English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.026-0004-C01
„ПОВИШЕНИ УМЕНИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ВЪВ ФИРМА "БиС СТИЛ" ЕООД”
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.06.2018
18.06.2018
18.06.2019
Прекратен (към дата на прекратяване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Южен централен (BG42), Пазарджик (BG423), Панагюрище

Описание

Общата цел на проекта е да се повишат способността на заетите лица със средно и по-ниско образование във фирмата да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на глобализацията и технологичните промени.

Специфичната цел на проекта е да се повиши професионалната квалификация и ключовите умения на 10 заети лица със средно и по ниско образование съобразно нуждите на "Б и С стил", като по този начин се създадат условия за устойячива заетост и по-качествени работни места. 

В рамките на проекта 10 лица от целевата група ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация по Професия "Моделиер - технолог на облекло", Специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" и обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - Английски език. 

Всички лица ще имат възможността да получат знания и умения от външен доставчик, чиито програми за обучение ще бъдат съобразени с изискванията на работодателя.

Проектът предвижда дейности за информация и комуникация, съобразени с изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на интернет страницата на УО и МИГ.
Дейности
 • „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА” : ЦЕЛ: Да се повиши професионалната квалификация на целевата група в отговор на намерението на фирмата да разшири обхвата на дейността си. ОПИСАНИЕ: Заетите лица във фирмата до настоящия момент са изработвали само работно облекло за различните професионални отрасли. С желанието за разширение на набора от облекла, като включи в производството си дамска и мъжка конфекция, които фирмата да изработва и предлага на пазара, идва и необходимостта от добре подготвен и квалифициран екип от работници, които да извършват качествено своята работа. Производството в сектора на готовата дамска и мъжка конфекция, което позволява на фирмата да бъде конкурентен играч на пазара на производството на модно облекло, изисква от служителите й компетентни знания освен в чисто теоретическа и практическа насоченост в направата на шивашки изделия, но също така и в модните тенденции, съчетаването на цветове, платове, избор на подходяща кройка, за да отговарят най-добре на нуждите и комфорта на човешкото тяло. С оглед нуждата от компетентни знания и умения на работещите във фирмата целева група от 10 лица ще премине обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия: 1. Наименование и код на професията, и код на специалността: Професия "Моделиер - технолог на облекло" код 542040, Специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" код 5420401 2. Хорариум на обучението: 960 учебни часа 3. Брой на обучаваните лица: 10 4. Документ доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация ЕТАПИ: 1. Избор на обучаваща организация: 1-ви - 2-ри месец. 2. Подбор на 10 лица от заетите служители: 1-ви - 2-ри месец. 3. Провеждане на обучение за придобиване на III-та степен на професионална квалификация за професия "Моделиер - технолог на облекло": 3ти -10ти месец;
 • "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ": ЦЕЛ: Да се повишат базовите знания по Английски език на целевата група в рамките на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици". ОПИСАНИЕ: В рамките на тази дейност 10 лица от целевата група ще имат възможността да придобият основни знания в първите три нива на английски език. Това обучение е от ключово значение за нуждите на "Б и С" Стил, тъй като ще даде на работещите добра база за приобщаване към глобализацията, развитието, осъвременяването и усъвършенстването на производствения процес. Поради широкия пазар, за който са предназначени изработваните от фирмата облекла, производствените помещения са посещавани и от клиенти, които имат чуждестранни представителства на българския пазар. Управлението на фирмата има нужда свободно да покаже важността на човешкия си ресурс, предоставяйки възможността за обучение по английски език, като това ще повиши капацитета, самочувствието и принадлежността на екипа към заеманата длъжност и ще отговори на все по-високите изисквания на пазара на труда. Лицата от целевата група ще преминат едно обучение за придобиване на: - Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", тема "Английски език": 1. Хорариум на обучението: 300 учебни часа 2. Брой на обучаваните лица: 10 3. Документ доказващ завършеното обучение: Сертификат ЕТАПИ: 1. Избор на обучаваща организация: 1-ви - 4-ти месец. 2. Подбор на 10 лица от заетите служители: 9-ти месец. 3. Включване на лица от целевата група в обучение по КК2 "Общуване на чужди езици" 10ти-12ти месец.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

27 500.00 BGN
27 500.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Инициативи за водено от общностите местно развитие
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Повишаване на конкурентоспособността на МСП
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 4 125.00 0.00 23 375.00 27 500.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 4 125.00 0.00 23 375.00 27 500.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.