English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.010-0266-C01
Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.06.2018
01.06.2018
01.10.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Създаването на новото социално предприятие "АртВиза- професионална грижа за нашите деца" цели педагогическо подпомагането на семействата в предучилищната и извънучилищната грижа за децата от 1 до 12-години в тяхното възпитание, психологическа и физическа грижа, като дава възможност за наемане на професионална детегледачка / помощник - възпитател у дома.По проекта ще бъдат ситуиран и образователен блог-медия за родители, който ще популяризира социалното предприятие и като академия за родители. Социална кауза: към предприятието ще работи "Работилница за изработка на кукли от плат и поправка на детски играчки", което ежегодно ще инициира благотворителни изложби и отворени ателиета "Направено с любов" - за реновиране на стари и изработване на нови детски играчки, със средствата от продажбата, на които ще подпомагат деца в нужда.
Дейността на новото предприятие: 85.60 Спомагателни дейности в областта на образованието, ще бъде диверсификация на основната дейност на кандидата (70.22 Консултантска и други стопански дейности по управление и човешки ресурси).
За нуждите на новото социално предприятие ще бъдат назначени: (1)безработни младежи до 29-годишна възраст - 4 л., (2) дълготрайно безработни и/или неактивни лица - 5 л. и (3) безработни над 54-годишна възраст - 5 л. 
Предвид динамично променящата се образователна и социална среда, ще изразходваме защитената от нас помощ по програмата "Насърчаване на социалното предприемачество" целенасочено за: развиване на допълнителна квалификация и професионално образование; мотивиране към нови трудови навици и устойчива привлекателна заетост в професия „Социален асистент“, специалност: „Подпомагане на деца“. Обучението ще се изпълнява в партньорство с ЦПО - доставчик на обучениe. Дейността ще се реализира при пълна прозрачност и ще насърчава интеграцията на всички хора от обществото, включително на тези от малцинствата.
Дейности
 • Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;: За нуждите на новото социално предприятие ще бъдат наети: (1)безработни младежи до 29-годишна възраст и (2) безработни лица над 54-годишна възраст - общо 10 л. Предвид динамично променящата се образователна и социална среда, ще изразходваме защитената от нас помощ по програмата "Насърчаване на социалното предприемачество" целенасочено за: развиване на допълнителна квалификация и професионално образование; мотивиране към нови трудови навици и устойчива привлекателна заетост в професия „Социален асистент“, специалност: „Подпомагане на деца“. Целта на Дейност №1, е да насърчи и подкрепи активното включване на лицата от целевите групи в дейностите за осъществяване на проекта и така - в заетост и социално включване. Грижата за деца е работа със строги професионални и образователни стандарти,оценявана от най-безкомпромисните „проверяващи“- техните родители.Ето защо изисква индивидуални качества,умения и нагласи,които предполагат изготвянето и осъществяването на процедура за предварителен подбор на лицата от целевите групи, които искат да участват в дейностите по проекта.Ежедневната работа с деца не е лек процес.Характеризира се с голямо емоционално натоварване, което предопределя висок риск от прегаряне.Възниква необходимост от осигуряването на индивидуална психологическа подкрепа във всеки един етап от участието им в проекта - професионално информиране и психологическо подпомагане по проекта преди включването им в заетост. Дейността ще бъде извършена от кандидата, като за целта ще бъде нает експерт психолог, с опит, съгласно разписаните изисквания за целта в приложение H. Етапи на реализация: I.Назначаване на консултант - психолог от кандидат-бенефициента, който да осъществи психологическо насочване и подпомагане на лицата в процеса на професионална ориентация и мотивация за работа по проекта. Той ще бъде назначен на указаната часова ставка за заетост на персонал от категория Консултанти; • Избор на подходяща методика за психологическа помощ; • Разработка на въпросник за професионални интервюта. II.Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост - безработни младежи за включване в заетост и продължително безработни лица над 54 г. възраст, фокус на настоящото проектно предложение: • Информиране на безработните лица за възможността за включване в обучение; • Идентифициране; • Мотивация за нова заетост в сектора на образованието за деца в извънучилищна и домашна среда; • Изготвяне на индивидуални планове на лицата от целевата група; • Подбор на подходящите кандидати за детегледачи в новото социално предприятие, насочване и включването им в обучение по професията „Социален асистент“ код 762040, специалност „Подпомагане на деца“ код 7620401. III. Осъществяване на оценка за способностите, интересите и уменията, професионално информиране и ориентиране на 16 лица от целевата група. IV. Извеждане на модел на успешен детегледач: а.) дневни ангажименти - хранене, игри, приказки и др. занимания, къпане / измиване, приспиване (следобеден съм, ако е необходимо), разходка, отглеждане и обслужване на децата (помощ в храненето и създаване на навици, хигиенните нужди, обличане/събличане, сън, занимания, игри на открито и др.; оказване на помощ при писане на домашни работи, помощ при подготовка на уроците. б.) качества - отговорност, лидерство, емпатия, творческо отношение към проблемите, грижовност. в.) съставяне на пирамида за личностно самоусъвършенстване. Месец за стартиране на дейността - 1-ви м. Продължителност на дейността (месеци) - 2 м. Положен труд: 150 часа Стойност: 2 325 лв. Ред в бюджета: 3.2
 • Професионално обучение на 10 безработни лица от целевата група селектирани за детегледачки, включени в изпълнението на проект „Професионална грижа за нашите деца“ с оглед изискванията на длъжностите, които ще заемат в новоразкриваното социално предприятие. / Дейност на ПАРТНЬОРА - ЦПО: Дейността е насочена към повишаване на квалификацията на част от наетите по проекта лица от целевата група.Предвидено е в заетост да бъдат включени лица от специфични целеви групи на пазара на труда,които са с различни компетенции, а социалната работа е професионална дейност, за която се изисква обучение и владеене на специализирани знания и умения.За 10 от определените раб. места,според длъжностите в СП,се изисква съответно образование и професионална квалификация.Предвидените длъжности са разписани в Планa за изпълнение на дейностите. Целта на тази дейност е да осигури пригодността за заетост на лицата от целевите групи, включени в проекта, чрез осигуряване на необходимата професионална квалификация и компетентности.Грижата за деца е набор от специфични умения,знания и нагласи на предоставящите ги лица.Предвид важността й, изискванията за професионална подготовка и квалификация на предоставящите я лица,са безкомпромисни,особено от страна на родителите.Лицата, които ще наемем ще преминат задължително обучение по професия „Социален асистент“ код 762040, специалност: „Подпомагане на деца“ код 7620401. Съобразно Наредба 29/14.06.2010 на МОНМ,завършилите такова обучение, могат да заемат длъжностите 5131-1005 „Детегледач/ка“ и 3340-3018 "Помощник-възпитател" от НКПД. Цитираната наредба определя броя и вида преподаватели, които трябва да изпълнят обучението, както и неговата минимална продължителност, което от своя страна определя предвиденото в план - графика време за изпълнение на дейността и стойността й по съответните бюджетни пера. Професия „Социален асистент"- професионално направление 762 "Подпомагане на деца" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение от ЗПОО,изисква придобиването на II СПК за специалността. Хорариум на обучението - 660 ч.: (264 ч. теоретично обучение и 396 ч. практическо обучение).Обучението ще бъде удостоверено със Свидетелство за II СПК. Обучението ще води до придобиване на степен на професионална квалификация и ще се удостовери със съответните документи съгласно чл.38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО. Изпълнението ще следва следните етапи: 1.Предоставяне на подробна учебна програма и учебен график от ЦПО-то партньор, с не по-малко от посочените в описанието на дейността учебни часа. 2.Провеждане на обучението - чрез изпълнението на този етап ще се осигурят необходимите професионални знания и умения на лицата, за които вече е осигурена заетост в социалното предприятие Учебната програма ще бъде съобразена с изискванията на НАПОО и заложените по проекта критерии - с часове по практика и теория, включващи и интерактивни методи. Обучителният процес ще бъде обезпечен от материали, консумативи и зала . 3.Валидиране на придобитите знания и умения със Свидетелство за завършено обучение за професионална квалификация. Преподавателите ще извършват необходимото обучение, в което се акцентира върху стимулиране на отношенията на толерантност,лична отговорност,готовност и стремеж към учене през целия живот. Екипът,който ще осъществи обучението, се състои от трима преподаватели и един координатор (технически сътрудник).Възнагражденията на преподавателите – 2 лица, са изчислени за код 2 на специалисти по КИД 85.59 - Други образователни дейности некласифицирани другаде: - 555 лв. осн. заплата + 101,90 лв. (18,36% осиг.) = 656,9 лв. х 2 преподаватели = 1313,8 лв. х 4 м. = 5255,2 лв. + (10% резерв)= 5 780,72 / Ред в бюджета: 3.3 В екипа e включен още един технически сътрудник (координатор), чието възнаграждени в изчислено за код 3 по КИД: - 465 лв. (осн. заплата) + 85,37 лв. (18,66% осиг.)=550,37 лв.х 4 м.=2 201,48 лв. + (10% резерв)= 2 421,63/ Ред в бюджета: 3.5 Продължителност: 4 м. Други разходи за дейността, както следва: - за уч.материали - зала, наем - проф.застраховки - тетрадки + химикалки От групата ПРЕКИ РАЗХОДИ по проекта, служебно
 • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца / персонал (12 лица от целевата група) + Екип на управление на социалното предприятие ( 3 л. общо, 2 от които са от целевата гр. на процедурата).: Възможността за осигуряване на устойчива заетост е важен фактор, както за лицата от целевите групи,обект на процедурата,но и за успешната реализация на проектните намерения на кандидата да създаде и реализира нов устойчив образователен и социален модел в полза на българското семейство и деца. Тр. и осиг. отношения на наетите в рамките на проекта лица, ще се уреждат при условията на българското законодателство.С всички тях ще бъдат сключени тр. договори за 12 м. Подборът на лицата от целевата група по проекта ще бъде осъществен още при изпълнението на Дейност 1, така че ще са отчетени уменията и нагласите на кандидатите, мотивацията им за работа и изпълнение на професионалните задължения в СП.Преминалите обучението безработни ще могат да се грижат за възпитаването,обучението и социализацията на децата, да ги придружават за участие в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: игри,ателиета,центрове и кътове по интереси,способности и занимания;да следят за изпълнението на здравословния дневен режим;да участват в подготовката на индивидуални занимания, свързани с етапа на образование на детето.Грижата за детето включва: съблюдаване на режима му през деня, приготвяне на храна, хранене, разходка, поддържане на ред в детската стая, посещение при педиатър (при нужда), занимания с образователна цел с детето, познаване на различни подходи и методи за психическо, физическо и социално развитие на детето от 0 до 12-годишна възраст. Чрез дейността наетите безработни лица ще получат сигурност и доходи, които да допринесат за преодоляване на тяхната фактическа изолация. Етапи: I. Назначаването на работа на ПЕРСОНАЛА на СП (от целевите групи по процедурата, преминали психолог. консултиране) - 12 л. за срок от 12 м./ Търсен ефект е компанията да стане по-продуктивна, по-конкурентоспособна и в състояние и в бъдеще да усъвършенства своите процедури за осигуряване на устойчивост на нови раб. места. Всяко лице от целевата група ще бъде запознато с длъжностната характеристика, задълженията и отговорностите за конкретната длъжност: - НКПД 5131-3005 Детегледач/ка-5 л. (ЦЕЛЕВА ГР. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ И/ИЛИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА) / МОД 460 лв. + осиг. 84,46 лв (18,36%) = 544,46 лв. х 12 м. = 6533,52 лв. х 5 л.= 32 667,6 лв + (10% непредвидени разходи) = 35 934,36 лв./ Ред в бюджета 1.1 - НКПД 3340-3018 Помощник-възпитател-5 л. (ЦЕЛЕВА ГР. БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА НАД 54 г. / МОД 465 лв. + осиг. 85,37 лв. (18,36%) = 550,36 лв. х 12 м.=6604,32 лв.х 5 л.= 33021,6 лв. + (10 % резерв) = 36 323,76 лв./Ред в бюджета 1.1 - НКПД 2651-8012, Художник-приложник (ще организира арт-заниманията в ателието) -1л.- ОТ ЦЕЛЕВА ГР. МЛАДЕЖИ ДО 29 г./МОД 555 лв.+101,9 лв. осиг.=656,9 лв. х 12 м.=7 882,8 лв. + (10% резерв)= 8 671,08 лв./ Ред 1.1 от бюджета - НКПД 7433-1009, Шивач (за ушиване на куклите от плат) -1л.- ОТ ЦЕЛЕВА ГР. МЛАДЕЖИ ДО 29 г./МОД 460 лв.+ 84,46 лв.осиг.= 544,46 лв. х 12 м.=6 533,52 лв. + (10% резерв)= 7 186,87 лв./ Ред 1.1 от бюджета II. Ще бъде назначен Екип на управление на СП (ЕУСП) - 3 л. за срок от 12 м. (управител, маркетинг експерт и психолог.) - НКПД 1120-7023, Управител на социално предприятие- 1л., с преназначение от договор на ДУК на кандидата по осн. код на дейност 70.22 Консултантска дейност по стопанско и др. управление /МОД 970 лв.+178,09 лв.осиг.=1148,09лв +(10% резерв)=1262,9 лв.х12 м= 15 154,8 лв. / Ред 3.6 от бюджета - НКПД 2431-6002, Експерт маркетинг-1л.- ОТ ЦЕЛЕВА ГР. МЛАДЕЖИ ДО 29 г./МОД 555 лв.+103,56 лв.осиг.=658,56 лв. х 12 м.=7902,72 лв.х 790.27 лв.(10% резерв)= 8 692,99 лв./ Ред 1.1 от бюджета - НКПД 2634-6003, Психолог (ще администрира онлайн академията за родители и ще подпомага персонала)- 1л.- ОТ ЦЕЛЕВА ГР. МЛАДЕЖИ ДО 29 г. /МОД 555 лв.+101,9 лв.осиг.= 656,9 лв. х 12 м.=7 882,8 лв. + (10% резерв)= 8 671,08 лв./ Ред 1.1 от бюджета Обща сума за заплати и осигуровки на лицата от целевата група: 105 480,14 лв./ Ред в бюджета 1.1 Обща сума за запл. на ЕУСП извън целевата гр.: 15 154,8 лв./ Ред в бюджета 3.6
 • Оборудване на новосъздадените работни места;: За нуждите на новото социално предприятие ще бъде наето помещение от 50 кв. м. Обща стойност на перото наем и режийни разходи. / Група - ПРЕКИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА Оборудването за осигуряване на условия за ефективен работен процес, е предпоставка за креативна работна среда и съвременна визия на предприятието. Всички машини, стопански инвентар и инструменти ще отговарят на съвременните стандарти за енергийна ефективност, опазване на околната среда и изискванията за безопасен труд. Обзавеждането на новото място за работа ще бъде съобразено с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Дейността предвижда да бъде закупено: I. Необходимо ресурсно обезпечаване на новонаетия персонал посредством закупуване на следното ДМА, стопански инвентар, обзавеждане и оборудване: (1)Лаптоп с конфигурация офис пакет - 5 бр.; (2) Мултифункционално лазерно устройство принтер-скенер и копир - 1 бр.; (3)Мултимедиен проектор - 1 бр.; (4) Таблети - 10 бр.; (5) Камера - фотоапарат - 1 бр.; (6) 14 бр. телефони + 14 бр. сим-карти; (7)Офис композиция 5 работни места на ЕУСП - 1 бр.; (8) Сгъваеми детски столчета - 10 бр.; (9) Столове - 10 бр.; (10) Овална офис-маса - 1 бр.; (11) Климатик - 1 бр.; (12) Шредер за документи. * Посоченото оборудване генерира необходимата материална база за работа на крайния бенефициент по проекта и конкретно на новите 8 лица, тъй като за компанията е от водещо значение капацитета на оборудването, с което разполагаме и качеството на неговата работа. Фирмата има намерение да въведе система за обратна връзка - родител - детегледач, поради което новонаетите лица трябва да имат персонален таблет. На всеки служител ще бъде даден служебен телефон, за да може да осъществява бърза обратна връзка при необходимост с офиса или да поиска съвет. II. Оборудване и обзавеждане за Работилница се детски играчки от текстил и реновиране на стари детски играчки: (13) шевна машина - 1 бр.; (14) оверлог машина - 1 бр.; (15) машина за копчета - 1 бр.; (16) ютия - 2 бр.; (17) Стативи- сгъваеми - 10 бр.; (18) Инструменти за работилницата - за рязане, за лепене, за щамповане и др. Дейността ще стартира в 1-ви месец и ще приключи до 4-ти месец. Обща стойност на закупеното оборудване / ПРЕКИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА, КОИТО СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ СЛУЖЕБНО.
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. : Дейността ще фокусира върху работата на Работилницата АртВИЗА - за изработване на кукли от плат и поправка на детски играчки. Това е втората дейност на СП, която ще кумулира и надграджа социалния на новото образователно СП. Има пряка връзка с осн. идея на проекта за създаването на нов модел образователен помощник за деца и родители, с бранд АртВИЗА. Става въпрос за конкурентна и ефективна услуга, която да подпомага семействата в предучилищната и извънучилищната грижа на деца от 1 до 12 г. в тяхното отглеждане и възпитание, като се осигурява и възможност на децата да работят с художниците и майсторите на работилницата, като развиват артистично и логическо си мислене през занимания по ръчен труд и техника. Екипът на СП ще мотивира малките палавници с разработен културен афиш от събития, изложби, и отворени ателиета "Направено с любов" - за реновиране на стари и непотребни детски играчки, със средствата от продажбата, на които ще подпомагат деца в нужда. За да бъде маркетингът на СП ефективен, ще бъде приложена комбинация от подходи, гъвкави и ефективни техники за ефективно присъствие в социалните мрежи.Целта е да се повиши репутацията и утвърди добрия имидж на СП, да се наблегне на нов вид организационно поведение, етика и лоялност към най-важната единица на човешкото общество - семейството.Предвид особеностите за маркетиране в сектора на социалните услуги, специално внимание ще бъде отделено на които мотивират косвено, а именно събитията с кауза. В рамките на времето на проекта, ще бъдат организирани: 1/ 3 бр. отворени ателиета за поправка и изработване на детски играчки - в 6-ти, 8-ми и 10-ти м./ Ще се провежда и координира от експерта по маркетинг в ЕУСП, назначен на тр. договор. 2./ 6 бр. работни семинари - "Психология за родители" в подкрепа на дейността "Академия за родители" - във 2-ри, 3-ти, 5-ти, 7-ми, 9-ти и 11 месеци на проекта / Ще се провежда и координира от психолога е ЕУСП, назначен на тр. договор. 3/ Включване в мрежа от балкански партньорства на СП - става въпрос за интегрирани партньорства с университети, научни екипи, училища и асоциации, които целенасочено работят и развиват методите за работа с деца и семейната психология като дисциплини, които могат да подпомогнат съвременното общество/ Ще се осъществи и координира от управителя на СП Мария Любенова - дипломиран педагог, магистър по стопанско управление и доктор по социология. 4/ Изработване на образователен филм "Мисия - ДЕТЕГЛЕДАЧ" и организиране на промоционално гледане. 5/ Участие във един или няколко събития на Форум „Социални предприятия в България". На преден план при реализацията на дейността ще бъдат: - служителите с техните личностни качества като толерантност,дискретност, самодисциплина, общителност,професионална компетентност. / Именно усещането за “професионализъм” представлява един от най-съществените елементи в маркетинг–микса, който нерядко е подценяван; - достъпността на услугата./ Особено важен момент за потребителите, които са в трудна житейска ситуация; - Академията за родители. *В тази връзка осъществяването на услугата е част от комуникационен маркетингов процес, в който грижата придобива хуманно измерение, като личностният елемент се поставя в центъра. Ще се работи в посока изграждане на нов модел за правене на социален бизнес, който да насърчава преосмислянето философията грижа за детето от гледна точка на съвременната реалност и предприемане действия към изграждане на ефективни социални и етични норми на практика. За реализирането на събитията, ще са необходими средства за: а.) наем на зали и открита площ; б.) за канцеларски материали, папки, флайери и плакати; в.) за изработка на образователен сайт- медия, с блог и YouTube канал; г.) средства за наемане на екип за заснемане на оператор, който да заснеме Теми от събитията; д.) средства за изработка на образователен филм. Средствата са дейността са част от групата ПРЕКИ РАЗХОДИ по проекта, определяни служебно.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Неактивни или безработни участници, Целева стойност: 14.00, Достигната стойност: 21.00
Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

182 891.48 BGN
182 891.48 BGN
133 979.21 BGN
85.00 %
 • [1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 27 433.72 0.00 155 457.76 182 891.48
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 27 433.72 0.00 155 457.76 182 891.48

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.