и увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция. Проявлението на зрителна умора и понижена концентрация, вследствие недостатъчно или некачествено осветление би увеличило вероятността и за други рискове споре спецификата за всяко едно от анализираните работни места (механично нараняване, изгаряне и др.) Някои от работните места (шивачи, спомагателни работници (вкл. 1 лице с увреждания)) рабоят с широка гама цветове, изпълняват прецизни операци и имат нужда от допълнително локално осветление. За задоволяване на идентифицираните нужди и решаване на тези проблеми предвиждаме в рамките на проекта да закупим и инсталираме нови осветителни тела за общо и локално осветление, които да подобрят количеството и качеството на осветление на работните места, както следва: Инвестиции: 1) Общо осветление - за шивашки цех (работни места шивачи, спомагателни работници, опаковачи, ОТК), гладачно отделение, склад (работно място на крояч) се предвижда да се подменят консумативите на осветителните луминисцентни лампи с по-безопасни за зрението. 2) Поставяне на локално осветление - локални лампи за кетел машини 19 бр. лампи за 19 работни места на шивачи. 3) Поставяне на 5 бр. настолни (работни) лампи за спомагателен работник шивашки дейности (наръчник) - насочващо се осветление. Към момента има само 3 налични лампи, а закупените ще осигурят локално осветление за работното място на всеки спомагателен работник).
 • Ергономия на работните места - 1: Заетите в производството и администрацията на фирмата прекарват цялото си работно време в седящо или правостоящо положение, извършващи монотонни дейности. Съществуващото оборудване на работните места не осигурява оптимални условия за комфорт и предотвратяване на натрупаната умора и избягване рисковете за здравето на работниците. Фирмата има извършена от службата за трудова медицина оценка на ергономичните проблеми на работните места. В съответсвие с идентифицираните рискове от тази оценка, с мерките от програмата за минимизиране на риска и изискванията на Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси (№ 05 на МНЗ /ДВ бр.25/71г.), в рамките на проекта,, предвиждаме да загупим ергономични столове с конструкция даваща възможност за намаляване на статичната мускулна сила чрез регулиране на височината спрямо работната повърхност, седалката и облегалката за оптимален ъгъл на комфорт за частите на тялото. Използваните в момента столове са морално остарели с проявени дефекти от физическо остаряване и не осигуряват нужният оптимален комфорт и подвижност за продължителна монотонна работа. Ергономични столове ще бъдат закупени за следните работни места: 1. Производство: 31 бр. (на 9 от тези работни места работят лица над 54 годишна възраст, вкл. 1 лице с увреждания *работни места: шивач - 19 бр., спомагателен работник шивашка дейност (наръчник) - 8 бр., технолог - 1 бр. В направената оценка на професионалните рискове за работно място шивач и спомагателен работник шивашка дейност, опасностите произтичащи от неблагоприятна работна поза - седящ (постоянно натоварване на долната венозна система) и от къс, монотонен цикъл на работа, повтарящи се операции, са с най-висока степен на вероятност (заедно със зрителното напрежение по време на работа), спрямо другите, - 6 (напълно възможна) и честота на повтаряне - 6 (ежедневна) и съответно с най-високо рисково число - 36 ( в диапазона за R (20-70) изискващ внимание). Произтичащите от тези опасности възможни вредни последици върху здравето и безопасността са заболявания на опорно-двигателния апарат (поради перманентно натоварване на определени мускулни групи и обслужващата ги ставна система и на долната венозна система. *работни места: опаковач - 3 бр. (1 лице над 54 годишна възраст) Опасноста произтичаща от неблагоприятна работна поза - правостоящ (заедно със зрителното напрежение по време на работа) е с най-висока степен на вероятност - 6 (напълно възможна) и честота на повтаряне - 6 (ежедневна) и съответно с най-високо рисково число - 36 ( в диапазона за R (20-70) изискващ внимание). Произтичащите от тези опасности възможни вредни последици върху здравето и безопасността са заболявания на опорно-двигателния апарат и на венозната система на долните крайници. По т 1.10 в Приложение 1 от Нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси е препоръчано при правостояща работа да се използуват столове-седалки със специална конструкция, които да позволяват поддържането на тялото. При тази поза става отпочиване на краката и на гръбначния стълб при запазване на двигателната свобода. За минимизиране на идентифицираните рискове и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ще бъдат закупени такива столове за това работно място.
 • Ергономия на работните места - 2: 2. Администрация - 6 бр. ( 1 лице над 54 годишна възраст) *работни места: финансов директор, главен счетоводител, организатор производство, фактурист 2 бр., служител човешки ресурси. Тези работни места се характеризират с информационно натоварване, необходимодт да се вземат решания и повишено статично напрежение от работата в седящо напрежение. В извършената оцеката на рисковете е констатирано, че, опасностите, създадени от неспазване на ергономичните принципи (работна мебел, организация на работното място, работно пространство) създава предпоставки за мускулно-скелетни увреждания с диапазон на рисковото число R в диапазона 20-70 изискващ внимание. Според съвременните ергономични принципи и стандарти работният стол за такива работни места трябва да е да осигурява стабилна опора на тялото с възможност за промяна на позата, да не ограничава циркулацията на кръв в долните крайници, да се осигурява опора на гърба в областта на кръста и материята на седалката да не позволява хлъзгане и да не запарва; Предвидените за закупуване ергономичните столове ще са с регулируеми седалки и облегалки позволяващи свобода на движенията и удобна работна поза. Оборудването на работните места за тези длъжности е в съответствие с предвидените мерки в програмата за минимизация на риска в съответствие с оценката на ергономичните проблемина работното място в "Арев Премиер" ООД и отговаря на разпоредбите на т.5 от Приложение към чл.4 от Наредба № 7 от 15 август2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Общо цена: 1 800 лв. без ддс 3. Работна маса за спомагателни работници шивашка дейност Спомагателните работници извършват ръчни операции. Седем от тях са над 54 годишна възраст, включително лице с увреждания (двигателни проблеми). Съществуващите 2 бр. работни маси са обикновени, морално остаряли, не осигуряват достатъчна работна повърхност и подходящи условия за работа. Различните работни процеси имат различна оптимална височина на работната повърхност, понякога част от работниците изпълняват операции (например при работа с лупа) , за които е необходимо по-ниско или високо ниво на работната повърхност от това на останалите. За да подобрим условията на труд за тези работни места ще закупим съвременни ергономични маси, които позволяват регулиране височината на работната повърхност, регулируема ширина на рамката позволяваща монтирането на плот до 2000 мм. Регулируемостта височината на масите ще позволява работа на 2 нива едновременно. В цената на оборудването за всяка маса е включен плот с размери 100/180 см. Обща цена 2 х 880 лв. = 1 760 лв. без ддс Мярката е в съответствие с приложени 1 към Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно -физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси № 5 на МНЗ.
 • Защита от придвижване по външни стълби чрез монтиране на парапет за обезопасяване: Външните стълби, които са подход към производствените и административните помещения имат парапет за поддържане и предпазване от падане само от едната страна. В рамките на проекта предвиждаме да обезопасим и другата страна с парапет за да предотвратим рисковете възникващи при придвижване по тях в часовете, когато по-голям брой работници и служители използват сълбите едновременно. Изграждането на парапета като КСЗ от падане и др. рискове е в съответствие с разпореждането на чл. 215б. (1) от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. Ще осигурим парапета да е с подходяща конструкция и здравина. С обезопасяването и на другата страна на стълбището с парапет ще предотвратим рисковете от падане за всички работещи във фирмата, също и за заетите в друга фирма (наемател в сградата), сред които също има лица над 54 годишна възраст и с увреждания.
 • Осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средсва: В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и Закона за здравословните и безопасни условия на труд на работниците в предприятието са предоставени различни предпазни средства с оглед спецификите на съответното работно място за производствата и технологиите, за които не е възможно осигуряването технологични и технически средства за вредно въздействащите фактори върху работещите. Предвидените за закупуване по проекта лични предпазни средства за индивидуална защита надграждат досега осигурените за работниците и заменят такива с изтичащ срок на ползване или увредени при употреба, съобразно препоръчителните мерки от разработените съвместно със службата за трудова медицина карти за оценка на риска за всяко работно място и планираните мерките от утвърдената фирмена програма за минимизиране на риска. Планираме да закупим специално работно облекло и лични предпазни средства (тези които имат нужда от подмяна, част от приложения списък към проектното предложение) за следните длъжности: - крояч текстил - предпазна ръкавица с метална нишка, неръждаема 1 бр. 180 лв., предпазни очила (полезен срок 1 месец) 10. бр общо 60 лв.) - перач - специална работна манта (полезен срок 6 месеца) 2 бр. общо 40.00 лв., предпазни очила (полезен срок 1 месец) 10. бр общо 60 лв.), защитна маска (полезен срок 1 седмица) 40 бр. общо 140 лв.), ръкавици с PVC покритие (полезен срок 1 седмица) 40 бр. общо 144 лв.) - гладач - специална работна манта предпазваща от изгаряне (полезен срок 6 месеца) 4 гладачи х 2 бр. общо 600 лв., предпазна престилка от естествена кожа (полезен срок 6 месеца) 4 гласдачи х 2 бр. общо 200 лв Предвидените за закупуване лични предпазни средства са за намаляване на рисковете от следните опасности за съответните работни места от картите за оценка на риска: крояч - опасност от различни по тежест прободни и порезни рани от режеща кроячна техника - диапазон на рисковото число R 20 - 70 , изисква повишено внимание гладач - опасност от изгаряне - R 20 - 70 , изисква повишено внимание при работа. перач - в пералното отделение се работи с химикали и се отделят неблагоприятни за здравето изпарения Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
 • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.: Част от оценените опасности и идентифицитраните рискове в комплексната оценка на риска за "Арев Премиер" извършена от службата за трудова медицина са свързани с психологични фактори като нервно -психично напрежение и умения за работа свързана с отговорности, организация, индивидуални умения и качества, работа в екип. До този момент фирмата не е имала възможност да предприеме специални мерки, свързани с придобиване то на знания и умения на работниците и служителите за справяне с този род рискове. Придобиването на знания и умения в тази област, би помогнало на работещите да се справят по-добре както с ежедневните си задължения, така и при възникване на ситуации, в които тези умения биха се оказали ценни за запазването на нормален работен процес и благоприятна работна атмосфера. Това ще способства развитието на фирмата, на човешките ресурси и е част от стратегията на фирмата. В рамките на проекта планираме да проеведем 2 броя обучения/тренинги насочени към минимизиране на идентифицирани индивидуални рискове за работните места на предвидените за участие работници и служители. Обученията ще са двудневни, с откъсване от работното място, в подходяща среда и ще бъдат възложени на изпълнител, притежаващ достатъчно опит и квалифицирани кадри за такива обучения. 1. Тренинг за управление на личната ефективност и стреса на работното място Обучението е свързано с намаляването на идентифициран риск - Нервнопсихично-напрежение, недостиг на време, принудителни срокове от картите за Оценката за риска за работни места: шивач, спомагателен работник, гладач, опаковач, крояч, перач. Брой обучаеми 40 Примерни теми: •Анализ на ресурсите за лична ефективност •Модели за приоритизиране, управление на приоритети •Факторът време – можем ли да управляваме времето. Крадците на време •Динамично планиране на личното време •Управление на времето в процеса на работа, при работни срещи, и т.н. •Инструменти за управление на времето •Видове стрес, източници на стрес, цената на стреса •Управление на стреса – оценка на собственото ниво на стрес – физилогически признаци, поведенчески, емоционални; •Техники за справяне със стреса: психологически техники, релаксация, дишане, физически упражнения Ползи: Развитие на уменията за работа по приоритети, ефективно използване на времето, подобряване на организацията на дейността, намаляване на стреса и напрежението в работата. 2. Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения Обучението е свързано с намаляването на идентифицирани рискове - работа свързана с висока отговорност и прецизност, работа в комплексни ситуации с недостиг на време и необходимост да се вземат решения, психологични фактори: индивидуални умения, знания и качества, Организация, приемственост и работа в екип, възможност за възникване на конфликти от картите за Оценката за риска за работни места личен състав, управител, главен счетоводител, финансов директор, експедитор стоки и товари, фактурист, организатор пр-во.. Брой обучаеми 8. Примерни теми: •Решаване на проблеми •Делегиране: какво можем да делегираме, правила при делегирането •Управление на мотивацията: мотивационни теории и добри практики •Системи за контрол на изпълнението: мониторинг и каучинг •Същност на екипната организация в професионалната среда; •Постигане на интегрираност при съвместното действие на персонала; •Управление на екипи – различните роли на мениджъра в зависимост от развитието на екипа. •Създаване на атмосфера за екипно взаимодействие Ползи: Развитие на личностна и социална компетентност, развитие на мениджърски умения за подобряване на организацията и управлението на работа, повишаване ефективността на работните екипи, сплотяване на мениджърския екип.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите - оборудване на стая за хранене и почивка за работниците: Осигуряването на пълноценен отдих за работниците е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За работещите във фирмата е осигурена стая за хранене и почивка, която е в добро състояние. Необходимо е стаята да се дооборудва за да могат работниците да се възполват оптимално от времето за почивка и да следват рационален режим за хранене. Инвестицията по тази дейност е в съответсвие с разпорежданията на Наредба № 15 от 31 Май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. В рамките на проекта ще бъде доставено следното оборудване: - дивани кухненски ъглови - 2 бр., които ще бъдат използвани за почивка и сядане за хранене в обедна почивка или 2-те кратки почивки по 15 мин. предвидени предиобяд и след обяд. - хладилник с фризер - 2 бр. - ще се ползват за съхранение на храна, която служителите носят от вкъщи. През летния период юли-август, работодателят осигурява студена вода и сладолед на заетите в производството и в тази връзка закупените хладилници биха се ползвали целесъобразно за съхранение. - микровълнова фурна - 3 бр. за затопляне на обяд на служителите - шкафове за микровълнови фурни - 3 бр. - диспенсър за вода - 1 бр. за осигуряване на топла и студена вода за пиене на служителите - кафе машина - 1 бр. - за приготвяне на топли ободряващи напитки за служителите - кухненски шкафове - предназначени за съхранение на кухненска посуда- ножове, чинии, чаши и др. съдове - маси елипса100/130 –7 бр. за хранене и почивка - столове 45 бр. - за сядане ан работниците - шкафчета за съхранение на лични вещи на персонала за заетите в производството-45 бр. - телевизор - 1 бр. - за развлечение и отмора на служителите, както и за презентиране на новите модели, които всеки сезон се пускат за изработка в производството. Натоварванията предизвикани от монотонния цикъл на работа, повтарящите се операции и нуждата от постоянна концентрация натрупват умора в заетите в производството работници. Това важи особено за лицата над 54 г. възраст ( 12 в целевата група по тази мярка, включително лице с увреждания (двигателни проблеми). С оборудването на стая за хранене и почивка ще се създадат условия за пълноценна почивка и здравословно хранене.
 • Информиране, публичност, визуализация : Дейността предвижда спазване на изискванията за осигуряване на информация и публичност, съгласно Наръчника на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014 -2020. За изпълнението на публичност се предвижда следното: 1. Поставяне на съобщение в сайта на бенефициента с необходимата информация за изпълнявания от него проект. Публикуване на актуална информация по проекта в секция новини. 2. Изработване и поставяне на Информационна табела на входа на сградата на фирма Арев Премиер ООД, (емблема на ЕС, наименование на съфинансиращия фонд, общото лого на програмен период 2014 -2020 и наименованието на съфинансиращата програма, наименование на проекта, главна цел, обща стойност и размера на европейското и национално съфинансиране в лева, начало и край на проекта). 3. Подготовка и отпечатване и разпространение на информационни материали - 250 брошури 5. Отпечатване на информационни стикери за закупеното оборудване. 6. Два броя ПР публикации в началото и края на проекта в местен ежедневник и/или популярен местен информационен сайт 7. Прилагане на изискванията за публичност и визуализация за всички обяви, публикации и изработени материали свързани с проекта.

Индикатори

заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 52.00, Достигната стойност: 52.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

229 883.00 BGN
229 883.00 BGN
229 485.49 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Производство на текстил и текстилни изделия

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 34 482.45 0.00 195 400.55 229 883.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 34 482.45 0.00 195 400.55 229 883.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на организиран транспорт, Стойност: 11 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали и консумативи, Стойност: 300.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали и консумативи
Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали за визуализация и публикации, Стойност: 1 350.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на материали за визуализация и публикации
Предмет на предвидената процедура: Доставка на промишлена прахосмукачка, Стойност: 4 080.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на промишлена прахосмукачка
Предмет на предвидената процедура: Доставка на ергономични столове и маси, Стойност: 8 150.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на ергономични столове и маси
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на климатици, Стойност: 66 270.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на климатици

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.