English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-0694-C01
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "АПДП -ИП Д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
15.09.2016
15.09.2016
15.11.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Велики Преслав, гр.Велики Преслав

Описание

"Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика на д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД е базиран в гр. Велики Преслав зъболекaрски кабинет със зъботехническа лаборатория. Оперираме основно на регионално ниво, но имаме клиенти и от Общините Смядово и Върбица. Фирмата е създадена през март 2015г. и за този кратък период клиентите ни ежемесечно се увеличават, което е атестат за качеството на предлаганите от нас услуги и за прилагания от ръководството маркетинг. Гъвкави сме и бързо се адаптираме, което е важно предимство пред конкурентите ни. Кабинетът ни вече има изградени партньорства с фирми и оргaнизации, с които регулярно увеличаваме подписаните договори за обслужване. Обслужваме и туристи, които посещават историческите паметници на територията на общината. За да отговорим на нарастващото търсене ще назначим нови работници. Ще се включим активно в борбата с трайната безработица и социалното изключване, като назначим 4 безработни и неактивни на пазара на труда лица. За тези лица сме планирали провеждането на обучение и осигуряването на добри условия за труд. За да обезпечим работата на тези лица ще закупим модерен рентгенов апарат, който ще ни позволи да увеличим драстично клиентите си. На територията на общините Велики Преслав, Смядово и Върбица не се предлагат услуги за дентална образна диагностика и всички клиенти са принудени да ползват услугите на фирми от гр. Шумен. Уверени сме, че екипът на фирмата ни ще се увеличи с качествени хора и служители, получили знания и квалификация в процеса на изпълнение на проекта.
Дейности
 • Наемане на 4 безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца: Като част от дейността е да наемем 4 лица, представители на целевите групи, а именно: безработни младежи до 29 г. , безработни или неактивни лица над 54 г. и безработни или неактивни лица с увреждания. Здравните услуги са сектор, от който хората не могат да се лишат, независимо от нивото на доходите си. Всички хора поддържат поне минимално ниво на грижите относно денталното си здраве. Държавата ни покрива стойността на поне минимума от зъболекарските услуги, посредством здравноосигурителната система. Постепенното излизане от икономическата криза от 2008г. се отразява на доходите на населението и това видимо рефлектира и върху разходите, които се правят за зъболекарси услуги на годишна база. Видимо нараства и потокът от чуждестранни туристи, които идват в региона заради културно историческите забележителности в града ни, част от които ползват нашите значително по-евтини услуги. В тази връзка ние искаме да назначим 4 нови служители, които ще подсилят екипа ни основно за дейности по обслужване и организация на дейността ни, както и за предлагането на нови услуги, съпътстващи основната ни дейност. -Ще назначим 1 безработно или неактивно лице на възраст до 29 години на длъжност "Рентгенов лаборант" Код по НКПД 32113001 -Ще назначим 2 безработни или неактивни лица на възраст над 54 години със следните длъжности: -Един безработен над 54 години на длъжност "Хигиенист здравно заведение" Код по НКПД 53211003 -Един безработен над 54 години на длъжност "Шофьор, куриер" Код по НКПД 83222007 -Ще назначим 1 безработно или неактивно лице с увреждания на длъжност "Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина" Код по НКПД 42262001 Рентгеновият лаборант ще обслужва закупения по проекта рентгенов апарат. На територията на общините Велики Преслав, Смядово и Върбица не се предлагат услуги за дентална образна диагностика и всички клиенти са принудени да ползват услугите на фирми от гр. Шумен. В трите общини има общо 10 зъболекарски кабинета, които биха ползвали нашите услуги за направата на снимки. Минималният осигурителен доход за тази длъжност е 395 лева. Сумата за заплати за 12 месеца е 4740 лева Рецепционистът ще записва часове за преглед и снимки и ще организира графика за деня. Поради увеличаването на клиентите и очакваното нарастване на посещенията в следствие на закупуването на рентгенов апарат ще имаме нужда от такъв служител. Предвиждаме тази длъжност да се заеме от лице с увреждания. Минималният осигурителен доход за тази длъжност е 360 лева. Сумата за заплати за 12 месеца е 4320 лева. Куриерът ще разнася готовите снимки до другите зъболекарски кабинети в региона. С добра услуга и цена ще стимулираме колегите да ползват нашите услуги вместо тези в гр.Шумен. Минималният осигурителен доход за тази длъжност е 360 лева. Сумата за заплати за 12 месеца е 4320 лева. Хигиенистът ще поддържа чистотата в кабинета и в зъботехническата и рентгеновата лаборатории. Минималният осигурителен доход за тази длъжност е 360 лева. Сумата за заплати за 12 месеца е 4320 лева. Сумата на заплатите на тези лица, назначени за 12 месеца е 17700 лева. Но ние знаем, че от началото на 2016г. ще влязат в сила новите прагове за минимален осигурителен доход и поради тази причина предвиждаме увеличение на сумата за заплати за новоназначените лица прогнозно с 10% и така получаваме обща сума за заплатите в размер на 19470 лева. Сумата за осигуровки за сметка на работодателя е 3465,66 лева и се формира като процент / 17,8%/ от общата сума за заплати - 19470 х17,8% = 3465,66 лева. Общата сума за възнаграждения за всяко лице и всички дължими вноски за сметка на работодателите е 22935,66 = сумата за заплати 19470 лева + сумата за осигуровки 3465,66 лева. Тази сума от 22935,66 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 6142,09 лева за новоназначено младо лице до 29 години. 16 793,57 лева за 3 новоназначени лица над 30 години.
 • Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”: Ще проведем обучение за придобиване на ключова компетентност "Общуване на чужди езици" за 2 лица - 1 безработно лице до 29 г. и 1 безработно или неактивно лица над 30 г. Новоназначените на длъжност "Рентгенов лаборант" и "Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина" ще преминат курс на обучение по английски език. Езиковите знания са нужни поради контактите им с клиенти чужденци. Избрахме език за изучаване "английски" като най-разпространен и масово използван от чужденците. Хорариум на обучението: 300 учебни часа при продължителност от 45 мин. Документ доказващ завършеното обучение: Сертификат за владеене на чужд език, ниво A1, А2, Б1 от Европейската езикова рамка. Сумата за провеждането на обучението е 1400 лева Тази сума от 1400 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 700 лева за новоназначено младо лице до 29 години. 700 лева за новоназначено лице над 30 години.
 • Закупуване на оборудване и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места: Като част от дейността планираме да закупим рентгенов апарат, който е необходим за разширяването на дейността на фирмата и ще се използва основно от новоназначените по проекта лица. Кабинетът ни вече има изградени партньорства с фирми и оргнизации, с които регулярно увеличаваме подписаните договори за обслужване. Обслужваме и туристи, които посещават историческите паметници на територията на общината. За да отговорим на нарастващото търсене ще назначим нови работници. За обезпечаване на работата на работниците ще закупим рентгенов апарат последно поколение, който е специализиран за нуждите на денталната образна диагностика. Всички пациенти от Общините Велики Преслав, Смядово и Върбица са принудени да ходят до гр. Шумен за снимка и в последствие да се върнат при лекуващия ги зъболекар. С организирането на рентгенова лаборатория към зъболекарски кабинет ще предложим качествена услуга на по-добра цена и ще спестим време и разходи за транспорт на клиентите от трите общини. Ще стимулираме колегите зъболекари да използват нашите услуги, като безплатно им носим готовите снимки за техните клиенти. Поради изброените причини смятаме, че със закупуването на рентгеновия апарат ще обезпечим пряко дейността на новоназначените служители с длъжности "Рентгенов лаборант" и "Шофьор, куриер", а по косвен начин и на "Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина" и "Хигиенист здравно заведение" на база увеличение на работата. Сумата за закупуване на рентгеновия апарат е 16200 лева с ДДС .Данъкът е невъзстановим разход за нас. Тази сума от 16200 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 4050 лева за новоназначено младо лице до 29 години. 12150 лева за новоназначени лица над 30 години. Ще направим застраховка на закупения рентгенов апарат за сумата от 324 лева за най-разпространените рискове - кражба, природни бедствия, наводнения, пожар и др. Тази сума от 324 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 81 лева за новоназначено младо лице до 29 години. 243 лева за новоназначени лица над 30 години.
 • Осигуряване на наставник за хората с увреждания: Предвиждаме длъжността "Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина" да се заеме от лице от целевата група с увреждания. За да се чувства комфортно през първите месеци от започването на работа, на това лице ще му се обърне повече внимание. Д-р Мартин Блажев лично ще се занимава с лицето и ще влезе в ролята на наставник през първите три месеца. Имаме голям опит при работа с хора с увреждания, защото фирмата ни е регистрирана като специализирано предприятие на и за хора с увреждания. В Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труд и социалната политика от 17.04.2015г. сме включени в регистъра под регистрационен номер 318. За извършването на тази дейност в насоките за кандидатстване са предвидени разходи за възнаграждение в размер на 1/2 от минималната работна заплата на месец. Сумата за възнаграждение за наставника е 570 лева - 190 лева х 3 месеца.
 • Подсигуряване услугите на лице, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания: Предвиждаме длъжността "Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина" да се заеме от лице от целевата група с увреждания. Понеже имаме в предвид конкретно лице и знаем, че тези увреждания са свързани с опорно-двигателната система е необходимо да се подсигурят услугите на лице, което да помага на инвалида в началото и в края на работния ден. Тези ангажименти са свързани с ходене до дома на лицето с увреждане, настаняването му в специализиран автомобил, докарването му на работното място и настаняването му там. В края на работния ден по обратен ред от зъболекарския кабинет лицето трябва да се прибере до дома си. Очакваме ангажиментите на това лице на ден да бъдат 2 часа и според предвидените в Насоките за кандидатстване и съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от ПМС 119 от 20.05.2014г. тарифи за специализирани услуги сумата на месец ще бъде 525 лева - 21 дни х 2 часа х 12,50 лева. За периода от 12 месеца тази сума е 6300 лева - 525 лева х 12 месеца
 • Дейности за организация и управление на проекта: Дейността за организация и управление на проекта имат за цел да обезпечат ефективното му изпълнение, като се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговото реализиране. Цялостната грижа за изпълнението на проекта ще поеме екипът на проекта, който включва: Ръководител и Финансист/счетоводител. Всеки член на екипа има конкретни разписани ангажименти. За качественото изпълнение на проекта, екипът поема следните задължения и отговорности: 1. Ръководител екип - 1 брой. Ръководи цялостното изпълнение на планираните дейности съгласно план-графика и работата на екипа на проекта. Следи за целесъобразното, законосъобразното, административното, техническото и финансовото изпълнение на проекта. Координира отношенията с другите членове на екипа, ангажирани с изпълнението на отделни дейности. Следи за изпълнение на задълженията на членовете на екипа и координира изготвянето на отчети по проекта. Осъществява официалната комуникация с представители на програмата. Извършва текущо ежемесечно отчитане на изпълнението на проекта на всеки етап от реализирането му . Проверява комуникацията с управляващия орган. Води архив на документацията. Следи за извършването и провеждане на процедури по реда на ПМС №118/20.05.2014г. за доставки и услуги. Възнаграждение на ръководителя на проекта: 4200 лева - 14 месеца х 30 часа х 10 лева. 2.Финансист/счетоводител - 1 брой. Води изрядна финансова отчетност и документация на разходите по проекта. Осъществява контрол върху финансовите операции като следи за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата по проекта. Осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно утвърдения бюджет на проекта. Съхранява счетоводните документи. Води аналитично счетоводство по проекта, изготвя финансови отчети и необходими финансово-счетоводни справки. Възнаграждение на Финансист/счетоводител на проекта: 980 лева - 14 месеца х 14 часа х 5 лева. За администрирането на проекта не се нуждаем от отделно помещение или компютърна и периферна техника. Залагаме разходи единствено за основни канцеларски материали и консумативи. Офис консумативи необходими за изпълнение на дейността: Рециклирана копирна хартия А4 - 10 пакета по 500 листа = 10 х 6 лв. = 60 лв. Тонер касетa - 1 х 119,60 лв. = 119,60 лв. Пликове - 15 х 1 лв. =15лв. Класьори - 5 х 4 лв. = 20 лв. PVC папки - 20 х 0,25 лв. = 5 лв. Общата сума за канцеларски материали и консумативи е 219,60 лева с ДДС. Данъкът е невъзстановим разход за нас. Общата сума за организация и управление на проекта е 5399,60 лева. Тази сума от 5399,60 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 1349,90лева за новоназначено младо лице до 29 години. 4049,70 лева за новоназначени над 30 години.
 • Дейности по информиране и публичност: В съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. ще предприемем следните мерки за осъществяването на информираност и публичност за получената подкрепа: -На Интернет сайта на фирмата ще публикуваме кратко описание на проекта, включително неговите цели и резултати, като откроим получената финансова помощ. -Изработване на 1 бр. постоянна обяснителна табела с цел информиране на участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата . Табелата ще съдържа информация за проекта / всички задължителни реквизити за публичност и визуализация/ и ще бъде поставена в зъболекарския кабинет. Общата сума за изработка на табелата е 100 лева. -Всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще съдържа информация за името на проекта и безвъзмездната помощ, получена като финансиране по проекта. - Изработване на пакет информационни материали - цветни информационни брошури, папки и CD носител. Информационните брошури ще съдържат целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и темите на обученията и възможностите за реализация на пазара на труда на целевите групи, към който е насочен проектът. Информационните брошури ще бъдат разпространявани на широко достъпни обществени места – Бюро по труда, Информационен център към Община Велики Преслав, контрагенти и др. Общата сума за изработка на пакетите с информационни материали е 980 лева - 100бр. х 9,80 лева. Общата сума за информиране и публичност с 1080 лева с ДДС. Данъкът е невъзстановим разход за нас. Тази сума от 1080 лева се разпределя на базата на област на интервенция по следния начин: 270 лева за новоназначено младо лице до 29 години. 810 лева за новоназначени лица над 30 години.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 5.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

54 209.26 BGN
54 209.26 BGN
52 788.65 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 8 131.39 0.00 46 077.87 54 209.26
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 131.39 0.00 46 077.87 54 209.26

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за доставка на оборудване, Стойност: 16 200.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изпълнител на услуга - специализиран транспорт за хора с увреждания, Стойност: 6 300.00
 • Обособена позиция 1: Транспорт и помощ за придвижването от дома до работното място и обратно на лице с увреждания.
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за услуга по организация и управление на проекта , Стойност: 980.00
 • Обособена позиция 1: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 2: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 3: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 4: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 5: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 6: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 7: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 8: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 9: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 10: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 11: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 12: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 13: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
 • Обособена позиция 14: Услуга по организация и управление на проекта – Наемане на счетоводител
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за услуга по застраховка на оборудване, Стойност: 324.00
 • Обособена позиция 1: Застраховка на медицинско оборудване за 11 месеца
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за обучение на наети по проекта лица, Стойност: 1 400.00
 • Обособена позиция 1: Обучение на наети по проекта лица по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” - английски език
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за доставка на офис консумативи, свързани с управлението и администрирането на проекта, Стойност: 219.60
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис консумативи
Предмет на предвидената процедура: Съобщение за набиране на ценови предложения съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. за изработка на информационни материали, Стойност: 900.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на информационни материали

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.